Sesje Rady Gminy Prażmów

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Prażmów, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

Sesje Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » wt lut 26, 2013 9:43 am

XXXIII sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 01.03.2013r. (piątek) o godz. 1400, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – części wsi: Dobrzenica i Kolonia Gościeńczyce;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krępa;
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów;
- w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2013r.;
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 260/8 położonej w obrębie £oś;
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 286/19 oraz udziału w działce nr 286/14 położonych w obrębie Nowy Prażmów;
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 286/17 oraz udziału w działce nr 286/14 położonych w obrębie Nowy Prażmów;
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 286/18 położonej w obrębie Nowy Prażmów;
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 286/16 oraz udziału w działce nr 286/14 położonych w obrębie Nowy Prażmów;
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 286/15 oraz udziału w działce nr 286/14 położonych w obrębie Nowy Prażmów;
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów;
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r.;
- w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Finansowej i Inwestycyjnej;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Regulaminowej.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2012r.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Miłosław Zegadło
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » ndz mar 24, 2013 9:55 am

XXXIV sesja Rady Gminy

Dotyczy: zwołania XXXIV sesji Rady Gminy. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 26.03.2013r. (wtorek) o godz. 1500, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:
- Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Ustalenie porządku obrad.
- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Prażmów na rok 2014 funduszu sołeckiego.
- Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Miłosław Zegadło
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » pt cze 14, 2013 2:09 pm

XXXVII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 21.06.2013r. (piątek) o godz. 1000, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.


Porządek obrad:
- Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Ustalenie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy.
- Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
- Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
a w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2012;
b w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok;
c w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
d w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r.;
e w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie za 2012r.;
f w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kędzierówka;
g w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie utworzenia komisji stałych Rady Gminy Prażmów;
h w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 maja 2013r..
- Interpelacje i zapytania.
- Sprawy różne.
- Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Miłosław Zegadło
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » pt paź 18, 2013 12:30 pm

XL Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 22.10.2013r. (wtorek) o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie wyrażenia protestu przeciwko odłożeniu w czasie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa-Grójec;
- w sprawie oczyszczania ścieków z terenu Gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ustanów;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krępa;
- w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów;
- w sprawie nadania nawy ulicy w miejscowości Wagrodno;
- w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa wsi Wola Wągrodzka;
- w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XV/93/11 z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów.
6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.
7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Miłosław Zegadło
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XLI Sesja Rady Gminy

Postautor: Redakcja » pn lis 25, 2013 3:01 pm

XLI Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 29.11.2013r. (piątek) o godz. 1400, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:
- Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Ustalenie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
- Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
- Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XXXVIII/278/2013 z dnia 13 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Dobrzenica i Błonie;
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Prażmów w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/247/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów;
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów;
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Prażmów;
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości £oś;
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r.;
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Gabryelin.
- Zajęcie stanowiska w sprawie skargi z dnia 31.07.2013r. na działalność Wójta Gminy Prażmów.
- Zajęcie stanowiska w sprawie skargi z dnia 24.10.2013r. na Wójta Gminy Prażmów.
- Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na Radę Gminy Prażmów z dnia 07.11.2013r.
- Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na Radę Gminy Prażmów z dnia 07.11.2013r.
- Zajęcie stanowiska w sprawie skargi z dnia 12.11.2013r. na Sołtysa wsi Kędzierówka.
- Interpelacje i zapytania.
- Sprawy różne.
- Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Miłosław Zegadło
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » pn gru 16, 2013 9:58 pm

XLII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 20.12.2013r. (piątek) o godz. 1400, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
- w sprawie uchwały budżetowej na 2013r.
przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
odczytanie opinii i wniosków komisji,
dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom przebywania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chynów na remont (przebudowę) drogi Chosna-Pieczyska w Gminie Chynów;
- w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/180/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zadębie i Wola Prażmowska;
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawodne;
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów;
- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu;
- w sprawie zmian w uchwale nr XXXIII/238/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 01 marca 2013r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów”
- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych;
- w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » śr kwie 23, 2014 10:25 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 25 kwietnia 2014r. (piątek) o godz. 1400, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

- Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Ustalenie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z XLVI z sesji Rady Gminy z 26.03.2014r.
- Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
- Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.;
- w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Prażmów;
- w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Prażmów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Prażmów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
- w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Uwielinach;
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów.
- Interpelacje i zapytania.
- Sprawy różne.
- Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Miłosław Zegadło
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

LI sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » sob paź 18, 2014 3:46 pm

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) zwołuję LI sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 21 października 2014r. (wtorek) o godz. 1500. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:
- Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Ustalenie porządku obrad.
- Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:Zakończenie obrad.
w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XLII /494/2002 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Prażmów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wraz z odpowiedzią i aktami sprawy;
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.;
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych z m.st. Warszawą i Gminą Piaseczno, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
- Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady
Miłosław Zegadło
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » pn mar 16, 2015 9:02 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) zwołuję VI sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 19 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 1200. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
5.1. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722;
5.2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
5.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.;
5.4. w sprawie zmiany uchwały Nr V.18.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 05 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym;
5.5. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska ZNP Oddział Powiatowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Piasecznie, dotyczącego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Prażmów w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym;
5.6. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym;
5.7. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów;
5.8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaroszowa Wola;
5.9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Prażmowska;
5.10. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 112 we wsi Krupia Wólka;
5.11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Prażmów;
5.12. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Regulaminowej Rady Gminy Prażmów;
5.13. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Prażmów ;
5.14. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Prażmów;
5.15. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Finansowej i Inwestycyjnej Rady Gminy Prażmów;
5.16. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2015 roku”;
5.17. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
5.18. w sprawie ustalenia obwodów szkół podstawowych, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym;
5.19. w sprawie ustalenia obwodów gimnazjów, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym;
5.20. w sprawie rozpatrzenia skargi.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Robert Dulewski
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

VII Sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » śr kwie 22, 2015 5:25 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) zwołuję VII sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:
- Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Ustalenie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
- Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
- Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- Interpelacje i zapytania.
- Sprawy różne.
- Zakończenie obrad.
5.1. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu;
5.2. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Prażmowie;
5.3. w sprawie przekazania Stowarzyszenia Rodziców „TU” z Zalesia Górnego prowadzenia Gminnego Przedszkola w Nowym Prażmowie ul. Główna 49;
5.4. w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Gminy Prażmów do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków „Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorki”;
5.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowe Wągrodno;
5.6. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Przewodniczący Rady
Robert Dulewski
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XIV Sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » pn lis 30, 2015 12:25 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 3 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 1200. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Dobrzenica i Błonie;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek i Ustanów – rejon PKP;
- w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/205/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dla części wsi Piskórka gmina Prażmów;
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Piskórka gmina Prażmów – etap I;
- w sprawie zmiany uchwały nr XVI/129/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 września 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dla obszaru części wsi Nowy Prażmów;
- w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prażmów na lata 2016 – 2024;
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018;
- w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie;
- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Prażmów oraz ustalenia wysokości stawki opłaty;
- w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XV Sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » pn gru 14, 2015 8:16 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) zwołuję XV sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 17 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
4.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
4.2. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok;

4.2.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
4.2.2. odczytanie opinii i wniosków komisji,
4.2.3. dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji,
4.2.4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4.2.5. dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

4.3. w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów;
4.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ławki;
4.5. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Nowy Prażmów – etap I;
4.6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek i Ustanów – rejon PKP;
4.7. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

XVI sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » ndz sty 17, 2016 8:40 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 22 stycznia 2016 r. (piątek) o godz. 1200. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
- w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prażmów na lata 2015-2032”;
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin;
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś;
- w sprawie zamiany gruntów.
6. Dyskusja na temat przystąpienia do Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesje Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » pn lut 29, 2016 10:14 pm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 3 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
- w sprawie zmian w uchwale Nr XVI.118.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prażmów na lata 2015-2032”;
- w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej lub pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prażmów;
- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prażmów przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Prażmów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
- w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Prażmów
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Sesja Rady Gminy Prażmów

Postautor: Redakcja » pt mar 25, 2016 8:59 pm

Rada Gminy Prażmów
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: zwołania XVIII sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 31 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 1200. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
- w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Prażmów na lata 2015-2024”;
- w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Prażmów na lata 2015-2024”;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Dobrzenica i Błonie;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 227/1, 227/2 we wsi Ustanów;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 108/1 we wsi Ustanów;
- w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Gminie Prażmów;
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2016 roku” ;
- w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Uwielinach;
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatne służebności polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr ewid. 299/1 położoną w obrębie Łoś, będącą własnością Gminy Prażmów;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Prażmów;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Regulaminowej Rady Gminy Prażmów;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Prażmów;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Finansowej i Inwestycyjnej Rady Gminy Prażmów;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Prażmów.
6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Prażmów.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Następna

Wróć do Prażmów: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość