Strona 1 z 1

Weekendowa gehenna na drogach w Warszawie

Post: czw wrz 27, 2012 3:48 pm
autor: Majkel
Manifestacje, 34. Maraton Warszawski i kolejną edycję rowerowej masy krytycznej zaplanowano w ten weekend. Ratusz ostrzega przed kłopotami komunikacyjnymi. http://www.um.warszawa.pl/node/150156

Biegacze, pielęgniarki i marsz konopi

Post: pt paź 05, 2012 12:04 pm
autor: Majkel
W weekend kie­row­cy mo­gą się spo­dzie­wać du­żych utrud­nień na dro­gach w cen­trum i na Mo­ko­to­wie. W pią­tek w godz. 12–21 pro­te­sto­wać bę­dzie Ogól­no­pol­ski Zwią­zek Za­wo­do­wy Pie­lę­gnia­rek i Po­łoż­nych. Utrud­nie­nia wy­stą­pią na pl. De­fi­lad, ul. Mar­szał­kow­skiej, w Al. Je­ro­zo­lim­skich, na No­wym świe­cie i w Al. Ujaz­dow­skich.

Z ko­lei w so­bo­tę w godz. 15–22 od­bę­dzie się Marsz Wol­nych Ko­no­pi. De­mon­stran­ci przej­dą ul. Mar­szał­kow­ską, Al. Je­ro­zo­lim­ski­mi, No­wym świa­tem, Kra­kow­skim Przed­mie­ściem, Mio­do­wą i pl. Kra­siń­skich do Ogro­du Kra­siń­skich.
W nie­dzie­lę zaś od­bę­dzie się im­pre­za „Bie­gnij, War­sza­wo". Tra­sa: ul. Czer­nia­kow­ska, al. Wi­to­sa, ul. Beetho­ve­na, ul. So­bie­skie­go, ul. Bel­we­der­ska, Al. Ujaz­dow­skie, ul. Pięk­na, ul. Mar­szał­kow­ska, Al. Je­ro­zo­lim­skie, ul. No­wy świat, ul. Ksią­żę­ca, ul. Roz­brat.

Do­dat­ko­wo zo­sta­ną za­mknię­te uli­ce: Szwo­le­że­rów, Agry­ko­la, Gór­no­ślą­ska, My­śli­wiec­ka. Bieg wystartuje o godz. 10, impreza zakończy się o godz. 14. Ulicą £azienkowska będzie zamknięta od godz. 6.

http://www.zyciewarszawy.pl/artykul/2,6 ... onopi.html