Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Postautor: Kamil M » pt wrz 27, 2013 4:47 pm

Pod szumną nazwą „Projekt Obywatelski” kryją się zmiany statutowe i uchwałodawcze dające mieszkańcom większą możliwość decydowania o własnych lokalnych sprawach.

„Projekt Obywatelski” czyli zmiany statutowe i uchwałodawcze

Zwracamy się do Państwa z uprzejma prośbą o poprawę komunikacji z mieszkańcami gminy Lesznowola. W tym względzie pomocne będą zmiany w statucie gminy Lesznowola jak i odrębna uchwała regulująca proces konsultacji społecznych na terenie naszej gminy.

1. Po pierwsze zmiany w Statucie Gminy Lesznowola polegającej na szybszej i lepszej informacji dla mieszkańców o posiedzeniach Rady Gminy Lesznowola i merytorycznych komisji. Zmiany miałby dotyczyć art. 14 pkt. 1 i 4, a także art. 37 pkt. 2. Oto zaproponowane zmiany przez nas:

art. 14 ust. 1 w aktualnym brzmieniu:

Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie radnych o zwołaniu sesji na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.

art. 14 ust. 1 w nowym brzmieniu:

Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie radnych o zwołaniu sesji na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

art. 14 ust. 4 w aktualnym brzmieniu:

Termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Przewodniczący Rady podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie.

art. 14 ust. 4 w nowym brzmieniu:

Termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Przewodniczący Rady podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola www.lesznowola.pl, w biuletynie informacji publicznej gminy Lesznowola, poprzez system powiadamiania sms i na tablicach ogłoszeniowych.

art. 37 ust. 2 w aktualnym brzmieniu:

Przewodniczący Komisji z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 zwołuje posiedzenia Komisji, zawiadamiając pisemnie członków Komisji co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia.

art. 37 ust. 2 w nowym brzmieniu:


Przewodniczący Komisji z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 zwołuje posiedzenia Komisji, zawiadamiając pisemnie członków Komisji co najmniej na 7 dni przed terminem planowanego posiedzenia. Zawiadomienie jest również publikowane w biuletynie informacji publicznej gminy Lesznowola.


2. Po drugie potrzebne jest wprowadzenie odrębnej uchwały dotyczącej konsultacji społecznych na terenie gminy Lesznowola. Dzisiaj brakuje rozmów na poziomie mieszkańcy – gmina. Wiele osób przez to pozostaje ze swoimi wątpliwościami i problemami. Takie spotkania powinni inicjować radni gminy. Jednak nie wszyscy są zwolennikami takich debat. Zawsze można powiedzieć, że przewodniczący rady gminy lub wójt może zainicjować debatę społeczną w danej tematyce. Możemy także za takie forum uznać konsultacje w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak to wszystko za mało. Nowoczesne społeczeństwa Europy Zachodniej budują swoją świadomość lokalną poprzez demokrację bezpośrednią. Obywatele dzisiaj chcą decydować o ważnych dla nich kwestiach jak strategia rozwoju gminy, wieloletni plan inwestycji, organizacja komunikacji gminnej, programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami komunalnymi, program współpracy z organizacjami pozarządowymi, projekty aktów prawna miejscowego: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwały o zmianach podatkowych, strategia rozwoju problemów społecznych gminy czy danego sołectwa, wprowadzenie funduszu sołeckiego lub innych regulacji wspierających rozwój danej wsi. Te wszystkie zadania mogłyby być ujęte w nowej uchwale o konsultacjach społecznych na terenie gminy Lesznowola.

Aktualna uchwała w gminie Lesznowola zostawia wiele w kompetencjach wójt gminy. Coraz więcej samorządów w Polsce decyduje się na zmianę tego trend i oddania część decyzji po stronie mieszkańców. W Konstancinie-Jeziornej zdecydowano na wprowadzenie większych uprawnień dotyczących konsultacji społecznych po stronie mieszkańców. Wszystko przez to, że ważne decyzje podejmowane przez Miasto i Gminę Konstancin-Jeziorna nie były konsultowane z mieszkańcami. Tym samym powodowały sporo emocji po obywatelskiej stronie. W związku z tym zdecydowano o wprowadzeniu prawdziwej uchwały, który pozwala 50 mieszkańcom gminy na podjęcie konsultacji społecznych w interesującej ich tematyce. Takie samo prawo mają organizację pozarządowe, radni gminny w liczbie 5 członków tego gremium, rada osiedla w sprawach dotyczących wyłącznie danego osiedla, rada sołecka w sprawach dotyczących danego sołectwa czy Młodzieżowa Rada Gminy.

Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że problemów społecznych w naszej gminie jest mało. Jednak wystarczy tylko spojrzeć na rok 2013, aby zobaczyć, że w styczniu pojawiły się problemy komunikacyjne na linii lokalnej L-1 i L-3. Dzięki wspólnej inicjatywie z mieszkańcami został przedłożony projekt potrzebnej zmiany i udało się dodatkowo wprowadzić kurs linii L-1 na ulicę £ączności w £azach. Jednak w tej sprawie nie było konsultacji społecznych, tylko odbywała się wymiana dokumentów na linii mieszkańcy – Zarząd Transportu Miejskiego – Urząd Gminy Lesznowola. Kolejnym problemem był wybór metody pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tej sprawie zabrakło konsultacji i kompleksowego wyjaśnienia nowych regulacji mieszkańcom. Posiłkowanie się dokumentami opublikowanymi na tablicach ogłoszeniowych czy w internecie to za mało. Rzeczowa i mądra dyskusja pozwoliłaby mieszkańcom lepiej zrozumieć nowym system gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednak tego zabrakło, co jest oczywistym dowodem na potrzebę wprowadzenia nowych uwarunkowań legislacyjnych. Kolejnym przykładem jest wyznaczenie nowego obwodu szkolnego dla Zespołu Szkół w £azach (cała Magdalenka i £azy). Nikt z mieszkańcami nie konsultował tych zmian. Podobnie było z nie wyraźnieniem zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014. Mieszkańcy przedłożyli do Urzędu Gminy Lesznowola projekt obywatelski z 112 podpisami. Nawet nie było w tym temacie odpowiedzi. To wszystko pokazuje jak bardzo jest potrzebna zmiana konsultacji społecznych w gminie Lesznowola. Czas na merytoryczną dyskusję z mieszkańcami o ich problemach!.

Pod wnioskiem podpisało się 40 mieszkańców gminy Lesznowola. Może liczba nie jest strasznie wysoka, ale decyzją Rady Miejskiej w Konstancinie Jeziornej już 50 mieszkańców ma prawo podjąć konsultacje społeczne w ważnej dla nich tematyce. Już wielokrotnie udowodniłem, że pod wnioskami o zmianę godzin pracy Poczty Polskiej, wprowadzenie dodatkowego autobusu dla dzieci, wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, zastopowaniu podwyżki ścieków czy zmian dotyczących harmonogramu odbioru śmieci jest w stanie podpisać się kilkadziesiąt osób zainteresowanych sprawami lokalnymi. To pokazuje jak powyższe regulacje są potrzebne do wprowadzenia w Lesznowoli. Czy się uda to zrobić w obecnej kadencji?. Tego nie wiem, ale zawsze warto próbować, bo bez tego nie zmieni się nie tylko naszej gminy, ale także Polski.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » sob wrz 28, 2013 9:14 am

W tym tygodniu dostałem odpowiedź od Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w temacie wystawiania faktur dla odbiorców indywidualnych.

Przedmiotowe pismo:

” W odpowiedzi na Pana prośbę „o wyjaśnienie problemów z wystawianiem faktur za zużycie wody” poniżej przedstawiamy informacje i wyjaśnienia dotyczące zasad wystawiania przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej: LPK) faktur za usługę dostawy wody i/albo odprowadzania ścieków:

1. Przepisy powszechnie obowiązujące oraz lokalne obowiązujące w Gminie Lesznowola nie regulują kwestii częstotliwości rozliczania usług w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Zgodnie z umowami zawieranymi przez LPK oraz wcześniejszymi umowami zawieranymi przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, dotyczącymi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/albo zbiorowego odprowadzania ścieków, przewiduje się, że odczyty wodomierzy, a co z tym związane wystawienie faktur, będzie dokonywane w trzymiesięczny okresach obrachunkowych, przy czym dopuszcza się dokonywanie odczytów w innych okresach, w zależności od możliwości LPK oraz rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. Praktyka dokonywania odczytów przez inkasentów LPK jest zgodna z tym warunkami umownymi, a faktury są wystawiane przez inkasentów w każdym przypadku po dokonaniu odczytu.

3. Niezależnie od wystawiania faktur na podstawie odczytów dokonywanych przez inkasentów systematycznie wzrasta liczba faktur wystawianych w biurze na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez odbiorców usług. Faktury te do lipca br. były wystawiane tylko w formie papierowej i wysyłane pocztą, po każdym telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu stan wodomierza. Miało to miejsce bez względu na kwotę faktury i okres od poprzedniego wystawienia faktury, powodując nieuzasadniony wzrost kosztów administracyjnych oraz kosztów usług pocztowych.

4. Począwszy od sierpnia br. na podstawie uchwały Zarządu LPK, do praktyki działania LPK w zakresie wystawiania faktur na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez odbiorców wprowadzono zasady przewidujące, że:

1) faktury w formie papierowej są wystawiane nie częściej, niż co 3 miesiące, za zastrzeżeniem faktur o wartości co najmniej 200 zł (brutto), które są wystawiane bez względu na częstotliwość, i wysyłane drogą pocztową.

2) faktury w formie elektronicznej są wystawiane klientom, którzy złożyli oświadczenie o zgodzie na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz udostępnił LPK adres e-mail, w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu stanu wodomierza (-y) i wysyłane pocztą elektroniczną, bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie kwot i częstotliwości.

5. Klienci LPK chcący wnosić opłaty za wodę i/albo ścieki częściej niż wynika to z otrzymywanych przez nich faktur mogą dokonywać wpłat zaliczkowych (na konto wskazane w ostatniej fakturze), które zostaną rozliczone w najbliższej fakturze wystawionej przez LPK.


W związku z powyższym, reasumując należy stwierdzić, że:

1) nie jest prawdą, jakoby LPK wystawiało faktury od 200 zł – inkasenci oraz biuro w przypadku faktur papierowych do odbioru własnego, faktur do wysyłki pocztowej po upływie 3 miesięcy od poprzedniej faktury oraz elektronicznych, wystawiają faktury bez względu na ich wartość.

2) praktyka stosowana przez LPK w zakresie wystawiania faktur i przyjmowania opłat nie naruszała i nie narusza jakichkolwiek praw, jest zgodna, a nawet przekracza zakres obowiązków LPK określonych zawartymi umowami, nie ogranicza także swobody klientów w częstotliwości dokonywanych ewentualnych wpłat zaliczkowych.

3) ograniczenia dotyczące wyłącznie wystawiania faktur papierowych, o wartości do 200 zł, przeznaczonych do wysyłki pocztowej w przypadku wystawiania faktury poprzedniej w okresie krótszym niż 3 miesiące, ma na celu racjonalizację i optymalizację kosztów LPK”.

Także potwierdziły się informację, że Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne wprowadziło zmiany względem wystawiania faktur dla mieszkańców. To pismo przysłane przez LPK do mnie jest najlepszym na to dowodem. Szkoda tylko, że na stronie www.lpk-lesznowola.pl nie opublikowany uchwały zmieniającej dotychczasowy sposób wysyłanie i rozliczania faktur.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » czw lis 07, 2013 11:13 pm

Na X konwencie Starosty, Burmistrzów i Wójtów debatowano także o palącym problemie dzików występujących na terenie powiatu piaseczyńskiego. Ostatnio mamy do czynienia z istną plagą tych zwierząt na terenie zabudowanym. Dyskusja na ten temat toczy się już od blisko dwóch lat i nareszcie udało się podjąć intencyjną uchwałą powołującą specjalny zespół ds. koordynacji wspólnych działań powiatowych. Także uczyniony mały krok do wypracowania odpowiednich procedur działania, a także do wyłonienia podmiotu zajmującego się dziką zwierzyną na terenie naszego powiatu.

Na samym początku dyskusji Starosta Jan Adam Dąbek zauważył, że rozwiązywanie problemów dzikich zwierząt leży po stronie gmin. Jednak zostało także podkreślone, że powiat gwarantuje lepszą koordynację działań. Jak wiemy problem dzików na terenie powiatu piaseczyńskiego to istotny problem. Dziki nie tylko stanowią zagrożenie dla mieszkańców, ale także dla rolników. Starty rolnicze spowodowane przez dziki są bardzo poważne. Co gorsza przez wiele nieużytków dziki coraz bliżej podchodzą pod zabudowę mieszkaniową w celu poszukiwania dla siebie pożywienia. Dlatego nikogo nie może już dziwić wizyta 40 dzików na weselu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie. Winę za ten stan rzeczy ponosimy sami. Wszystko przez rozbudowę zabudowań i rozwój gmin, weszliśmy na teren tych zwierząt. Dodatkowo na terenie Nadleśnictwa Chojnów, dziki nie mają swojego naturalnego wroga - wilka. Jedynym drapieżnym zwierzęciem w naszych lasach jest lis, ale on interesuje się małą zwierzyną. Stąd potrzebny jest odstrzał tych zwierząt, bo populacja z roku na rok rośnie w zastraszającym tempie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego populacja dzika w Polsce w 2010 roku wynosiła 118 tyś sztuk. Jednak już w roku 2012 ta liczba podwoiła się i wyniosła, aż 255 tyś sztuk. To pokazuje z jak dużą skalą problemu mamy do czynienia. Sam burmistrz Zdzisław Lis mówił, że przy cmentarzu w Antoninowie musiał przepuścić na drodze watahę 50 sztuk dzików. Burmistrz dodatkowo zauważył, że dziki opanowują nasze gminy i sołectwa. Stwierdził, że jedynym słusznym krokiem do zmniejszenia populacji dzika na terenie naszego powiatu jest odstrzał. Jednak to są kompetencje kółek łowieckich. Prezes koła łowieckiego "Zalesie" - Leszek Wołoszczuk zauważył, że dziki to już dzisiaj jest plaga, która stanowi problem na całym terytorium Polski. Z roku na rok rośnie liczba odstrzeliwanych sztuk dzików przez koło łowieckie. W zeszłym roku odstrzelono 70 sztuk dzików, a w tym plany są większe i wynoszą, aż 90 osobników. Co ciekawe względem w 2000 roku koło łowieckie odstrzeliwało tylko 4 sztuki dzików rocznie.

Co ciekawe zostały odnotowane przypadki podrzucania na teren powiatu piaseczyńskiego dzików z terenu m.st Warszawy. Takie przypadki zostały odnotowane choćby w Magdalence i w Chojnowie. Zdenerwowania w tej sprawie nie krył Przewodniczący Izby Rolniczej w Piasecznie - Stanisław Kiljańczuk, który nawet zaoferował naszym policjantom 1 tyś zł nagrody za złapanie na gorącym uczynku ludzi przywożących dziki na nasz teren. Straty rolnicze w naszym powiecie z powodu grasowania dzików są duże. Rolnicy stracili wiele swoich plonów. Choćby łupem dzików padły ziemniaki. Jednak dziki to nie tylko problemy w obszarze rolnictwa, ale także stanowią istotne zagrożenie dla kierowców. W tej sprawie na X konwencie wypowiedział się nowym Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie - Jarosław Konończuk, który zauważył, że w 2013 r. był 9 wypadków samochodowych spowodowanych wtargnięciem na jezdnię dzikich zwierząt.

Wiele gmin zaproponowały Starostwu Powiatowemu w Piasecznie pomoc przy wspólnym skoordynowaniu działań mających na celu wyłapywanie dzikich zwierząt. Dzisiaj brakuje konkretnej procedury i jednego telefonu do zgłoszenia watahy dzików czy też chory zwierząt. Dzisiaj zgłoszenia telefoniczne kierowane są do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dość często Starostwo Powiatowe prosi o pomoc weterynarzy. Choćby w takich przypadkach jak wiszący łoś na siatce jednego z domów mieszkalnych. Gdyby funkcjonowała w powiecie piaseczyńskim jedna procedura dotycząca dzikich zwierząt to informacja o rannych zwierzętach byłaby kierowana nadal do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jednak dalej byłaby już wysyłana na miejsce specjalna ekipa. Tak system działa w powiecie pruszkowskim. W tym aspekcie został przedstawiony weterynarz - Janusz Jaworski z Tarczyna, który pomaga Starostwu Powiatowemu w problemach z dzikimi zwierzętami. Pan Jaworski przedstawił na X konwencie zadania jakie mogłaby mieć nowo utworzona grupa szybkiego działania w przypadku dzikiej zwierzyny. Po pierwsze działania interwencyjne czyli usypianie zwierząt po wypadkach samochodowych, sztuk chorych i rannych, usuwanie zwierząt z terenu urbanistycznych i przesiedlanie dzików, usuwanie zwierząt z różnych budynków, usuwanie sztuk padłych w porozumieniu z poszczególnymi gminami i transportu zwierząt. Zostało podkreślone, że wstępna oferta takich działań została złożona. Interwencje byłby prowadzone w dzień i w nocy. Potrzebne byłby także środki finansowe na tą działalność, bo potrzebny byłby zakup potrzebnego sprzętu, utrzymanie pojazdów, środki farmaceutyczne, ubrania ochronne itd.

Wszystkie gminy wykazały zainteresowanie nowym sposobem działania z dziką zwierzyną. Jednak wielu wójtów i burmistrzów podkreślało, że są w stanie zapłacić za realne działania, a nie za gotowość. Tą kwestię podnosił wójt gminy Prażmów - Grzegorz Pruszczyk. Z kolei burmistrz Konstancina-Jeziornej - Kazimierz Jańczuk i wicewójt gminy Lesznowola - Marek Ruszkowski wspólnie podkreślali, że potrzebne jest powołanie zespołu, który zajmie się opracowaniem systemu przeciwdziałania występowania dzikich zwierząt na terenie zurbanizowanym. Uchwała intencyjna w tej sprawie została podjęta, a to rodzi nadzieję, że zostaną wypracowane odpowiednie procedury przeciwdziałania występowania dzików na terenie zabudowanym przez szczebel samorządowy jak i koła łowieckie, nadleśnictwo czy izby rolnicze. Dzisiaj mamy z tym olbrzymi problem i ciągle słychać głosy mieszkańców o watahach dzików występujących w Głoskowie, Magdalence czy Złotokłosie.


Na X konwencie Starosty, Wójtów i Burmistrzów podjęta została znowu debata o przeniesieniu Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Piaseczna do Konstancina-Jeziornej. Była to pierwsza możliwość rozmowy rodziców z włodarzami poszczególnych gmin z terenu których uczęszczają dzieci do SOSW w Piasecznie.

Na początku dyskusji rodzice podnieśli kwestię związaną ze zmianom lokalizacji szkoły. Przeniesienie Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do Konstancina-Jeziornej dla wielu to spory problem. Po pierwsze pogorszy się stan terapeutyczny dzieci, a po drugie pogorszy się sytuacja bytowa samych rodziców. Nie wykluczone, że część rodziców będzie musiała zmienić charakter swojej pracy, aby móc zapewnić dzieciom dojazd do nowej placówki w Konstancinie-Jeziornej. Aktualna lokalizacja szkoły w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 gwarantuje dogodny dojazd dzieciom ze wszystkich sześciu gmin powiatu piaseczyńskiego. Po reorganizacji dzieciom wydłuży się droga do szkoły. Najgorzej będą miały dzieci z gminy Prażmów i Tarczyn, ale zdaniem rodziców one będą mogły przenieść się do placówki zlokalizowanej w Grójcu. Ich zdaniem najgorzej wygląda sytuacja dzieci z gminy Lesznowola i Piaseczno, bo będą one zmuszone do dalszych dojazdów do Konstancina- Jeziornej. Z ankiety jaką przeprowadziła Rada Rodziców wynika, że, aż 90% ankietowanych chce pozostawienia placówki szkolnej w Piasecznie. Głównym powodem tej sytuacji jest daleki dowóz dzieci. Rodzice obawiają się, że to może wpłynąć na ich codzienny plan działania. To może oznaczać, że część rodziców będzie zmuszona zmienić swoją pracę lub pracować tylko na pół etatu. Przez to zmniejszą się dochody danej rodziny, a to przełoży się na mniejsze środki finansowe przeznaczone na tak potrzebne leczenie dzieci. Rodzice powiedzieli, że dla nich najbardziej liczy się dobre otoczenie szkoły. Warto wspomnieć, że takie jest w Piasecznie. Szkoła mieści się przy ul. Szpitalnej w dość spokojnej okolicy w samym centrum Piaseczno. Z kolei Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornej znajduje się przy ruchliwej ul. Mirkowskiej, a do tego w najbliższej okolicy placówki jest budowa. Rodzice przybyli na konwent podkreślali, że potrzebują mnóstwo czasu do pracy ze swoimi dziećmi. Dla nich są terapeutami, którzy najlepiej znają ich potrzeby. Dlatego obawiają się, że Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornej wywoła u ich dzieci nowe bodźce, które nie są im wcale potrzebne. Chodzi tutaj o boisko "Orlik" czy też Halę Sportową. W każdym z tych miejsc jest pogłos i duże echo, co dla dzieci może być zaskoczeniem. Zdaniem rodziców dlatego najlepsza jest placówka przy ul. Szpitalnej w Piasecznie, bo gwarantuje odpowiedni poziom ciszy dla ich niepełnosprawnych dzieci. Rodzice również podnieśli kwestię, że w powiecie piaseczyńskim dla dzieci niepełnosprawnych są tylko dwie placówki w £biskach i Piasecznie. Ich dzieci nie mają takich możliwości wyboru placówek jak dzieci w pełni zdrowe.

W dalszej części dyskusji do głosu doszli burmistrzowie i wójtowie. Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Piaseczna - Zdzisław Lis, który zauważył, że sprawa jest wyjątkowo delikatna, bo dotyczy niepełnosprawnych dzieci. Burmistrz powiedział, że gmina Piaseczno zaoferowała doraźną pomoc placówce Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w kwocie 200 tyś zł, ale tylko pod warunkiem jej dalszej działalności. Dodatkowo burmistrz Lis wyraził nie zadowolenie związane z brakiem informacji o zmianie placówki. Dowożenie dzieci do Konstancina-Jeziornej spowoduje wzrost kosztów transportu dla gminy Piaseczno, a to trzeba uwzględnić w planach przyszłorocznego budżetu. Ja drugi głos zabrał Starosta Jan Adam Dąbek, który podkreślił, że kwestia przeniesienia szkoły do Konstancina-Jeziornej nie jest ostateczna !. Został nawet przedstawiony specjalny harmonogram działań związanych z przeniesieniem lub pozostawieniem placówki. Starosta liczył, że do dnia 24 października br. zainteresowane gminy współfinansowaniem inwestycji dadzą deklarację na pomoc doraźną przy przebudowie SOSW w Piasecznie. Jednak jak się okazało tylko dwie gminy wyraziły chęć pomocy. Jest to jak już wyżej wspomniałem gmina Piaseczno z pomocą 200 tyś zł i gmina Lesznowola z kwotą 220 tyś zł. Dla Starosty taka pomoc to zdecydowanie za mało. Potrzeby przy przebudowie SOSW w Piasecznie są duże i wynoszą, aż 5 mln zł. Jednak jak się okazuje, aż 3,5 mln zł tej sumy stanowi budowa hali sportowej, która zdaniem Rady Rodziców wcale nie jest potrzebna. Jednak sam Starosta podkreślał, że dopiero od dwóch lat rodzice nie widzą potrzeby budowy hali sportowej. Wcześniej przez 6 lat swojej kadencji słyszał tylko o budowie takie obiektu przy szkole na Szpitalnej w Piasecznie i nie wyklucza, że nowa Rada Rodziców będzie znowu chciała budowę hali dla swoich dzieci. Starosta przyznał, że decyzja o przeniesieniu szkoły do Konstancina-Jeziornej jest jego najtrudniejszą sprawą. Już od blisko roku rozmawia i debatuje z rodzicami w sprawie przenosin. Jednak jak sam stwierdził nie ma już innego wyjścia. Choć zdaje sobie sprawę, że zmiana lokalizacji szkoły może negatywnie wpłynąć na rehabilitację dzieci. W dalszym toku do dyskusji włączył się burmistrz Konstancina-Jeziornej - Kazimierz Jańczuk, który podkreślił, że dzieciom należy zabezpieczyć najwyższy standard. Burmistrz podkreślił, że z doniesień medialnych wynika, że szkoła przy ul. Szpitalnej w Piasecznie wymaga generalnego remontu. Doraźna pomoc gmin jest możliwa, ale dalsze finansowanie powinno leżeć po stronie Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Głos też w sprawie zabrał Stefan Dunin, który zauważył, że w trakcie trwania remontu dzieci nie mogą uczestniczyć w nauce w danej placówce szkolnej. Co także może okazać się problemem dla dzieci. Okazuje się, że także nie można zbytnio czekać z przystosowaniem Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornej znajdującego się przy ul. Mirkowskiej. Również ten obiekt potrzebuje nie wielkiej przebudowy pod dzieci z SOSW w Piasecznie.

Warto na sam koniec podkreślić, że co rocznie z budżetu powiatu piaseczyńskiego Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymuje 5 mln zł dotacji na swoje funkcjonowanie. Mniej więcej 3,5 mln zł pochodzi z subwencji oświatowych, a 1,5 mln zł pochodzi bezpośrednio z budżetu Starostwa Powiatowego. Na sam koniec burzliwej dyskusji na temat przenosin SOSW w Piasecznie do Konstancina-Jeziornej Starosta dał jeszcze trochę czasu rodzicom. Za dobrą wróżbę wzięto deklaracje gmin dotyczących współfinansowania potrzebnej przebudowy Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie. Do 15 listopada Starosta Dąbek czeka na konkretne deklaracje ze strony gmin powiatu piaseczyńskiego. Jeżeli ich nie będzie to trudno oczekiwać pozostawienie SOSW w Piasecznie. Starosta Dąbek podkreślił, że po 2 stycznia 2014 r. nie będzie już wcale rozmawiał na temat przenosin szkoły do Konstancina-Jeziornej po prostu stanie się ona faktem.

Dzisiejsza dyskusja była ostatnim kołem ratunkowym dla pozostawienia Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie. To koło ratunkowe się jeszcze udało znaleźć. Jednak nie wiadomo co będzie działo się dalej w tej kwestii. Wszystko teraz zależy od dobrej woli poszczególnych gmin powiatu piaseczyńskiego. Na razie tylko gmina Piaseczno i Lesznowola zadeklarowały 420 tyś zł. Nie wiadomo jak zachowają się pozostałe gminy?. Moim zdaniem szkoła jednak zostanie przeniesiona do Konstancina-Jeziornej.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » czw lis 07, 2013 11:14 pm

UWAGA rusza długo wyczekiwany remont ul. Wojska Polskiego we Władysławowie. Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Piasecznie w tej sprawie zostawiłem interpelację i w końcu informacja o pracach została udostępniona mieszkańcom na oficjalnej stronie powiatu piaseczyńskiego:

Informujemy, że od dnia 12.11.2013 r. rozpocznie się przebudowa ul. Wojska Polskiego we Władysławowie. W związku z tym odcinek objęty robotami zostanie wyłączony z ruchu.

W związku z prowadzoną inwestycją ulegnie skróceniu trasa linii autobusowej 707 - ostatni przystanek na pętli w Bobrowcu. Linia L-1 będzie kursowała ul. Mazowiecką -
Przemysłową - Ceramiczną - Gościniec - Masztową i dalej swoją trasą.

Trasa objazdu zostanie oznakowana tablicami.

Planowane zakończenie robót: 30.11.2013 r.

Źródło: www.piaseczno.pl
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » śr lut 05, 2014 1:01 am

Zdarzył się kolejny cud jest wreszcie podana lista aptek w gminie Lesznowola, które odbiorą od nas przeterminowane leki:

LISTA PUNKTÓW ODBIERAJĄCYCH PRZETERMINOWANE LEKI W GMINIE LESZNOWOLA
1. Apteka ESCULAP 05-552 Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 3F lok. 1,
2. Apteka Sp. Jawna 05-506 Magdalenka, ul. Słoneczna 275,
3. Apteka PATICARIUS 05-506 Nowa Wola, ul. Postępu 7,
4. Apteka Ogólnodostępna 05-500 Stara Iwiczna, ul. Powstańców Warszawy 29,
5. Apteka LUBO 05-509 Mysiadło, ul. Topolowa 2,
6. Apteka SALUS 05-552 Mroków, ul. Górskiego 4 A,
7. Punkt Apteczny SALUS 05-552 Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 7C,
8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS 05-552 Mroków, ul. Górskiego 4 A;

Szkoda tylko, że nie ma w tym wykazie apteki zlokalizowanej w Łazach przy ul. Łączności. Mam nadzieję, że ta sytuacja ulegnie zmianie.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt mar 14, 2014 12:03 am

W związku z nie wpuszczenie kibiców na mecz MUKS KRótka Mysiadło – GLKS Nadarzyn wystosowałem w dniu dzisiejszym pismo do Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli, a także do Wójt Gminy Lesznowola z prośbą o wyjaśnienia:

Prośba o wyjaśnienie dotyczące nie wpuszczenia kibiców (mieszkańców) na mecz siatkarski w Mysiadle.

Zwracam się z gorącą prośbą o wyjaśnienie kwestii nie wpuszczenia kibiców w dniu 11 marca 2014 r., na mecz siatkarski pomiędzy drużynami MUKS Krótka Mysiadło i GLKS Nadarzyn. Mecz był rozgrywano w dniu 11 marca o godz. 19:30 i mimo wynajęcia sali sportowej w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle przez klub MUKS Krótka Mysiadło nie wpuszczono na to wydarzenie kibiców (mieszkańców). Sytuacja trzeba przyznać, że jest kuriozalna, bo skoro organizator opłacił salę to ma prawo zaprosić kibiców na trybuny obiektu sportowego w Mysiadle.

W związku z powyższym proszę o rzetelną odpowiedź w kwestii nie wpuszczenia kibiców na mecz siatkarski pomiędzy MUKS Krótka Mysiadło, a GLKS Nadarzyn. Moim osobistym zdaniem taka sytuacja jest nie dopuszczalna, bo podważa sensowność inwestycji w tak przepiękną halę sportową, która miała służyć mieszkańców całej gminy Lesznowola. Warto dodać, że ta inwestycja została sfinansowana z naszych podatków. Dlatego oczekujemy rzetelnej informacji, bo zaraz okaże się, że także nie będziemy mogli wejść na inne zawody sportowe w naszej gminie.

Dosłownie po godzinie otrzymałem odpowiedź od Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli:


Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące meczu piłki siatkowej w hali sportowej
w Mysiadle, który odbył się w dniu 11 marca br. oraz niewpuszczenia kibiców na trybuny informuję,
że gospodarz meczu MUKS Krótka nie uzgadniał wcześniej tego z administratorem obiektu.
W naszej ocenie pracownik hali w Mysiadle podjął jednak niewłaściwą decyzję
o nieudostępnieniu trybun dla kibiców, jednakowoż kierowały nim względy bezpieczeństwa wejście
na trybuny odbywa się poprzez teren szkoły i wymaga to wcześniejszych uzgodnień pomiędzy
administratorem hali, a szkołą.
W moim przekonaniu, jednorazowy incydent związany z powyższą sytuacją nie podważa
sensowności budowania obiektów sportowych w Gminie Lesznowola, o czym może świadczyć duża
liczba mieszkańców, którzy z nich korzystają.
Mam nadzieję, że sytuacja ta już się nie powtórzy, a kibice będą mogli cieszyć się pełną
swobodą w percepcji wydarzeń sportowych w Gminie Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: argrabi » pt mar 14, 2014 7:34 am

wejście na trybuny odbywa się poprzez teren szkoły

Tak jest w tym nowym, genialnym Centrum?
Chyba komuś zabrakło pełnej swobody w percepcji wydarzeń
Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą
Awatar użytkownika
argrabi
 
Posty: 920
Rejestracja: wt paź 25, 2011 7:28 am
Lokalizacja: Piachowo

Postautor: Kamil M » czw mar 20, 2014 2:06 pm

Mimo wielu zapewnień obecnej ekipy rządzącej w Lesznowoli o wspieraniu sportu poprzez budowę nowoczesnych obiektów czy też celowych dotacji na kluby i stowarzyszenie. Nie trudno odnieść wrażenie, że w przypadku wspierania finansowego widać trend malejąc, co niestety wpływa na kondycje lokalnych klubów i stowarzyszeń.

W dniu 11 marca 2014 r. otworzono wyniki konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Lesznowola w 2014 r. Okazało się, że finansowanie dla klubów i stowarzyszeń zatrzymało się na poziomie roku 2013. W sumie przyznano 179 711,00 zł dla 14 klubów i stowarzyszeń sportowych. W 2013 r. udzielono dotacji w kwocie 179 800,00 zł. Jednak jest subtelna różnica w tych kwotach. Jak dobrze pamiętamy na XXXVII sesji Rady Gminy Lesznowola wprowadzono dodatkowe opłaty dla klubów i stowarzyszeń sportowych za wynajem boisk i hal sportowych. Niestety to spowodowało, że gmina Lesznowola znowu obniżyła dotacje sportowe. Według wstępnych szacunków jakie zostały podane przez Panią wójt na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r. wynikało, że opłaty z tytułu najmu dla klubów i stowarzyszeń sportowych wyniosą około 22 000,00 zł. Jednak innego zdania była wówczas radna Katarzyna Przemyska, która zauważyła, że subwencje od gminy mogą tylko wystarczyć na pokrycie kosztów najmu hal i obiektów sportowych. Nie wykluczone, że dotacje sportowe od gminy Lesznowola nie wystarczą na bieżącą działalność. Jak dobrze wiemy kluby potrzebują środków finansowych na zatrudnienie odpowiedniej kadry szkoleniowej, organizację zawodów sportowych czy też na wyjazdy na zgrupowania. Teraz do tej palety doszły koszty wynajmu hal i obiektów sportowych, które we wcześniejszych latach były użyczane za darmo lesznowolskim klubom.

Urząd Gminy Lesznowola poprzez wprowadzenie nowych stawek opłaty za wynajem hal i boisk sportowych chciał zarobić dodatkowe przychody do budżetu na rok 2014. Patrząc na stawki zaproponowane w uchwale Nr 461/XXXVII/2013 to głównie chodziło o użytkowników komercyjnych. Jednak także uwzględniono działające na terenie gminy Lesznowola kluby i stowarzyszenia sportowe. Opłaty na pierwszy rzut oka wydają się nie wielkie, bo za wynajem jednego sektora hali sportowej w Łazach czy też Mysiadle do godz. 19:30 od poniedziałku do piątku klub zapłaci tylko 5 zł netto (wynajem 1 sektora hali sportowej). Jednak jeśli do tej nie wielkiej stawki 5 zł netto dodamy ilości treningowe w ciągu jednego tygodnia to wyjdą nam dużo większe sumy finansowe. Dobrym przykładem w tej mierze będzie Uczniowski Klub Sportowy "Iwiczna" na stronie znalazłem plan zajęć w okresie zimowym 2013/2014 na hali sportowej w Łazach i w Nowej Iwicznej. Zajęcia dla młodzieży odbywają się w ciągu tygodnia, ale także w weekendy. W ciągu tygodnia różne grupy wiekowe trenują około 11,5 h. Po przemnożeniu przez stawkę opłaty wynoszącą 5,00 zł netto otrzymujemy płatności w wysokości 57,50 zł netto. Do tego dochodzą zajęcia weekendowe. Tutaj każda grupowa wiekowa trenuje na halach sportowych po 3 godziny dziennie. Wobec tego koszty rośną, bo mamy 5 grup wiekowych trenujących po 3 godzinny dziennie, a więc za to odpłatności wyniosą 75,00 zł netto. Także podliczając zajęcia tygodniowe na hali i weekendowe klub UKS "Iwiczna" będzie musiał zapłacić z tytułu najmu hali około 132,50 zł netto do gminnej kasy. Gdy tę kwotę odniesiemy do całości miesiąca to otrzymamy dość pokaźną kwotę 530,00 zł netto. Gdyby zajęcia odbywały się przez cały rok to klub musiałby zapłacić 6 360,00 zł netto za wynajem jednego sektora hali sportowej. Problem w tym, że UKS "Iwiczna" sekcja piłki nożnej mimo starań o dotację na rok 2014 nie otrzymała żadnych środków finansowych. Oferta uczniowskiego klubu została odrzucona przez komisję konkursową. Także klub będzie musiał nadal utrzymywać się z własnym środków finansowych pochodzących zapewne ze składek rodzicielskich.

Tylko po powyższym przykładzie widzimy, że wprowadzenie opłat dla klubów i stowarzyszeń za wynajem boisk i hal sportowych było bardzo dużym błędem. Opłaty, które wydają się dość niepozorne w rzeczywistości okazują się bardzo duże, bo kluby uczniowskie i młodzieżowe mają wiele roczników, które muszą trenować nawet trzy razy w tygodniu. To niestety generuje coraz to wyższe opłaty dla lesznowolskich klubów i stowarzyszeń. Dlatego dziwię się wstępnym szacunkom podanym na XXXVII sesji Rady Gminy Lesznowola, że wpływy z tytułu najmu boisk i hal sportowych wyniosą tylko 22 000,00 zł. Jeżeli weźmiemy tylko pod uwagę szacunkową kwotę wynajmu hal sportowych w okresie zimowym przez UKS "Iwiczna", która oscyluje wokół kwoty 530,00 zł netto miesięcznie i pomnożymy to razy 12 miesięcy to otrzymamy kwotę 6 360,00 zł. Tylko tyle gmina Lesznowola mogłaby otrzymać od jednego klubu, a według ram konkursowych uczestniczyło ich, aż 14. Oczywiście każdy ma inne potrzeby treningowe czy też rozgrywa inną ilość zawodów sportowych w miesiącu. Jednak jak widać na załączonym obrazu wpływy do gminnej kasy będą zdecydowanie wyższe, niż 22 000,00 zł. Także słowa radnej Katarzyny Przemyskiej z XXXVII sesji Rady Gminy Lesznowola potwierdzają się, że klubom i stowarzyszeniom sportowym dotacje wystarczą tylko na pokrycie wynajmu boisk i hal sportowych. Także w tym przypadku mamy do czynienia z dziwną sytuacją. Jedną ręką gmina Lesznowola przyznaje dotacje sportowe dla klubów i stowarzyszeń, a drugą te dotacje odbiera z tytułu najmu boisk i hal sportowych. Na pewno taka sytuacja nie wpłynie na poprawę kondycji lesznowolskiego sportu.

Kwoty dotacji przyznane przez komisję konkursową dla lokalnych klubów i stowarzyszeń:

1. SET Lesznowola dotacja w kwocie 33 408,00 zł

2. FC Lesznowola dotacja w kwocie 26 496,00 zł

3. UKS JUDO "Iwiczna" w kwocie 23 040,00 zł

4. UKS "Lolek" Łazy w kwocie 22 655,00 zł

5. Klub Sportowy Walka Kosów w kwocie 21 504,00 zł

6. UKS Orlęta Mroków w kwocie 21 504,00 zł

7. MUKS "Krótka" Mysiadło w kwocie 19 584,00 zł

8. Mazowiecki Klub Karate "Kyokushin" w kwocie 6 144,00 zł

9. Stowarzyszenie Sportowe Wiśniewski Kickboxing w kwocie 5 376,00 zł

Oferty odrzucone:

Stowarzyszenie Miłośników Sportu "INTER ZGORZAŁA"

KS Krsport Iwiczna

UKS "Iwiczna" sekcja piłki nożnej

Stowarzyszenie Fabryka Sportu Jozefosław

Kamil Marek Majak

Dotacje przyznawane w latach 2011-2014 przez Urząd Gminy Lesznowola:


Łączna kwota przyznanych dotacji w roku 2014 wyniosła - 179 711,00 zł (pobieranie opłat za wynajem boisk i hal sportowych)

Łączna kwota przyznanych dotacji w roku 2013 wyniosła - 179 800,00 zł (użyczanie obiektów sportowych za darmo)

Łączna kwota przyznanych dotacji w roku 2012 wyniosła - 335 000,00 zł (zostały przeprowadzone dwa konkursy w jednym roku). W pierwszym 310 000,00 zł zostało podzielone między kluby i stowarzyszenia: Walka Kosów, Set Lesznowola, UKS Lolek Łazy, UKS "Iwiczna", MUKS "Krótka" Mysiadło, INTER ZGORZAŁA, UKS Orlęta Mroków i Stowarzyszenie Dobra Wola. W drugim konkursie 25 000,00 zł otrzymał klub sportowy FC Lesznowola.

Łączna kwota przyznanych dotacji w roku 2011 wyniosła - 210 000,00 zł

Obrazek

Źródło: biuletyn informacyjny gminy Lesznowola, UKS "Iwiczna" sekcja piłki nożnej.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » czw mar 27, 2014 7:02 pm

Niestety po raz kolejny odrzucono wprowadzenie funduszu sołeckiego na rok 2015 do budżetu gminy Lesznowola. Tym razem gdyby wyodrębniono funduszu sołecki to miejscowości gminy Lesznowola mogłyby liczyć na blisko milion złoty do podziału. Przez brak wyodrębnienia funduszu sołeckiego w rozumieniu ustawy do podziału w 2015 roku będzie tylko ponad 200 tyś zł. Wszystko przez to, że gmina Lesznowola przeznaczy środki finansowe na sołectwa, ale w formie płatności 10,00 zł na jednego mieszkańca danej społeczności. Fundusze nadal będą przyznawane centralnie z budżetu gminy Lesznowola. Brak wyodrębnienia funduszu sołeckiego spowodował bardzo dużą awanturę tuż przed głosowaniem wyżej wymienionej uchwały przez Radę Gminy Lesznowola.

Na samym początku dyskusji głos zabrała skarbnik gminy Lesznowola Elżbieta Obłuska, która wytłumaczyła pokrótce projekt uchwały zaproponowany Radzie Gminy Lesznowola. W toku toczonych prac w trzech komisjach stwierdzono o nie wyodrębnianiu funduszu sołeckiego na rok 2015. Zdaniem uchwałodawców większość środków finansowych z funduszu sołeckiego szło na kulturę czyli zabawę i integrację środowiska lokalnego, a nie na potrzebne inwestycje w danym sołectwie. Ten argument był w toku dalszej dyskusji podważany przez właściwie wszystkich sołtysów.

Jako pierwsza głos zabrała radna Katarzyna Przemyska, która zauważyła, że około 80% gmin w Polsce ma wyodrębnione fundusze sołeckie. Duże miasta w Polsce także zaczęły wyodrębniać dodatkowe środki finansowe dla swoich mieszkańców. W przypadku choćby Warszawy widzimy wyodrębnienie dodatkowego budżetu obywatelskiego. Tym czasem w Lesznowoli przyznawanie jest tylko nie formalne 10,00 zł na jednego mieszkańca danej społeczności wiejskiej. Tym samym środki przeznaczone na dane sołectwo wprost wynikają od wielkości i ilości mieszkańców. Duże sołectwo jak Łazy I otrzyma około 17 000,00 zł, bo na terenie wsi mieszka blisko 1 700 mieszkańców. Jednak już sołectwo sąsiednie Łazy II będzie miało tylko do dyspozycji około 6 000,00 zł, bo na tym terenie zamieszkuję około 600 mieszkańców. Także widzimy jak duże dysproporcje finansowe mamy w przypadku tego nie formalnego „funduszu sołeckiego”. Zwłaszcza poszkodowane mogą czuć się małe sołectwa, które mają duże problemy inwestycyjne. Gdyby wyodrębniono fundusz sołecki w rozumieniu ustawy to małe sołectwa zyskałby dodatkowe środki finansowe i szansę na realne inwestycje. Przy obecnym kształcie finansowania sołectwo Łazy II ma nikłe szanse na poczynienie zmian w obszarze inwestycyjnym. Wiadomo, że priorytetem dla tej społeczności lokalnej jest chodnik wzdłuż ul. Wirażowej, który połączy dwie części tego sołectwa. Niestety w obecnym kształcie finansowania nie ma szans na przeprowadzenie takiej inwestycji. Z resztą swój pogląd na tą sprawę wyraził sołtys Łaz II Robert Malaszewski, który podkreślił, że rok temu kiedy również nie wyodrębniono funduszu sołeckiego nie protestował, ale skoro gminę jest stać na finansowanie koncertu Stachursky’iego z okazji Dnia Kobiet, czy oddanie gruntów kościołowi, to stać również na fundusz sołecki.

W toku dalszej dyskusji głos zabrali radni. Łukasz Grochala podkreślił, że środki finansowe są wydatkowane choćby na nowe zabawki na place zabaw w Nowej Iwicznej czy Łazach II. Było robione także oświetlenie na ul. Pięknej w Nowej Iwicznej. Zdaniem radnego Grochali wszystkie te inwestycje były na prośbę mieszkańców. Z kolei radny Mirosław Wilusz odniósł się do kwestii złego wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego. Zdaniem radnego Rada Gminy Lesznowola musi precyzyjne spojrzeć na całość wydatków. W podobnym tonie wypowiedział się Grzegorz Kwiatkowski, który podkreślił, że bogactwo gminy Lesznowola bierze się z oglądania każdej złotówki. Zdaniem radnego sołectwa w tej sytuacji finansowej muszą szukać sponsorów. Do tej kwestii odniósł się sołtys Wojciech Zacharjasz, który podkreślił, że sołectwo Nowa Iwiczna już korzysta z takich środków. W tym miejscu została przypomniana zeszłoroczna „Wielka Majówka” Nowej Iwicznej. Całość wydatków wyniosła 33 500,00 zł. Z czego, aż 23 500,00 zł pochodziło od sponsorów, a tylko 10 000,00 zł było wzięte z nie formalnego „funduszu sołeckiego”. Także sołtys Zamienia Mieczysław Walczak podkreślił, że jego sołectwo korzysta ze środków finansowych od sponsorów, którzy pomagają organizować okolicznościowe spotkania. Co warte podkreślenia również Zamienie ma tylko 5 000,00 zł na wydatki związane z własnym lokalnymi inwestycjami.

Do sprawy nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2015 odniosła się również przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej Wiesława Komorowska, która podkreśliła, że niektóre sołectwa nie potrafiły skutecznie wydatkować przyznanych im środków finansowych na rok 2013. W tym przypadku chodziło właśnie o te nie wielkie sumy pieniędzy sięgające nawet 5 000,00 zł. Trudno jednak w tej sprawie nie rozumieć sołtysów, bo na co wydać te przyznane środki finansowe skoro nic się w danym sołectwie nie robi. Przez to problemów jest coraz więcej w każdej społeczności lokalnej. Mieszkańcy Nowej Iwicznej potrzebują pieniędzy na skuteczne odwodnienie swojego sołectwa. Z kolei mieszkańcy Łaz II czy Kolonii Warszawskiej potrzebują budowy ścieżek pieszych dla swoich mieszkańców. Problemów jest naprawdę wiele. Częściową rekompensatą byłoby wprowadzenie funduszu sołeckiego w rozumieniu ustawy. Wyodrębnione w ten sposób środki finansowe w kwocie około miliona złoty mogłyby być wydawane na wiele potrzebnych inwestycji jak właśnie odwodnienie, budowa latarni, ścieżek pieszych czy zakup zabawek na plac zabaw. Niestety wszystko zostanie po staremu i tylko większym sołectwom uda się zrealizować jakiś projekt z nie formalnego „funduszu sołeckiego”.

Także jak widać Lesznowola pozostaje nadal bez wyodrębnionego funduszu sołeckiego. Tylko tradycyjnie gmina Tarczyn wtóruje Lesznowoli. Reszta gmin korzysta z regulacji jakie przygotował ustawodawca i rok rocznie wyodrębnia funduszu sołecki. Ostatecznie w głosowaniu brało udział 12 radnych. W tym 11 było za nie wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2015. Tylko radna Katarzyna Przemyska była przeciwnego zdania. Na sesji nie byli obecni: Bożenna Korlak, Maria Rogowska i Michał Otręba.

Obrazek
Wsi spokojna ?, wsi wesoła ?.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » czw maja 08, 2014 3:40 pm

Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt maja 30, 2014 4:16 pm

Na XLI sesji Rady Gminy Lesznowola podjęto decyzję dotyczącą taryfy opłaty za wodę i ścieki, która pozostała bez zmian. Mimo tego, że Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne zaproponowało zwiększenie opłaty za 1m3 ścieków o 1,37 zł netto.

Jak co roku w maju Rada Gminy Lesznowola zajęła się stawki opłaty za wodę i ścieki. Podobnie jak miało to miejsce rok temu cena opłaty została na tym samym poziomie. Gospodarstwa domowe nadal zapłacą 3,61 zł za 1m3 dostarczonej wody, a 6,10 zł za 1m3 zrzuconych ścieków. Tym samym łącznie nadal gospodarstwa domowe będą płacić 9,71 zł netto za wodę i ścieki. Równocześnie podjęto także decyzję o dopłacie 1,37 zł netto do 1m3 ścieków z budżetu Gminy Lesznowola. W tym przypadku uwzględniono potrzeby spółki Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne, które wniosło o podwyżkę opłaty za zrzut 1m3 ścieków. Wszystko przez to, że część ścieków Gmina Lesznowola odprowadza do sąsiedniej spółki wodnej z Piaseczna – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Niestety wzrosły koszty zrzutu ścieków z Gminy Lesznowola do PWiK-u. W Piasecznie podjęto decyzję o zmianie rozliczania dostarczanych ścieków z sąsiednich gmin. Wcześniej wszystko odbywało się ryczałtem, ale po zmianie regulacji płaci się za realny zrzut do oczyszczalni ścieków w Piasecznie. W związku z tym Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne wniosło o podniesienie opłaty za 1m3 ścieków, aby nie ponosić strat z tytułu większych opłat. Do tej koncepcji przychyliła się Rada Gminy Lesznowola i Pani wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik. Co prawda nie podniesiono opłat dla mieszkańców korzystających z usług LPK, ale dokonano dopłaty z budżetu Gminy Lesznowola, aby pomóc spółce w dalszym procesie inwestycyjnym. Pani wójt podkreśliła, że LPK realizuje wiele strategicznych inwestycji na terenie Gminy Lesznowola. Nowe inwestycje mają doprowadzić do uniezależnienia się od zewnętrznych partnerów jak PWiK Piaseczno. W ostatnim czasie udało się oddać do użytku oczyszczalnie zlokalizowane w Lesznowoli i Zamieniu. Aktualnie trwa rozbudowa oczyszczalni w Łazach II i Mrokowie. Planowana jest także w przyszłości budowa oczyszczalni ścieków w Mysiadle. Dzięki tym wszystkim zabiegom nie wykluczona jest obniżka ceny za wodę i ścieki. Aktualne ceny determinowane są opłatami przesyłowi. Dzięki inwestycją planowany przez LPK jest szansa na jej zmniejszenie. Na razie opłaty dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw pozostają bez zmian.

Źródło: biuletyn informacyjny gminy Lesznowola

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » wt cze 17, 2014 5:07 pm

Na 42 sesji Rady Gminy Lesznowola rada udzieliła absolutorium Wójt Gminy Lesznowola za wykonanie budżetu za rok 2013. Warto przypomnieć, że jest to już 15 absolutorium dla Pani Wójt Marii Jolanty Batyckiej – Wąsik.

Na początku całej procedury udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2013 głos zabrała Pani Wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik, która przedstawiła strategiczne cele jakie były realizowane w 2013 roku. Po pierwsze uzyskanie dochodów z dzierżawy gruntów, po drugie dokończenie budowy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, a po trzecie spłacenie zadłużenia i zobowiązań wziętych na budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Pani Wójt podkreśliła, że kluczem do sukcesu w realizacji pierwszego postulatu była zmiana filozofii działania Urzędu Gminy Lesznowola. Zamiast sprzedaży gruntów należących do Gminy Lesznowola podjęto decyzję o wydzierżawieniu ich w użytkowanie zwykłe na 30 lat. Dzięki temu pozyskano środki finansowe na bieżące cele, a jednocześnie gmina nadal jest właścicielem tych nieruchomości. Także w terminie udało się zrealizować budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. W dniu 1 września 2013 r. w szkole rozbrzmiał pierwszy dzwonek, a w dniu 19 grudnia 2013 r. otworzono nową wielofunkcyjną halę widowiskową, która już gościła Ogólnopolski Turniej Siatkówki NPM-Krótka 2014 o Puchar Gminy Lesznowola. W przypadku trzeciego celu jakim była spłata zadłużenia zaciągniętego na budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle także osiągnięto pełen sukces. Środki pozyskane z tytułu dzierżawy gminnych gruntów poszły na spłatę zobowiązań. Dzięki temu w znaczący sposób spadło zobowiązania finansowe gminy, a zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło tylko 37% względem wykonanych dochodów w roku bieżącym 2013. Planowane dochody w 2013 r. po zmianach wyniosły 173 440 000,00 zł i zostały wykonane w 98,88% – 171 504 202,82 zł. Z kolei wydatki wyniosły 152 849 399,63 zł i zostały wykonane w 98,27%. Pani Wójt w tym miejscu podkreśliła, że dochody jak i wydatki Gmina Lesznowola wykonała w blisko 100%. W dalszej części zaczęły się porównania z poprzednimi latami i budżetami wówczas realizowanymi przez gminę Lesznowola. Jak dobrze pamiętamy w dniu 17 czerwca 2014 r. zostało udzielone już 15 absolutorium Pani Wójt za wykonanie budżetu. W związku z tym było właśnie porównanie do analogicznego roku 1998. Wówczas dochody gminy wynosiły tylko 17 mln zł, a po 15 latach były już na poziomie 171, 5 mln zł. Przez te wszystkie lata nastąpił tak wielki skok finansowy. Tylko względem analogicznego roku 2012 wzrost dochodów wyniósł 56%. Jednak trzeba pamiętać, że budżet roku 2013 był tak duży dzięki środkom finansowym pozyskanym z tytułu dzierżawy gruntów inwestorom. W następnych latach nie wykluczone są mniejsze dochody gminy. Dlatego tak ważne są dochody własne pochodzące z podatków od osób fizycznych i prawnych. W tym aspekcie Gmina Lesznowola może pochwalić się dochodami sięgającymi 76 mln zł. W przypadku budżetu za rok 2013 dochody własne wyniosły, aż 142 876 000,00 zł, w poczet tych środków zostały właśnie zaliczone pozyskane środki finansowe z tytułu dzierżawy gruntów. Z tytułu subwencji oświatowych gmina otrzymała 24 307 000,00 zł, a z tytułu dotacji 4 320 000,00 zł. W strukturze wydatków na rok 2013 największym zadaniem dla Gminy Lesznowola pozostała oświata i wychowanie, która stanowiła, aż 53,9% wszystkich wydatków. Pani Wójt podkreśliła, że od wielu lat oświata w Gminie Lesznowola jest absolutnym priorytetem. Widać to bardzo dobrze na przykładzie innych składowych wydatków w 2013 r.: administracja publiczna 8,1%, transport i łączność 7%, gospodarka mieszkaniowa 6%, wydatki tytułem „Janosikowego” 5,2% ponad 8 mln zł, polityka społeczna 3,5%, a na kulturę i sport przeznaczono 2,8% wszystkich wydatków. W przypadku wydatków związanych z administracją publiczną Pani Wójt podkreśliła, że są one mniejsze, niż w poprzednich latach mimo realizowania coraz to większych celów. Między innymi powołano nowy referat podatkowy, który już ma sukcesy na swoim koncie poprzez odzyskiwanie starych należności.

Zadania inwestycyjne w roku 2013 były mniejsze, niż w poprzednich latach. Wszystko ze względu na budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, a także spłatę należności z tytułu kredytów i obligacji komunalnych. Mimo tego udało się zainwestować 3,7 mln zł w budowę dróg: ul. Okrężna w Lesznowoli, ul. Okrężna i ul. Jałowcowa w Magdalence, budowa ciągu pieszo – rowerowego w Magdalence. W przypadku oświetlenia gminnego Pani Wójt podkreśliła, że aktualnie tylko trzy drogi nie mają latarni, ale już zaplanowano ich realizację. Bardzo dużym zadaniem realizowanych w roku 2013 był kompleksowy program gospodarki ściekowej. W ramach niego przebudowano oczyszczalnię ścieków w Łazach, zrealizowano projekt budowy wodociągów w Jazgarzewszczyźnie. Aktualnie trwają procedury przetargowe dotyczące budowy pierwszego etapu tej inwestycji na odcinku Stara Iwiczna – Łoziska. Szereg zadań inwestycyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych realizowało Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne, które w 2013 r. zbudowało Stację Uzdatniania Wody Lesznowola Pole wartość inwestycji 3 862 000,00 zł. Z tej instalacji korzystają mieszkańcy Janczewic, Lesznowoli, Podolszyna. Kolejną ważna inwestycją była budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łazach przy ul. Kwiatowej. Ta stacja obsługuje mieszkańców Łaz, Łaz II, Marysina i Magdalenki. Całość projektu w tym budowa budynku i zbiorników wyniosła 2 985 000,00 zł. Zaplanowano także budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwie Garbatka obejmująca miejscowości Garbatka i Jastrzębiec. Pierwszy etap tej inwestycji wyniósł 1 100 000,00 zł. Termin jej zakończenia to październik 2014 r. Na tym Pani Wójt skończyła prezentację sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013. W dalszej części poznaliśmy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2o13. Również to samo zrobiły komisje merytoryczne Gminy Lesznowola. Tym samym głosowanie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Lesznowola absolutorium za wykonanie budżetu gminy za rok 2013 było zwykła formalnością. W głosowaniu brało udział 12 radnych i tylu pozytywnie zaopiniowało wykonanie budżetu za rok 2013. Po głosowaniu Pani Wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik podziękowała wszystkim za ciężki okres pracy. Największe podziękowania dostali najbliżsi współpracownicy, gminni radni i sołtysi.

Podsumowując dzisiejsze wydarzenia należy zwrócić uwagę, że Gmina Lesznowola dzięki dzierżawie znacznej części swojego majątku udało się wyjść z bardzo trudnej sytuacji finansowej. Aktualnie zadłużenie gminy nie stanowi już najbardziej palącego problemu w naszej gminie. Mam ogromną nadzieję, że tak już pozostanie na lata.

Obrazek
Pani Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik odbiera kwiaty od wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lesznowola za wykonanie budżetu za rok 2013.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » pt lip 11, 2014 9:35 pm

Niestety w ostatnim czasie w Urzędzie Gminy Lesznowola odbyły się bardzo ważne konsultacje społeczne dotyczące przebudowy linii kolejowej nr. 8 na odcinku Warszawa Okęcie do Czachówka Południowego. Niestety o tym wydarzeniu w ogóle nie poinformowano strony społecznej. Argumentując, że konsultacje społeczne były tylko dla przedstawicieli samorządowych. Problem w tym, że to mieszkańcy jeżdżą codziennie do pracy w Warszawie Kolejami Mazowieckimi, a nie samorządowcy Gminy Lesznowola. Prezentuje wam w tej sprawie pismo ze strony Urzędu Gminy Lesznowola i odpowiedź moją dotyczącą tej sprawy i ogółu konsultacji społecznych.

Pismo ze strony Gminy Lesznowola tłumaczące brak zaproszenia mieszkańców:

„W odpowiedzi na Pana emaila uprzejmie informuję, iż Gmina Lesznowola nie prowadzi konsultacji społecznych w sprawie przebudowy linii kolejowej nr. 8. na od. Warszawa Okęcie – Radom. Inwestorem powyższej inwestycji jest spółka PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. i to ona jest upoważniona do przeprowadzania takich konsultacji.

Spotkanie, o którym Pan wspomina zostało zaaranżowane na wniosek Pani Wójt w celu uzyskania informacji na jakim etapie jest przedmiotowa inwestycja. Na spotkanie byli zaproszeni wszyscy przedstawiciele Samorządu Gminy Lesznowola”.

Pismo stanowiące odpowiedź w sprawie tych konsultacji i metodyki ich przeprowadzania na terenie Gminy Lesznowola:

„Bardzo dziękuję za udzieleni odpowiedzi w tej sprawie. Tylko jest pewna nieścisłość w tym wszystkim. Jeżeli zostali zaproszeni tylko samorządowcy gminy Lesznowola to czemu w konsultacjach brała udział prasa lokalna – tygodnik „Nad Wisłą”, która napisała obszerny artykuł na pierwszej stronie tej gazety. Także jak widać odpowiedź Państwa nie jest kompletna i jest wybiegiem od meritum przedstawionego wcześniej pisma.

Konsultacje społeczne są dla ogółu mieszkańców to my jeździmy Kolejami Mazowieckimi do pracy ze stacji kolejowej Piaseczno czy też Nowa Iwiczna. Nigdy nie wiedziałem naszych samorządowców podróżujących pociągami. Dlatego tak ważne aspekty jak plany przebudowy linii kolejowej winne być konsultowane z mieszkańcami naszej gminy, którzy realnie korzystają z usług Kolei Mazowieckich i są żywotnie zainteresowani planami przebudowy linii kolejowej nr. 8. Dobrze wiemy, że nowa linia kolejowa umożliwi uruchomienie nowego połączenia kolejowego z Warszawą pod postacią Szybkiej Kolei Miejskiej. Wszyscy na to czekamy, bo rozładuje to bardzo duże potoki pasażerskie w porannym i wieczornym szczycie, a także może wpłynąć na lepsze postrzeganie naszej gminy wśród potencjalnych deweloperów czy też firm z innych branż. Za tym kryją się podatki i dalsze wzbogacanie się naszej gminy, a to daje nadzieje na dalsze inwestycje w infrastrukturę, której nadal brakuje. Dlatego tak ważne są konsultacje społeczne. Szkoda, że w tej mierze pomija się stronę społeczną. Miałem okazję już kilkukrotnie uczestniczyć w konsultacjach w m.st Warszawie. Pod tym względem stolica wyprzedza nas zdecydowanie i mam wrażenie, że o całą dekadę. Pan wicewójt Ruszkowski powinien dobrze znać sprawę w końcu jest mieszkańcem warszawskiego Ursynowa.

W naszej gminie nie ma nawet uchwały, która podejmowałaby temat konsultacji społecznych. Warto dodać, że na terenie naszego powiatu piaseczyńskiego liderem w tym względzie jest Miasto i Gmina Konstancin – Jeziorna, która podjęła odpowiednie regulacje prawne. Dzięki nowej uchwale grupa 50 mieszkańców zobowiązuje burmistrza do przeprowadzenie konsultacji społecznych w wybranym uprzednio temacie. Jednak warto w tym miejscu znowu wrócić do Lesznowoli i przypomnieć inne spotkania o charakterze społecznym bez mieszkańców. Było to choćby spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Magdalence na temat bezpieczeństwa w Gminie Lesznowola. Bardzo ciekawy temat, bo mieszkańcy Nowej Iwicznej czy Mysiadła nie czują się bezpiecznie. Nawet zaczynają postulować o dodatkowe patrole policyjne na ich terenie. Niestety także to spotkanie odbyło się bez mieszkańców. Kuriozalna jest sytuacja. bo uczestniczyłem w dokładnie takim samym wydarzeniu, ale już w Piasecznie. Kolejna sprawa dotycząca konsultacji społecznych to kwestia oddania 1,5 h gruntu w Mysiadle archidiecezji warszawskiej. W tej sprawie również strona samorządowa nie przeprowadziła żadnych konsultacji ze stroną społeczną. To właśnie strona społeczna musiała podjąć ten trud. Z jednej strony była to parafia w Starej Iwicznej, a z drugiej komitet referendalny. W tej sprawie mówimy o gigantyczny majątku, który należy do wszystkich mieszkańców Gminy Lesznowola. Szacunkowa wartość tej nieruchomości w Mysiadle wynosi około 10 mln zł, a gmina chce oddać grunt z 99% bonifikatą. Co oznacza utratę środków w kwocie 9,9 mln zł. Nawet w tak ważnej sprawie nie jesteśmy w stanie przeprowadzić konsultacji społecznych, a są ku temu bardzo duże powody. Już dzisiaj jest problem z wypełnieniem parafii w Starej Iwicznej. Stąd niezrozumiała jest kwestia budowania nowego kościoła w Mysiadle. Nie wiem i nie rozumiem czemu Państwo boicie się mieszkańców !. My nie gryziemy, my jesteśmy żywotnie zainteresowani naszą małą ojczyzną – Lesznowolą !. Dlatego warto z nami rozmawiać i szukać dialogu w wielu aspektach życia społeczno – samorządowego naszej gminy.

Na koniec dodam, że wystąpiłem z odpowiednim pismem do PKP PLK S.A w sprawie konsultacji społecznych w Lesznowoli dotyczących przebudowy linii kolejowej nr.8. Czekam na odpowiedź w tej sprawie”.

Obrazek

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » śr lip 23, 2014 12:41 pm

Na IV Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Piaseczno podjęto decyzję o przesunięciu na rok 2015 inwestycji drogowych związanych z ul. Mleczarską, ul. Julianowską i ul. Wilanowską. Zdaniem Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego nie uda się już w tym roku ogłosić przetargu na realizację w/w inwestycji drogowych na terenie Piaseczna i Józefosławia. W związku z tym podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji tych trzech ulic na rok 2015. Dokonano także zmian budżetowych związanych z zaplanowanymi środkami finansowymi na realizację ul. Mleczarskiej, ul. Julianowskiej i ul. Wilanowskiej w tegorocznym budżecie. W związku z przeniesieniem terminu realizacji inwestycji drogowych zaoszczędzono w budżecie gminy kwotę 5 ,8 mln zł, którą na nowo rozdysponowano. Na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczono 4 mln zł. Zwiększono także finansowanie budowy sal sportowych w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu o 1,3 mln zł. Resztę środków w kwocie 500 tyś zł przeznaczono na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej w Bąkówce.

Niestety znowu przesunął się termin realizacji przebudowy ul. Mleczarskiej w Piasecznie. Dla mieszkańców gminy Lesznowola ta inwestycja jest kluczowa, bo jest alternatywą dla zakorkowanej ul. Okulickiego i ul. Puławskiej w Piasecznie. Warto przypomnieć, że całość inwestycji związanej z przebudową ul. Mleczarskiej obejmuje odcinek od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską. Długość tego wynosi 1090 metrów. Dodatkowo ma być zrealizowany fragment ul. Energetycznej o długości 140 metrów. Łączne nakłady na tą inwestycję przewidziane w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno wynoszą 5 290 796,00 zł. Miejmy nadzieję, że w 2015 roku doczekamy się realizacji tej ważnej dla mieszkańców Piaseczna, Starej Iwicznej i Nowej Iwicznej inwestycji.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » śr lip 23, 2014 12:42 pm

Na IV Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Piaseczno podjęto uchwałę dotyczącą nowych okręgów wyborczych do Rady Powiatu Piaseczyńskiego.

W zbliżających się w wyborach do Rady Powiatu Piaseczyńskiego w gminie Piaseczno będą dwa okręgi wyborcze. Pierwszy obejmuje tereny miejskie – Piaseczno i Józefosław, a drugi okręg wyborczy resztę terenu gminy. W sumie Gmina Piaseczno będzie miała 13 mandatów w nowej Radzie Powiatu, dotychczas radnych z tego terenu było tylko 12. Także widzimy, że wzrost liczby ludności spowodował, że Gmina Piaseczno otrzymała dodatkowy mandat radnego. W przypadku pierwszego okręgu wyborczego mieszkańcy będą wybierali swoich 9 przedstawicieli do Rady Powiatu, a z drugiego będzie już tylko 4 przedstawicieli. Sekretarz Powiatu Piaseczyńskiego – Krzysztof Makowski podkreślał na IV Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie, że tylko Piaseczno będzie podzielone w całym powiecie na dwa okręgi wyborcze. Reszta gmin będzie posiadała jeden okręg wyborczy. Poza Prażmowem i Tarczynem, bo te dwie gminy będą stanowiły jeden okręg wyborczy z 4 mandatami.

Dokładny podział mandatów przypadających na gminy powiatu piaseczyńskiego:

Gmina Piaseczno: 2 okręgi wyborcze, 1 okręg wyborczy obejmuje swoim terenem Piaseczno i Józefosław 9 mandatów, 2 okręg wyborczy obejmuje resztę gminy Piaseczno z 4 mandatami.

Gmina Góra Kalwaria: 1 okręg wyborczy, 4 mandaty.

Gmina Konstancin – Jeziorna: 1 okręg wyborczy, 4 mandaty.

Gmina Lesznowola: 1 okręg wyborczy, 4 mandaty.

Gmina Prażmów i Tarczyn: 1 okręg wyborczy, 4 mandaty.

Warto dodać na koniec, że w przyszłej Radzie Powiatu Piaseczyńskiego będziemy mieli 29 radnych. Dotychczas naszych przedstawicieli było 27. Wzrost o dwa mandaty jest związany ze wzrostem liczby ludności na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

PoprzedniaNastępna

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość