Budowa II linii metra w Warszawie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w Warszawie, oraz o tym co wydarzyć się może. Warto wiedzieć, co dzieje się w pobliskiej Warszawie. Kulturalna Stolica! Rozrywka w Warszawie. Sprawy mieszkańców Warszawy.

Moderator: GTW

Re: Budowa II linii metra w Warszawie

Postautor: Beata » pt cze 27, 2014 7:56 pm

Próbna jazda odcinkiem II linii metra. Choć do otwarcia II linii metra jeszcze trochę czasu, nowy pociąg Inspiro testuje już pierwszy odcinek pod ul. Prostą i Świętokrzyską. Byliśmy w kabinie maszynisty. Jazda trwała dokładnie 3 minuty i 50 sekund. http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/10,8 ... binie.html
My kobiety jesteśmy aniołami, a gdy się nam podetnie skrzydła, lecimy dalej - na miotle:)
Awatar użytkownika
Beata
 
Posty: 1755
Rejestracja: śr lut 10, 2010 4:15 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Przejazd II linią metra z kabiny maszynisty

Postautor: Ireneusz » ndz lip 06, 2014 5:33 pm

Przejazd II linią metra z kabiny maszynisty http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje, ... 27402.html
Awatar użytkownika
Ireneusz
 
Posty: 1161
Rejestracja: pt cze 04, 2010 1:36 pm

Budowa II linii metra w Warszawie

Postautor: Extrakiara98 » pn lip 28, 2014 6:58 am

Warszawa wkrótce będzie drugim Rzymem - dwie linie metra ;) Za miesiąc przeprowadzamy się z rodziną do Piaseczna, bo mąż dostał pracę w Warszawie - zaczyna od października w okolicach Stadionu Narodowego, więc mam nadzieję, że druga linia będzie otwarta na czas. Pozdrawiam!
Extrakiara98
 
Posty: 3
Rejestracja: ndz lip 27, 2014 1:31 pm

Nowe stacje II linii metra w Warszawie

Postautor: Beata » ndz lis 09, 2014 8:29 pm

Byliśmy, zobaczyliśmy, nagraliśmy! 9 listopada podczas dnia otwartego w metrze po raz pierwszy można było zobaczyć wszystkie nowe stacje II linii. Warszawiacy szczególnie ciekawi byli stacji Centrum Nauki Kopernik, która powstawała najdłużej. Na filmie możecie zobaczyć: Wileńską, Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytet-Nowy Świat, Świętokrzyską, Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego. Widać takie szczegóły, jak bramki, ruchome schody, przejścia w rozświetlonych tunelach, perony, tunele. Kiedy pojedziemy metrem? Dopiero 14 grudnia.

Zobacz wszystkie nowe stacje II linii metra http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowar ... amki_.html
My kobiety jesteśmy aniołami, a gdy się nam podetnie skrzydła, lecimy dalej - na miotle:)
Awatar użytkownika
Beata
 
Posty: 1755
Rejestracja: śr lut 10, 2010 4:15 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Otwarcie II linii metra dopiero w 2015 r.

Postautor: Beata » pt gru 05, 2014 3:25 pm

- Druga linia metra nie będzie otwarta w tym roku - ogłosiła w piątek Hanna Gronkiewicz-Waltz. Bezpośrednią przyczyną jest wtorkowy pożar akumulatorów na stacji Rondo Daszyńskiego, ale wciąż też trwają odbiory m.in. na Powiślu.

Pani prezydent poinformowała, że w czwartek spotkała się ze służbami odpowiedzialnymi za budowę metra, a w piątek z komendantem straży pożarnej. - Doszliśmy do wniosku, że najważniejsza jest ostrożność i odpowiedzialność. Wszystko musi być dokładnie sprawdzone - stwierdziła Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dodała, że stare akumulatory muszą być wymienione, a te na pozostałych sześciu stacjach skontrolowane.

Najwcześniej w przyszłym tygodniu zostaną wznowione kursy bez pasażerów. W dodatku ich czas będzie wydłużony do dwóch-trzech tygodni. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie podała żadnego konkretnego terminu uruchomienia drugiej linii metra. Na pytanie "Gazety Stołecznej" czy to jeszcze możliwe w tym roku, odpowiedziała "nie".

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,54 ... piero.html
My kobiety jesteśmy aniołami, a gdy się nam podetnie skrzydła, lecimy dalej - na miotle:)
Awatar użytkownika
Beata
 
Posty: 1755
Rejestracja: śr lut 10, 2010 4:15 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Otwarcie II linii metra w Warszawie

Postautor: Filip » sob lut 14, 2015 11:46 am

Obrazek

II linia metra: końcowe stacje dopuszczone do użytku. Otwarcie w marcu? Dworzec Wileński to druga, po Rondzie Daszyńskiego, stacja II linii metra w Warszawie dopuszczona do użytku przez nadzór budowlany. Do sprawdzenia pozostało ich jeszcze pięć oraz sześć wentylatorni. – Nadal jest szansa, że wszystkie kontrole zakończymy jeszcze w lutym – mówi Onetowi Jaromir Grabowski, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

To właśnie nadzór budowlany podejmie decyzje o ostatecznym dopuszczeniu do użytku centralnego odcinka II linii metra. Stacje, wentylatornie szlakowe i tunele podziemnej kolejki sprawdzili wcześniej strażacy, przedstawiciele sanepidu, ochrony środowiska i urzędu górniczego. Teraz za robotę wzięli się inspektorzy budowlani. Procedura obejmuje analizę dokumentacji i przeprowadzenie kontroli w terenie. Inspektorzy zeszli pod ziemię w ubiegłym tygodniu.

Skończą w lutym?

Za­czę­li od sta­cji koń­co­wych cen­tral­ne­go od­cin­ka II nitki metra. O wy­da­niu w pią­tek, 13 lu­te­go, de­cy­zji o do­pusz­cze­niu do użyt­ku dru­giej, po Ron­dzie Da­szyń­skie­go, sta­cji – Dwo­rzec Wi­leń­ski, po­in­for­mo­wa­ły służ­by wo­je­wo­dy ma­zo­wiec­kie­go. - Wy­da­nie przez wo­je­wódz­ki nad­zór bu­dow­la­ny po­zwo­leń na użyt­ko­wa­nie wszyst­kich sta­cji po­zwo­li spół­ce Metro War­szaw­skie na prze­pro­wa­dze­nie ostat­nich te­stów, a na­stęp­nie do­pusz­cze­nie do ruchu pa­sa­żer­skie­go – tłu­ma­czy Ivet­ta Biały, rzecz­nicz­ka wo­je­wo­dy.

Kiedy za­koń­czą się kon­tro­le? Pod ko­niec stycz­nia Ja­ro­mir Gra­bow­ski, wo­je­wódz­ki in­spek­tor nad­zo­ru bu­dow­la­ne­go, mówił One­to­wi, że może to się stać jesz­cze w lutym. – Pod­trzy­mu­ję, wciąż jest szan­sa na za­koń­cze­nie od­bio­rów tech­nicz­nych do końca tego mie­sią­ca – po­wie­dział nam dzi­siaj. – Na skon­tro­lo­wa­nych już przez nas dwóch sta­cjach nie stwier­dzo­no żad­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści, dla­te­go wy­da­ne zo­sta­ły de­cy­zje o do­pusz­cze­niu ich do użyt­ku – dodał.

Jak już pi­sa­li­śmy, w stycz­niu in­spek­to­rzy zna­leź­li nie­ści­sło­ści w do­ku­men­ta­cji. Były drob­ne róż­ni­ce mię­dzy pro­jek­tem a rze­czy­wi­stym prze­bie­giem umiesz­czo­nych pod zie­mią in­sta­la­cji – te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, elek­trycz­nych, itp. Nad­zór bu­dow­la­ny po­pro­sił wy­ko­naw­cę o ich uzu­peł­nie­nie.

Jeszcze pięć stacji i sześć wentylatorni

Którą ko­lej­ną sta­cję będą spraw­dzać in­spek­to­rzy? – Tę, co do któ­rej bę­dzie­my mieli pełną do­ku­men­ta­cję. W tym mo­men­cie trud­no mi wska­zać kon­kret­ny obiekt. Myślę, że de­cy­zja o do­pusz­cze­niu ko­lej­nej sta­cji do użyt­ko­wa­nia za­pad­nie w przy­szłym ty­go­dniu – pod­kre­śla Ja­ro­mir Gra­bow­ski.

Jego pod­wład­nym po­zo­sta­ło do skon­tro­lo­wa­nia jesz­cze w sumie pięć sta­cji: Rondo ONZ, Świę­to­krzy­ska, Nowy Świat-Uni­wer­sy­tet, Cen­trum Nauki Ko­per­nik i Sta­dion Na­ro­do­wy oraz sześć wen­ty­la­tor­ni szla­ko­wych. Kiedy skoń­czą, in­we­sty­cję przej­mie mia­sto. - Po za­koń­cze­niu wszyst­kich od­bio­rów tech­nicz­nych bę­dzie­my jesz­cze mieli do 14 dni na osta­tecz­ne prze­szko­le­nie per­so­ne­lu na do­pusz­czo­nej już do użyt­ku in­we­sty­cji. Przed udo­stęp­nie­niem jej pa­sa­że­rom wszyst­ko musi być do­pię­te na ostat­ni guzik i za­gwa­ran­to­wa­ne pełne bez­pie­czeń­stwo. O kon­kret­nych ter­mi­nach bę­dzie­my mogli mówić do­pie­ro po otrzy­ma­niu po­zwo­le­nia na użyt­ko­wa­nie – po­wie­dział One­to­wi Bar­tosz Mil­czar­czyk, rzecz­nik sto­łecz­ne­go Ra­tu­sza.

Jak wy­ni­ka z po­da­nych wyżej ter­mi­nów, II linia metra mo­gła­by za­cząć dzia­łać w po­ło­wie marca. Czy tak się sta­nie? Nikt nie chce tego po­twier­dzić. Może to dla­te­go, że po­przed­ni ter­min otwar­cia – 14 grud­nia 2014 - po­da­wa­ny był z dużą pew­no­ścią, a pre­zy­dent Hanna Gron­kie­wicz-Waltz obie­cy­wa­ła, że po­cią­ga­mi II nitki pod­ziem­nej ko­lej­ki po­je­dzie­my na świą­tecz­ne za­ku­py przed Bożym Na­ro­dze­niem. Osta­tecz­nie nic z tego nie wy­szło.

Ogień na stacji

Ofi­cjal­ną przy­czy­ną opóź­nie­nie był pożar, do ja­kie­go do­szło 2 grud­nia, około godz. 22, w po­miesz­cze­niu tech­nicz­nym na sta­cji Rondo Da­szyń­skie­go. W ogniu sta­nę­ły ba­te­rie aku­mu­la­to­ro­we awa­ryj­ne­go sys­te­mu za­si­la­nia. Służ­by za­re­ago­wa­ły bły­ska­wicz­nie i nie do­pu­ści­ły do roz­prze­strze­nie­nia się ognia. Pożar zo­stał szyb­ko uga­szo­ny.

In­cy­dent ten po­cią­gnął za sobą jed­nak po­waż­ne skut­ki. Wstrzy­ma­no od­bio­ry tech­nicz­ne i jazdy te­sto­we po­cią­gów In­spi­ro. Trzy dni po zda­rze­niu Hanna Gron­kie­wicz-Waltz ogło­si­ła, że ter­min otwar­cia II linii metra prze­su­nie się „o dobre kilka ty­go­dni.” Eks­per­ci zaś wzię­li się za wy­ja­śnia­nie przy­czyn po­ża­ru i kon­tro­lę aku­mu­la­to­rów także na in­nych sta­cjach. Oka­za­ło się, że wszyst­ko przez we­wnętrz­ne zwar­cie aku­mu­la­to­ra. Po jego wy­mia­nie i kon­tro­li po­dob­nych urzą­dzeń na wszyst­kich sta­cjach, jazdy te­sto­we wzno­wio­no.

Bu­do­wa dru­giej nitki metra teo­re­tycz­nie zo­sta­ła za­koń­czo­na 30 wrze­śnia 2014 roku. Tego dnia wy­ko­naw­ca prze­ka­zał sto­łecz­ne­mu Ra­tu­szo­wi go­to­wość do od­bio­rów tech­nicz­nych. Naj­pierw prze­pro­wa­dzi­ły je służ­by miej­skie. Po około mie­sią­cu spraw­dza­niem tu­ne­li i sta­cji za­ję­li się przed­sta­wi­cie­le służb pań­stwo­wych – stra­ży po­żar­nej, urzę­du ko­lej­nic­twa, ochro­ny śro­do­wi­ska, sa­ne­pi­du i nad­zo­ru bu­dow­la­ne­go. Od­bio­ry wciąż trwa­ją.

(MP) http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/ii-l ... arcu/fdrwg
Awatar użytkownika
Filip
 
Posty: 1752
Rejestracja: pt kwie 06, 2012 3:18 pm
Lokalizacja: okolice

Budowa II linii metra w Warszawie

Postautor: sirena92 » czw lut 26, 2015 4:56 pm

Dziękuję za dogłębne informację przeczytałem to wszystko. Temat dawno nie był odświeżany i mam do was takie pytanie czy nie sądzicie, że właśnie to 2 metro w Warszawie niesamowicie mocno rozładuje te wszystkie korki i ten tłok ? Ponieważ jest to wiadomo sprawa, że Warszawa jest bardzo mocno zatłoczona bo np. jak ktoś idzie tutaj na studia to od razu zostaje w pracy...

____________________
Nie przegap http://dominikp.blogerki.pl/2014/12/19/jezykowe-frazesy_eaigi.html niższych cen już nie będzie!
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2015 5:14 pm przez sirena92, łącznie zmieniany 1 raz
sirena92
 
Posty: 8
Rejestracja: wt lut 17, 2015 4:08 pm

Bramki na II linii metra - jak z nich korzystać

Postautor: Redakcja » pt mar 06, 2015 8:19 pm

Na stacjach centralnego odcinka II linii metra nie ma znanych z I linii „kołowrotków”, które po skasowaniu biletu trzeba popchnąć aby wejść do strefy biletowej. Są za to bramki, przez które pasażer przechodzi, gdy rozsuną się na boki szklane płyty. Korzystanie z bramek na II linii metra jest bardzo proste: wystarczy przyłożyć kartę lub wsunąć bilet, a szklane płyty otworzą się same. Pamiętać trzeba jednak o kilku podstawowych zasadach.

Wchodząc na stację trzeba skierować się do bramki oznaczonej zieloną strzałką. Przezroczyste tafle są oznakowane żółtymi pasami tak, aby były dobrze widoczne. Po przyłożeniu karty do czytnika od razu rozsuną się szklane płyty, otwierając tym samym przejście. Oczywiście do podziemnej kolejki można wejść również przy użyciu biletu kartonikowego. Ważne! Bramka nie otworzy się dopóki bilet nie zostanie odebrany. Wychodząc ze stacji także trzeba przejść przez bramkę z zieloną strzałką. Szklane drzwi rozsuną się automatycznie. Opiekunowie, którzy podróżują z dziećmi niekorzystającymi jeszcze z biletu, powinni prowadzić je tuż przed sobą. Bramka zamyka się automatycznie za przechodzącym pasażerem.

Dla osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami czy podróżnych z większym bagażem na każdej stacji są szersze bramki. Taka bramka jest dwukierunkowa, tzn. jest wejściem i wyjściem. Kierunek ruchu pokazują oznaczenia - jeśli wyświetlany jest symbol czerwonego krzyżyka, trzeba przepuścić osobę idącą z przeciwnego kierunku. Po chwili na bramce pokaże się zielona strzałka oznaczająca możliwość przejścia z tej strony.

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował filmy pokazujące, jak korzystać z nowych bramek. Można je obejrzeć poniżej oraz na naszym kanale w serwisie internetowym Youtube: www.youtube.com/ztmwarszawa

1. Jak korzystać ze zwykłych bramek na stacjach II linii metra:


2. Jak przechodzić z wózkiem dziecięcym przez bramki bagażowe:


3. Jak przechodzić przez bramkę z większym bagażem:


4. Wyjście ze stacji metra:


5. Nieprawidłowe przejście przez bramkę:


6. Numeracja wyjść ze stacji metra:


Centralny odcinek II linii metra zostanie uruchomiony już niebawem. Zanim jednak pierwsze pociągi z pasażerami przejadą między Dworcem Wileńskim a rondem Daszyńskiego przypominamy jakie zmiany w związku z metrem zostaną wprowadzone w komunikacji naziemnej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=1352&c=100&l=1
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Otwarcie II linii metra w Warszawie

Postautor: Majkel » sob mar 07, 2015 1:04 pm

II linia zacznie kursować w niedzielny poranek. Bez fety i darmowych przejazdów. Pierwsi pasażerowie mają wejść na stacje II linii metra w niedzielę ok. godz. 10. Nie będzie świętowania ani darmowych przejazdów.

Tego terminu nic już raczej nie zmieni. Ratusz ma go potwierdzić na 100 proc. w sobotę wieczorem. Samo otwarcie II linii nie będzie spektakularne. - Równocześnie przy wszystkich wejściach zostaną odsunięte barierki i mieszkańcy będą mogli schodzić na stacje - zapowiada Bartosz Milczarczyk, rzecznik ratusza. Zaznacza, że miasto w dniu otwarciu nie zaplanowało żadnej fety. Pierwsi pasażerowie mają być jedynie witani czekoladowymi dukatami z logo metra.

Nie przewidziano też darmowych przejazdów, więc przy bramkach wejściowych trzeba będzie kasować bilety. W niedzielę krótką przejażdżkę II linią planuje także prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Według założeń Metra Warszawskiego przejazd między stacjami Rondo Daszyńskiego i Dworzec Wileński zajmie 12-13 minut. Docelowo II linią pociągi mają jeździć z prędkością 80 km na godz. Anna Bartoń, rzeczniczka Metra, zapowiada jednak, że na początku pojadą sześćdziesiątką, czyli z taką samą szybkością jak na I linii.

Dodaje, że pociągi na II linii mają kursować mniej więcej co trzy minuty - taką częstotliwość zaplanowano w dni powszednie. W takich odstępach będą też jeździć podczas niedzielnej inauguracji.

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34 ... __Bez.html
Awatar użytkownika
Majkel
 
Posty: 1378
Rejestracja: pt wrz 30, 2011 8:52 pm
Lokalizacja: okolice

II linia metra w Warszawie

Postautor: Kacperek » sob mar 14, 2015 9:49 pm

Obrazek

Obrazek
Awatar użytkownika
Kacperek
 
Posty: 1734
Rejestracja: śr maja 13, 2009 5:48 am
Lokalizacja: Powiat Piaseczyński

Budowa II linii metra w Warszawie

Postautor: marti » pn kwie 13, 2015 8:11 pm

Bardzo fajnie, że ruszyła druga linia, ale idealna nie jest. W poniedziałek pierwszy raz nią jechałem i mam dwa podstawowe zastrzeżenia: po pierwsze złe oznakowania (precyzja kosztem czytelności - ot, nowych mapek stacji nie idzie zrozumieć, na starych, przy całej ich oczobijności kolorystycznej, od razu było widać, w którą stronę trzeba iść, żeby dostać się w określone miejsce. I po drugie - ciasnota. Wejście na bodaj schody na "dolnej" Świętokrzyskiej zajmuje tyle miejsca, że pasażerowie muszą się przemykać wąskim paskiem z boku peronu. KIedy zrobi się tu większy tłok, może być niebezpiecznie...

Co powiecie o moim nowym blogu http://jeremi.blog.se/?
marti
 
Posty: 9
Rejestracja: wt gru 09, 2014 6:45 pm

Re: Budowa II linii metra w Warszawie

Postautor: ala.kucharska54 » pt lip 10, 2015 7:50 am

kurcze nie byłam jeszcze po otwraciu II linki, ciekawa jestem jak to wygląda w stosunku to pokazywanych projektów
ala.kucharska54
 
Posty: 2
Rejestracja: śr lip 08, 2015 11:29 am

Metro w Warszawie - druga linia będzie dłuższa

Postautor: Beata » pn sie 10, 2015 5:19 pm

Obrazek

Komisja przetargowa otworzyła w poniedziałek po godz. 13 koperty z ofertami na budowę dwóch odcinków drugiej linii metra. Na Woli powstaną tunele i trzy stacje: Płocka, Moczydło i Księcia Janusza. W prawobrzeżnej części miasta druga linia metra zostanie wydłużona o stacje: Szwedzka, Targówek i Trocka. http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1, ... turcy.html
My kobiety jesteśmy aniołami, a gdy się nam podetnie skrzydła, lecimy dalej - na miotle:)
Awatar użytkownika
Beata
 
Posty: 1755
Rejestracja: śr lut 10, 2010 4:15 pm
Lokalizacja: Piaseczno

II linia metra - Włosi i Turcy przedłużą metro na Targówek W

Postautor: Beata » czw paź 29, 2015 7:40 pm

Włosi i Turcy przedłużą II linię metra. Na Targówek i daleką Wolę w 2019 roku

Obrazek

Przetarg na rozbudowę II linii metra rozstrzygnięty. Kolejnych sześć stacji zbudują firmy, które wydrążyły centralny odcinek od ronda Daszyńskiego na Pragę. Budowa może się zacząć na początku przyszłego roku i skończyć po ponad trzech latach.

Metro Warszawskie wyłoniło dziś wykonawców obu odcinków metra - na daleką Wolę, czyli do skrzyżowania Górczewskiej z Księcia Janusza, i na Targówek. Zgodnie z przewidywaniami wybrano najtańsze oferty.

Odcinek na Targówek będzie drążyła firma Astaldi, która była liderem konsorcjum budującego centralny odcinek II linii metra. Ten fragment ma kosztować 1 mld 66 mln zł, czyli o ponad 400 mln zł mniej, niż zakładał kosztorys. Odcinek wolski zbuduje zaś turecki Gullermak, który był konsorcjantem Włochów przy drążeniu metra pod Wisłą. Ten fragment ma kosztować 1,147 mld za fragment na Wolę (Güllermak). Tu także oszczędności w stosunku do kosztorysu - wyniosą ponad pół miliarda złotych.

Rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń zaznacza, że pozostałe firmy mają czas do 9 listopada na składanie ewentualnych protestów. Potem Krajowa Izba Odwoławcza ma dwa tygodnie na ich rozpatrzenie. Następnie wyniki przetargu musi jeszcze zatwierdzić Urząd Zamówień Publicznych. Umowy ze zwycięzcami mogą zatem zostać podpisane przed końcem roku lub na początku następnego.

W przeciwieństwie do kontraktu na budowę centralnego odcinka II linii metra tym razem projekty są już gotowe. Pierwsze prace mogłyby się zatem zacząć zimą lub wiosną. Anna Bartoń na razie nie chce jednak mówić o konkretnych terminach. Zaznacza, że harmonogramy będą znane po podpisaniu umów.

W stronę Targówka zbudowane zostaną stacje: Szwedzka (u zbiegu Szwedzkiej i Strzeleckiej), Targówek przy Ossowskiego i Trocka (przy skrzyżowaniu Trockiej i Pratulińskiej)

W kierunku Woli powstaną stacje: Płocka (u zbiegu Płockiej i Wolskiej), Młynów (pod Górczewską, między linią obwodową PKP i Sokołowską), Księcia Janusza (u zbiegu Górczewskiej i Księcia Janusza). http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1, ... aleka.html
My kobiety jesteśmy aniołami, a gdy się nam podetnie skrzydła, lecimy dalej - na miotle:)
Awatar użytkownika
Beata
 
Posty: 1755
Rejestracja: śr lut 10, 2010 4:15 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Metro w Warszawie będzie coraz dłuższe

Postautor: Filip » śr maja 25, 2016 9:23 am

Obrazek

Ruszyła budowa najważniejszej inwestycji komunikacyjnej w Warszawie. Druga linia warszawskiego metra wydłuży się o kolejne trzy stacje na Pradze-Północ i Targówku. Dojazd ze stacji Trocka na ul. Świętokrzyską w ścisłym centrum miasta będzie trwał ok. 14 minut.

W kierunku wschodnim z Dworca Wileńskiego powstanie ok. 3,12 km trasy. Nowa stacja Szwedzka zostanie zlokalizowana pod ul. Strzelecką po wschodniej stronie ul. Stalowej, pomiędzy budynkiem Strzelecka 46 a Zajezdnią Autobusową MZA Stalowa. To będzie stosunkowo niewielka budowla, jej długość to 135 m.

Następna stacja Targówek, wybudowana zostanie pod skrzyżowaniem ul. Pratulińskiej z M. Ossowskiego. Po północnej stronie ul. M. Ossowskiego, pod terenem zieleni, znajdować się będzie łączący się ze stacją jednokondygnacyjny, podziemny obiekt komory rozjazdów. Całość będzie miała niemal 300 m długości.

Największy obiekt tego odcinka stacja Trocka wraz z torami odstawczymi będzie miała długości 450 m. Zlokalizowana będzie wzdłuż ul. Pratulińskiej – pod skrzyżowaniem z Trocką.

To z tamtego miejsca wyruszą tarcze drążące tunele w kierunku Dworca Wileńskiego. Stamtąd wywożony będzie też urobek z drążonych tuneli, dostarczane betonowe elementy obudowy tuneli, materiały budowlane, maszyny i urządzenia. Wybudowane zostaną także trzy wentylatornie. Szyb do wyjęcia tarcz TBM powstanie w końcowym etapie drążenia, przy ul. Targowej.

Wykonawcą odcinka północno-wschodniego jest wybrana w przetargu firma Astaldi S.p.A. z Włoch, kwota kontraktu wynosi ponad 1 mld zł brutto. Astaldi wraz z partnerami wybudowało centralny odcinek II linii metra, którym warszawiacy jeżdżą już ponad rok.

W kierunku zachodnim (z ronda Daszyńskiego) wybudowane zostanie ok. 3,4 km podziemnej kolei. Planowane stacje to: Płocka umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz stacja Księcia Janusza pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Zlokalizowana zostaną tam także tory odstawcze i komora do zawracania. Ten odcinek metra wybuduje turecka firma Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (wartość kontraktu to 1,1 mld zł brutto).

Władze spółki Metro Warszawskie szacują, że nowe stacje podziemnej kolejki mogą powstać do 2019 r.

W poprzednim roku zostało podjętych wiele inwestycji niewidocznych dla pasażerów. W czasie wakacji wymieniono niemal 3 km szyn torowiska na I linii, a od listopada 2015 roku do stycznia 2016 roku przeprowadzono szlifowanie całego torowiska. Jesienią poprzedniego roku ruszyła też budowa drugiej elektrowozowni (133 metry długości, 73 metry szerokości) w południowo-wschodniej części Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty. Nowa mała elektrowozownia będzie wyposażona w 14 torów z kanałami technicznymi na całej długości. Wartość tego kontraktu to ponad 60 mln zł. W tym roku metro planuje też zakupić nowe wagony.

W poprzednim roku w metrze padły rekordy frekwencji. Tylko 8 marca 2015 r. skorzystało z kolejki 233 tys. pasażerów, a do końca 2015 roku II linią podróżowało w sumie 24,4 mln pasażerów.

Rzeczpospolita http://www.zw.com.pl/artykul/2,669070-M ... uzsze.html
Awatar użytkownika
Filip
 
Posty: 1752
Rejestracja: pt kwie 06, 2012 3:18 pm
Lokalizacja: okolice

PoprzedniaNastępna

Wróć do Warszawa: wydarzenia, informacje i rozrywka

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron