Strona 6 z 6

Post: czw kwie 10, 2014 3:49 pm
autor: Marcin KANIA
Harmonogram dodatkowego odbioru odpadów zielonych

W dniach od 15 do 23 kwietnia Urząd Gminy Lesznowola organizuje zbiórkę odpadów zielonych. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem odbioru dla poszczególnych miejscowości w gminie. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Odpady zielone powinny być przygotowane w brązowych workach. Jeśli będą przygotowane w workach innego koloru należy je o oznaczyć. Odpady należy wystawiać przed godz. 6.00 w dniu planowego odbioru lub dzień wcześniej. Odbiór będzie odbywał się między godz. 6.00 - 22.00 w wyznaczonym dniu. Gałęzie muszą być rozdrobnione i zapakowane w worki. Do odpadów zielonych NIE ZALICZAMY ziemi, gruzu i popiołu.

www.marcinkania.pl/images/www/zielone.pdf

http://www.marcinkania.pl/images/www/wniosek.pdf

Pozdrawiam

Post: pt kwie 18, 2014 6:53 am
autor: Marcin KANIA
Zmiana harmonogramu odbioru odpadów

Szanowni Mieszkańcy! Od dnia 22 kwietnia 2014 roku zmieniamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Dla Państwa wygody każda z miejscowości zapisana jest w oddzielnym pliku. Zmiany wynikają z potrzeby racjonalizacji odbioru odpadów. Polegają one głównie na zmianie dni odbioru odpadów selektywnych i zielonych. Bardzo prosimy o zapoznanie się z właściwym harmonogramem – http://www.lesznowola.pl/index.php?opti ... &art_id=23

Poradnik: jak segregować odpady – http://www.marcinkania.pl/images/www/poradnik.pdf

Pozdrawiam

Post: pt kwie 18, 2014 1:16 pm
autor: Marcin KANIA
Czy częstotliwość odbioru odpadów ulegnie zmianie?

Odpowiadając na sugestie i oczekiwania mieszkańców Gminy Lesznowola złożyłem dwa wnioski: http://www.marcinkania.pl/images/www/zmiana.pdf
W przyszłym tygodniu odbędą się posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy, to właśnie wtedy dowiemy się, czy od strony prawnej realizacja wniosków jest możliwa.

Zapraszam do szerokiej dyskusji. @ radny.kania@interia.eu

Dotychczasowa uchwała: http://www.lesznowola.pl/index.php?opti ... 301&page=4 "Uchwała Nr 400/XXXII/2013 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 27 września 2013 r."

Pozdrawiam

Post: śr kwie 23, 2014 10:14 pm
autor: Marcin KANIA
W nawiązaniu do http://www.marcinkania.pl/images/www/zmiana.pdf

Wniosek / Treść Nr 2

pragnę poinformować, że max. w ciągu 2 - 3 tygodni będzie znana opinia, czy od strony prawnej realizacja wniosku jest możliwa.

Wniosek / Treść Nr 1 będzie rozpatrywany przy pracach nad nowym przetargiem.

Odpady zielone będą odbierane w terminie od 1 kwietnia do 30 listopada.

Pozdrawiam

Post: pt maja 09, 2014 3:18 pm
autor: Marcin KANIA
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrozłomu z terenu Gminy Lesznowola

Więcej...

http://www.marcinkania.pl/images/www/wielko.pdf

Pozdrawiam

Post: wt maja 13, 2014 6:14 pm
autor: Marcin KANIA
Marcin KANIA pisze:W nawiązaniu do http://www.marcinkania.pl/images/www/zmiana.pdf

Wniosek / Treść Nr 2

pragnę poinformować, że max. w ciągu 2 - 3 tygodni będzie znana opinia, czy od strony prawnej realizacja wniosku jest możliwa.

Wniosek / Treść Nr 1 będzie rozpatrywany przy pracach nad nowym przetargiem.

Odpady zielone będą odbierane w terminie od 1 kwietnia do 30 listopada.

Pozdrawiam


http://www.marcinkania.pl/images/www/zmiana.pdf

Dotyczy wniosku nr 2 (treść 2): Z uwagi na art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. W związku z powyższym proponowana przeze mnie zmiana nie może być wprowadzona. Szukam więc innego rozwiązania.

Pozdrawiam

Re: Harmonogram odbioru odpadów na terenie gm. Lesznowola

Post: pn sie 04, 2014 6:35 pm
autor: Marcin KANIA
Będzie kara dla firmy SITA za nieterminowe odbieranie odpadów?

W związku z tym, iż po raz kolejny, (pomimo wielokrotnych interwencji) nie są opróżniane kosze uliczne oraz nie są odbierane w terminie odpady selektywne, zmieszane i zielone, wnioskuje o przejecie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie (całkowitej ceny ofertowej brutto). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Więcej... http://marcinkania.pl/images/www/sita.pdf

Pozdrawiam

Re: Harmonogram odbioru odpadów na terenie gm. Lesznowola

Post: pn sie 04, 2014 6:38 pm
autor: Marcin KANIA
Jak zgłosić reklamację dotyczącą odbioru odpadów komunalnych?

Firma SITA nie odebrała Tobie śmieci w terminie? Nie wiesz, co masz teraz zrobić? Zgłoś reklamację do Gminy. Reklamację można złożyć na trzy sposoby: 1 - osobiście: w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy Lesznowola, Łazy ul. Przyszłości 8, 2 – telefonicznie: pod numerami telefonów: 728 665 992, (22) 700 01 01 do 04, 3 – korespondencyjnie na adres e-mail: reklamacje.lesznowola@sitapiaseczno.pl; reklamacje.rok@lesznowola.pl Reklamacje składane e - mailem powinny zawierać: adres nieruchomości (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu), rodzaj niezrealizowanego wywozu (rodzaj odpadu: zmieszane, selektywne, szkło, zielone), datę niezrealizowanego wywozu, imię i nazwisko mieszkańca, kontakt telefoniczny. PSZOK - otwarty jest w środy i soboty na terenie bazy firmy SITA ul. Techniczna 6, Piaseczno w godz. 9:00 - 17:00.

Pozdrawiam

Re: Harmonogram odbioru odpadów na terenie gm. Lesznowola

Post: wt sie 05, 2014 8:21 pm
autor: Kamil M
Szczerze to mnie zaskoczył powyższy wpis Marcinie. W Łazach nie mamy żadnych problemów z terminościom odbioru opadów komunalnych. Odkąd jest firma SITA Piaseczno to zawsze mamy odbierane śmieci z mojego gospodarstwa domowego. Raz był problem ze śmieciami ulicznymi, ale po mojej interwencji wszystko zostało zabrane. Mam nadzieję, że jest to realny problem, a nie próba zerwanie kontraktu, bo poprzednia firma JARPER, była o wiele droższa, a jej profesjonalizm był porażający. Za JARPERA wykonywałem telefony z sąsiadami w sprawie zalegających śmieci, a Pani mi mówiła przecież zostały zabrane. Takim firmom mówię stanowcze nie.

Re: Harmonogram odbioru odpadów na terenie gm. Lesznowola

Post: śr sie 06, 2014 9:19 am
autor: Marcin KANIA
W Mysiadle jest problem z zabudową wielorodzinną..., stąd powyższy wniosek, pozdrawiam

Re: Harmonogram odbioru odpadów na terenie gm. Lesznowola

Post: śr sie 06, 2014 10:07 pm
autor: Marcin KANIA
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrozłomu z terenu Gminy Lesznowola

Zobacz: http://www.marcinkania.pl/images/www/gabaryty.pdf

Pozdrawiam