Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Piaseczno, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

XVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » wt gru 03, 2019 9:07 pm

11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
6.1 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r
6.2 W sprawie zmiany uchwały nr 281/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
6.3 W sprawie uchylenia uchwały nr 67/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego oraz uchwały nr 115/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
6.4 W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
6.5 W sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029.
6.6 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wola Gołkowska gm. Piaseczno, oznaczonej nr ew. 163/6 i 163/8.
6.7 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żabieniec gm. Piaseczno, oznaczonej nr ew. 230/2.
6.8 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Józefosław.
6.9 W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności działki nr 8 w obr. 44 m. Piaseczno.
6.10 W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności działki nr 9 w obr. 44 m. Piaseczno.
6.11 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr ewid. 47/1 i nr 47/3 oraz działki ozn. Nr 47/2 obr. 58 położonych w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej i ul. Staszica.
6.12 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35/7, obr. 27 położonej w Piasecznie w rejonie ul. Orzeszkowej.
6.13 W sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę o nr ew. 224/11 na rzecz działki 224/5 w Głoskowie oraz wykreślenie tego prawa z księgi wieczystej
6.14 W sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Piaseczno
6.15 W sprawie skargi A.Z. na zaniedbania ze strony organu wykonawczego gminy w zakresie zagwarantowania odbioru odpadów w terminach zgodnych z harmonogramem.
6.16 W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych
w miejscu ich powstania.
6.17 W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
6.18 W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Piaseczno.
6.19 W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
6.20 W sprawie zmiany uchwały nr 364/XV/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
6.21 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania porozumienia międzygminnego z Gminą Prażmów dotyczącego powierzenia przez Gminę Piaseczno Gminie Prażmów części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
6.22 W sprawie zmiany uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej uchwałą nr 1594/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018 r. oraz uchwałą nr 1641/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 07.11.2018 r.
6.23 W sprawie zmiany uchwały nr 103/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
6.24 W sprawie zmiany uchwały nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zmienionej uchwałą nr 217/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r.
6.25 W sprawie nadania statutu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Piasecznie

7 Wolne wnioski
8 Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Redakcja » pn lut 17, 2020 10:46 am

26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji z dnia 22 stycznia 2020 r. Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
6.1 W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
6.2 W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
6.3 W sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Fabryczna 7 na brak działań Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie rozdzielenia śmietników Wspólnoty Mieszkaniowej Fabryczna 7 i Wspólnoty Mieszkaniowej Szkolna 5.
6.4 W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2020 roku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
6.5 W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Piaseczno.
6.6 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2020 roku.
6.7 W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
6.8 W odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno, oznaczonej nr ew. 306.
6.9 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 23 m. Piaseczno, oznaczonej nr ewidencyjnym 53/1.
6.10 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewidencyjnym 37/4, położona w obr. 12 m. Piaseczno przy ul. Okulickiego.
6.11 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Józefosław.
6.12 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 63/1, położonej w obr. 20 m. Piaseczno.
6.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 315/21 położonej w Wólce Kozodawskiej.
6.14 W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Piaseczno części nieruchomości położonej w Głoskowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna 96/7.
6.15 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr ewidencyjnym 411/5 położonej w Złotokłosie.
6.16 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 67/6, położonej w obr. 54 m. Piaseczno.
6.17 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumienia z Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
6.18 W sprawie nadania nazwy Marysieńki ulicy położonej we wsi Józefosław.
6.19 W sprawie nadania nazwy Gruszkowa ulicy położonej we wsi Baszkówka w gminie Piaseczno.
6.20 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru działek nr ewidencyjnym 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obr. 44.
6.21 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec nr 80/VI/2015 z dnia 18 marca 2015 r. dla obszaru działki nr ewid. 219/3 obr. 0044.
7 Wolne wnioski
8 Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » śr lut 26, 2020 11:02 am

Redakcja pisze:26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:


Część 1:


Część 2:
Marcin Borkowski [Martin]
- Kleks to najlepsze prywatne przedszkole w Piasecznie
- restauracja włoska La Nostra zaprasza
- usługi fotograficzne zapraszam na fotoblog ze zdjęciami
Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

22. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » czw mar 12, 2020 1:20 pm

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 18 marca 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji nadzwyczajnej z dnia 11 marca 2020 r. Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
6.1 W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
6.2 W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
6.3 W sprawie udzielania dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla jednostki OSP w Chojnowie
6.4 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Piaseczno w sprawie statutu jednostek pomocniczych Gminy Piaseczno
6.5 W sprawie zmiany uchwały nr 447/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno.
6.6 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr. ewid. 55/1, obr. 37, położonej przy ul. Towarowej.
6.7 W sprawie nadania nazwy ZA LEŚNICZÓWKĄ ulicy położonej we wsi Chojnów w gminie Piaseczno.
6.8 W sprawie nadania nazwy LEŚNYCH SKRZATÓW ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno.
6.9 W sprawie nadania nazwy KAZIMIERZA DEYNY ulicy położonej we wsi Żabieniec w gminie Piaseczno.
6.10 W sprawie nadania nazwy ARNIKI ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
6.11 W sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2020r
6.12 W sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
7 Wolne wnioski
8 Zamknięcie obrad.

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » czw kwie 09, 2020 9:43 am

9 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 16:00 odbędzie się XXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie. Sesja będzie online oraz w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na ternie miasta i gminy Piaseczno.
3. Uchwała w sprawie nie dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Piaseczno lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1201/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności p charakterze cywilno prawnym przypadających Gminie Piasecznie i jej jednostkom organizacyjnym.
5. Zamknięcie sesji.

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt kwie 21, 2020 2:31 pm

29 kwietnia 2020 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line oraz w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miejskiej w Piasecznie:
2.1. - XXII sesji z dnia 18 marca 2020 r.
2.2. - XXIII sesji nadzwyczajnej z dnia 9 kwietnia 2020 r.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
6.1 W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
6.2 W sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego (przebudowa ul. Głównej w Żabieńcu).
6.3 W sprawie zmiany Uchwały nr 281/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.08.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego („Ścieżki rowerowe” – Przedsięwzięcia WPF).
6.4 W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin – Jeziorna („Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku i w Józefosławiu” – Przedsięwzięcia WPF).
6.5 W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin – Jeziorna („Budowa drogi 10KDL i 4 KL w Kierszku wraz ze zbiornikiem retencyjnym” – Przedsięwzięcia WPF).
6.6 W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
6.7 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 123/6 obr. Jesówka gm. Piaseczno.
6.8 W sprawie zmiany uchwały nr 448/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych.
6.9 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Marcin Borkowski [Martin]
- Kleks to najlepsze prywatne przedszkole w Piasecznie
- restauracja włoska La Nostra zaprasza
- usługi fotograficzne zapraszam na fotoblog ze zdjęciami
Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt maja 12, 2020 11:43 am

20 maja 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2020r.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
2) W sprawie przyznania w roku 2020 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – mur okalający zabytkowy kościół w Piasecznie (GEZ 135).
3) W sprawie przyznania w roku 2020 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny w Piasecznie (GEZ 103).
4) W sprawie przyznania w roku 2020 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – kamienica w Piasecznie przy ul. Sierakowskiego 14 (GEZ 168).
5) W sprawie przyznania w roku 2020 dla Parafii św. Rocha w Jazgarzewie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – kościół rzymskokatolicki p.w.św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 12).
6) W sprawie przyznania w roku 2020 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – dom jednorodzinny w Piasecznie przy ul. Kordiana 21 (GEZ 94).
7) W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
8 ) W sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie.
9) W sprawie nadania nazwy WILLA WRZOS ulicy położonej w Julianowie w gminie Piaseczno.
10) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław dla działek nr ew. 119/4 i 119/19.
11) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 83/3, nr 89 i nr 90, obr. 33 m. Piaseczno położonej przy ul. Gojawiczyńskiej.
12) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 79/10 i nr 499, poł. w Runowie przy ul. Dobrej.
13) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35/7, obr. 27 położonej w Piasecznie w rejonie ul. Żeromskiego.
14) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 48/2, obr. 24 m. Piaseczno poł. przy ul. Chyliczkowskiej 57A.
15) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 2/3, obr. 9 m. Piaseczno poł. w rejonie ul. Geodetów.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXVI Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » sob cze 13, 2020 8:47 am

17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line oraz w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
1) Uzupełnienie porządku obrad:w sprawie zmiany uchwały Nr 1274/XLII/2017 RM w Piasecznie z dnia 19.12.2017r.....
2) Uzupełnienie porządku obrad: w sprawie zmiany uchwały Nr 1011/XXXV/2017 RM w Piasecznie z dnia 14.06.2017r w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.......
3) Uzupełnienie porządku obrad: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego (droga woj. nr 722)
4) Uzupełnienie porządku obrad: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego (Aleja Państwa Podziemnego)
5) Uzupełnienie porządku obrad: w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2020r
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
3) W sprawie skargi J.K. na odmowę udostępnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno cudzych danych osobowych z ewidencji mieszkańców.
4) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 68 i nr 58/2, obr. 56 m. Piaseczno położonych przy ul. Paprociowej 2 i 4.
5) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości zabudowanej garażami, położonej w obr. 4 m. Piaseczno przy ul. Energetycznej.
6) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 5/4 i 5/5, obr. 19 m. Piaseczno położonych przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej i ul. Warszawskiej.
7) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 30, położonej w obr. 30 m. Piaseczno przy ul. Czajewicza 6.
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 15/36, położonej w Bąkówce przy ul. Lipowej.
9) W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery oraz części terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery-Łbiska PGR.
10) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice oraz części wsi Siedliska – etap I.
11) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap VI
12) W sprawie nadania nazwy SREBRNA ulicy położonej we wsi Chylice w gminie Piaseczno.
13) W sprawie zmiany uchwały nr 368/XV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 października 2019r. w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
14) W sprawie utworzenia Systemu Miejskich Parkingów Płatnych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Piaseczno niebędących drogami publicznymi oraz ustalenia zasad i sposobu pobierania opłat za korzystanie z tych parkingów.
15) W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
16) W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17) W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt lip 07, 2020 2:18 pm

15 lipca 2020 roku (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
2) W sprawie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
3) W sprawie udzielenia z budżetu gminy Piaseczno dotacji dla jednostki OSP w Złotokłosie.
4) W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
5) W sprawie skargi J.S. na pozbawienie prawa do świadczenia 500+ na skutek niewłaściwej interpretacji przepisów przez pracownice Wydziału Świadczeń Społecznych UMiG Piaseczno
6) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016 Nr 706/XXVI/2016 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
7) W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piaseczno na rok szkolny 2020/2021.
8 ) W sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
9) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska.
10) W sprawie odstąpienia od sporządzanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie zatwierdzonego uchwałą nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2011r. dla terenu części działki o nr ew. 109 zlokalizowanej w płn-zach narożniku ulic: Ptaków Leśnych i Złotej Wilgi.
11) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka, w części dotyczącej ETAPU II.
12) W sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.
13) W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14) W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Piaseczno.
15) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanych nieruchomości połozonych w miejscowości Julianów gm. Piaseczno.
16) w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2020 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Piaseczno i zwrotu części tej opłaty.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Marcin Borkowski [Martin]
- Kleks to najlepsze prywatne przedszkole w Piasecznie
- restauracja włoska La Nostra zaprasza
- usługi fotograficzne zapraszam na fotoblog ze zdjęciami
Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt sie 18, 2020 2:08 pm

26 sierpnia 2020 roku (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Raport o stanie gminy:
1) przedstawienie "Raportu o stanie gminy"
2) debata dotycząca "Raportu o stanie gminy"
3) uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno wotum zaufania.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2019:
1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
2) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
4) dyskusja
5) odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019
6) odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
8. Bieżące uchwały:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2019
2) w sprawie zmiany uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2019r
3) w sprawie zmiany uchwały RM w Piasecznie Nr 429/XVIII/2019 z dnia 18.12.2019r z póź.zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036
4) sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Gołkowska.
5) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Józefosław.
6) W sprawie sprzedaży działki nr 168 położonej w Chojnowie przy ul. Gościniec Warecki na rzecz użytkownika wieczystego.
7) w sprawie sprzedaży działki nr 20/6 w Żabieńcu na rzecz użytkownika wieczystego.
8 ) W sprawie sprzedaży na własność działki nr 20/7 obręb Żabieniec na rzecz użytkownika wieczystego.
9) W sprawie sprzedaży na własność działek nr 34 i nr 25/51 w Żabieńcu na rzecz użytkownika wieczystego.
10) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 45/15, nr 43 i nr 56 obr. 42 m. Piaseczno położonych przy ul. Wschodniej.
11) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 53 przy ul. Mickiewicza w Piasecznie.
12) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 53 przy ul. Szpitalnej w Piasecznie.
13) W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. 48/14 położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno.
14) W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. 1/1 położona w obr. 52 m. Piaseczno.
15) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 2/80 i nr 2/79 obr. 17 m. Piaseczno położonych przy ul. Wojska Polskiego.
16) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35, obr. Żabieniec IRS położonej przy ul. Przelotowej.
17) W sprawie przyznania w roku 2020 dla Parafii św. Rocha w Jazgarzewie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – kościół rzymskokatolicki p.w.św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 12).
18 ) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piaseczno porozumienia międzygminnego z m.st. Warszawa na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Piaseczno w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.
19) W sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkami dróg powiatowych Nr 2866W (ul. Przesmyckiego) i Nr 2814W (ul. Chyliczkowska w Piasecznie)
20) W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020r złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
21) w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Piaseczno
22) W sprawie zmiany uchwały nr 579/XXVII /2020 RM w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady
23) W sprawie zmiany uchwały nr 559/XXVI/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno zmienionej uchwałą nr 578/XXVII/2020 RM w Piasecznie z dnia 15.07.2020r
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt wrz 08, 2020 9:33 pm

16 września 2020 roku (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.08. 2020 r.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
3) W sprawie zmiany uchwały nr 281/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
4) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 8, przy ul. Energetycznej w Piasecznie.
5) W sprawie zmiany uchwały nr 594/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.08.2020r. w sprawie sprzedaży na własność działek nr 34 i nr 25/51 w Żabieńcu na rzecz użytkownika wieczystego.
6) W sprawie zmiany uchwały nr 592/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.08.2020r. w sprawie sprzedaży na własność działki 20/6 w Żabieńcu na rzecz użytkownika wieczystego.
7) W sprawie zmiany uchwały nr 593/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.08.2020r. w sprawie sprzedaży na własność działki 20/7 w Żabieńcu na rzecz użytkownika wieczystego.
8 ) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 483/XVIII/2016 z dnia 17.02.2016r. i uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 966/XXXIV/2017 z dnia 24.05.2017r. zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie nr 483/XVIII/2016 z dnia 17.02.2016r.
9) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 755/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012r. i uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1260/XL/2017 z dnia 13.12.2017r. zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie nr 755/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012r.
10) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 928/XXXIII/2017 z dnia 19.04.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. w granicach terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami: 1 P-S, 2 P-S, 3P-S/U, 4P-S/U, 5 P-S/U, 1KD-TSsp, 1U/MW, 1I-T/I-E, 2I-W, 2I-E, 3KD-p.
11) W sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2862W (ul. Wojska Polskiego) w Piasecznie.
12) W sprawie zmiany uchwały nr 559/XXVI/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Piaseczno zmienionej uchwałą nr 578/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.07.2020r.
13) W sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Piaseczno
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » czw lis 12, 2020 8:26 am

18 listopada 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
1) Uzupełninie porządku obrad: w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi krajowej nr 79 w Piasecznie
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.10.2020r.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
3) W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
4) W sprawie skargi P.K. na udzielenie zlecenia na wykonanie dokumentacji geodezyjnej ul. Kolonia w Woli Gołkowskiej z bezprawnym zastosowaniem art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną.
5) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcia przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym.
6) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ew. 439/1 obr. Jazgarzew gm. Piaseczno.
7) W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności działki ew. nr 11 obr 44 m. Piaseczno.
8 ) W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności działki ew. nr 14 obr 44 m. Piaseczno.
9) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działki ew. 543/1 i 543/3 w Złotokłosie.
10) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka ew. 543/2 w Złotokłosie.
11) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35, obr. Żabieniec IRS położonej przy ul. Przelotowej (dot. powierzchni 163 m2).
12) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35, obr. Żabieniec IRS położonej przy ul. Przelotowej (dot. powierzchni 30 m2).
13) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 768/32 i działki nr 768/30, położonej w Gołkowie przy ul. Szaniec.
14) W sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy Piaseczno.
15) W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024.
16) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych praz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na rok 2021.
17) W sprawie zmiany uchwały nr 582/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lipca 2020r w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu SZPZLO w Piasecznie
18 ) W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
19) W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
20) W sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie
21) W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania aneksów do porozumienia z miastem stołecznym Warszawą w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania Oferty Warszawa+ w latach 2021-2023
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie do oglądania na żywo online na kanale https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj-pQgduRyk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » czw gru 10, 2020 8:27 pm

16 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
1) dodatkowa w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) w sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
2) w sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
3) w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego zadania publicznego zarządzania fragmentem drogi powiatowej – ul. Księcia Janusza I Starego w Piasecznie.
4) w sprawie skargi P.P. na uchylanie się UMiG Piaseczno od obowiązku ustawienia znaków ograniczających prędkość oraz tonaż pojazdów na ul. Słonecznej w Chyliczkach.
5) w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2020 i 2021.
6) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1525/L/2018 z dnia 29.08.2018r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
7) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości ozn. jako działka ew. 320 obr. 24 m. Piaseczno.
8 ) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 67/6, położonej w obr. 54 m. Piaseczno.
9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. ozn. nr 6/16 oraz działek ewid. nr 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, obr. 26, położonej przy ul. Wojska Polskiego.
10) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek nr 43, 2/79 i 2/80 oraz działki 2/20, obr. 17, położonych w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska Polskiego.
11) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 3/12, obr. 3 m. Piaseczno położonej przy ul. Chabrów.
12) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno udziału w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Porannej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno.
13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część 1 i 2.
14) w sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
15) w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 635/XXX/2020 z dnia 14.10.2020r.
16) w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1450/XLVII/2010 z dnia 19 maja 2010r (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2010r nr 158 poz. 3932).
17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Prymulki w Józefosławiu.
18 ) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap II.
19) w sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXXIII sesja budżetowa Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pn gru 21, 2020 8:35 pm

22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 9:30 odbędzie się XXXIII sesja budżetowa Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
1) dodatkowa: w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
2) dodatkowa: w sprawie zmiany uchwały nr 465/XX/2020 RM w PIasecznie z dnia 26.02.2020r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dlaWojewództwa Mazowieckiego
3) dodatkowa: w sprawie nadania nazwy "Praw kobiet" skrzyzowaniu typu rondo położonemu w Józefosławiu w gminie Piaseczno
4) dodatkowa: w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Piaseczno
5) dodatkowa w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piasecznona rok 2021.
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2021.
2) Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
4) Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza.
5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021
3. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036:
1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021 - 2036.
2) Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
4) Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza.
5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021 - 2036
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie sesji.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt sty 12, 2021 1:05 pm

22 stycznia 2021 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12. 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
3) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 3/44 i 3/45, obr. 28, m. Piaseczno położonych przy ul. Żeromskiego.
4) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr 9/12, obr. 21, położonej w Piasecznie przy ul. Technicznej.
5) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 185 i 186, obr. Złotokłos położonych przy ul. Targowej.
6) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 315/21 położonej w Wólce Kozodawskiej w rejonie ul. Krokusowej.
7) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 56, 58/2 i 68, obr. 56, m. Piaseczno położonych przy ul. Paprociowej 2 i 4.
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 37/9, obr. 12, m. Piaseczno położonej przy ul. Okulickiego.
9) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno udziału w prawie własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 38, przy ul. Gen. Jasińskiego w Piasecznie.
10) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6, położonej w obr. 40 m. Piaseczno u zbiegu ulic Kościuszki i Nadarzyńskiej.
11) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 19, położonej w obr. 20 m. Piaseczno przy ul. Puławskiej 20.
12) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości ozn. jako działka ew. ¾ obr. 39 m. Piaseczno.
13) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości ozn. jako działki ew. nr 3/33 i 3/8 obr. 6 m Piaseczno.
14) W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno dla terenu szkoły w Julianowie
15) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec
16) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora
17) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora
18 ) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora
19) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora
20) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora
21) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+
22) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+
23) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+
24) W sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj ... yk0aYLz8Uw

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12647
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

PoprzedniaNastępna

Wróć do Piaseczno: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron