Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Piaseczno, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

10. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt cze 23, 2015 9:18 pm

Informujemy, że w dniu 1.07.2015 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 10. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z IX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 23.600,00 zł na wniosek Wydz. GO).
9.2 W sprawie zmiany Uchwały nr 193/XI/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku.
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 3.690,00 zł oraz zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 118.555,00 zł na wniosek ZEAS)
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 103.989,00 zł).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 878.000,00 zł).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 500.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 213.520,00 zł na wniosek Wydz. IT)
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 7.000,00 zł na wniosek Wydz. RSS).
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków o kwotę 225 tys. zł na realizację koncepcji układu komunikacyjnego dróg dojazdowych do Węzła Antoninów).
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 10.000,-zł na wniosek Sołectwa Głosków Wieś).
9.11 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.12 W sprawie zmiany uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym cz. dz. ozn. nr ewid. 2/80, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym cz. dz. ozn. nr ewid. 5/18, obręb 5, położonej w Piasecznie przy zbiegu ul.Energetycznej i ul. Puławskiej.
9.15 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej we wsi Głosków.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Grójec udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności naniesień.
9.17 W sprawie nadania nazwy INSTYTUTOWA ulicy położonej we wsi Żabieniec w Gminie Piaseczno.
9.18 W sprawie nadania nazwy DALIOWA ulicy położonej we wsi Chylice w Gminie Piaseczno.
9.19 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jastrzębie.
9.20 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec dla części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 105.
9.21 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego liniami rozgraniczającymi ulic: Przesmyckiego, Julianowskiej, Okulickiego oraz zachodnimi granicami działek ozn. nr ew. 29/1, 29/9, 29/10, 29/7, 29/8, 29/5 z obr. 22.
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszarów działek.
9.23 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Puławskiej, od północy północnymi granicami działek o nr ew. 2/166, 2/178 z obr. 4 od wschodu wschodnią granicą działki o nr ew. 2/178 z obr. 4, dalej wschodnimi granicami działek o nr ew. od 2/106 do 2/123 z obr. 4, od południa północną linia rozgraniczającą ul. Energetycznej.
9.24 W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
9.25 W sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piaseczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
9.26 W sprawie zmiany programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno przyjętego Uchwałą Nr 392/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.
9.27 W sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 1502/LI/2010 Rady Miejskiej z dnia 22.09.2010 w sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
9.28 W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
9.29 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno.
9.30 W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XI sesja Rady Miejskiej Piaseczno

Postautor: Redakcja » wt sie 18, 2015 7:36 pm

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 26 sierpnia 2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z X sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 4.500,00 zł na wniosek ZEAS).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł na dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 75.113,00 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń oświatowych).
9.4 W sprawie zmiany uchwały Nr 224/X/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku.
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 3.956.000,00 zł na wniosek ZEAS).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 1.683.412,00 zł)
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 100 000,-zł. na wniosek INW).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów na kwotę 1 809 583,-zł)
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany funduszu sołeckiego wsi Szczaki w wysokości 2.500,00 zł).
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 9.003,00 zł na wniosek MGOPS).
9.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 80.000,00 zł na wniosek SM).
9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 100.000,00 zł na wniosek GOSIR).
9.13 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków o kwotę 500 000,- zł na wniosek ADK).
9.14 W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
9.15 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego o kwotę 200 000,- zł na wniosek IT).
9.16 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.17 W sprawie zmiany Uchwały Nr 28/X/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.18 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno udziału w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Baszkówka.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej nr ew. 45/2 położonej w Grochowej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z o.o.
9.20 W sprawie wydzierżawienia przez Gminę Piaseczno części działki położonej we wsi Runów.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych numerami ewid. 43, 45/15 i 56 obręb 42, położonych w Piasecznie przy ul. Wschodniej.
9.22 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Nefrytowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.23 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 755/XXVII/2012 z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010.
9.24 W sprawie wezwania Rady Miejskiej w Piasecznie w trybie art. 101 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 2.07.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz torami kolei Warszawa-Radom.
9.25 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec. Część 2.
9.26 W sprawie zmiany uchwały Nr 789/XXXIII/2000 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bobrowiec w Gminie Piaseczno.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 30,34 m2, usytuowanego na i piętrze w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
9.28 W sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno” opracowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
9.29 W sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
9.30 Zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
9.31 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Elżbiety Babkiewicz).
9.32 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Henryka Szczepana Gołkowskiego).
9.33 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Haliny Czesławy Kądzieli).
9.34 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Marzeny Małgorzaty Kwiatkowskiej).
9.35 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Anny Marii Lorent).
9.36 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Ewy Masenek).
9.37 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Haliny Mirgos).
9.38 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Teresy Mućko).
9.39 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Jarosława Pawła Pokocy).
9.40 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Haliny Marii Panek).
9.41 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Beaty Noell Pasieki).
9.42 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Ryszarda Andrzeja Podlaskiego).
9.43 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Joanny Agnieszki Stepańczuk).
9.44 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Lucyny Genowefy Wądołowskiej).
9.45 W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
9.46 W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
9.47 W sprawie nadania godności „Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno” Panu Józefowi Wilkoniowi.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn wrz 21, 2015 7:01 pm

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 23 września 2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia kwoty 17.000 zł
z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcjonalności systemu OTAGO).
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z wnioskami sołectw na kwotę 14.574 zł).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia kwoty 26.599 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek związanych z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia kwoty 3.060 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną do samorządu województwa mazowieckiego w ramach realizowanego projektu).
9.5 W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. darowizny w wysokości 6000 zł od BS)
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zapłaty odsetek na rzecz Wojewody Mazo.)
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmian w planie wydatków na wniosek Wydziału IT i INW)
9.9 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.10 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Belsk Duży, Gminą Błędów oraz Gminą Grójec dotyczącego powierzenia Gminie Piaseczno zadań publicznych polegających na realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami, lokalnym transportem zbiorowym, ochroną i opieką nad zabytkami, turystyką oraz promocją w zakresie dotyczących dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej.
9.11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilawa w rejonie ulicy Kwitnącej.
9.12 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka
9.13 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo
9.14 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno udziałów w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Baszkówka.
9.15 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę o nr ew. 224/6 na rzecz działki 224/5 w Głoskowie oraz na wykreślenie tego prawa z księgi wieczystej.
9.16 w sprawie zmiany Uchwały nr 76/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
9.17 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
9.18 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
9.19 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.20 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
9.21 W sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 842/XXX/2013 z dnia 23stycznia 2013roku w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania
9.22 W sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno” opracowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » ndz paź 11, 2015 8:25 pm

Informujemy, że w dniu 21.10.2015 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 13. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 148.700,00 zł).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 100.000,00 zł na wniosek MGOPS).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków o kwotę 78.200,00 zł na wniosek ZEAS).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 82.000,00 zł na doposażenie gabinetów stomatologicznych).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 37.673,00 zł).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia dochodów o kwotę 45.000,00 zł z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany nazwy zadań inwestycyjnych).
9.9 W sprawie zmiany Uchwały Nr 239/XI/2015 z dnia 26 sierpnia 2015r.
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 156.112,00 zł).
9.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków na 2016 rok w wysokości 100.000,00 zł).
9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków na 2016 rok w wysokości 375.086,00 zł).
9.13 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.14 W sprawie zmiany Uchwały Nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.15 W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora d.s. medycznych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 1.
9.16 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru obejmującego działki ozn. nr ew. 19/1, 19/2, 19/3 i 20 z obrębu 44.
9.17 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki.
9.18 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr ewid. 41/10, obręb 12, położonej w Piasecznie, przy ul. Syrenki i ul. Puławskiej.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr nr ewid. 41/6, 41/8, 41/10, obręb 12, położonych w Piasecznie, przy ul. Syrenki i ul. Puławskiej.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno nieruchomości oznaczonej jako działka drogowa o nr ew. 26/3 położona w obr 8 miasta Piaseczno.
9.22 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ew. 308 i 252, położonej w Chylicach.
9.23 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości stanowiących działki o nr ew. 25/7, 25/10, 25/13, 27/4 oraz 27/7 położonych w obrębie wsi Julianów – w związku ze zmianą planu miejscowego.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Stypendyści wyróżnieni podczas sesji Rady Miejskiej w Piasec

Postautor: Redakcja » śr paź 21, 2015 6:51 pm

Redakcja pisze:Informujemy, że w dniu 21.10.2015 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 13. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Obrazek

Stypendyści wyróżnieni podczas sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
http://www.powiat-piaseczynski.info/pia ... piasecznie
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn lis 09, 2015 10:09 pm

Zawiadamiamy, że w środę 18 listopada 2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 8.976.986
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków remontowych w wysokości 3600 zł oraz przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych z roku 2015 na rok 2016 na kwotę 395.600 zł).
9.3 W sprawie zmiany Uchwały Nr 319/XIII/2015 z dnia 21 października 2015 r.
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 77.500 zł zgodnie z wnioskiem ZEAS).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 2.000 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Jazgarzew i zmiana przeznaczenia kwoty w wys. 34.680,- na wniosek sołectwa Chyliczki ).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 34.876 zł).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. wniosku Wydziału IT zwiększenie wydatków o kwotę 50.968,-)
9.8 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
9.9 W sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (40.000 zł).
9.10 W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego (200.000 zł na opracowanie wielobranżowego projektu drogi nr 721).
9.11 W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego (polegającej na wykonaniu wzmocnienia skarp Kanału Piaseczyńskiego – 150.000 zł; koncepcji chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od ul. Dworskiej w Piasecznie do ul. IV Pułku Ułanów w Gołkowie – 25.000 zł).
9.12 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.13 W sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.14 W sprawie zmiany Uchwały nr 1578/LIII/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.15 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.16 W sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.17 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 1 grudnia 2010 r. z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą.
9.18 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania Porozumienia Międzygminnego z Gminą Prażmów dotyczącego powierzenia przez Gminę Piaseczno Gminie Prażmów części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
9.19 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania Porozumienia Międzygminnego z Gminą Góra Kalwaria, dotyczącego powierzenia przez Gminę Góra Kalwaria Gminie Piaseczno części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
9.20 W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych na terenie miasta i gminy Piaseczno za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.
9.21 W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
9.22 W sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.
9.23 W sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
9.24 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 35,74 m.kw., usytuowanego w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
9.25 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 30,24 m.kw., usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie.
9.26 W sprawie wydzierżawienia od Powiatu Piaseczyńskiego części działki nr 8/7 w obr. 27 przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.
9.27 W sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Piaseczno nieruchomości położonej we wsi Jazgarzew.
9.28 W sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Piaseczno działek położonych w obr. 14 m. Piaseczno przy ul. Dworcowej.
9.29 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Piasecznie przy ul. Energetycznej.
9.30 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 14 przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie.
9.31 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr 1287/XLIII/2010 z dnia 13 stycznia 2010r.
9.32 W sprawie uchylenia uchwały nr 1603/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10.11.2010r.
9.33 W sprawie uchylenia uchwały nr 1345/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 marca 2014r.
9.34 W sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 1/4, obręb 37, położonej w Piasecznie, przy ul. Dworcowej.
9.35 W sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 1/4, obręb 37, położonej w Piasecznie, przy ul. Dworcowej.
9.36 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Rubinowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.37 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piaseczno położonej w Woli Gołkowskiej
9.38 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno (lipy drobnolistne).
9.39 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno (dąb szypułkowy).
9.40 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno (dąb szypułkowy).
9.41 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew dla fragmentu terenu położonego pomiędzy ulicami Główną i Leśną.
9.42 W sprawie zmiany uchwały Nr 1487/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy OSTOJA ulicy we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno.
9.43 W sprawie zmiany uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

10 Wolne wnioski
11 Zamknięcie sesji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pt gru 04, 2015 10:07 pm

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 16.12.2015 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia środków w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na lokatę długoterminową na wniosek Wydz. GO).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 8.788.000,00 zł w celu realizacji wykupów gruntów na wniosek Wydz. GGG).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 3.532.950,00 zł).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 11.990,00 zł na wniosek Ref SZ).
9.5 W sprawie zmiany uchwały Nr 366/XIV/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. kwoty 1 225,- zł.)
9.7 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
9.8 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025
9.9 W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
9.10 W sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Piaseczyńskiego.
9.11 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania Porozumienia Międzygminnego z Gminą Lesznowola dotyczącego powierzenia przez Gminę Piaseczno Gminie Lesznowola części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
9.12 W sprawie rozpatrzenia skargi p. Z. T., skierowanej do Wojewody Mazowieckiego na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie nienależytego wykonywania zadań własnych gminy dotyczących organizacji ruchu na ul. Reja w Piasecznie.
9.13 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 47/IV/2015 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Piaseczno.
9.14 W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Piaseczno.
9.15 W sprawie zmiany uchwały Nr 917/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.02.2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
9.16 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
9.17 W sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
9.18 W sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piaseczno”.
9.19 W sprawie nadania nazwy PLANETY ulicy we wsi Józefosław w Gminie Piaseczno.
9.20 W sprawie uchylenia uchwały nr 147/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r.
9.21 W sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wprowadzonego uchwała nr 297/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. (K.S.)
9.22 W sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wprowadzonego uchwała nr 297/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. (E.F-B)
9.23 W sprawie zmiany opłat sprzedaży miejsc do pochówków oraz za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie.
9.24 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 21,50 m2, usytuowanego w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.
9.25 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 57,81 m.kw., usytuowanego w budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie.
9.26 W sprawie zawarcia umowy z właścicielem budynku przy Placu Piłsudskiego 5 w Piasecznie dotyczącej udzielenia Gminie Piaseczno upoważnienia do zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy o powierzchni 80,0 m.kw.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 80 m.kw., usytuowanego w budynku przy Placu Piłsudskiego 5 w Piasecznie.
9.28 W sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych z tytułu instalacji tablic reklamowych, nośników reklamowych itp. na nieruchomościach gminnych.
9.29 W sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych od 01.01.2016r. oraz podziału terenu miasta i gminy na strefę śródmiejską, podmiejską i peryferyjną.
9.30 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych numerami ewid. 41/6, 41/8 i 41/10, obręb 12, położonych w Piasecznie przy ul. Syrenki i ul. Puławskiej.
9.31 W sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu (dz. nr 13/102, 23/2) pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy.
9.32 W sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu (dz. nr 23/2) pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy.
9.33 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 73/5, 73/9 i 73/10, obręb 59, położonych w Piasecznie w rejonie ul. Al. Kalin.
9.34 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr ewidencyjny 37/2, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.35 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr 19/8 i części działki ozn. nr ewid. 19/7, położonych w obrębie 12 w Piasecznie przy ul. Sękocińskiej i ul. Syrenki.
9.36 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr nr 41/10 i 19/6, obręb 12, położonych w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.37 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 246/14, obręb 24, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Przesmyckiego.
9.38 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 38, obręb 18, położonej w Piasecznie przy ul. Okulickiego i Armii Krajowej.
9.39 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek nr nr ewid. 47/1, 47/2, 47/3, obręb 58, położonych w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej i ul. Staszica.
9.40 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 246/14, obr. 24, położonej w Piasecznie w rejonie ulicy Przesmyckiego.
9.41 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 246/14 oraz części działki ozn. nr ewid. 344, obręb 24, położonych w Piasecznie, w rejonie ul. Przesmyckiego i ul. Żeglińskiego.
9.42 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 66/10, obr. 13, położona w Piasecznie przy zbiegu ul. Jana Pawła II i ul. K. Jarząbka.
9.43 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 2/5, obręb 19, położonej przy ul. Armii Krajowej i ul. Warszawskiej 37 w Piasecznie.
9.44 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 2/2, obręb 15, położonej w Piasecznie przy ul. Szkolnej.
9.45 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr ewid. 41/10, obręb 12, położonej w Piasecznie z przeznaczeniem pod tablicę reklamową (na rzecz R.- W. Sp-ka z o.o.)
9.46 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 41/10, obręb 12, położonej w Piasecznie z przeznaczeniem pod tablicę reklamową (na rzecz Auto Centrum Piaseczno Sp-ka jawna).
9.47 W sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 41/10, obręb 12, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej; części działki nr 53, obręb 27, położonej w Piasecznie ul. Żeromskiego i ul. Armii Krajowej oraz części działki nr 66.10, obręb 13, położonej w Piasecznie ul. Jana Pawła II i ul. K. Jarząbka.
9.48 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 441, położonej we wsi Jazgarzew.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

SESJA BUDŻETOWA W PIASECZNIE

Postautor: Redakcja » sob gru 19, 2015 8:51 pm

Obrazek

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 30 grudnia 2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji.
2 Przyjęcie protokółu z XV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności za okres między sesjami.
4 Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej. 5 Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy.
9 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2016.
9.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2016.
9.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
9.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
9.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza.
9.5 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2016.
10 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016- 2028:
10.1 Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016 - 2028.
10.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
10.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
10.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza
10.5 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016 - 2028.
11 Bieżące uchwały:
11.1 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
11.2 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2013r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » czw lut 04, 2016 8:29 pm

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 153.937,00 zł na wniosek ZEAS w związku z przystąpieniem ZSP w Piasecznie do projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus+)
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków inwestycyjnych w wysokości 320.000,00 zł na wniosek Wydz. IT na dotację celową dla Powiatu Piaseczyńskiego).
9.3 W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
9.4 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.5 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 43, obręb 72, położonej w Piasecznie przy ul. 11 Listopada 59.
9.6 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 38, obr. 18, położonej w Piasecznie przy ul. Okulickiego i Armii Krajowej.
9.7 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 41/10, obr. 12, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.8 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej we wsi Głosków.
9.9 w sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno w trybie bezprzetargowym działki położonej przy ul. Niecałej.
9.10 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja SA.
9.11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla dz. ewid. nr 63/2, obręb 20 przy ul. Zgoda.
9.12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska dla obszaru działek o nr ewid. 159,160,161,162/1,162/2.
9.13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew dla fragmentu terenu położonego pomiędzy ulicami Główną i Leśną.
9.14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa-Radom (obszar A6,A7,A10, A11, A15, A16, A28, A29) – Etap I zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 532/XXI/2012 z dnia 16.05.2012 w granicach działek ozn. nr ewid. 24,25 z obr. 14.
9.15 w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Piasecznie w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2015 poz. 1515 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1030/XXXVI/2013 z dnia 3.07.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów.
9.16 w sprawie nadania nazwy PRZYTULNA ulicy położonej we wsi Grochowa w gminie Piaseczno.
9.17 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
9.18 w sprawie zmiany uchwały nr 54/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
9.19 w sprawie zmiany uchwały nr 402/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
9.20 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zmieniającego zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Białe Chojnowskie”.
9.21 w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny.
9.22 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Piaseczno na lata 2016-2022.

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XIX sesja Rady Miejskiej Piaseczno

Postautor: Redakcja » pt mar 04, 2016 10:33 pm

Informujemy, że w środę 16 marca 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 1.050.000,00 zł na wniosek Wydz. INW).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 68.000,00 zł na wniosek Wydz. IT).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 15.336,00 zł z tyt. wpłaty niewykorzystanych w terminie środków niewygasających).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia wydatków o kwotę 3.193,00 zł zwiększenie wkładu własnego w projekcie „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego”).
9.5 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028
9.6 W sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wprowadzonego Uchwałą nr 297/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. (K.P. i T.P.)
9.7 W sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wprowadzonego Uchwałą nr 297/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. (W.Ł.)
9.8 W sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wprowadzonego Uchwałą nr 297/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. (R.G)
9.9 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w Gminie Piaseczno przyjętego uchwałą nr 1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r.
9.10 W sprawie rozpatrzenia wezwania Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 poz. 1515 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1030/XXXVI/2013 z 3.07.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów.
9.11 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1602/LIII/2014 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne – etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 395/XVII/2003 z dnia 04.12.2003r. dla obszaru działki nr ew. 908.
9.12 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Bąkówka.
9.13 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Baszkówka.
9.14 W sprawie wykupu przez Gminę Piaseczno działki nr 262/9 w Jazgarzewie
9.15 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 1/3, obr. 37, położonej w Piasecznie przy ul. Towarowej.
9.16 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości położonej we wsi Julianów gm. Piaseczno.
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 43, obręb 72, położonej w Piasecznie przy ul. 11 Listopada 59.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. ewid. 38, obr. 18, położonej w Piasecznie przy ul. Okulickiego i Armii Krajowej.
9.19 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu rzecz PGE Dystrybucja S.A.
9.20 W sprawie zmiany Uchwały Nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
9.21 W sprawie zmiany uchwały nr 464/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdego kryterium.
9.22 W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piaseczno w 2016 roku.

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt kwie 05, 2016 7:13 pm

Informujemy, że w środę 13 kwietnia 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 69.830,00 zł).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o kwotę 129.543,00 zł).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 5.123,00 zł na wniosek Ref SZ).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w kwocie 93.100,00 zł na wniosek Ref. SS).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 175.788,00 zł na wniosek Wydz. GO).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w kwocie 800.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 2.100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Grochowa-Pęchery).
9.8 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.9 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy o samorządzie gminnym w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 621/LII/98 z dnia 20 maja 1998r. i uchwałą Rady miejskiej w Piasecznie nr 910/XLII/2001 z dnia 27 czerwca 2001r. w przedmiocie realizacji inwestycji przy udziale środków finansowych mieszkańców Gminy Piaseczno oraz w związku z Porozumieniem nr 18 z dnia 17.04.2008r. zawartym pomiędzy Gminą Piaseczno a Mirabel Plus Spółka z o.o. z siedzibą w Mysiadle.
9.10 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obr. 4 m. Piaseczno przy ul. Energetycznej.
9.11 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 20 m. Piaseczno przy ul. Warszawskiej.
9.12 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. ewid. 47/2, położonej w Chylicach.
9.13 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. ewid. 51/73 położonej w Chyliczkach.
9.15 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
9.16 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru obejmującego działki ozn. nr ewid. 22 i 24 z obr. 16.
9.17 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010r. w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1 MW.
9.18 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia porozumień z Gminą Konstancin-Jeziorna i Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
9.19 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 265,15m2 oraz dzierżawy przyległego terenu o powierzchni 311,12m2 położonego w Piasecznie przy ul. 11 Listopada 64.
9.21 W sprawie zmiany Uchwały Nr 490/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
9.22 W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » ndz maja 01, 2016 1:22 pm

Informujemy, że w środę 11 maja 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 10.000,00 zł na wniosek Wydz. GO).
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dot. Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 7.860.012,00 zł na wniosek ZEAS).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 8.574,00 zł na wniosek MGOPS oraz Wydz. ADK).
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 30.400,00 zł).
9.6 w sprawie zmiany uchwały nr 435/XVI/2015 z dnia 30.12.2015r.
9.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. wniosku IT , UTP i INW)
9.8 w sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.9 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej nr 714/XXXIII/2005 z dnia 10.02.2005r. i Nr 1094/XLIV/2005 z dnia 12.12.2005r.
9.10 w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym na cele mieszkaniowe.
9.11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. ewid. 353/2, położonej w obr. 24 m. Piaseczno.
9.12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 95/1, położoną w obrębie wsi Józefosław.
9.13 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 27 m. Piaseczno.
9.14 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z o.o.
9.15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
9.16 w sprawie nadania nazwy KURKUMY ulicy położonej we wsi Henryków urocze w gminie Piaseczno.
9.17 w sprawie nadania nazwy KORZYSTNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
9.18 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Chylice dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 60 i 63.
9.19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru działek o nr ew. 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/12, 99/1, 99/2 obręb 41.
9.20 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego, Świętojańską, Al. Kalin, Czajewicza, Gerbera i od zachodu granicą Cmentarza (obszar A21) zatwierdzonego uchwałą Nr 1441/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010r.
9.21 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne – etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady miejskiej w Piasecznie uchwałą Rady miejskiej w Piasecznie Nr 395/XVII/2003r. Rady miejskiej w Piasecznie z dnia 4 grudnia 2003r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 20 poz. 672 z dnia 30.01.2004r.).
9.22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne – etap I dla obszaru działki nr ew. 771.
9.23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne – etap I dla obszaru działki nr ew. 261.
9.24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obejmującego teren między granicą administracyjną z gminą Lesznowola, ulicami: Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz terenami kolei Warszawa-Radom, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 2.07.2014 dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem 14 MW/u.
9.25 w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Piasecznie w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz.U. 2016 poz. 446) do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 59/V/2015 z dnia 18.02.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Energetyczną, Puławską, Okulickiego i Mleczarską – etap I.
9.26 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady miejskiej w Piasecznie nr 799/2008 z dnia 19.11.2008r. w sprawie zaliczenia ul. Wąskiej w Piasecznie do kategorii dróg gminnych.
9.27 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Piaseczno.
9.28 w sprawie zmiany uchwały nr 510/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016r. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2016 r.”

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » śr cze 01, 2016 3:22 pm

Informujemy, że w środę 15 czerwca 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.05.2016 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2015:
9.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
9.2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
9.3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
9.4. dyskusja
9.5. odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015
9.6.odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
10. Bieżące uchwały:
10.1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za 2015 rok.
10.2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za 2015 rok.
10.3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za 2015 rok.
10.4 w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji celowej na remont dachu na zabytkowym kościele w Jazgarzewie.
10.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 120.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP na dotację celową).
10.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 91.305,00 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych).
10.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego w kwocie 4.000,00 zł).
10.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 2.253.000,00 zł na wniosek Wydz. GGG).
10.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.727,00 zł na wniosek Wydz. GO).
10.10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 109.252,00 zł z tyt. niewykorzystanych środków niewygasających).
10.11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 27.552,00 zł).
10.12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 119.000,00 zł na wniosek Ref. ZK).
10.13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 65.000,00 zł na wniosek GOSIR).
10.14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 96.088,00 zł na wniosek Wydz. IT).
10.15 w sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
10.16 W sprawie zmiany uchwały nr 381/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
10.17 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) w zakresie działek nr ew. 8,3,9,10,14,46,42 i 57 położonych w Woli Gołkowskiej, w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2015 z dnia 15.04.2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Wola Gołkowska.
10.18 w sprawie nadania nazwy KURKUMY ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w Gminie Piaseczno.
10.19 w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno oraz trybu powoływania jej członków.
10.20 w sprawie uchylenia uchwały Nr 639/XXIII/08 z dnia 11.06.2008r.
10.21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne korzystanie przez Gminę z części działki ew. nr ¼ obr. 37 m. Piaseczno z przeznaczeniem na cele własne Gminy w tym urządzenie tymczasowych miejsc parkingowych.
10.22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obr. 24 m. Piaseczno.
10.23 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. Jastrzębie w Gminie Piaseczno.
10.24 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Żabieńcu, na rzecz użytkownika wieczystego.
10.25 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 157/3, obręb Wólka Pracka, położonej w Wólce Prackiej przy ul. Zdrojowej.
10.26 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności na rzecz PGE Dystrybucja SA na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piaseczno.
10.27 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 sierpnia 2016r. do 31 lipca 2017 r. (opracowane przez MSBM ”Patronat-3”)
10.28 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
10.29 w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o dofinansowanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa Jakości Środowiska Miejskiego.
10.30 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
10.31 W sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pt cze 24, 2016 2:37 pm

Informujemy, że w środę 6 lipca 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. przesunięcia środków w wys.
1.865.000,00 zł na przebudowę i modernizację budynku Starej Plebanii na rok 2017
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia dochodów i
wydatków o kwotę 50.000,00 zł na wniosek Wydziału GGG
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia dochodów z
tytułu wynajmu pomieszczeń oświatowych z przeznaczeniem na remonty
bieżące w poszczególnych placówkach
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmniejszenia wydatków o
kwotę 15.190,00 zł na wniosek Wydziału UTP
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia wydatków o
kwotę 95.000,00 zł na wniosek Biblioteki Publicznej
9.6 w sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.7 W sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie na Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie i nadania Statutu
9.8 W sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno
9.9 W sprawie sposobu wykonania uchwały Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków
9.10 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr 865/XXXI/2013 z dnia 20 luty 2013 dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska
9.11 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska
9.12 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru działek o nr ew. 25/3,26,25/8 i części działek nr ew. 15/6, 15/4, 25/16 z obrębu 3, o nr ew.1/5,1/6,1/7,19,20/7,20/8,20/3,21/3,21/4,22/2,22/1,23/3,23/4,23/5, i części działek nr ew. ¼, 18/12 z obrębu 8 oraz z obrębu Józefosław części działek nr ew. 154/12, 57/6,153,132/5,132/37,154/10
9.13 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska dla działek ozn. Nr ewid. 21/10 i 22/7
9.14 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r
9.15 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
9.16 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
9.17 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilawa w rejonie ulicy Kwitnącej
9.18 W sprawie nadania nazwy Magiczna ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki ozn. Nr ew. 25 obr. 27 położonej w Piasecznie na rzecz PWiK-a
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. Nr ewid. 63/6 obręb 19, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek gminnych położonych na terenie miasta Piaseczno
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XXIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn sie 22, 2016 11:01 am

Informujemy, że w środę 31 sierpnia 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 15.500,00 zł na wniosek Wydz. INW).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 1.200,00 zł na wniosek Wydz. UTP).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 3.076,00 zł w ramach programu Erasmus+ na wniosek ZEAS).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 80.000,00 zł w związku z wpływami środków z tyt. dywidendy).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.500,00 zł na wniosek ZEAS).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów na wniosek Wydz. GGG).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 100.000,00 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego na wniosek SM).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w ramach funduszu sołeckiego Głoskowa w wysokości 13.925,00 zł).
9.9 W sprawie zmiany Uchwały 610/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie 408.600,00 zł na wniosek Ref. SS).
9.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenie planu dochodów i wydatków na wniosek Wydziału IT)
9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany klasyfikacji na wniosek ZEAS przesunięcia wydatków)
9.13 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.14 W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście i Gminie Piaseczno na lata 2016-2018”.
9.15 W sprawie wyrażenia woli przyjęcia do realizacji określonego w studium wykonalności przedsięwzięcia „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Piasecznie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.
9.16 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
9.17 W sprawie skargi M.W. na bezczynność Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie udrożnienia urządzeń melioracyjnych i rowu przydrożnego przy ul. Wiśniowy Sad w Baszkówce.
9.18 W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę nr 344/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.
9.19 W sprawie wezwania Rady Miejskiej w Piasecznie w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 446 ze zm.) do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 681/XXX/2004 z dnia 16.12.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Pomorską, Konopnickiej, Redutową, Graniczną, przedłużeniem ulicy Granicznej do Al. Brzóz, rzeką Jeziorką, torami Kolei Radomskiej i ul. Sienkiewicza, Etap II.
9.20 W sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pilawa zatwierdzonego uchwałą Nr 171/X/99 Rady Miejskiej w Piasecznie zmienionego uchwałą Nr 218/X/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie w rejonie ulicy kwitnącej dla obszaru określonego w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1564/LI/2014 z dnia 15 października 2014r.
9.21 W sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka – etap I
9.23 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 427/XVIII/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. dla obszaru oznaczonego w planie symbolem 1 MN w granicach działek ozn. nr ew. 168, 169, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180/6, 181 z obr. 24.
9.24 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od północnego zachodu linią rozgraniczającą ulicy Głogowej, od północnego wschodu linią rozgraniczającą Alei Brzóz, od południa południowymi granicami działek 28 i 29 z obrębu 78.
9.25 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.
9.26 W sprawie nadania nazwy JERZYKA ulicy położonej we wsi Głosków w gminie Piaseczno.
9.27 W sprawie nadania nazwy JASTRZĘBIA ulicy położonej we wsi Głosków w gminie Piaseczno.
9.28 W sprawie nadania nazwy PODKOWY ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
9.29 W sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Piaseczno działek drogowych położonych we wsi Jazgarzew gm. Piaseczno.
9.30 W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Piaseczno a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
9.31 W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno budynku hydroforni posadowionego na działce nr 21/86 obr. 15 m. Piaseczno wraz z użytkowaniem wieczystym działki 21/86 i 21/156 obr. 15.
9.32 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Szmaragdowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.33 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Szafirowej na rzecz użytkownika wieczystego /dz. nr 527/.
9.34 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Szafirowej na rzecz użytkownika wieczystego /dz. nr 528/.
9.35 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Żabieńcu na rzecz użytkownika wieczystego.
9.36 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Piasecznie przy ul. Marmurowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
9.37 W sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie 44, mieście Piaseczno.
9.38 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziałów w działce położonej w Piasecznie przy ul. Młynarskiej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.39 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 63/1 z obr. 20.
9.40 W sprawie zmiany Uchwały nr 167/IX/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej.
9.41 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla spółki akcyjnej Kubara Lamina na okres od 15 września 2016r do 14 lutego 2018r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

PoprzedniaNastępna

Wróć do Piaseczno: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron