Kwalifikacja Wojskowa na terenie Powiatu Piaseczyńskiego

W tej części forum umieszczajcie informacje dotyczące ogólnych spraw całego powiatu piaseczyńskiego. Jeżeli temat jest zbyt ogólny, aby opisać go na podforach poszczególnych gmin, to umieść go tutaj.

Moderator: GTW

Kwalifikacja Wojskowa na terenie Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » śr sty 30, 2013 3:10 pm

Obrazek

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2013 NA TERENIE POWIATU PIASECZYńSKIEGO

W lutym rusza w powiecie piaseczyńskim kwalifikacja wojskowa, następczyni poboru. Przed komisją mają obowiązek stawić się zarówno mężczyźni, jak i kobiety.Przed komisją lekarską obowiązkowo muszą stawić się mężczyźni urodzeni w 1994 roku, a także urodzeni w latach 1989-1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają osoby urodzone w latach 1992-1993, które komisje uznały za czasowo niezdolne do służby wojskowej oraz które wystąpiły o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej - o ile nie zostały wcześniej przeniesione do rezerwy. Kwalifikacji podlegają również kobiety urodzone w latach 1989-1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych lub są studentkami lub absolwentkami tych szkół. Poza tym osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby.

Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego kwalifikacja wojskowa odbywać będzie się od 11 lutego do 28 marca 2013 roku. Powiatowa Komisja Lekarska będzie przyjmowała mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w Starostwie Powiatowym przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie. Po szczegóły można dzwonić pod numer: (22) 756-62-10, (22) 756-61-80.

Terminy kwalifikacji wojskowej od 11.02.2013 – 28.03. 2013 r.
- Gmina Piaseczno – 11.02. - 26.02.2013
- Gmina Góra Kalwaria – 27.02. - 06.03.2013
- Gmina Konstancin Jeziorna – 07.03 – 13.03.2013
- Gmina Lesznowola – 14.03. - 18.03.2013
- Gmina Tarczyn – 20.03. – 22.03.2013
- Gmina Prażmów – 25.03.- 26.03.2013
- Kobiety – 27 .03.2013
- Rezerwa – 28.03.2013
28 lutego i 19 marca 2013 – przerwa w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej

Kwalifikacje wojskowe nie odbywają się w soboty i niedziele.


Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
- dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej
- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Kwalifikacja Wojskowa na terenie powiatu piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » śr sty 30, 2013 3:12 pm

KTO PODLEGA OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIę DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ ?

§3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku (Dz. U. z 4 grudnia 2012 roku, poz. 1358) określa, kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji:
1)mężczyźni urodzeni w 1994r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1989-1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3)osoby urodzone w latach 1992 i 1993, które: a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1989-1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. Nr 54, poz. 321).
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Kwalifikacja Wojskowa na terenie powiatu piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » śr sty 30, 2013 3:15 pm

Obrazek

KTO PRZEPROWADZA KWALIFIKACJę WOJSKOWĄ?

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). Zadania w zakresie przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wykonywane są także przez autonomiczne i niezależnie od siebie działające wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, powoływane przez wojewodów, które w drodze decyzji administracyjnej orzekają o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w przypadku Powiatu Piaseczyńskiego jest to Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie. W przypadku braku możliwości ustalenia stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej – osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej kierowane są na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie w opisanym powyżej przypadku kierować będzie osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej na badania do Centrum Zdrowia na ul. Czajewicza 5/7 w Piasecznie. W trakcie kwalifikacji wojskowej, wszystkim osobom stawiającym się do niej zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są książeczki wojskowe.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą następujące dokumenty (mówi o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566):
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
- dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe


W wyniku badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby im poddane mogą zostać uznane jako:
- zdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności „A”, co oznacza, iż osoba, w stosunku do której orzeczona została taka kategoria zdolności, może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju jak i w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym, wszystkie osoby w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A” zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną przeniesione do rezerwy, po uprawomocnieniu się orzeczenia komisji lekarskiej,
- czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności „B”. Oznacza to, że przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostry lub przewlekły stan chorobowy stwierdzony u badanej osoby, rokuje odzyskanie przez nią zdolności do czynnej służby wojskowej, w okresie do 24 miesięcy od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,
- niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju – kategoria zdolności „D”. Orzeczenie takiej kategorii oznacza, że osoba do niej zaszeregowana, nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, a po uprawomocnieniu się orzeczenia, zostanie przeniesiona do rezerwy,
- trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – kategoria zdolności „E”. Osoba, wobec której została orzeczona taka kategoria zdolności, nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

W świetle powyższego, niezwykle istotnym jest posiadanie podczas stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawienie powiatowej komisji lekarskiej dokumentacji medycznej, mogącej świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to komisji poprawne diagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. Jeżeli powiatowa komisja lekarska nie będzie w stanie określić stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej w oparciu o własne badania oraz dokumentację medyczną, przewodniczący komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) lub na obserwację szpitalną, których wyniki uwzględniane zostaną w procesie orzeczniczym. Zarówno badania lekarskie, przeprowadzane w trakcie kwalifikacji wojskowej, jak i badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) oraz poddanie się obserwacji szpitalnej jest obowiązkowe i bezpłatne.

Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisje ds. inwalidztwa powinny przedstawić zaświadczenie lub historię choroby, co pozwoli ustalić schorzenie i odpowiadający temu paragraf, a w rezultacie orzec kategorię zdolności do służby wojskowej.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia, o zaliczeniu do jednej z omówionych wyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w formie decyzji administracyjnych. Każde orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od dnia jego wydania. W związku z tym, osoba, której dotyczy wydane przez powiatową komisję orzeczenie, ma prawo je zakwestionować w ciągu tych 14 dni, składając pisemne odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem tej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takiej sytuacji przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać na posiedzenie tej komisji osobę odwołującą się, poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) lub na obserwację szpitalną.Niezachowanie 14-dniowego terminu na wniesienie ewentualnego odwołania i związane z tym uprawomocnienie się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej spowoduje, iż o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, po tym terminie, można się będzie ubiegać, zwracając się ze stosownym wnioskiem do wojskowego komendanta uzupełnień.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia, o zaliczeniu do jednej z omówionych wyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w formie decyzji administracyjnych. Każde orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od dnia jego wydania. W związku z tym, osoba, której dotyczy wydane przez powiatową komisję orzeczenie, ma prawo je zakwestionować w ciągu tych 14 dni, składając pisemne odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem tej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takiej sytuacji przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać na posiedzenie tej komisji osobę odwołującą się, poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) lub na obserwację szpitalną.
Niezachowanie 14-dniowego terminu na wniesienie ewentualnego odwołania i związane z tym uprawomocnienie się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej spowoduje, iż o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, po tym terminie, można się będzie ubiegać, zwracając się ze stosownym wnioskiem do wojskowego komendanta uzupełnień.

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. składanie egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym fakcie przedstawiciela wójta lub burmistrza oddelegowanego do prac przy kwalifikacji wojskowej, przedstawiając przyczynę braku możliwości stawiennictwa. Po ustaniu tych przyczyn, osoba winna niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową, w kolejnych dostępnych terminach.

W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, wójt lub burmistrz nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Warto pamiętać o tym, że sprawy dotyczące unormowania stosunku do służby wojskowej istotne są przede wszystkim dla zainteresowanych ( osoby wezwane do kwalifikacji), dlatego też najprostszym rozwiązaniem jest stawienie się do kwalifikacji oraz przed Powiatową Komisją Lekarską.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Kwalifikacja Wojskowa na terenie powiatu piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » śr sty 30, 2013 3:16 pm

PODSTAWY PRAWNE
- ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004, Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. 2009, Nr. 202,poz. 1566);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku ( Dz. U. 40, poz. 209);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. 2009, Nr 202, poz. 1556);
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach ( Dz. U. 2004, Nr 151, poz. 1595);
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 roku w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach ( Dz. U. 2006, Nr 211, poz. 1557); 7) Rozporządzenie z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. Nr 54, poz. 321);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) 9) Zarządzenie nr 102 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2011 roku na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Postautor: Redakcja » śr lut 19, 2014 10:49 pm

Obrazek

Od 3 marca do 28 kwietnia 2014 roku kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu piaseczyńskiego
http://www.powiat-piaseczynski.info/inf ... ,6392.html

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14,
05-500 Piaseczno, tel. 22 756-62-10, 519-329-112
Termin kwalifikacji wojskowej od 03.03 – 28.04


Terminy uszczegółowione:
Gmina Piaseczno: 03.03-17.03
Gmina Góra Kalwaria: 18.03 – 24.03
Gmina Konstancin-Jeziorna: 25.03 – 28.03
Gmina Lesznowola: 31.03-03.04
Gmina Tarczyn: 04.04 – 08.04
Gmina Prażmów: 22.04 – 24.04
Kobiety: 25.04
Rezerwa: 28.04
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Kwalifikacja Wojskowa na terenie Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » śr sty 07, 2015 9:17 pm

Obrazek

2.02-18.03.2015 r. odbędzie się kwalifikacja wojskowa
http://www.powiat-piaseczynski.info/pia ... skowa-2015

Harmonogram kwalifikacji wojskowej w 2015 r.:
Gmina Piaseczno: 02.02-16.02
Gmina Lesznowola: 17.02-20.02
Gmina Tarczyn: 23.02-25.02
przerwa w pracach Komisji 26-27 lutego
Gmina Prażmów: 02.03-03.03.
Gmina Konstancin–Jeziorna: 04.03-10.03
Gmina Góra Kalwaria: 11.03-16.03
kobiety: 17.03
rezerwa: 18.03
Powiatowa Komisja Lekarska nie pracuje w soboty i niedziele.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Kwalifikacja Wojskowa na terenie Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » pn lut 02, 2015 9:36 pm

Obrazek

Przypominamy, że rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa 2015. Będzie trwała do 18 marca. Starosta Wojciech Ołdakowski przywitał członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pierwszych kandydatów do służby. Zapraszamy do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22 756 62 10.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Kwalifikacja wojskowa - podsumowanie 2015 r.

Postautor: Redakcja » pt mar 27, 2015 9:00 am

W dniu 12 lutego 2015 r., zgodnie z „Planem nadzoru powiatowych komisji lekarskich działających w czasie kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego”, zakończyła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie. Komisja działała od 2 lutego do 17 marca br. Ogółem do stawienia się na kwalifikację wojskową wezwano 1157 osób.

Do prac Komisji nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń. Sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z kwalifikacją wojskową (gminna lista osób podlegających kwalifikacji, książka orzeczeń lekarskich, akta indywidualnych spraw osobowych) był prawidłowy. Osoby, które zakładały ewidencję wojskową były właściwie przeszkolone i posiadały stosowne upoważnienia wystawione przez Komendanta WKU Mokotów.

Wydawane przez komisję orzeczenia były prawidłowe pod względem formalnym i prawnym, zawierały niezbędną dokumentację lekarską oraz podpisy przewodniczącego i sekretarza komisji. Odbiór był kwitowany przez osobę podlegającą kwalifikacji oraz przez przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie funkcjonowała zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi przekazanymi przez Wydział Spraw Obywatelskich MUW w Warszawie.

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Kwalifikacja Wojskowa na terenie Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » sob sty 16, 2016 8:43 pm

Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Kwalifikacja Wojskowa na terenie Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » ndz lut 19, 2017 7:57 pm

Obrazek

Od 27.02 do 14.04.2017 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa osób z terenu powiatu piaseczyńskiego
http://www.powiat-piaseczynski.info/pia ... aseczynski
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

OBOWIĄZKOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

Postautor: Filip » wt maja 23, 2017 6:08 pm

Obrazek

Obowiązkowa służba wojskowa wraca. To już raczej przesądzone jak powiedziała rzecznik PiS-u, poseł Elżbieta Witek. Polska wstaje z kolan?

Europa jest w stanie skrajnej agonii, brak urodzeń, anarchia i morderstwa na ulicach najważniejszych europejskich miast. Islam przejmuje praktycznie cały zachód. Czy jest na to rada?

Wcześniej rządy PO-PSL zlikwidowały powszechny pobór, by całkowicie rozbroić Polaków i pozostawić ją na łasce setek generałów, którzy jedyne co robią to pobierają sowite apanaże.

"Obowiązkowa służba będzie obowiązywać roczniki +1998. Młodzi po badaniach, jeśli się nie uczą będą kierowani do koszar. Powołanie trafi nawet do rezerwistów oraz osób u których dawniej przyznano grupę „D" - powiedziała Witek.

Obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona pięć lat temu i zastąpiona armią zawodową a jej odwieszenie budzi sporo kontrowersji.

Wielu ekspertów sądzi, że powrót obowiązkowej służby poprawi sytuacje Polski jeśli chodzi o rozwój osobisty mężczyzn. Obronność naszego kraju spadła tak bardzo, że w razie konfliktu zbrojnego naszego kraju będą bronić ludzie starsi.

"Polskie siły zbrojne są do naprawy albo rozbudowania. Musimy mieć armię obronną. Nie jesteśmy państwem, które zamierza kogokolwiek atakować, ale musimy mieć obronę. Mamy bardzo długie granice. Tego wojska do obrony granic mamy naprawdę mało. Nie ma tego poboru, który jeszcze kilka lat temu był. Dzisiaj jest podobno ponad 30 tysięcy młodych ludzi, którzy sami chcą się szkolić. Musieliśmy powrócić do obowiązkowego poboru" - powiedziała rzeczniczka PiS-u. http://wrealu24.pl/5120-to-juz-pewne-ob ... do-kazdego
Awatar użytkownika
Filip
 
Posty: 1752
Rejestracja: pt kwie 06, 2012 3:18 pm
Lokalizacja: okolice

Kwalifikacja Wojskowa na terenie Powiatu Piaseczyńskiego

Postautor: Filip » wt sty 16, 2018 8:09 pm

Za niecałe trzy tygodnie rusza kwalifikacja do wojska! Sprawdź, czy ciebie obejmie. Osoby urodzone w latach 1994 - 1999 będą musiały obowiązkowo stawić się na kwalifikacji wojskowej. Dotyczy to także tych, którzy już przechodzili kwalifikację.

220 tysięcy osób - tyle obejmować będzie kwalifikacja wojskowa w tym roku. Większość z nich to mężczyźni. Klasyfikacja obejmie osoby urodzone w latach 90.

Dotyczyć będzie:mężczyzn urodzonych w 1999 roku, ale także mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na komisji stawią się także mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1997 i 1998, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B) oraz roczniki 1998 i 1999, które otrzymały kategorie B, a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby upłynie po 28 kwietnia 2018 r..

Komisja zaprosi również kobiety urodzone w latach 1994-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Klasyfikacja jest obowiązkowa i odbywa się na zasadach zbliżonych do poboru. Stawić na niej musimy się także jeśli mieszkamy za granicą, wyjechaliśmy na urlop lub nie otrzymaliśmy wezwania. Za niestawienie się grozi kara grzywny i przymusowe doprowadzenie przez policję.

Podczas kwalifikacji również stawimy się na komisji lekarskiej i otrzymamy stosowną kategorię. Niezbędny będzie też dowód osobisty, dokumenty poświadczające nasze wykształcenie i posiadana dokumentacja medyczna. Proces ten nie oznacza jednak, że z końcem kwietnia, młodzi ludzie trafią do koszar. Osoby, które nie wyrażą chęci do służenia w armii zostaną przeniesione do rezerwy. http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/ ... id,tm.html
Awatar użytkownika
Filip
 
Posty: 1752
Rejestracja: pt kwie 06, 2012 3:18 pm
Lokalizacja: okolice

Kwalifikacja Wojskowa na terenie powiatu piaseczyńskiego

Postautor: Redakcja » pt sty 19, 2018 1:44 pm

Obrazek

Od 5 lutego do 22 marca 2018 roku odbędzie się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu piaseczyńskiego
http://www.powiat-piaseczynski.info/pia ... ynski-2018

Harmonogram kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu piaseczyńskiego:
Gmina Góra Kalwaria – 05.02 - 09.02.2018 r.
Gmina Lesznowola – 12.02 - 15.02.2018 r.
Gmina Prażmów – 16.02 - 19.02.2018 r.
Gmina Tarczyn – 20.02 - 21.02.2018 r.
Gmina Piaseczno – 23.02 - 13.03.2018 r.
Gmina Konstancin-Jeziorna – 14.03 - 20.03.2018 r.
kobiety – 21.03.2018 r.
rezerwa – 22.03.2018 r.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński


Wróć do Sprawy ogólne powiatu piaseczyńskiego

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości

cron