Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Piaseczno, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

50. Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt wrz 09, 2014 7:56 pm

Zawiadamiamy, że w środę 17.09.2014 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z 49 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27.08.2014r
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 10.000,- zł na dotacje dla KPPSP z przeznaczeniem na zakup sprężarki do ładowania butli do aparatów powietrza).
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 42.000,- zł na wniosek ZEAS).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 600,- zł na wniosek ZEAS).
9.4 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1517/XLIX/2014 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2014r (dot. zmiany planu dochodów i wydatków na wiosek ZEAS).
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 41.000,- zł na wniosek Wydz. IT).
9.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 818 tys. zł z remontów GOSiR na wydatki inwestycyjne)
9.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany cyfry paragrafu klasyfikacji wydatków – projekt PROM)
9.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków – wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami Upplands Vasby i PIaseczno
9.9 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014r.z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014–2025
9.10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 41/10, obręb 12, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 30/11 i części działki nr 39/1, położonych w obrębie 20 w Piasecznie przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Chyliczkowskiej.
9.12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 75, obręb 54 oraz część działki ozn. nr ewid. 74, obręb 54, położonych w Piasecznie w rejonie ulicy Mickiewicza 37 i Alei Kalin.
9.13 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) w związku z Uchwałą nr 1079/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.08.2013r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 5.11.2013r. poz. 11307) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Jazgarzew.
9.14 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (sosny pospolitej).
9.15 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (dębu szypułkowego).
9.16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Spółka z o.o.
9.17 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
10 . Wolne wnioski.
11 . Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Zawiadomienie o 51. Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt paź 07, 2014 7:19 pm

Zawiadamiamy, że w środę 15.10.2014 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z 50 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.09.2014r i 5 sesji nadzwyczajnej z dnia 26.09.2014r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiany zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piaseczno, oznaczonej jako działka nr ew. 11/2 obr.26 m. Piaseczno na zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną nr ew. 54 obr.20 m. Piaseczno
9.2 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 9 obr. 39 m. Piaseczno
9.3 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. E. Orzeszkowej na rzecz użytkownika wieczystego
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia wydatków o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PCU
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmian w funduszu sołeckim
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. przesunięcia wydatków na wniosek ZEAS
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia dochodów o kwotę 20 tys. zł na wniosek Wydziału EDG
9.8 W sprawie zmiany uchwały Nr 1534/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.09.2014r
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmian w planie dochodów na rok 2014
9.10 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014r.z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014–2025
9.11 w sprawie emisji obligacji Gminy Piaseczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
9.12 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pilawa zatwierdzonego uchwałą Nr 171/X/99 Rady Miejskiej w Piasecznie zmienionego uchwałą Nr 218/X/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie w rejonie ulicy Kwitnącej.
9.13 W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Baszkówka Etap I.
9.14 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 1503/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru działki nr ew. 10/3 obręb 29 w rejonie ulicy Irysów.
9.15 W sprawie zmiany uchwały Nr 718/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Pęchery Łbiska PGR oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Pęchery Łbiska.
9.16 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 (Dz.Urz.Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13 maja 2010) w granicach obszaru oznaczonego w planie symbolem 1UP.
9.17 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 594 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską.
9.18 W sprawie nadania nazw: NIEZWYKŁA i WYJĄTKOWA ulicom położonym we wsi Szczaki w gminie Piaseczno.
9.19 W sprawie skargi Pani T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w wykonaniu zaleceń zawartych w aktach administracyjnych wydawanych przez sądy administracyjne i PINB Piaseczno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013r. poz. 594) oraz art. 229 pkt 3 w związku z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2013r. poz. 267), po rozpoznaniu skargi Pani T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
9.20 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2015.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Spółka z o.o.

10 . Wolne wnioski.
11 . Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn paź 20, 2014 6:54 pm

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 29.10.2014 r. o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, odbędzie się 52. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z 51 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.10.2014r
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

53. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt lis 04, 2014 4:21 pm

Informujemy, że w środę, 12 listopada o godz. 9.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, odbędzie się 53 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z 52 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.10.2014r
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o kwotę 22.503,- zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w szkołach podstawowych i gimnazjach).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 125,- zł na wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na wniosek Wydz. IT).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 1.000.000,- zł i zmniejszenia dochodów o kwotę 550.000,- zł).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 152.000,- zł oraz wydatków na kwotę 20.065,- zł na realizację projektu prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję programu Erasmus+).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 1.560.000,- zł na wniosek Wydz. GGG).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.307.792 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.039.273,- zł).
9.7 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
9.8 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014r.z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014–2025
9.9 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego ulicami: od południa, północną linią rozgraniczającą ulicy Pomorskiej, od zachodu, osią ulicy Derdowskiego, od północy południową linią rozgraniczającą ulicy Orężnej, od wschody zachodnią granicą działki ¼ z obr. 37 do działki 70/1 z obr. 36 i dalej wschodnią granicą w/w działki i jej przedłużeniem do linii rozgraniczającej ul. Stołecznej, od południowego wschodu północną linią rozgraniczającą ulicy Stołecznej.
9.10 W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Nr 216/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6.07.2011r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 156 z dnia 29.08.2011 Poz. 4957) dla obszaru wyznaczonego granicami działek 49, 48, 81, 45/1, 45/3, 45/4 z obrębu 45.
9.11 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1483/XLVIII/2014 z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Energetyczną, Puławską, Okulickiego i Mleczarską – etap I.
9.12 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska.
9.13 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.
9.14 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granica administracyjną z gmina Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r
9.15 W sprawie nadania nazwy Koniczynki ulicy położonej we wsi Chojnów w gminie Piaseczno
9.16 W sprawie zmiany uchwały Nr 597/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
9.17 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 209/1, położona we wsi Szczaki gm. Piaseczno.
9.18 W sprawie uchylenia uchwały Nr 898/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.03.2013r.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 41/10, obręb 12, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 2/5, obręb 19, położonej przy ul. Armii Krajowej i ul. Warszawskiej 37 w Piasecznie.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Piaseczno a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
9.22 W sprawie nieodpłatnego nabycia działki oznaczonej nr ewid. 1/1 o powierzchni 0,22 ha położonej we wsi Karolin PGR, ujawnionej w księdze wieczystej WA5M/00252120/0 i będącej drogą gminną.
9.23 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno działki drogowej oznaczonej nr ew. 4, o pow. 800 mkw., położonej we wsi Wólka Kozodawska.
9.24 W sprawie zmiany uchwały Nr 1546/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 30/11 i części działki nr 39/1, położonych w obrębie 20 w Piasecznie przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Chyliczkowskiej.
9.25 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie.
9.26 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Prażmów, dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Gminą Prażmów.
9.27 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia porozumienia międzygminnego z miastem stołecznym Warszawa, dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą.
9.28 W sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych na terenie Gminy Piaseczno obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie.
9.29 W sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013).
9.30 W sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie.
9 . Wolne wnioski.
10 . Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenn

Postautor: Redakcja » śr lis 05, 2014 9:08 pm

Redakcja pisze:Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 29.10.2014 r. o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, odbędzie się 52. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie. Porządek obrad:
(...) 9.1 W sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno.(...)

Rada Miejska w Piasecznie 29 października uchwaliła nowe studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno. Po naniesieniu przegłosowanych przez radnych poprawek, dokument dostępny będzie na stronie piaseczno.eu
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

I Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » czw lis 27, 2014 9:32 pm

1 grudnia 2014 roku o godz. 17.00 odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2014 - 2018. Sesja będzie miała w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Zawiadomienie http://piaseczno.eu/index.php?app=docs& ... &iid=40036

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dn. 26 listopada 2014 r. oraz porządek obrad http://piaseczno.eu/index.php?app=docs& ... &iid=40037
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

2 Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » czw gru 04, 2014 11:22 am

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Warszawie Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014r zwołał sesję Rady Miejskiej w Piasecznie na dzień 5 grudnia 2014 r. na godzinę 10.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Wypowiedź Barbary Rudzuńskiej-Mękal podczas sesji rady Piase

Postautor: Beata » czw gru 11, 2014 7:58 pm

Wypowiedź Barbary Rudzuńskiej-Mękal podczas sesji rady miasta Piaseczno https://www.youtube.com/watch?v=MSDH0Ssggno

My kobiety jesteśmy aniołami, a gdy się nam podetnie skrzydła, lecimy dalej - na miotle:)
Awatar użytkownika
Beata
 
Posty: 1755
Rejestracja: śr lut 10, 2010 4:15 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Zawiadomienie o 3. sesji Rady Miejskiej

Postautor: Redakcja » wt gru 16, 2014 10:23 pm

Informujemy, że w dniu 22.12.2014 r. (poniedziałek) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 3 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z I i II sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Piasecznie, oraz I sesji nadzwyczajnej.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 12.000,- zł na zakup centrali telefonicznej na wniosek GOSIR).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 300,- zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do PCU Piaseczno na wniosek Wydz. IT).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 44.000,- zł z przeznaczeniem na zwrot wkładu Komisji Europejskiej w ramach projektu LITES na wniosek Ref. ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 30.000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych na wniosek Wydz. GO).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 2.633,- zł na wniosek Wydz. EDG).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 1.093.000,- zł z wykupów gruntów na kary i odszkodowania, na wniosek Wydz. GGG).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 30.000,- zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej ogólnej oraz na wniosek GOSIR zmniejszenia wydatków na zakup energii o kwotę 150.000,- zł).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodu budżetu Gminy).
9.9 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
9.10 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014r z póź. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025
9.11 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 37/2, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.12 W sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na rok 2015.
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek ozn. nr nr ewid. 185 i 186, położonych przy ul. Targowej w Złotokłosie.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 21, obręb 44, położonej przy ul. Mazurskiej w Piasecznie.
9.15 W sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. ¼, obręb 37, położonej przy ul. Dworcowej w Piasecznie, pod pawilon handlowy.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. ¼, obręb 37, położonej przy ul. Dworcowej w Piasecznie, pod biletomaty.
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. ¼, obręb 37, położonej przy ul. Dworcowej w Piasecznie, pod pawilon handlowo-gastronomiczny.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 18/70, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 35 położonej w Żabieńcu IRS, ul. Przelotowa.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej jako działka nr ewid. 768/32, obręb Gołków.
9.21 W sprawie uchylenia uchwały nr 576/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.06.2012r.
9.22 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych oznaczonych jako działki nr ew. 22/9, 22/14 oraz 22/24, obr. 2 miasta Piaseczno.
9.23 W sprawie zmiany uchwały Nr 1605/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.11.2014r.
9.24 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ew. 18 w obr. 14 m. Piaseczno.
9.25 W sprawie zamiany nieruchomości gminnej oznaczonej nr 65/7 i 65/8 w obr. 13 na nieruchomości nr 8/10, 9/5 i 9/15 w obr. 13 i nr 18 w obr. 14.
9.26 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Spółka z o.o.
9.27 W sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych z tytułu instalacji tablic reklamowych, nośników reklamowych itp. na nieruchomościach gminnych

9 . Wolne wnioski.
10 . Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

IV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pt sty 16, 2015 7:05 pm

Uprzejmie zawiadamiamy, że w piątek 30.01.2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:
1 Otwarcie sesji.
2 Przyjęcie protokółu z III sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności za okres między sesjami.
4 Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz
wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5 Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy.
9 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2015.
9.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2015.
9.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
9.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
9.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez
Burmistrza.
9.5 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2015.
10 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015- 2025:
10.1 Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015 - 2025.
10.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
10.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
10.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza.
10.5 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015 - 2025.
11 Bieżące uchwały:
11.1 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Piasecznie.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » czw lut 05, 2015 8:09 pm

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 18 lutego 2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z IV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wniosek Ref. SS).
9.2 W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 45/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na 2015 rok.
9.3 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr 118/VII/2011 z dnia 20.04.2011r. dla terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem 18.MN/U.
9.4 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Orzeszyn zatwierdzonego uchwałą nr 1239/LVIII/2002 Rady miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2002r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 276 poz. 7191 z dn. 24.10.2002r.) dla obszaru działek nr ew. 159/6, 159/7, 159/8.
9.5 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
9.6 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
9.7 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Energetyczną, Puławską, Okulickiego i Mleczarską – etap I.
9.8 W sprawie nadania nazwy DO LASU ulicy we wsi Siedliska w gminie Piaseczno.
9.9 W sprawie nadania nazwy SOLIDARNOŚCI ulicy położonej we wsi Runów Osada (wsi oznaczonej w ewidencji gruntów – obręb Runów PGR) w gminie Piaseczno.
9.10 W sprawie nadania nazwy KOLIBRA ulicy położonej we wsi Głosków w gminie Piaseczno.
9.11 W sprawie nadania nazwy BLUSZCZOWA ulicy położonej we wsi Jazgarzew w gminie Piaseczno.
9.12 W sprawie nadania nazwy LASKOWA ulicy położonej we wsi Runów w gminie Piaseczno.
9.13 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) w związku z Uchwałą nr 1079/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.08.2013r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 5.11.2013r. poz. 11307) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Jazgarzew.
9.14 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) w związku z Uchwałą nr 1028/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3.07.2013. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej części ulicy Tulipanów w Piasecznie (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 19 lipca 2013r. poz. 8263).
9.15 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z dnia 23.05.2013r) w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno, zatwierdzonej uchwałą RM w Piasecznie Nr 1589/LII/2014 z dnia 29.10.2014r w zakresie części działki nr ew. 61/3 położonej w Złotokłosie
9.16 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumień z Gminą Konstancin-Jeziorna i Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr ewid. 43, obręb 72, położonej w Piasecznie ul. 11 Listopada.
9.18 W sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Piaseczno lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Młynarskiej 3 w Piasecznie.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 67/6, obręb 54, położonej w Piasecznie, w rejonie ulicy Krótkiej.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewid. 7 obręb 16, położonej w Piasecznie, pomiędzy ulicami Fabryczną i Szkolną.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr ewid. 47, obręb 27, położonej w Piasecznie przy ul. Orzeszkowej.
9.22 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 07 kwietnia 2015r do 30 czerwca 2015r.
9.23 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o pow. ok. 5 m2 usytuowanego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
9.24 W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
9.25 W sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
9.26 W sprawie zmian składów osobowych komisji problemowych
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » ndz mar 08, 2015 8:53 pm

Informujemy, że w dniu 18.03.2014 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 6 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z V sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 6.826.246,00 zł na wniosek ZEAS).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 150.000,00 zł na opracowanie projektu i budowy miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej na wniosek Wydz. IT).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 8.000,00 zł na wniosek Wydz. GO).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Chojnów na wniosek Ref. ZK).
9.5 W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
9.6 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2015 roku.
9.7 W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Piaseczyńskiego.
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 50.000,00 zł na rozszerzenie projektu Julianowskiej na wniosek Wydz. IT).
9.9 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.10 W sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 przy Alei Kasztanów 12.
9.11 W sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Głoskowie przy ul. Millenium 76.
9.12 w sprawie zmiany uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
9.13 W sprawie skargi Pani Teresy B. na kilkunastoletnią bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w wykonaniu zaleceń zawartych w aktach administracyjnych wydanych przez PINB Piaseczno.
9.14 W sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 7 kwietnia 2015r. do 30 czerwca 2015r.
9.15 W sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
9.16 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią Wojska Polskiego, od północy osią ulicy Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa osią ulicy Sienkiewicza.
9.17 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec. Część I.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy, usytuowany na parterze w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy, usytuowany w piwnicy w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ul. Warszawskiej 33 w Piasecznie.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr ewidencyjny 57, obręb 20, położonej w Piasecznie przy ul. Sierakowskiego.
9.22 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewidencyjnym 3/12, obręb 3, położonej w Piasecznie przy ul. Chabrów.(pow. 415m2)
9.23 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewidencyjnym 3/12, obręb 3, położonej w Piasecznie przy ul. Chabrów. (pow. 357m2)
9.24 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 411/5, położonej w Złotokłosie.
9.25 W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Piaseczyńskiego darowizny w formie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Głosków Letnisko.
9.26 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym wagi wozowej wraz z przyległym pomieszczeniem użytkowym, usytuowanej na targowisku miejskim w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 59.
9.27 W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2015 r.
9.28 W sprawie zmian w uchwale 842/XXX/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania.
9.29 W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
9.30 W sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej do Rady Oświatowej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

VII sesja Rady Miejskiej Piaseczno

Postautor: Redakcja » wt kwie 07, 2015 5:44 pm

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 15 kwietnia 2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z VI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 346.000,00 zł na wniosek Wydz. IT).
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 225.000,00 zł-dotacja celowa dla Powiatu Piaseczyńskiego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 2837W ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie na wniosek Wydz. IT).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 130.000,00 zł na dotacje celową na wniosek Ref. SS).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 60.000,00 zł na wniosek MGOPS).
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 180.000,00 zł na wniosek GOSIR).
9.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodu i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 47.500,00 zł).
9.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków kwoty 90.000,00 zł na wniosek Wydz. INW).
9.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów z tyt. subwencji oświatowej o kwotę 1.490.209,00 zł).
9.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków inwestycyjnych w wysokości 90.000,00 zł na wniosek Wydz. INW).
9.10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 13.000,00 zł na wniosek ZEAS).
9.11 w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
9.12 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.13 w sprawie przyjęcia programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i schorzeń narządu wzroku dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.14 w sprawie skargi rodziców na nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa oraz na stosowanie przemocy w stosunku do dzieci w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie przy ul. Przesmyckiego 100/101.
9.15 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
9.16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewid. 7, obręb 16 położonej w Piasecznie, pomiędzy ulicami Fabryczną i Szkolną.
9.17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
9.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wola Gołkowska.
9.19 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.
9.20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec dla terenu zlokalizowanego w płd-wsch. narożniku ulic: Głównej i Skrajnej i oznaczonego symbolem ZL w obowiązującym planie zatwierdzonym uchwałą nr 1123/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz. Urz.Woj. Maz. z 2006r. poz. 1780).
9.21 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1597/LIII/2014 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego ulicami: od południa północną linią rozgraniczającą ulicy Pomorskiej, od zachodu osią ulicy Derdowskiego, od północy południową linią rozgraniczającą ulicy Orężnej, od wschodu zachodnią granicą działki ¼ z obr. 37 do działki 70/1 z obr. 36 i dalej wschodnią ww. działki i jej przedłużeniem do linii rozgraniczającej ul. Stołecznej, od południowego wschodu północną linią rozgraniczającą ulicy Stołecznej
9.22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego: od południa południową linią rozgraniczającą ulicy Pomorskiej, od zachodu zachodnią granicą działki nr 2/4 obręb 32 w pasie drogowym ulicy Derdowskiego, od północy północną granicą działki nr ½ obręb 32, działki nr 1 obręb 33, działki nr 1/3 obręb 34, działki nr 1 obręb 35 w pasie drogowym ulicy Orężnej, od wschodu zachodnią granicą działki ¼ obręb 37 do działki 70/2 obręb 36 i dalej wschodnią granicą ww. działki i jej przedłużeniem do linii rozgraniczającej ulicy Sienkiewicza, od południowego wschodu zachodnio-północną granicą działki nr ½ obręb 52 w pasie drogowym ulicy Sienkiewicza.
9.23 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z dnia 23.05.2013r. poz. 594 ze zmianami) w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno, zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1589/LII/2014 z dnia 29.10.2014 r. w zakresie działek nr ew. 318, 475, 509/18, 526, 106, 151, 192, 265, 58 położonych w Bogatkach oraz 282/2 położonej w Runowie.
9.24 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 1.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Zawiadomienie o 8. Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr maja 06, 2015 10:38 pm

Informujemy, że w dniu 13.05.2015 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 8 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
1.1 Złożenie ślubowania przez Radną, wybraną w uzupełniających wyborach do Rady Miejskiej w Piasecznie, w Okręgu nr 10.
2. Przyjęcie protokółu z VII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 500.000,00 zł w ramach zadań inwestycyjnych).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 278.330,00 zł na wniosek Wydz. GGG).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia kwoty 80.000,00 zł na wniosek Wydz. IT).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia przychodów z tyt. emisji obligacji o kwotę 10.000.000,00 zł)
9.4.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków inwestycyjnych w wysokości 30.000,00 zł. na wniosek INW)
9.5 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.6 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z Uchwała nr 39/III/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych oznaczonych jako działki nr ew. 22/9, 22/14 oraz 22/24, obr. 2 m. Piaseczno.
9.7 W sprawie utworzenie Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20.
9.8 W sprawie nadania nazwy Przedszkolu Nr 11 w Piasecznie przy ul. Nefrytowej 14.
9.9 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 lipca 2015r do 30 czerwca 2016r.
9.10 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 240 o pow. 2031 m2, położonej w obrębie 24 miasta Piaseczno, przy ul. Chyliczkowskiej 47 na okres do 10 lat.
9.11 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Nadarzyńskiej 1 w Piasecznie na okres do 10 lat.
9.12 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Szmaragdowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.13 W sprawie zamiany udziałów w nieruchomościach położonych w obr. 17m. Piaseczno przy ul. Szkolnej 1.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu powierzchni dachu OSP Chojnów, niezbędnej do realizacji budowy instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej i transmisji danych sieci Orange.
9.15 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno.
9.16 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Orzeszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr 1239/LVIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2002r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 276 poz. 7191 z dn. 24.10.2002r.) dla obszaru działek nr ew. 159/6, 159/7, 159/8, które od dnia 26.11.2014r. stanowią obszar działki nr ew. 189.
9.17 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
9.18 W sprawie nadania nazwy MISTRZA JÓZEFA STANKA ulicy we wsi Złotokłos w Gminie Piaseczno.
9.19 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1091/XXXVII/2009 z dnia 8.07.2009r. w sprawie nadania nazw: POŚWIERKI, CZUBATKI, CZECZOTKI, GŁUSZCA, KRUKA i GĄSIORKA ulicom położonym we wsi Głosków w Gminie Piaseczno zmienionej uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 868/XXXI/2013 z dnia 20.02.2013.
9.20 W sprawie nadania nazwy IBISA ulicy położonej we wsi Głosków w Gminie Piaseczno.
9.21 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Mieszkowo oraz terenu w obrębach ewidencyjnych Głosków PGR i Karolin PGR.
9.23 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Gołków.
9.24 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR.
9.25 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Zalesie Górne.
9.26 W sprawie zmiany uchwały nr 104/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015r. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2015 r.”

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Zawiadomienie o 9. Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt cze 02, 2015 5:57 pm

Informujemy, że w dniu 10.06.2015 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 9. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z VIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.05.2015 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz
wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2014 r.:
9.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
9.2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
9.3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
9.4. dyskusja
9.5. odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014
9.6.odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
10. Bieżące uchwały:
10.1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za 2014 rok.
10.2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za 2014 rok.
10.3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za 2014 rok.
10.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa wsi Józefosław).
10.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na wniosek Ref. SS).
10.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia przychodów budżetu w 2015r o kwotę 2.132.500,00 zł).
10.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 233.448,00 zł na wniosek Wydz. INW).
10.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 59.810,00 zł na wniosek Wydz. PM).
10.9 w sprawie zmiany Uchwały nr 133/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
10.10 w sprawie zmiany Uchwały nr 140/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej - zmiana załącznika nr 3.
10.11 w sprawie zmiany uchwały Nr 45/IV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 stycznia 2015r. (dot. zmiany planu dochodów i wydatków na wniosek ZEAS).
10.12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 1.335.280.00 zł - oświatowa subwencja ogólna).
10.13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 614.317,00 zł).
10.14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu Gminy Piaseczno o kwotę 126.000,00 zł).
10.15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów budżetu Gminy Piaseczno o kwotę 102.530,00 zł).
10.16 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
10.17 w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie.
10.18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Piasecznie.
10.19 w sprawie dokonania zapłaty odszkodowania za działkę przejętą w trybie „specustawy drogowej” – nieruchomość gminną oznaczoną jako działka o nr ewid. 116/56, położoną w obrębie wsi Józefosław.
10.20 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Piaseczno nieruchomości w Głoskowie PGR.
10.21 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej, położonej w obr. 41 m. Piaseczno przy ul. Kilińskiego.
10.22 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej, położonej w obr. 53 m. Piaseczno przy ul. Zagajnikowej.
10.23 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej, położonej we wsi Józefosław gm. Piaseczno.
10.24 w sprawie sprzedaży działki gminnej, położonej przy ul. Bociana Białego we wsi Wólka Kozodawska gm. Piaseczno.
10.25 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewidencyjnym 17/1, obręb 19, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Zgoda, Młynarskiej i Warszewskiej.
10.26 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 50,18 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 16 w Piasecznie.
10.27 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka.
10.28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
10.29 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 sierpnia 2015r. do 31 lipca 2016r.
10.30 sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie kiosku o powierzchni 11,50 m2, usytuowanego na działce nr ewid. 58/2, obręb 20 miasta Piaseczno przy ul. Kościuszki, na okres 5 lat.
10.31 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. 53,20 m2, stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 7 położonej w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 59
10.32 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu linią rozgraniczającą ulicy Puławskiej, od północy północnymi granicami działek o nr ew.2/166, 2/178 z Obr.4 od wschodu wschodnią granicą działki o nr Ew. 2/178 z obr.4, dalej wschodnimi granicami działek o nr ew. od 2/106 do 2/123 z Obr.4, od południa północną linia rozgraniczającą ul. Energetycznej
11. Wolne wnioski.
12 . Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

PoprzedniaNastępna

Wróć do Piaseczno: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości

cron