Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Skrzyżowania niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego

Postautor: Kamil M » wt cze 28, 2016 8:56 pm

W powiecie piaseczyńskim są skrzyżowania, które są wyjątkowo niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego. Do tej kategorii z pewnością zaliczymy skrzyżowanie ul. Słonecznej z ul. Postępu w miejscowości Kolonia Lesznowola.

Na wspominanym skrzyżowaniu w ciągu każdego roku dochodzi do licznych wypadków i kolizji drogowych. W 2014 roku były to: 2 wypadki, 13 kolizji w których rannych zostało 2 uczestników ruchu drogowego. Podobnie wyglądała sytuacja w 2015 roku, bilans to: 3 wypadki, 17 kolizji i 3 rannych. Jeżeli chodzi o rok 2016 to do 20 czerwca br. były to już: 3 wypadki, 7 kolizji i 3 rannych. Wpływ na taką sytuację na pewno ma bardzo duże natężenie ruchu pojazdów na tym skrzyżowaniu. Dodatkowo Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie po dokonaniu kontroli skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Postępu w Kolonii Lesznowola wytknął szereg błędów: Ustalono, że sygnalizatory świetlne są starego typu z widocznymi uszkodzeniami, natomiast linie oznakowania poziomego zużyte - poinformował zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Piasecznie asp. szt. Maciej Piotrowski. Wydział Ruchu Drogowego ma dodatkowo poinformować o bieżącej sytuacji na skrzyżowaniu w Kolonii Lesznowola Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Zupełnie inaczej stan skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Postępu w Kolonii Lesznowola widzi rzecznik prasowy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Monika Burdon - Sygnalizatory na tym skrzyżowaniu nie są wadliwe. Sygnalizacja świetlna jest w utrzymaniu naszego wykonawcy, w przypadku jakiejkolwiek awarii jest ona usuwana na bieżąco - dodała. Warto dodać, że w dniach 27-28 czerwca 2016 roku sygnalizacja na w/w skrzyżowaniu w Kolonii Lesznowola nie działała!

Jedyną szansą na poprawę stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Postępu jest jego gruntowna przebudowa. Aktualnie w ramach zawartego porozumienia z Urzędem Gminy Lesznowola, na zlecenie gminy opracowywana jest dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy skrzyżowania. Ze względu na ciągłe i liczne zmiany właścicieli nieruchomości przylegających do pasa drogowego procedura uzyskania decyzji ZRiD wydłuża się. Zakres opracowania obejmuje nową geometrię skrzyżowania (m.in. wydzielenie lewo i prawo skrętów). Docelowym rozwiązaniem odciążenia istniejącej drogi 721 jest budowa nowej drogi. MZDW opracowuje dokumentację projektową w zakresie budowy nowego przebiegu drogi 721 - poinformowała rzecznik prasowy MZDW w Warszawie Monika Burdon. Warto dodać, że dokumentację dotyczącą przebudowy skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Postępu w Kolonii Lesznowola wykonuje na własny koszt gmina Lesznowola.

Niestety przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na poprawę stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Postępu w Kolonii Lesznowola. Dlatego zachowajmy szczególną ostrożność przejeżdżając przez w/w skrzyżowanie, bo wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy...

Obrazek
Zniszczony sygnalizator na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Postępu w Kolonii Lesznowola
Obrazek
Brak znaków poziomych na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Postępu w Kolonii Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Postautor: Kamil M » pn lip 11, 2016 8:21 pm

Pod koniec każdego roku kalendarzowego wszystkie gminy w Polsce podejmują Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Przeciwdziałania Narkomanii. Głównym zadaniem tych programów jest zmniejszenie liczby przestępstw, a także wczesne im zapobieganie. Zwykle problemy alkoholowe i narkotykowe prowadzą do rodzinnych kłótni i awantur, a ich konsekwencją jest przemoc w rodzinie. Wtedy potrzebne jest odpowiednie wsparcie terapeutyczne i profilaktyczne, które powinno być zawarte w gminnych programach. Jednak nie program będzie głównym tematem tego artykułu, a zasady wynagradzania członków komisji oraz stawki za wykonanie poszczególnych zadań w ramach realizacji programu w gminie Lesznowola przewidzianego na rok 2016.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 przewidziano następujące stawki dla członków komisji:

§ 1

Członkowi Komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 200 złotych brutto za posiedzenie.

§ 2

1.Przewodniczącemu Komisji i Przewodniczącym Zespołów za prowadzenie posiedzenia przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 270 złotych brutto.

2. Wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości 270 złotych brutto przysługuje również wiceprzewodniczącemu w przypadku prowadzenia posiedzenia.

§ 3

1.Członkom Komisji pracującym w Zespołach:

do kontroli placówek prowadzących

ds. uzależnionych i współuzależnionych

zespole interdyscyplinarnym/grupie roboczej ds. przemocy

przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 150 złotych brutto za każde posiedzenie zespołu.

§ 4

Za wyjazd do Sądu w charakterze oskarżyciela publicznego członkowi Komisji przysługuje wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości 150 złotych brutto.

Już te stawki były dość wysokie…Jednak okazało się, że mogą być nawet jeszcze wyższe! Wszystko dzięki uchwale nr. 197/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015 r., która w załączniku nr 2 do rzeczonej uchwały wprowadziła nowe system wynagradzania dla członków komisji oraz stawki za wykonanie poszczególnych zadań w ramach realizacji programu:

1.Przewodniczącemu Komisji oraz Przewodniczącym Zespołów Problemowych przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t. j. Dz. U. z 2015 r poz. 2008.) zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem, z zastrzeżeniem pkt 6.

2. Zastępcy Przewodniczącego Komisji, w przypadku prowadzenia Posiedzenia Komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 6.

3. Członkowi Komisji za posiedzenie Komisji i Zespołu Problemowego przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia , z zastrzeżeniem pkt 6.

4. Członkowi Komisji dodatkowo za udział w posiedzeniu grupy roboczej do spraw przemocy przysługuje 5 % minimalnego wynagrodzenia za każde posiedzenie grupy roboczej.

5. Za wyjazd do Sądu w charakterze oskarżyciela publicznego członkowi Komisji dodatkowo przysługuje wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1- 3 obniża się za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Komisji lub Zespołu Problemowego o 10 %

7. Ogłoszenie zmiany podstawy wymiaru wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1-5 powoduje zmianę ich wysokości począwszy od miesiąca następującego po ogłoszeniu zmiany.

8. Podstawę wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1-4, stanowią podpisane przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę listy obecności.

9.Pozostałe stawki wynagrodzeń nie wyższe niż rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Warto przypomnieć, że minimalne wynagrodzenie za pracę jest co roku przedmiotem negocjacji przez Radę Dialogu Społecznego. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia. Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji od Rady Ministrów uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji. Wysokość minimalnego wynagrodzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku. Z roku na rok minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce sukcesywnie rośnie:

-> w 2003 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło – 800 zł brutto.

-> w 2013 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło – 1600 zł brutto.

-> w 2015 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło – 1750 zł brutto.

-> w 2016 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi - 1850 zł brutto.

Wybór tej metody wynagradzania członków komisji GKRPA to wzrost stawek w każdym roku budżetowym, a co za tym idzie wzrost wydatków dla budżetu gminy. Przy poprzednich regulacjach Przewodniczący Komisji i Przewodniczący Zespołów otrzymywali zryczałtowane wynagrodzenie za prowadzenie posiedzenia w wysokości – 270 zł brutto. Przy nowym programie przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie MIESIĘCZNE w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia – 1295 zł brutto (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 wynosi – 1850 zł brutto, a 70% tej stawki to 1295 zł brutto). Wzrosły także wydatki dotyczące członków komisji. W poprzednich regulacjach członek komisji był wynagradzany w wysokości 200 zł brutto za posiedzenie. Przy nowym programie przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie MIESIĘCZNE w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. W tym przypadku jest to: 925 zł brutto (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 wynosi – 1850 zł brutto, a 50% tej stawki to 925 zł brutto). Pozostaje pytanie: Czemu zdecydowano się na takie wysokie podniesienie wynagrodzeń członków komisji GKRPA w gminie Lesznowola? Warto przyjrzeć się innym gminom w tym aspekcie:

1. Gmina Piaseczno - Przewodniczącemu i członkom GKRPA zwanym dalej „komisją” za udział w jej pracach przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie wg. wyliczenia:

a) za udział w posiedzeniu GKRPA – 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto za każde posiedzenie,

b) pracującym w zespołach:

- do oględzin i kontroli placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – 100,00 zł

(słownie: sto złotych) brutto za każdy wyjazd,

- ds. uzależnionych i współuzależnionych – 100,00 zł (sto złotych 00/100) brutto za każde posiedzenie,

- ds. przemocy – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto za każde posiedzenie,

c) za sporządzanie apelacji do postanowień sądu – 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto za każdą apelację,

d) za wyjazdy do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto za każdy wyjazd,

d) za udział w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 100,00 zł (sto złotych brutto za każdą kontrolę).

e) zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie za pracę Przewodniczącego lub członka Komisji nie może wynosić więcej niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto.

2. Gmina Duszniki (województwo wielkopolskie) - 1.Członkowie GKRPA otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne z potrącaniem za nieobecności na posiedzeniach komisji, na podstawie przedłożonych list obecności w wysokości (brutto) na podstawie minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego w obwieszczeniu prezesa Rady Ministrów na rok, w którym realizowany jest program:

a) za udział w posiedzeniach komisji (miesięcznie) – 15% minimalnego wynagrodzenia.

b) za przeprowadzenie kontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych 8% minimalnego wynagrodzenia.

3. Gmina Żyrzyn (województwo lubelskie) - Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żyrzynie:

1.Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żyrzynie za udział w posiedzeniach otrzymywać będą wynagrodzenie.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dla przewodniczącego Komisji wynosić będzie 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych) za każde posiedzenie.

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dla pozostałych członków Komisji wynosić będzie 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) za każde posiedzenie.

Tylko na tych trzech gminach widać dobitnie, że wynagradzanie członków komisji biorących udział w pracach GKRPA są na dużo niższym poziomie, niż w gminie Lesznowola! Przy obecnym stanie finansów publicznych i zadłużeniu gminy Lesznowola sięgającym na koniec 2015 roku – 81 287 669,99 zł. Podwyższenie wynagrodzenia dla członków komisji jest co najmniej kuriozalne! W przypadku tak dużego zadłużenia gminy należy systematycznie obniżać wydatki, a nie je zwiększać! Trudno w tym działaniu doszukać się jakiejkolwiek logiki…może poza tym, że każdy absurd ma także swoją logikę…

Obrazek

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Chodnik w Łazach od ul. Podleśnej do ul. Wąskiej

Postautor: Kamil M » śr lip 13, 2016 11:42 pm

Sprawa chodnika w ciągu Al. Krakowskiej od ul. Podleśnej do ul. Wąskiej w Łazach, ciągnie się już od dwóch lat i wreszcie nastąpił długo oczekiwany przełom w tej sprawie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie po przeanalizowaniu możliwości wykonania ciągu pieszego poinformowała, że zlecenie i wykonanie prac powinno nastąpić do połowy przyszłego roku! Jest to wspaniała informacja dla mieszkańców Łaz.

Całość naszych starań o chodnik wzdłuż Al. Krakowskiej w Łazach rozpoczęliśmy już na początku 2014 roku od złożenia na Kancelarię GDDKiA w Warszawie 60 podpisów mieszkańców popierających budowę ciągu pieszego od ul. Podleśnej do ul. Wąskiej. W odpowiedzi na nasz wniosek otrzymaliśmy informację, że zadanie polegające na budowie chodnika w miejscowości Łazy w ciągu drogi krajowej nr. 7 na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Wąskiej zostało umieszczone w Programie Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych z propozycją realizacji w 2015 roku. Niestety mimo zapewnień GDDKiA w Warszawie inwestycja nie została zrealizowana w 2015 roku. Dopiero kolejne pismo skierowane już w 2016 roku odmieniło całą sytuację. W odpowiedzi na naszą interpelację otrzymaliśmy taką informację – Po przeanalizowaniu możliwości wykonania ciągu pieszego (w formie utwardzenia terenu) w pasie DK 7 zostanie on usytuowany na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Wąskiej – prawa strona. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, uzyskaniu decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wycinkę drzew, (którą można wykonywać poza okresem lęgowym od 15 października do końca lutego) przewidujemy zlecenie i wykonanie prac do połowy przyszłego roku – podpisała Małgorzata Tarnowska Główny Specjalista Wydziału Realizacji, Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej.

Bardzo długo czekaliśmy na tą ważną inwestycję. Dla mnie osobiście był to niesamowity priorytet w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Łaz. Było to także moje zobowiązanie z wyborów samorządowych z roku 2014! Mimo tego, że nie zostałem radnym to dołożyłem wszelkich starań, aby ta inwestycja wreszcie doczekała się realizacji. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, bo wspólnie odnosimy sukcesy i razem budujemy bezpieczniejsze Łazy!

Obrazek

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Scorpion Władysławów to zespół szóstek piłkarskich

Postautor: Kamil M » śr sie 03, 2016 11:47 pm

Scorpion Władysławów to zespół szóstek piłkarskich, który występuje w licznych rozgrywkach w powiecie piaseczyńskim, ale także w Polsce. Mają na swoim koncie wiele sukcesów. Ostatnim było wygranie III Ligi Fanów, która jest rozgrywana w Warszawie.

Zespół Scorpion Władysławów powstał w 2003 roku z inicjatywy Krzysztofa Żołnierskiego. Wszystko zaczęło się zupełnie przypadkiem od turnieju, który był rozgrywany w Głoskowie. Ten pierwszy w swojej trzynastoletniej historii turniej, Scorpion Władysławów wygrał. Mimo, że drużyna była organizowana - „naprędce”. Wówczas skład Scorpiona współtworzyli pracownicy warsztatu „Scorpion” i znajomi Krzysztofa Żołnierskiego. Był to pierwszy sukces zespołu, a kolejne miały dopiero nadejść. Już pod wodzą Arkadiusza i Jacka Żołnierskich, którzy siedem lat temu przejęli zespół od swojego taty. Scorpion zaczął brać udział w wielu lokalnych turniejach odnosząc kolejne zwycięstwa. Dobry przykładem był Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Na 10 edycji tych rozgrywek Scorpion Władysławów wygrał aż osiem razy! Jedną edycję wygrali nawet mając o jednego zawodnika mniej od pozostały ekip.

Po wielu sukcesach lokalnych przyszły kolejne związane z areną ogólnopolską. Zespół został dostrzeżony na Pucharze Warszawy w 2011 roku. Dzięki temu Scorpion otrzymał wiele propozycji gry w rozgrywkach amatorskich m.in. w Lidze Bemowskiej czy w Lidze Fanów. Wybrali rywalizację w Lidze Fanów. Wówczas były to tylko dwie ligi. Scorpion Władysławów rozpoczął swoje zmagania od II ligi i już w pierwszym sezonie awansował. Przegrali tylko jeden mecz z Wolą United. Kiedy Scorpion zaczynał, to wiele innych drużyn drwiło: Kto to jest Scorpion?, Skąd oni przyjechali? Pewnie znad morza i zaraz wracają do domu… Jednak kolejne osiągnięcia przyniosły zespołowi dużą rozpoznawalność! Po awansie do I ligi zajęli dobre 11 miejsce na 14 drużyn w całej stawce. To był ewenement, bo po awansie rzadko, która drużyna się utrzymuje – zauważył Arkadiusz Żołnierski. Jednak po utrzymaniu się drużyna wycofała się z rozgrywek. Dalej grali w turniejach, osiągając kolejne sukcesy m.in. na Halowym Pucharze Fanów, czy też na Letnim Pucharze Fanów. Na tych turniejach zajęli dwa razy czwarte miejsce. W Halowym Pucharze Fanów w 2013 roku przegrali dopiero w półfinale z Tatarami Lublin (4:3), mimo, że do przerwy wygrywali (3:0). W meczu o 3 miejsce ulegli Turowi Ochota (2:7). Co ciekawe ten sam Tur Ochota zwyciężył w tegorocznym Halowym Pucharze Fanów.

Po sukcesach turniejowych wrócili do Ligi Fanów w tym sezonie. Wszystko dzięki prestiżowi, jakim szczycą się te rozgrywki. Dobrym przykładem są derby warszawskiej Ochoty, na które przychodzi nawet 2 tysiące kibiców! Zwycięski w 2013 roku Tur Ochota po ostatnim meczu wynajął autobus i jeździł po całej Warszawie świętując wygranie I Ligi Fanów, podobnie jak piłkarski mistrz Polski - Legia Warszawa. To świadczy o niesamowitej atmosferze jaka towarzyszy tym amatorskim rozgrywkom. Po powrocie Scorpion Władysławów rozpoczął rywalizację od III Ligi Fanów. Piłkarze bali się wysokiego poziomu tegorocznej Ligi Fanów, bo według wnikliwych obserwatorów III liga prezentowała zdecydowanie wyższy poziom nawet od drugiej! Wszystkie obawy minęły, kiedy Scorpion wyszedł na boisko. Już w pierwszym meczu wygrali z drużyną Junaka (15:6). Bohaterem tego spotkania okazał się Sebastian Adamczyk z Głoskowa, który pod koniec sezonu został najlepszym piłkarzem – MVP ligi, królem strzelców (69 bramek) i asyst. Przełomowym meczem w drodze po zwycięstwo III Ligi Fanów był mecz z Gocławiem (6:4). Do 40 minuty Scorpion Władysławów przegrywał (0:4) i nagle jedna przypadkowo strzelona bramka w 42 minucie przez Sebastiana Adamczyka zmienił całkowicie obraz gry! W zaledwie 8 minut Scorpion strzelił drużynie z Gocławia kolejne pięć bramek. Mina przegranych zawodników z Gocławia była bezcenna. Do tego momentu byli niepokonani w lidze. Po tym meczu wiedzieliśmy, że wygramy tę ligę – skomentował Arkadiusz Żołnierski. Oczywiście tak się stało i na koniec sezonu Scorpion Władysławów mógł cieszyć się z awansu do II Ligi Fanów.

Samo rozdanie nagród było dużym przeżyciem dla drużyny. Wyjść, pokazać się, że znowu wróciliśmy, że znowu będziemy się liczyli to jest coś fajnego. W tym sezonie byliśmy bardzo dobrze ubraną drużyną. Mamy nowe dresy, stroje czy nawet wyjściowe koszulki polo. Zadbaliśmy o to z bratem, abyśmy dobrze się prezentowali – podkreślił Arkadiusz Żołnierski.

Nowy sezon dla Scorpiona to nowe wyzwania! Na razie nie wiedzą, co zakładać przed rywalizacją w Lidze Fanów. Rozum mówi, że będziemy walczyć o utrzymanie, a serce podpowiada, że będzie dobrze, i że będziemy bić się o awans – zauważył Arkadiusz Żołnierski. Będzie ciężko, bo wiemy kto spadł z I Ligi Fanów – dodał Jacek Żołnierski. Plany na przyszłość są bardzo ambitne. Scorpion chce rozbudować swoją drużynę, bo mają wielu chętnych do gry w swoim zespole. Nie wykluczają nawet startu w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej F4F w Piasecznie. Zresztą rywalizowali już wcześniej w tych rozgrywkach. Aktualnie kończą rejestrację stowarzyszenia w KRS-ie, aby mogli starać się o dotację z gminy Lesznowola na swoją działalność. Jeśli pozyskają nowe środki finansowe, to będą mogli stworzyć własne rozgrywki. W tym turnieje dla dzieci i młodzieży, a także dla seniorów. Plany mają na dwa, trzy lata do przodu. Dlatego też poszukują partnerów, którzy mogliby wesprzeć działalność statutową klubu.

Warto dodać, że Scorpiona Władysławów tworzą nasi lokali zawodnicy z Kosowa, Robercina, Władysławowa czy Woli Gołkowskiej. Między graczami wytworzyła się więź. To już nie tylko walka na boisku, ale także wspólne spotkania i integracja całymi rodzinami. Czapki z głów przed chłopakami za to jak zbudowali swój zespół, który z dumą reprezentuje niewielki Władysławów.

Obrazek

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Zmiany z kursowaniem autobusów linii strefowych i okresowych

Postautor: Kamil M » pt sie 19, 2016 10:40 pm

W dniu 22 sierpnia 2016 r. mieszkańców gminy Lesznowola czekają wielkie zmiany związane z kursowaniem autobusów linii strefowych i okresowych: 707, 715, 807 i 809. Od poniedziałku linia 707 łączy się z linią 807 w jedną linię 707 na trasie: P+R Al. Krakowska-Piaseczno/Nadarzyńska. Linia okresowa 809 przekształca się w linię całotygodniową – 737 kursującą na trasie: URSYNÓW PŁD. – Ciszewskiego – Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Baletowa – Starzyńskiego – Dawidy Bankowe – Zamienie – Zgorzała – Nowa Wola – Postępu – Bobrowiec – Żwirowa – Wilcza Góra – Władysławów – ANTONINÓW/CM. POŁUDNIOWY. Z wyżej wymienionych zmian nie wszyscy pasażerowie są jednak zadowoleni…

Najbardziej na wspomnianych zmianach w kursowaniu autobusów jakie planuje wprowadzić od najbliższego poniedziałku Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ucierpią mieszkańcy Zamienia (gm. Lesznowola). Aktualnie mieszkańcy tej podwarszawskiej miejscowości w drodze do stolicy korzystają z linii strefowej 715. Jednak od poniedziałku 22 sierpnia 2016 r. linia 715 zmieni swoją trasę i pominie Zamienie. W miejsce linii 715 mieszkańcy otrzymają nową linię – 737. Niestety spadnie ilość i częstotliwość kursowania nowej linii strefowej…Obecnie linia 715 w ciągu dnia realizuje z przystanku Zamienie w kierunku pętli Metro Wilanowska w Warszawie, aż 23 kursy. Po wprowadzenia nowej linii 737 częstotliwość ta spadnie do 16 kursów! Dodatkowo autobus skończy swój bieg w Warszawie na pętli URSYNÓW PŁD. zlokalizowanej niedaleko stacji metra Stokłosy, a nie jako było dotychczas w przypadku linii 715 – metra Wilanowska. Spadek kursów nowej linii najbardziej będzie widoczny w porannym szczycie, kiedy wielu mieszkańców jedzie do pracy lub szkoły. Linia 715 z przystanku Zamienie w kierunku pętli Metro Wilanowska kursowała w następujących godzinach: 4:45, 5:32, 6:12, 6:55, 7:33, 8:16, 8:56, 9:54. Pasażerowie mieli do wyboru, aż 8 porannych kursów. Po wprowadzeniu linii 737, ta częstotliwość spadnie do 5 kursów: 5:02, 6:02, 7:02, 8:02, 9:02. Mieszkańcy Zamienia już zaczynają protestować przeciwko takim zmianom w częstotliwości kursowania autobusów przez ich miejscowość. Znowu można odnieść wrażenie, że mieszkańcy zostali pominięci w toku konsultacji społecznych dotyczących zmian na liniach strefowych kursujących w gminie Lesznowola.

Zmiana częstotliwości to jeden problem, a kolejnym jest np. zmiana dotycząca statusu przystanku Zamienie. Na linii 715 przystanek Zamienie miał status stałego, a na linii 737 jest już uwzględniony jako na żądanie. Warto, aby pasażerowie pamiętali o tym fakcie w poniedziałek, kiedy to zmiany wejdą już w życie. Nie mniejszym problemem jest sytuacja związana z 1.strefą biletową. Jednak Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie już poinformował pasażerów, że na bilecie 1. strefy będzie można dojechać do przystanku Zgorzała. To trochę uspokoiło pasażerów jeżdżących z Zamienia.

Jedni smucą się zmianami w liniach strefowych w podwarszawskiej gminie Lesznowola, a drudzy cieszą! Do bardzo dużych zmian dojdzie na linii strefowej 707 na czym zyskają mieszkańcy Magdalenki, Lesznowoli i Starej Iwicznej. Po komasacji linii 707 z linią okresową 807 wzrośnie częstotliwość kursowania linii 707 w kierunku Piaseczna. Dotychczas pasażerowie chcący jechać do Piaseczna mieli tylko do dyspozycji 11 kursów dziennie autobusu linii 707. Po poniedziałkowych zmianach częstotliwość kursowania linii 707 znacznie wzrośnie do 15 kursów! W porannym szczycie autobus linii 707 będzie kursował w odstępie jednej godziny. To samo dotyczy wieczornych powrotów.

W poniedziałek 22 sierpnia 2016 r. dojdzie do bardzo dużych zmian w kursowaniu linii strefowych i okresowych: 707, 715, 807 i 809. Już dzisiaj warto przyjrzeć się tym zmianom, aby w poniedziałek nie być zaskoczonym faktem pojawienia się choćby autobusu linii 737. ZTM zapewnia, że będzie przyglądał się częstotliwości kursowania nowej linii, a także jej obłożeniu. Jeśli będzie duże zainteresowanie nową linią to niewykluczone jest zwiększenie kursowania linii 737. Co z pewnością ucieszyłoby mieszkańców Zamienia, którzy najbardziej ucierpią na poniedziałkowych zmianach.

Obrazek

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Mieszkania komunalne w gminie Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt wrz 23, 2016 11:32 pm

W trakcie swojej kilku letniej działalności społecznej i wolontariackiej odkryłem jak bardzo duże jest zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w gminie Lesznowola. Niestety nasza gmina wpisuje się w trend ogólnopolski dotyczący braku oddawania do użytku nowych lokali komunalnych.

W ciągu kilku lat mojej pracy spotkałem się z rodzinami, które potrzebowały takiego lokalu, a co najważniejsze spełniały kryteria przydzielenia lokalu komunalnego. Historie tych rodzin były różne, ale koncentrowały się wokół przemocy domowej. Te kobiety po prostu uciekły od swoich mężów czy też rodzin, aby wreszcie mieć długo wyczekiwany spokój. Jednak ten spokój ma swoją wysoką cenę - to brak mieszkania, a jedyne możliwości jakie są to wynajem mieszkania na wolnym rynku. Ceny na lesznowolskim rynku nieruchomości są różne - zaczynają się od 500 zł i kończą nawet na 1500 zł. Co ciekawe łatwiej jest wynająć mieszkanie osobom samotnym, niż matką z dziećmi. Kiedy dzwoniłem w sprawie wynajmu dla rodziny, to usłyszałem, że matka z dzieckiem to problem, bo inni wynajmujący wolą ciszę i spokój...Poza tym ilość lokali dostępnych na wynajem na lesznowolskim rynku nieruchomości jest znikoma. Stąd jedynym ratunkiem dla mieszkańców z niskimi dochodami jest oddanie do użytku nowych mieszkań komunalnych. Gmina Lesznowola nawet planowała budowę takich lokali, ale były one powiązane z rewitalizacją dworku w Lesznowoli. Niestety przedsięwzięcie dotyczące budowy nowych mieszkań komunalnych nie jest już nawet zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej...Także znowu stoimy w miejscu z zasobami mieszkaniowymi.

Jak duża jest skala problemu pokazują dane jakie udostępniła mi gmina Lesznowola. O mieszkanie komunalne w gminie Lesznowola ubiegają się, aż 153 osoby. Według zapewnień gminy nie wszystkie te osoby spełniają wymagania regulaminu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lesznowola. Zasady najmu lokali definiuje załącznik do uchwały Nr. 134/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015 r.:

§ 1. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy przysługuje stałym mieszkańcom gminy, którzy:
1. utracili mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru;
2. zamieszkują w budynkach lub lokalach przeznaczonych do rozbiórki, remontu, przebudowy, modernizacji lub zajmują lokale nie spełniające wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt;
3. są uprawnieni do lokalu socjalnego lub zamiennego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

§ 2. 1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być również wynajmowane stałym mieszkańcom gminy:
- pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, tj. zajmujących lokale, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni użytkowej lokalu, oraz - u których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie przekracza 150% najniższego wynagrodzenia brutto pracowników, określonego w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w gospodarstwie jednoosobowym oraz w gospodarstwie osób samotnie wychowujących dzieci i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 3. Za stałych mieszkańców gminy, o których mowa w § 1 i § 2 uważa się osoby, posiadające zameldowanie na pobyt stały oraz osoby nie posiadające zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Lesznowola, jednakże zamieszkujące na terenie gminy Lesznowola z zamiarem stałego pobytu od co najmniej 10 lat.
2. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, gmina może podnajmować lokale od innych właścicieli osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód i jednocześnie znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, określonych w ust. 1.
3. Do dochodu, o którym mowa w ust.1 i 2 zalicza się dochód, przeliczony na członka rodziny według przepisów o dodatkach mieszkaniowych.

Najwcześniejsze podanie ze staraniem się o przyznanie lokalu komunalnego zostało złożone w 2001 roku. Okres oczekiwania na przydział lokalu jest odmienny w każdej z gmin w Polsce, jednakże zazwyczaj wynosi kilka lub w skrajnych przypadkach – kilkanaście lat.

Skala problemu jest duża i oby zostały podjęte odpowiednie kroki w celu zapewnienia nowych mieszkań komunalnych w gminie Lesznowola. W końcu intencją przyznawania mieszkań komunalnych jest chęć pomocy najuboższej części społeczeństwa w uzyskaniu mieszkania. Warto o tym pamiętać, że w naszej gminie są osoby, których nie stać na kupno własnego m.

Obrazek

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

XXII sesja Rady Gminy Lesznowola

Postautor: Kamil M » sob paź 01, 2016 12:50 am

XXII sesja Rady Gminy Lesznowola była wyjątkowo gorąca i zaskakująca od samego początku do samego końca. Pierwsze zaskoczenie było już tuż przed sesją...Otóż w biuletynie informacyjnym gminy Lesznowola nie zostały opublikowane projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Lesznowola. Oczywiście zaraz wytłumaczono, że radni otrzymali materiały na sesję, ale przecież są jeszcze Sołtysi, którzy monitorują sytuacje swoich sołectw, a także mieszkańcy...No cóż materiałów nie było i nadal ich nie ma...Kolejnym zaskoczeniem był brak na sesji Pani wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik. W zastępstwie wójt wystąpiły Panie - Karolina Pichnej i Iwona Pajewska-Iszczyńska.

Na samym początku sesji wicewójt Pajewska-Iszczyńska zaproponowała zmiany w porządku obrad. Do porządku obrad zostały dołączone trzy uchwały (ustanowienie hipoteki w Mysiadle, wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w obrębie Stefanowo, uchwała dotycząca mpzp dla obrębu Magdalenka). Jednak kluczowe okazały się uchwały dotyczące - ustanowienia hipoteki na czterech nieruchomościach należących do gminy Lesznowola w Mysiadle. Sprawa tych uchwał została przedyskutowana przez radnych na Nadzwyczajnej Komisji Polityki Gospodarczej i Polityki Przestrzennej. Po nadzwyczajnej komisji przystąpiono do procedowania rzeczonych uchwał - Pierwsze uchwały dotyczą wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki gminnej na rzecz spółki SETE, na rzecz spółki SENA i na rzecz spółki Black, Red, White. Podjęcie tych czterech uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki jest uzasadnione przede wszystkim postępowaniem sądowym, który obecnie toczy się przed sądem. Tam też gmina uczestniczy i pokazujemy w ten sposób, że jesteśmy właścicielem nieruchomości i możemy skutecznie wobec wszystkich innych osób dysponować tą własnością - uzasadniła wicewójt Pajewska-Iszczyńska. Wszystkie cztery projekty uchwały dotyczące wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach gminnych w Mysiadle zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Polityki Gospodarczej i Polityki Przestrzennej. Mimo, że prezentacja rzeczonych uchwał odbyła się tuż przed głosowaniem na Nadzwyczajnej Komisji...Wszystkie uchwały uzyskały 15 głosów za. Co ciekawe przed procedowaniem tych uchwał stan liczbowy radnych zmniejszył się...W pierwszej części sesji było obecnych 18 radnych, a kwestie związane z ustanowieniem hipoteki głosowało już tylko 15 radnych...to było kolejne zaskoczenie XXII sesji Rady Gminy Lesznowola...

Warto przypomnieć, że obecnie toczą się dwa procesy sądowe z udziałem gminy Lesznowola. Obydwa przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Pierwsza sprawa dotyczy legalności umowy sprzedaży gruntów KPGO Mysiadło między braćmi Eisele. Druga sprawa dotyczy raportu o stanie finansów publicznych Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA. Podjęte uchwały na XXII sesji Rady Gminy Lesznowola mocno zaskakują, bo znamy sytuację prawną gruntów KPGO Mysiadło. W tej sprawie wyrok wydał już Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który podtrzymał decyzję Ministra Rolnictwa o nieważności orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 stycznia 1949 r. Według orzecznictwa NSA grunty KPGO Mysiadło nigdy nie przeszły na rzecz Skarbu Państwa, a zatem nie podlegała komunalizacji. Do tego dochodzi decyzja nr. 206 Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halickiego z dnia 28 maja 2015 r. stwierdzająca nieważność decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 66501 z dnia 22 kwietnia 2011 r. w części dotyczącej nabycia przez Gminę Lesznowola nieodpłatnie własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Mysiadło w obrębie ewidencyjnym KPGO Mysiadło.

Sytuacja dotycząca gruntów KPGO Mysiadło staje się coraz bardziej skomplikowana, o czym dobitnie przekonują nas kolejne wydarzenia. XXII sesja Rady Gminy Lesznowola odsłoniła naprawdę poważne problemy naszej gminy, to problemy natury finansowej. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości jest jednym z wielu sposobów na zabezpieczenie zapłaty. Przez wielu hipoteka uznawana jest za najbardziej skuteczną formę zabezpieczenia wierzytelności.

Obrazek

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

XXIII sesja Rady Gminy Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt paź 21, 2016 10:40 pm

Na XXIII sesji Rady Gminy Lesznowola przyjęto stanowisko w przedmiocie skargi na Radę Gminy Lesznowola.

Głos w tej sprawie zabrała Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA złożyło skargę do wojewody mazowieckiego na Radę Gminy Lesznowola. Wojewoda mazowiecki zwrócił się do Rady Gminy Lesznowola o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Stanowisko zostało przygotowane, projekt stanowiska wszyscy Państwo otrzymali, był procedowany przez wszystkie merytoryczne komisje Rady Gminy. Bardzo dziękuję – zakończyła swoją wypowiedź Wójt Gminy Lesznowola. Wszystkie merytoryczne komisje pozytywnie zaopiniowały projekt stanowiska Rady Gminy do wojewody mazowieckiego. Osoby postronne będące na sesji, które nie znały stanowiska Rady Gminy Lesznowola nie miały żadnych szans, aby z nim się zapoznać!. Jedynie przewodniczący Komisji Polityki Społecznej radny Jerzy Wiśniewski przedstawiając stanowisko zauważył: „Komisja Polityki Społecznej również ocenia projekt pozytywnie w sprawie niezasadności skargi Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele Kwiryta”.

Po przedstawieniu stanowisk Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola Pan Marian Ryszard Dusza, który prowadził obrady XXIII sesji zwrócił się do radnych – Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej kwestii zabrać głos? Padła odpowiedź – Nie widzę. Czy ktoś z Państwa Sołtysów? Pada odpowiedź – Też nie widzę. Jedyną osobą zainteresowaną udzieleniem odpowiedzi w tej sprawie był Jacek Barcikowski – przewodniczący Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA. Niestety Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola od razu zauważył – Bardzo przykro mi, ale nie mogę Panu udzielić głosu. Pan Barcikowski zapytał się – A to dlaczego? Ja chciałem wyjaśnić tylko okoliczności złożenia tej skargi i co w tej skardze było. Bo nie zostało to przedstawione, czego dotyczyła ta skarga – kontynuował Pan Barcikowski. To tę kwestie będziemy mogli sobie wyjaśnić w sprawach różnych – podkreślił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola. Ale ja rozumiem, że Państwo Radni chyba powinni znać okoliczności złożenia tej skargi – dodał Pan Barcikowski. Głos z sali podkreśla – A to w sprawach różnych będzie. W sprawach różnych będzie…Ale po sprawach różnych będzie głosowanie, rozumiem tak?..Czy Państwo chcecie się zapoznać z okolicznościami złożenia tej skargi po głosowaniu? Tak z ciekawości, tylko tak? – zadał pytanie przewodniczący Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA. Państwo radni znają treść skargi do wojewody na Radę Gminy Lesznowola – dodał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola. Po tym stwierdzeniu przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia stanowiska oddalającego skargę na Radę Gminy Lesznowola. Od głosu jedynie wstrzymała się radna Katarzyna Przemyska.

Co ciekawe nie był to koniec dyskusji w temacie skargi skierowanej na Radę Gminy Lesznowola do wojewody mazowieckiego. W sprawach różnych przewodniczący Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA Pan Jacek Barcikowski chciał kontynuować przerwany wątek dotyczący stanowiska – W sprawie tej o której chciałem mówić wcześniej. Była mowa, że będę mógł o tym powiedzieć w sprawach różnych. Więc chciałem powiedzieć. Okoliczności złożenia skargi do wojewody mazowieckiego na bezczynność Rady Gminy Lesznowola, a ściślej Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola. Czy mogę, czy nie? bo nie muszę…- dopytywał Pan Barcikowski. W tej kwestii już… – wypowiedział Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola. W tej chwili odniosłem się do tych spraw jako osoba obecna na wielu sesjach Radach Gminy – ale każdy mieszkaniec ma prawo się odnieść do kwestii, które uważa za stosowne – dodałem. Ale Pan Przewodniczący i Szanowne Gremium może chcieć wysłuchać, albo nie! Ja nie to sobie pójdę. Jak chcecie Państwo wysłuchać no to powiem, co mam do powiedzenia – dodał Pan Barcikowski. Pan Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lesznowola powiedział, że będzie posiłkował się opinią Pani mecenas Teresy Piekarczyk – Ja chciałam proszę Państwa przypomnieć, że to jest skarga, którą Stowarzyszenie KWIRYTA złożyło do wojewody mazowieckiego i wojewoda mazowiecki zwrócił się o zajęcie stanowiska przez radę na podstawie art. 88 ustawy o samorządzie gminnym. Te wyjaśnienia zostały złożone, przedstawione właśnie takie stanowisko przez radę. Natomiast to o czym Pan chciałbym mówić o okolicznościach związanych z tym: Dlaczego została złożona taka skarga? To jest poza jak gdyby w tym momencie tym stanowiskiem. Dlatego, że tutaj Państwo nie składaliście jako stowarzyszenie skargi do rady na panią Przewodniczącą, tylko ta skarga została skierowana do wojewody mazowieckiego i w związku z tym dalsze wyjaśnienia można Państwo również składać do wojewody mazowieckiego, a nie tutaj. To nie jest miejsce po prostu do przedstawiania tego stanowiska – zauważyła mecenas Teresa Piekarczyk. Pan Wiceprzewodniczący zapytał się Pana Barcikowskiego – Czy chce Pan zabrać głos w innych sprawach? W innych dziękuję – podkreślił przewodniczący Stowarzyszenia Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA. To oświadczenie zakończyło XXIII sesję Rady Gminy Lesznowola.

Osobiście uważam, że Pan Barcikowski powinien mieć możliwość przedstawienia skargi Radzie Gminy Lesznowola przed głosowaniem rzeczonego stanowiska przez to gremium. Mieszkańcy, którzy byli obecni na XXIII sesji, nie mieli wcześniej możliwości rzeczowego zapoznania się z opiniowanym stanowiskiem, które było przedmiotem głosowania przez radnych…

Obrazek

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Podwyżce podatku od nieruchomości

Postautor: Kamil M » pn paź 24, 2016 12:17 am

Niestety już drugi raz w trakcie kadencji samorządowej (2014-2018) Rada Gminy Lesznowola podjęła decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości. Tym razem zdecydowano tylko o podniesieniu podatków dla prowadzących działalność gospodarczą. Lesznowolscy przedsiębiorcy wyższy podatek zapłacą już w 2017 roku. Budżet Gminy Lesznowola z tytułu podwyżki spodziewa się dochodów w wysokości 1,5 mln zł, które zasilą budżet roku 2017.

Jak kształtowały się podatki dla przedsiębiorców od budynków lub ich części w latach (2015-2017):
2015 wyniosły 20,00 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
2016 to wzrost do kwoty 21,00 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
2017 to kolejny wzrost do kwoty 21,80 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

W ostatnich latach wzrosły także podatki dla przedsiębiorców związane z gruntami:
2015 wyniosły 0,75 zł od 1 m kw. powierzchni,
2016 to wzrost do kwoty 0,80 zł od 1 m kw. powierzchni,
2017 to kolejny wzrost do kwoty 0,84 zł od 1 m kw. powierzchni.

Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik odniosła się do kolejnej podwyżki podatków w trakcie obecnej kadencji samorządowej – Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Przed Państwem procedowanie projektu uchwał podatkowych na rok 2017. Jak Państwo doskonale wiedzą, gdyż te kwestie były omawiane w sposób szczegółowych na wszystkich komisjach merytorycznych Rady Gminy. Proponuje niewielki wzrost podatków dotyczących przede wszystkim prowadzenia działalności gospodarczej na gruntach i w budynkach. Również proponuje się w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów obniżkę niektórych stawek podatkowych. Natomiast propozycja wzrostu podatków jest niewielka. Jeżeli porównamy obecną stawkę w roku 2016 z proponowaną przez Ministra Finansów maksymalną to poruszamy się na poziomie połowy. Przejdę od razu do konkretów, czyli podatek od nieruchomości od gruntów proponuje wzrost o 0,04 gr, również proponuję wzrost o 0,04 gr podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego. Analogicznie jeśli chodzi o podatek od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza wzrost proponowany przez zemnie – 0,80 gr. W budynkach pozostałych również 0,80 gr. Uzasadnieniem tej propozycji jest przede wszystkim fakt, który wiąże się ze wzrostem kosztów inwestycyjnych. Ponadto jak Państwo doskonale wiedzą co roku realizujemy ogromny katalog nowych zadań inwestycyjnych, które w roku następnym wymagają utrzymania. Ponadto pragnę podkreślić, że od 1 września 2017 roku mamy obowiązek przyjęcia pod dach samorządowy dzieci 3-letnich. Jest to wrzesień 2017 i mamy również niepewną sytuację jeśli chodzi o to co będzie działo się z VAT-em. Jaka będzie ostateczna decyzja rządu: Czy VAT będzie podatkiem odliczanym przez samorządy, czy też nie? Stąd też niewielka propozycja wzrostu. Jeśli chodzi o skutek finansowy, który liczyliśmy to jest to około 1,5 mln zł – dodała Pani wójt. Wszystkie merytoryczne komisje pozytywnie oceniły projekt określenia nowych stawek podatkowych od nieruchomości na rok 2017. Nowe stawki podatkowe zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Co ciekawe nie wszystkie samorządy idą drogą Lesznowoli. Władze Częstochowy chcąc zachęcić do inwestowania w swoim mieście postanowiły obniżyć podatki lokalne dla przedsiębiorców. Obniżenie stawki podatkowej dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ma wynieść nawet 5% – byłaby to obniżka z kwoty 22,86 zł w 2016 roku do kwoty 21,69 za 1 m kw. w 2017 roku. Warto zauważyć, że nowa podatkowa stawka w Częstochowie będzie niższa od tej podjętej przez Radę Gminy Lesznowola na rok 2017!

Jednak w Lesznowoli to nie było koniec podwyżek, bo wyższe podatki również obejmą środki transportowe. W uchwale zwróciłem uwagę na samochody ciężarowe, których w Lesznowoli nie brakuje ze względu na siedziby wielu spedycyjnych i logistycznych firm (Raben Logistics Polska, Tedex Spedition):
Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 480,00 zł, było w 2016 roku – 400 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 804,00 zł, było w 2016 roku – 720 zł, powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.020,00 zł, było w 2016 roku – 900 zł.

Trudno naprawdę jest już zrozumieć, czemu Rada Gminy Lesznowola podjęła kolejną decyzję o podwyżce podatków lokalnych? Wygląda na to, że była potrzeba uzyskania nowych przychodów do budżetu gminy na rok 2017. Dobrą wiadomością dla lesznowolskich podatników jest fakt, że mogła to być już ostatnia podwyżka w tej kadencji samorządu w Lesznowoli. Kuriozalna byłaby podwyżka podatków na rok wyborczy 2018. Czyż nie? :)

Obrazek

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Stowarzyszenie Pełnoprawni Obywatele KWIRYTA

Postautor: Kamil M » wt lis 15, 2016 10:46 pm

W dniu 15 listopada 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w ramach procesu, jaki wytoczyła Gmina Lesznowola Stowarzyszeniu Pełnoprawni Obywatele "KWIRYTA" o naruszenie dóbr osobistych poprzez publikację raportu strażniczego dotyczącego oceny stanu finansów Gminy za rok 2015.

Na samym początku obydwie strony podtrzymały swoje stanowiska dotyczące raportu. Gminę Lesznowola reprezentowała mecenas Teresa Piekarczyk, która podtrzymała stanowisko zawarte w pozwie skierowanym przeciwko Stowarzyszeniu Pełnoprawni Obywatele "KWIRYTA" do Sądu Okręgowego w Warszawie. Podniosła jednocześnie, że na rozprawie nieobecna będzie Pani wójt, która w dniu rozprawy była na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Po wysłuchaniu mecenas Piekarczyk, sąd poprosił o zajęcie stanowiska przez stronę pozwaną w sprawie. W imieniu Stowarzyszenia Kwiryta wypowiedział się jego prezes Pan Jacek Barcikowski, który zaznaczył, że Stowarzyszenie podtrzymuje wszelkie wnioski i kwestie podniesione w odpowiedzi na pozew i we wszelkich pismach procesowych do tej pory skierowanych do sądu. Po wysłuchaniu stanowisk stron postępowania, sąd zaproponował zawarcie ugody. Sąd zaznaczył, że ta kwestia jest ważka dla Gminy Lesznowola i jej mieszkańców. W każdej sprawie cywilnej dotyczącej ochrony dóbr osobistych, samorządowych osób prawnych nie wyklucza ustawodawca możliwości zawarcia ugody - zauważył sąd. Mecenas Piekarczyk podkreśliła, że ze strony Gminy Lesznowola zawsze jest możliwa taka ugoda. Jednak, aby do niej doszło to Stowarzyszenie Kwiryta musiałby usunąć treść raportu ze stron internetowych. Prezes Barcikowski podkreślił, że my jako Stowarzyszenie w najmniejszym stopniu nie czujemy się winni. Uważamy, że mieliśmy podstawy do tego, żeby ten raport opublikować. Naszym zdaniem nie ma żadnych bezprawnych treści. W związku z tym trudno powiedzieć na czym ta ugoda miałaby polegać...- kontynuował Pan Barcikowski. Sąd poprosił publiczność o opuszczenie sali rozpraw w związku z mediacjami ugodowymi do których miało dojść między stronami postępowania.

Do ugody między stronami jednak nie doszło, a w związku z brakiem Pani wójt, sąd postanowił odroczyć postępowanie do dnia 7 lutego 2017 r. do godz. 12:00. Rozprawa ma się odbyć w sali 232. Sąd zaznaczył, że sala 232 jest dużo większa i wtedy publiczność będzie mogła zająć pozycję siedzącą. Warto dodać, że na sprawie byli obecni mieszkańcy Gminy Lesznowola. Część osób musiała jednak stać...Tak dużym zainteresowaniem cieszyła się ta rozprawa!

Obrazek

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

XXV sesja Rady Gminy Lesznowola

Postautor: Kamil M » wt gru 20, 2016 8:36 pm

Na XXV sesji Rady Gminy Lesznowola podjęto bardzo ważną uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie z powiatem piaseczyńskim porozumienia dotyczącego przejęcia w zarządzanie drogi powiatowej nr 2840W (ul. Nadrzeczna/Ułanów) w rejonie skrzyżowania z Al. Krakowską (droga krajowa nr. 7) w miejscowości Kolonia Warszawska i Wólka Kosowska.

Przejęcie w zarządzanie drogi przez gminę Lesznowola (aktualnie zarządcą drogi jest powiat piaseczyński) pozwoli na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy skrzyżowania ul. Nadrzecznej i Ułanów z Al. Krakowską w miejscowości Kolonia Warszawska i Wólka Kosowska. Przedmiotowe działania mają na celu przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy skrzyżowania, która ma w przyszłości wpłynąć na znaczącą poprawę sytuacji na skrzyżowaniu i zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu.

Skrzyżowanie Al. Krakowskiej z ul. Nadrzeczną i Ułanów jest jednym z najniebezpieczniejszych w powiecie piaseczyńskim! Wszystko przez bardzo duże natężenie ruchu kołowego. Przez to skrzyżowanie przejeżdża nie tylko ruch tranzytowy z Warszawy w kierunku Radomia, Kielc, Krakowa i Rzeszowa, ale także odbywa się ruch lokalny. Wyjątkowy ruch lokalny, bo w Wólce Kosowskiej znajdują się wielkie hale handlowe należące do firm GD Poland i EACC. Do firm działających na terenie tych hal przyjeżdżają klienci z terenu całego kraju. Niestety słaba przepustowość ul. Nadrzecznej, powoduje duże korki w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr. 7. Na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z ul. Nadrzeczną i Ułanów dochodzi także do wielu wypadków samochodowych. Wiele z tych wypadków kończy się tragicznie! Tylko przebudowa skrzyżowania pozwoli na poprawę tej rudnej sytuacji.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że powstanie drogi krajowej nr. 7 od węzła Warszawa-Lotnisko do węzła Grójec spowoduje, że ul. Ułanów będzie stanowiła ważną arterię dojazdową do planowanego węzła Antoninów. To kolejny powód dlaczego trzeba już dzisiaj podjąć działania w kierunku przebudowy skrzyżowania Al. Krakowskiej z ul. Nadrzeczną i Ułanów w miejscowości Kolonia Warszawska i Wólka Kosowska. Nie można także zapomnieć o przebudowie i modernizacji ul. Ułanów w miejscowości Kolonia Warszawska i Stefanowo. Droga jest w fatalnym stanie i stanowi realne zagrożenie dla stanu technicznego pojazdów poruszających się nią!

Autor: Kamil Myszyński

Obrazek
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Budżet Gminy Lesznowola na 2017 rok

Postautor: Kamil M » wt gru 20, 2016 8:38 pm

Budżet jak symfonia – powiedziała radna Wiesława Komorowska przekazując Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola Bożennie Korlak stanowisko Komisji Polityki Gospodarczej w sprawie projektu budżetu Gminy Lesznowola na rok 2017. Jednak czy na pewno ten budżet to symfonia godna największych oper tego świata? Obawiam się, że ten budżet nie jest harmonijnym zespoleniem dźwięków, a orkiestra nie trafiła w tonację d-moll…Choć Rada Gminy Lesznowola zgodnie i jednogłośnie zagłosowała za uchwaleniem nowego budżetu na rok 2017!

Nowy budżet na rok 2017 zakłada większe dochody o 11 122 042,00 zł względem roku budżetowego 2016 – 166 860 258,00 zł. W przyszłym roku Gmina Lesznowola zakłada dysponować budżetem wynoszącym – 177 982 300,00 zł. Ten wzrost Lesznowola zawdzięcza dotacją celowym otrzymywanym z budżetu państwa na program pomocy dla rodzin 500+. W budżecie roku 2017 zapisano na ten cel kwotę – 17 340 000,00 zł. Warto przypomnieć, że rok 2016, był pierwszym rokiem obowiązywania pomocy dla rodzin w ramach programu 500+. Dochody własne w strukturze przyszłorocznego budżetu planowane są na poziomie – 118 132 014,00 zł (122 163 034,00 zł w 2016 roku). Lwią część tych dochodów mają stanowić wpływy z podatku od osób fizycznych (PIT) – 59 796 898,00 zł. Co ciekawe bardzo spadły założenia dotyczącego dochodów z podatku od osób prawnych (CIT). W 2016 roku zakładano wpływy z tytułu tego podatku na poziomie – 4 000 000,00 zł, ale już w budżecie 2017 roku zapisano tylko 2 500 000,00 zł dochodu! Nie wykluczone, że wpływ na taką sytuację miała kolejna podwyżka podatków lokalnych dla przedsiębiorców, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Za tej kadencji samorząd Gminy Lesznowola już dwukrotnie podnosił podatki lokalne dla przedsiębiorców związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W 2015 roku obowiązywała jeszcze stawka 20,00 zł od 1m² prowadzonej działalności gospodarczej, ale już w 2016 roku była to stawka wyższa i wyniosła – 21,00 zł. W nowym roku przedsiębiorców czeka kolejna niemiła niespodzianka i podwyżka o kolejne 0,80 zł dając ostatecznie stawkę wynoszącą – 21,80 zł. Bardzo wysokich wpływów spodziewa się Gmina Lesznowola z tytułu podatku od nieruchomości – 32 000 000,00 zł. W tym od osób prawnych na poziomie 22 000 000,00 zł. W 2016 roku wpływy z tego tytułu były niższe o 6 000 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie roku 2017 wyniosą – 172 007 300,00 zł. W tym bieżące – 159 088 039,00 zł, a majątkowe – 12 919 261,00 zł. Olbrzymi spadek widzimy w przypadku wydatków majątkowych względem budżetów roku 2015 i 2016! W poprzednich budżetach Gmina Lesznowola zaproponowała szeroki wachlarz inwestycji opiewający na sumy ponad 30 000 000,00 zł. W 2016 roku było to 30 772 245,00 zł, ale już w 2017 roku planuje się zdecydowanie mniejsze wydatki inwestycyjne na poziomie – 12 919 261,00 zł!

Tradycyjne największe strukturę wydatków w Gminie Lesznowola stanowi dział oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 79 189 245,00 zł tj. 46% zaplanowanych wydatków. W tym warto zaznaczyć, że subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi tylko – 38 312 084,00 zł. Resztę środków pokrywa samorząd lokalny. Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik odniosła się do planowanych inwestycji oświatowych zapisanych w budżecie roku 2017 – Jeśli chodzi o obiektu edukacyjne, to ciągłe permanentne rozwijanie bazy dydaktycznej. Kolejna szkoła w Łazach, kolejna adaptacja w Mysiadle, kolejny projekt w Nowej Iwicznej. W dniu 22 grudnia 2016 r. podpisujemy akt notarialny na zakup gruntów. Są już zaplanowane środki na projektowanie tego budynku. Do końca roku otrzymamy konkretny projekt budowy szkoły w Zamieniu. To są wydatki bardzo ważne, bardzo istotne i wydatki, które zajmują duże środki finansowe – dodała wójt.

Kolejnym bardzo ważnym działem w strukturze wydatków będzie stanowiła pomoc społeczna i rodzina – 23 865 631,00 zł tj. 14% ogółu wydatków. Niestety kolejny rok z rzędu Gmina Lesznowola zapłaci bardzo wysokie „Janosikowe” – 8 345 135,00 zł. Względem roku 2016 znacząco wzrosły te wydatki – 2 516 973,00 zł! W budżecie zaplanowano także wyższe wpływy podatkowe z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5 300 000,00 zł. Względem roku budżetowego 2016 jest to wzrost o 235 000,00 zł. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniesie – 974 209,00 zł.

Ustalono także nadwyżkę budżetową w kwocie – 5 975 000,00 zł (8 181 720,00 zł wraz z odsetkami), która w całości pójdzie na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych. Mimo tych spłat zobowiązania Gminy Lesznowola na lata (2017-2025) wyniosą – 74 025 000,00 zł. Pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik zauważyła, że są to zobowiązane na osiem lat po około 9 mln zł rocznie. Przy wysokich realnych dochodach w kolejnych latach budżetowych.

Niestety jest to kolejny rok budżetowy w Gminie Lesznowola, kiedy to można zaobserwować znaczący wzrost wydatków ukierunkowanych na Administrację Publiczną. Ogółem planowane wydatki w roku budżetowym 2017 na rzecz Administracji Publicznej są na poziomie – 16 706 840,00 zł i jest to bardzo duży wzrost względem roku budżetowego 2016, aż o 1 668 573,00 zł! Największy wymiar podwyżek można zaobserwować w dziale – Urząd Gmin. W 2016 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły – 10 667 738,00 zł, a już w roku 2017 – 11 309 000,00 zł! Kolejnym bardzo ciekawy obszarem odnośnie wzrostu wynagrodzeń jest dział – Kultura fizyczna i sport. W 2016 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły – 1 340 968,00 zł, jednak już w budżecie 2017 roku zaplanowano ich znaczący wzrost do kwoty – 1 707 236,00 zł. Co ciekawe jeszcze w 2014 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły tylko – 461 332,00 zł. Jednak wówczas jeszcze nie było odrębnej jednostki samorządowej jaką jest Centrum Sportu w Lesznowoli. Po powstaniu CS-u wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale – Kultura fizyczna i sport galopowały z każdym rokiem budżetowym w jednym kierunku, czyli w górę! Nie inaczej jest zaplanowane w budżecie roku 2017…

Przejdźmy do samych inwestycji. W roku budżetowym 2017 zaplanowano dość krótką kołdrę inwestycyjną – 12 919 261,00 zł. Realizowane mają być głównie zadania strategiczne i priorytetowe: wodociągi, kanalizacja, edukacja i drogi. Do najważniejszych inwestycji zapisanych do realizacji w roku budżetowym 2017 należeć będą: Adaptacja świetlicy środowiskowej w Łazach z przeznaczeniem na budynek szkoły (z funkcją świetlicy środowiskowej) wraz z pierwszym wyposażeniem sal lekcyjnych – 1 999 524,00 zł, Budowa kolektora kanalizacyjnego w Stefanowie wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie – 1 700 000,00 zł, Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa – II etap – 1 580 000,00 zł, Projekt i budowa ul. Perłowej w Łazach – 800 000,00 zł, Przebudowa ośrodka zdrowia w Mrokowie – 640 000,00 zł, Projekt budowy szkoły w Nowej Iwicznej wraz z funkcją Centrum Integracji Społecznej – 110 000,00 zł.

Po dokonaniu prezentacji do budżetu odniosła się wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Projekt budżetu na rok 2017 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową jest pragmatyczny. Prognozowane dochody są realistyczne na podstawie wykonania dochodów na dzień 30 października 2016 roku. Nie planuje się w całym tym okresie zaciągania nowych zobowiązań, chociaż mamy jeszcze duże możliwości prawne – podkreśliła wójt.

Za uchwaleniem budżetu na rok 2017 głosowali jednogłośnie wszyscy radni, a radna Wiesława Komorowska rzekła – Budżet jak symfonia…

Autor: Kamil Myszyński

Obrazek
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Budżet naznaczony reformą oświaty

Postautor: Kamil M » pt gru 23, 2016 12:24 pm

Budżet naznaczony reformą oświaty, tak możemy napisać o budżecie roku 2017 uchwalonym przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego. Starosta Wojciech Ołdakowski ocenił budżet jako realny z ważnymi inwestycjami w oświacie. Czeka nas reforma oświaty i musimy naprawdę położyć duży nacisk na zabezpieczenie naszej infrastruktury przed podwójną zmianą jaka będzie w przyszłym roku - podkreślił starosta.

Prognozowane dochody budżetu powiatu piaseczyńskiego mają wynosić - 224 158 426,00 zł. W tym największe dochody są spodziewane z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 95 186 724,00 zł i od osób prawnych (CIT) - 3 320 380,00 zł. Co roku powiat piaseczyński z tytułu tych podatków notuje większe wpływy do swojego budżetu. Jeśli chodzi o wydatki to planowane są na poziomie - 220 140 339,00 zł. W budżecie zaplanowano nadwyżkę w wysokości 4 mln zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań powiatu piaseczyńskiego. Te nadal pozostają na wysokim poziomie - 58 744 372,00 zł. W związku z tym powiat piaseczyński nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań w 2017 roku, choć takie możliwości istnieją. Utworzono też rezerwę edukacyjną. Jest to związane z reformą oświaty, która ma wejść w życie z dniem 1 września 2017 roku. Zakłada ona likwidację gimnazjów i powrót do 8 klas szkoły podstawowej i 4 klas szkół średnich i techników. Wydatki inwestycyjne będą mniejsze, niż te zrealizowane w roku budżetowym 2016 o blisko 10 mln zł, ale nadal pozostaną na wysokim poziomie - 27 240 972,00 zł.

Inwestycje zaplanowane do realizacji w ramach budżetu rok 2017 podzieliły Radę Powiatu Piaseczyńskiego. Zdaniem radnej Joanny Pająkiewicz większość inwestycji jest zaplanowanych dla Gminy Piaseczno i Konstancin-Jeziorna - Gdybym była mieszkanką Piaseczna czy też Konstancina z pewnością głosowałbym za tym budżetem, ale ponieważ jestem mieszkanką Tarczyna. Wstrzymuje się z tego samego powodu, jak w roku ubiegłym. Chociaż nie tracę nadziei, że kiedyś może ten Tarczyn doczeka się jakiś większych inwestycji - zauważyła radna. Do sprawy odniósł się Przewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego Włodzimierz Rasiński - Rada Gminy Piaseczno wprowadza do projektu budżetu 3 mln zł właśnie na współfinansowanie zadań drogowych. Ze względu na to, że ten rok jest rokiem inwestycji przeznaczonych głównie na oświatę. Dlatego apeluję do Państwa przedstawicieli gmin - rozmawiajcie ze swoimi władzami, bo może rzeczywiście warto pewne zadania współfinansować. Takich zadań na terenie Piaseczna, które będziemy współfinansować jest sześć - dodał przewodniczący. Więcej szczęścia od Gminy Tarczyna miała Gmina Lesznowola. Dla tej gminy zarezerwowane są środki finansowe na rozbudowę ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli z finansowaniem w roku 2017 na poziomie - 250 000,00 zł (zadanie do realizacji w latach 2017-2019), a także 150 000,00 zł na zadanie rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W Kuleszówka-Antoninów-Jabłonowo.

Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi do realizacji w ramach budżetu na rok 2017 powiatu piaseczyńskiego będą: Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 - 5 562 826,00 zł, Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 - 2 500 000,00 zł, Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 - 2 400 000,00 zł, Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - 2 500 000,00 zł, Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin Jeziorna-Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - 2 000 000,00 zł, Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W, tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego - 1 500 000,00 zł, Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 - 1 000 000,00 zł, Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm.Piaseczno - 1 000 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji - 1 000 000,00 zł.

Nad budżetem powiatu piaseczyńskiego na rok 2017 trwały bardzo szerokie debaty i dyskusję podczas licznych komisji. Do tego stopnia, że Komisja Budżetu i Finansów nad ostatnimi poprawkami obradowała jeszcze tuż przed sesją budżetową Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Za budżetem głosowało 23 radnych, 1 radny był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Autor: Kamil Myszyński

Obrazek
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Prawa mieszkańców do informacji publicznej

Postautor: Kamil M » sob sty 28, 2017 7:50 pm

Podczas tegorocznej zimy ciągłe słyszymy następujące komunikaty – Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu i zaniechać palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem. Takie ostrzeżenia są zamieszczane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządy lokalne czy też media. Wszystko po to, aby uchronić nas przed szkodliwymi pyłami zawieszonymi PM2,5 i PM10.

Tylko w styczniu było już kilkanaście sygnałów ze stacji pomiarowych o przekroczonych normach pyłów zawieszonych w powietrzu. Rekord padł w dniu 8 stycznia 2017 r. w stacji pomiarowej w Otwocku. Tego dnia normy pyłów drobnych 2,5 były przekroczone o 1184%! Stąd takie ostrzeżenia kierowane przez władze rządowe i samorządowe są dla mieszkańców na wagę złota i ich życia! Co ciekawe mieszkańcy podwarszawskich miejscowości mają zdecydowanie gorszą jakość powietrza od mieszkańców stolicy…


NAJWIĘKSZE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POD WARSZAWĄ…
Często chwalimy się naszym znajomym z Warszawy jakie to w powiecie piaseczyńskim mamy czyste powietrze, piękną naturę, Parki Krajobrazowe…Jednak przez kilkanaście dni w roku, walczymy w naszym powiecie ze smogiem. Czym jest smog? Według Wikipedii to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody. W okresie zimowym wiele gospodarstw domowych szukając oszczędności pali w swoich piecach właściwie czym popadnie: miał węglowy, malowane drewno, śmieci, plastiki, opony, gazety…Przez to wiele domów w okresie zimowym staje się drobnymi przedsiębiorstwami, w których utylizuje się wszystko, co zbędne i szybko się spali. Żeby nie być w tej kwestii gołosłownym wystarczy spojrzeć na jakość powietrza w Konstancinie-Jeziornej. Odkąd na początku stycznia 2017 roku, została zainstalowana stacja pomiarowa przy ul. Wierzejewskiego. Mamy dokładne odczyty stanu powietrza w powiecie piaseczyńskim. Ku zdumieniu wielu jego jakość pozostawia wiele do życzenia…Mimo tego, że Konstancin-Jeziorna ma status jedynego uzdrowiska na terenie województwa mazowieckiego! W dniu 28 stycznia 2017 roku o godz. 6:00 rano w Konstancinie odnotowano przekroczenie występowania pyłów drobnych PM2,5 o 520%!

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJĄ GMINY?
Gminy powiatu piaseczyńskiego bardzo dobrze zdają sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie dla mieszkańców smog. Dlatego podejmują wiele lokalnych działań. Przede wszystkim są to alerty udostępniane na gminnych stronach, a także poprzez gminny system sms, to edukacja i programy proekologiczne zachęcające młodzież do większej dbałości o czyste środowisko, a przede wszystkim dopłaty dla mieszkańców do wymiany starych pieców na nowe, bardziej ekologiczne spełniające wymagania 5 klasy emisji. Zapytaliśmy sześć gmin powiatu piaseczyńskiego o ich programy walki ze smogiem:

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA
Na terenie Gminy Konstancina-Jeziorny w dniu 9 stycznia 2017 roku została zainstalowana nowoczesna stacja pomiaru powietrza. Stacja została włączona do systemu monitoringu jakości powietrza prowadzonego przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dostępna jest także aplikacja – „Jakość powietrza w Polsce”, którą każdy zainteresowany może pobrać z Google Play lub App Store. Bieżące dane pomiarowe można także śledzić na stronie: http://www.konstancinjeziorna.pl w zakładce – „Czyste Powietrze”. Podjęto też konkretne działania dotyczące wymiany starych niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych zlokalizowanych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna na następujące, nowe źródła energii: kotły gazowe, olejowe i elektryczne. Dotacja będzie wypłacana ze środków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna. Dofinansowanie będzie wynosić 50% poniesionych kosztów. Jednak nie więcej, niż 4 tys. zł brutto. Była też prowadzona akcja informacyjna dla mieszkańców odnośnie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców.

GMINA LESZNOWOLA
W marcu 2016 roku i w styczniu 2017 roku Wójt Gminy Lesznowola wystosowała apel do mieszkańców w sprawie zakazu i szkodliwości palenia węglem kamiennym i jego pochodnymi, takim jak koks i miał węglowy. Podjęto działania związane z ograniczeniem ilości dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5 i PM10. Gmina zamierza także przystąpić do programu – „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach tego programu mieszkańcy zamieszkujący na terenie Gminy Lesznowola będą mogli otrzymać 75% dotacji na wymianę starego pieca na nowy. Jednak nie więcej, niż 5 tys. zł. Dotacją mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub wymianie pieca gazowego na piec kondensacyjny o wyższej sprawności spalania. Szczegóły tego programu zamieszczone są na stronie – http://www.wfosigw.pl .
Gmina Lesznowola zamierza aplikować o w/w dotację. Aktualnie jest sporządzana dokładna lista mieszkańców zainteresowana tym projektem. Do Urzędu Gminy Lesznowola wpłynęło, aż 110 zgłoszeń od mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dotacji. Urząd prowadzi systematycznie akcje informacyjne dotyczące ochrony środowiska. W tym akcje edukacyjne dla młodzieży i mieszkańców w latach (2015-2016) jak: „As-y adepci segregacji”, czy „Dbamy o środowisko naturalne”. Gmina także na przełomie 2016/2017 zorganizowała dla mieszkańców spotkania dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i możliwości ich montażu we własnym gospodarstwie domowym.

GMINA PIASECZNO
Gmina Piaseczno podaje do publicznej wiadomości informacje o występującym na terenie gminy zanieczyszczeniu powietrza zarówno na stronie gminy – http://www.piaseczno.eu jak i na profilu na portalu społecznościowym facebook. Jeśli chodzi o wymianę starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne, to istnieje możliwość uzyskania dotacji celowej na likwidację niskiej emisji w Gminie Piaseczno poprzez wymianę pieca. W celu likwidacji już istniejących emitorów od 2014 roku udzielana jest z budżetu gminy dotacja, dzięki której beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% ceny kotłów gazowych, gazowo-olejowych lub olejowych. Natomiast w przypadku urządzeń grzewczych elektrycznych dotacja wynosi 60% ceny. W roku 2016 do wymiany pieca zakwalifikowało się 19 osób, w roku 2017 (na dzień dzisiejszy) nie wpłynęły jeszcze wnioski o udzielenie dotacji. Gmina Piaseczno informowała także o niekorzystnym wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców.

GMINA PRAŻMÓW
Gmina regularnie informuje mieszkańców o Alertach wydawanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na stronach urzędu – http://www.prazmow.pl . W ostatnich dniach w związku z przekroczeniem poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 poinformowano mieszkańców o czasie obowiązywania Alertu Poziom III, wysokości stężenia i jakości powietrza. W tym celu wykorzystano także gminny system sms. Skróconą informację wysłano do 1516 mieszkańców i sołtysów. Gmina Prażmów stara się także zwiększać świadomość ekologiczną mieszkańców. W latach (2013-2015) prowadzono trzy kampanie społeczne połączone z nagrodami dla najmłodszych: 2013 – Gminny Konkurs Ekologiczny „Czysta Gmina – czysty świat”; 2014 – Kampania edukacyjna „Czyste jutro w naszej gminie”; 2015 – Konkurs Ekologiczny „Czysta Gmina – czysty świat”. W zakresie działań dla mieszkańców dotyczących wymiany pieców węglowych na gazowe Gmina nie prowadziła własnych projektów, wspierała projekt gazyfikacji Gminy, w 2016 roku ubiegała się o dofinansowanie z RPO Województwa Mazowieckiego (Działanie 4.1 . Odnawialne źródła energii) montażu instalacji fotowoltaicznych lub powietrznych pomp ciepła dla grupy 52 gospodarstw domowych i Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego.

GMINA TARCZYN
Urząd Miejski w Tarczynie nie informuje mieszkańców o występującym na terenie gminy dużym zanieczyszczeniu powietrza (niniejsze informacje są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska). Trwają prace związane z realizacją dofinansowania wymiany starych pieców węglowych. Urząd Miejski w Tarczynie nie przeprowadzał akcji informacyjnych dla mieszkańców odnośnie niekorzystnego wpływu powietrza na zdrowie mieszkańców.

GMINA GÓRA KALWARIA – brak odpowiedzi.

Warto dodać, że we wszystkich gminach powiatu piaseczyńskiego w których jest komunikacja miejska ze względu na występujący smog mieszkańcy mieli darmowe przejazdy komunikacją podmiejską w dniach: 15 grudnia 2016 roku i 9 stycznia 2017 roku.

W obecnych czasach gdy coraz częściej słyszy się o większych i mniejszych katastrofach ekologicznych, a zwłaszcza gdy dotyczą one najbliższego otoczenia, edukacja ekologiczna nabiera coraz to większego znaczenia. Zaczynamy kształtować postawy najmłodszych, zmieniać przyzwyczajenia dorosłych „czyniąc” ich świadomymi użytkownikami środowiska naturalnego. Nie proś świata aby się zmienił – - to Ty zmień się pierwszy – Ojciec Anthony de Mello.

Autor: Kamil Myszyński

Obrazek
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wymiana pieców w gminie Lesznowola

Postautor: Kamil M » pn sty 30, 2017 10:27 pm

Informacja dla mieszkańców Gminy Lesznowola dotycząca wymiany pieców.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór otwarty do programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni". W ramach programu, gminy mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji. W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania mieszkańców programem, Gmina Lesznowola złoży zbiorczy wniosek o dotację:

I. Rodzaj przedsięwzięcia - modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj.:
* wymiana pieca węglowego na piec gazowy
* lub pieca gazowego wyprodukowanego przed 2006 r. na piec gazowy o wyższej sprawności wytwarzania ciepła.

II. Wysokość dotacji
* do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej, niż 5 000 zł (brutto) dla jednego gospodarstwa domowego (min. 25% kosztów kwalifikowanych i 100% kosztów niekwalifikowanych pokrywa Mieszkaniec - zobowiązanie mieszkańca na podstawie podpisanej umowy z gminą).

III. Rodzaje kosztów:
Koszty kwalifikowane (koszty objęte dotacją) obejmują wyłącznie:
* koszt zakupu kotła z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., koszt czujnika tlenku węgla (czadu).
Koszty niekwalifikowane (koszty nieobjęte dotacją, po stronie mieszkańca):
* opinia kominiarska dotycząca przystosowania kotłowni i przewodu kominowego do instalacji pieca gazowego,
* koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
* demontaż starej instalacji źródła ciepła,
* zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
* wkład kominowy,
* roboty instalacyjne wewnątrz obiektów - modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
* koszt przyłącza do sieci,
* rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
* koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

IV. Warunki uczestnictwa w programie:
* program dotyczy osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu.
* program obejmuje wymianę pieca węglowego na gazowy, lub pieca gazowego wyprodukowanego przed 2006 r. na piec gazowy o wyższej sprawności wytwarzania ciepła.
* na posesji musi znajdować się przyłącze gazowe.
* modernizowane źródło ciepła jest jedynym zasobnikiem ciepła w gospodarstwie domowym.
Program nie dotyczy:
* modernizacji źródeł cierpła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo (domki letniskowe),
* lokalizacji, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Trwałość projektu wynosi 5 lat.

V. Wymagane dokumenty:
1. Deklaracje uczestnictwa mieszkańca w projekcie należy składać do dnia 6 lutego 2017 r. w kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola: poniedziałek w godz. 9:30-17:30, wtorek-piątek w godz. 8:00-16:00.

VI. Działania po stronie gminy
* złożenie wniosku do WFOŚiGW w Warszawie o dotację na wymianę pieców dla mieszkańców (planowany termin złożenia wniosku przez gminę: 14 luty 2017 r.).
* w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku (otrzymania dotacji) podejmowane są działania:
- podpisanie przez gminę z WFOŚiGW w Warszawie umowy o przyznanie dotacji,
- podpisanie przez gminę umowy z mieszkańcem,
- ogłoszenie przez gminę przetargu na zakup i dostawę pieców gazowych (na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych) - piece gazowe zakupuje dla mieszkańców gmina zgodnie z parametrami wskazanymi w deklaracji.

VII. Zobowiązania mieszkańca
* finansowane tj. pokrycie przez mieszkańca:
> części kosztów kwalifikowanych zgodnie z przyznaną dotacją z WFOŚiGW,
> oraz w całości kosztów niekwalifikowanych.
* Montaż pieca gazowego - najpóźniej w terminie do 20.10.2017 r.
* Nie dokonywanie modernizacji pieca w okresie 5 lat (trwałość projektu).
* Podpisanie przez mieszkańców z Inspektorem Nadzoru końcowego protokołu odbioru inwestycji.

VIII. Dokumentacja techniczna
1. Warunki przyłączenia - "Gazownia" PGNiG Sp. z o.o.
2. Akt własności
3. Projekt budowlany budynku
4. Mapa geodezyjna do celów projektowych
5. Projekt budowlany instalacji gazowej (4 egzemplarze)
6. Decyzja pozwolenia na budowę
7. Opinia kominiarska
8. Wykonanie instalacji wg projektu
9. Oświadczenie z próby szczelności (wykonawca)
10. Umowa o dostarczenie gazu z PGNiG Sp. z o.o. "Gazownia"

Harmonogram
30.01.2017 r. Spotkanie z Mieszkańcami dotyczące dotacji na wymianę pieców.
31.01 - 06.02.2017 r. Termin składania deklaracji uczestnictwa w projekcie do kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola
14.02.2017 r. Złożenie przez Gminę Lesznowola wniosku do WFOŚiGW w Warszawie

Kontakt:
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
te. 22 708-91-28, 22 708-92-08
ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola.

PODPISANIE UMOWY Z GMINĄ JEST WIĄŻĄCE
Warto dodać mieszkańcom, że podpisanie umowy na wymianę pieca z Gminą Lesznowola jest wiążące. Nie będzie już możliwości wycofania się z podpisanej umowy. Jest to o tyle ważne, że mieszkaniec podpisując umowę z gminą na wymianę kotła nie ma pewności jakiej marki będzie nowy piec. Gmina dopiero będzie przeprowadzać przetarg na postawie Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Według zapewnień wicewójt Iwony Pajewskiej-Iszczyńskiej cena nie będzie jedynym kryterium tego przetarg - Przed przetargiem nie możemy pani powiedzieć jakiej marki to będzie piec. Do zamówienia wpiszemy różne parametry, punktację. Cena nie będzie jedynym warunkiem. Będzie też jakość, gwarancja, obsługa - podkreśliła wicewójt.

KRÓTKI TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
W sprawie składania wniosków o dofinansowanie na wymianę pieców, dziwi krótki termin jaki zaproponowała Gmina Lesznowola mieszkańcom. Postanowiłem zbadać tą sprawę i skierowałem się na strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Otóż nabór na zadanie - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni, nr zadania 2017-OA-8 obowiązuje od dnia 9 stycznia 2017 r. do wyczerpania alokacji - nie później niż do 29 września 2017 r....Stąd dziwi pośpiech Gminy Lesznowola w tej sprawie. Zbyt krótki czas możliwości składania wniosków o dofinansowanie spowoduje na pewno złożenie mniejszej ilości deklaracji na wymianę pieców na nowe. W Warszawie mieszkańcy mają zdecydowanie dłuższy termin na składanie wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców. Od 12 stycznia 2017 r. mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem. Warszawiacy będą mogli otrzymać od ratusza 7 tys. zł (dla gospodarstw domowych) dopłaty. – Jeśli mieszkańcy chcą ubiegać się o dofinansowanie w tym roku, muszą złożyć wniosek do 31 marca 2017 r. Jednak program jest wieloletni – to dopiero początek.

W PRZYSZŁYM ROKU BĘDZIE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE
Według zapewnień na spotkaniu w Mysiadle w przyszłym roku Gmina Lesznowola także przystąpi do programu - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni WFOŚiGW. Także jeśli Państwu nie uda się spełnić wszystkich kryteriów w tym roku. To warto przygotować pełną dokumentację na przyszły rok. Do Gminy Lesznowola kierujemy apel, aby w przyszłym roku został wydłużony czas możliwości składania wniosków o dofinansowanie na wymianę kotłów do 30 dni.

Autor: Kamil Myszyński

Obrazek
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

PoprzedniaNastępna

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość