Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Postautor: Kamil M » pn sty 20, 2014 9:04 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014r. godz. 900 /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 23 grudnia 2013r. do 08 stycznia 2014r.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014,
b) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności
niezabudowanej nieruchomości , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 119,
położonej w obrębie Janczewice, gmina Lesznowola,
c) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 89/4,
położonej w obrębie Stefanowo, gmina Lesznowola,
d) odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego w uchwale Nr 61/VII/2003
Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Stachowo, Wola Mrokowska, Warszawianka, Kolonia
Mrokowska i Kosów,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Stachowo, Wola Mrokowska,
Warszawianka, Kolonia Mrokowska,
f) zmiany uchwały Nr 281/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Janczewice, Podolszyn oraz
terenu PAN Jastrzębiec, PAN Kosów w gminie Lesznowola,
g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Zgorzała,
h) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło,
i) nadania nazwy drodze ul. Storczykowa – Nowa Wola,
j) wyrażenia woli do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko,
k) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego
kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o z
siedzibą w Lesznowoli.
6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Gospodarczej za okres od 25 lutego 2013r
do 30 grudnia 2013r.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2014r.
8. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej i Urbanistyki za
okres od 20 lutego 2013r. do 30 grudnia 2013r.
9. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej i Urbanistyki na 2014r.
10.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej za okres od 19 lutego 2013r.
do 30 grudnia 2013r.
11.Przyjecie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2014r.
12.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za okres od 7 stycznia 2013r. do 20
grudnia 2013r.
13. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014r.
14. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Statutowej.
15. Przyjęcie planu pracy Komisji Statutowej na 2014r.
16.Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/R/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.
17. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/R/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
18.Oświadczenia, pytania i interpelacje.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt mar 21, 2014 11:27 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 27 marca 2014r. o godz.10.00
(czwartek ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 15 stycznia 2014r. do 17 marca 2014r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2014-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014,
c) zmiany uchwały Nr 443/XXXVI/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2014r,
d) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r,
e) zmiany uchwały Nr 461/XXXVII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w gminie Lesznowola,
f) ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle,
g) szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania,
h) zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20076-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli,
i) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego,
j) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2014r,
k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Lesznowola oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2179 i nr 2180, położonych w obrębie Magdalenka,
l) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki oznaczonej nr ewiden. 231/2, o pow. 2,00 ha, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
m) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola , oznaczonej jako działki nr 7/11,7/12,7/13,7/16,7/17 i 7/18 o łącznej pow. 4,6027 ha , położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
n) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 231/2 o pow.13,00 ha , położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
o) nadania nazwy drodze ( Łoziska ul. Zielonego Wzgórza),
p) nadania nazwy drodze ( Nowa Wola ul. Margarytki)
q) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I, zatwierdzonego uchwałą Nr 332/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26.03.2013r.
r) uchylenia uchwały Nr 328/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy,
s) uchylenia uchwały Nr 330/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Władysławów i Wilcza Góra,
t) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Lesznowola , Kolonia Lesznowola, oraz P.A.N Jastrzębiec , P.A.N. Kosów,
u) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy,
v) zmieniająca uchwałę Nr 262/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
w) zmieniająca uchwałę Nr 263/XXI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

6. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVIII/R/2014 z dnia 24 stycznia 2014r.
7. Oświadczenia pytania i interpelacje .
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad .

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt kwie 25, 2014 7:21 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014r. godz. 900 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XL sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres 18 marca 2014r. do 14 kwietnia 2014r.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2014-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014,
c) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 118, położonej w obrębie
Janczewice, gmina Lesznowola,
d) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Lesznowola na lata 2015-2020.
e) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lesznowoli,
g) wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi
Lesznowola, Kolonia Lesznowola oraz P.A.N. Jastrzębiec, P.A.N. Kosów.
6. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/R/2014 z dnia 27 marca 2014r.
7.Oświadczenia, pytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XL sesji Rady Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » śr maja 28, 2014 11:12 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 30 maja 2014r. o godz.9.00
(piątek ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 23 kwietnia 2014r. do 22 maja 20143r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2014-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014,
c) udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego,
d) odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego w uchwale Nr 119/XI/2007 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Jazgarzewszczyzna,
e) odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola na części obszaru określonego w uchwale Nr 119/X/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy,
f) odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola na części obszaru określonego w uchwale Nr 365/XLIV/2006 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków i Wola Mrokowska,
g) zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło,
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków – obszar I,
i) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków ,
j) ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
k) nadania nazwy drodze ( Władysławów ul. Rodzinna),

.

6. Przyjęcie Protokołu Nr XL/R/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.
7. Oświadczenia pytania i interpelacje .
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad .

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt cze 13, 2014 7:20 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014r. godz. 930 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XLII sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 28 maja 2014r. do 10 czerwca 2014r.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013rok.
6. Przedstawienie uchwały Nr Wa 111 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Lesznowola za rok 2013 przedłożonym przez Wójta Gminy Lesznowola wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego.
7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej RG w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
za 2013 rok.
8. Przedstawienie uchwały Nr Wa.193.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 26 maja 2014r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lesznowola w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lesznowola za 2013r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014,
c) zmiany uchwały Nr 444/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2014r.,
d) przejęcia od Powiatu Piaseczyńskiego zarządzania częścią drogi powiatowej nr 2841W- ul. Postępu
w rejonie skrzyżowania z droga wojewódzką nr 721 ul. Słoneczna w miejscowości Kolonia
Lesznowola na terenie gminy Lesznowola,
e) założenia Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28,
f) zmiany struktury organizacyjnej Gimnazjum w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28,
g) określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli,
ul. Szkolna 6,
h) określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 56,
i) określenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lesznowola,
j) określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola,
k) określenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Lesznowola,
l) opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, inne formy wychowania
przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem
prowadzącym jest gmina Lesznowola,
ł) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna cz. południowa, zatwierdzonego uchwałą NR
367/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27.06.2013r.,
m) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Zamienie część II, zatwierdzonego uchwałą Nr 149/XIII/2012 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 31.01.2012r.,
n) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Jazgarzewszczyzna, zatwierdzonego uchwałą Nr 783/XXIII/202 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 4.10.2002r.,
o) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 30.09.2005r.,
p) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Wola Mrokowska,
r) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Mroków część I,
s) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola zabudowanej nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 9/13, położonej w obrębie PGR Lesznowola,
t) zmiany Statutu Gminy Lesznowola,
u) nadania nazwy drodze – ul. Perełki- Łoziska,
w) ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020.
6. Przyjęcie protokołu Nr XLI/R/2014 z dnia 30 maja 2014r.
7. Oświadczenia, pytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XLII sesji Rady Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » pt lip 25, 2014 1:18 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 29 lipca 2014r. o godz.9.00
(wtorek ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 11 czerwca 2014r. do 24 lipca 2014r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2014-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014,
c) zmiany uchwały Nr 444/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2014r.,
d) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne, także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
e) wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola,
g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stachowo i części obrębu Kosów,
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo,
i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów,
j) zmiany uchwały Nr 43/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Warszawianka gmina Lesznowola,
k) pozbawienia kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania publicznego drogi w obrębie Mroków,
l) pozbawienia kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania publicznego dróg w obrębie PAN Jastrzębiec,
m) uchylenia uchwały Rady Gminy Nr 508/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezbudowanej nieruchomości , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 118, położonej w obrębie Janczewice , gmina Lesznowola,
n) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lesznowola,
o) zmiany siedziby Gminnego Przedszkola w Mysiadle,
p) uchwalenia Strategii Integracji Społecznej i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lesznowola na lata 2014-2019,
r) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. 0,2350 ha, stanowiącego część nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/250, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
s) nadania nazwy drodze ( Lesznowola – Gronostaja).

6. Przyjęcie Protokołu Nr XLII/R/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.
7. Oświadczenia pytania i interpelacje .
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad .

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » pt sie 22, 2014 8:26 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2014r. godz. 9o0 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 29 lipca 2014r do 21 sierpnia 2014r.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Lesznowola na lata 2014-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014,
c) zmiany uchwały Nr 443/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2014r.
d) zmiany uchwały Nr 444/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego ,
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i oddziałów wychowania
przedszkolnego przy szkołach podstawowych , przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego oraz publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby
fizyczne i prawne , także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
f) odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola na części obszaru określonego w uchwale Nr 187/XV/2008 Rady Gminy Lesznowola z
dnia 4 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków,
g) uchylenia uchwały Nr 513/XL/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
wsi Lesznowola, Kolonia Lesznowola oraz P.A.N. Jastrzębiec, P.A.N. Kosów,
h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka , zatwierdzonego uchwałą Nr 45/V/2011 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r.
i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
wsi Lesznowola, Kolonia Lesznowola oraz P.A.N. Jastrzębiec, P.A.N. Kosów,
j) współdziałania z gminą Raszyn na rzecz powołania Lokalnej Grupy Działania obejmującej swoim
działaniem obszar gmin Lesznowola i Raszyn,
k) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie
7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
l) ustanowienia służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków nr 1/253 i nr 1/254, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
ł) nadania nazwy drodze – ul. Lisia - Lesznowola
6. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/R/2014 z dnia 29 lipca 2014r.
7. Oświadczenia, pytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XLIV sesji Rady Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » pt wrz 19, 2014 4:52 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 24 września 2014r. o godz.9.00
(środa ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 22 sierpnia 2014r. do 12 września 2014r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2014-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014,
c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2014r.
d) zmiany uchwały Nr 443/XXXVI/2013 Rady G miny Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2014r.
e) zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Samorządem Województwa Mazowieckiego,
f) współpracy partnerskiej z Samorządem Powiatu Piaseczyńskiego w zakresie realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 2849 (ul. Ogrodowa) w Woli Mrokowskiej,
g) zmieniająca uchwałę Nr 570/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne , a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
h) zmiany obrębu,
i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I, zatwierdzonego uchwałą Nr 332/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r,
j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy,
k) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska,
l) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Garbatka,
m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Garbatka,
n) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna , zatwierdzonego uchwalą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005r.
o) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności części niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Lesznowola ,oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/249, położonej w obrębie KPGO Mysiadło o pow. 0.7000 ha oraz zgody na zastosowanie bonifikaty przy tej sprzedaży,
p) nadania nazwy drodze ( Lesznowola ul. Oficerska),
r) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
.

6. Przyjęcie Protokołu Nr XLIV/R/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.
7. Oświadczenia pytania i interpelacje .
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad .

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » pn paź 20, 2014 9:01 am

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 22 października 2014r. godz. 9o0 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 17 września 2014r. do 9 października
2014r.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Lesznowola na lata 2014-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014,
c) zmiany uchwały w sprawie współdziałania z Samorządem Województwa
Mazowieckiego,
d) zmiany uchwały Nr 443/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia
2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego
w 2014r.
e) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności
zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 36/16,
położonej w obrębie Nowa Iwiczna,
f) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego
kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z
siedzibą w Lesznowoli,
g) wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
h) wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części wsi Jazgarzewszczyzna i części wsi Łoziska,
j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy,
k) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Warszawianka obszar I,
l) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia
Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań
gminnego transportu zbiorowego.
6. Przyjęcie protokołu Nr XLV/R/2014 z dnia 24 września 2014r.
7. Oświadczenia, pytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XLVI sesji Rady Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » pn lis 10, 2014 9:01 pm

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 12 listopada 2014r. o godz.10.00
(środa ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proponuje się następujący porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 13 października 2014r. do 04 listopada 2014r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2014-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
e) obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015r.
f) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 620/1 położonej w obrębie Łazy , gmina Lesznowola,
g) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 632/1 położonej w obrębie Łazy , gmina Lesznowola,
h) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezbudowanej nieruchomości , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/47, położonej w obrębie PGR i Radiostacja Łazy, gmina Lesznowola,
i) zmiany uchwały Nr 258/XIX/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie,
j) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I, zatwierdzonego uchwałą Nr 332/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26.03.2013r.
k) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka, zatwierdzonego uchwałą Nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r,
l) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków – obszar II,
ł) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
KPGO Mysiadło,
m) aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w gminie
Lesznowola,
n) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola,
o) nadania nazwy drodze- ul. Czerwonych Maków ( Nowa Wola),
p) nadania nazwy drodze – ul. Żonkili ( Nowa Wola),
r) nadania nazwy drodze – ul. Szkarłatna ( Władysławów).
.

6. Przyjęcie Protokołu Nr XLVI/R/2014 z dnia 22 października 2014r.
7. Oświadczenia pytania i interpelacje .
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad .

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » pt lis 28, 2014 7:50 pm

W dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola odbędzie się pierwsza sesja Rady Gminy Lesznowola na, której nowo wybrani radni złożą ślubowanie i wójt.

Przykro mi, że informuje was w tej formie. Jednak nikt nie udostępnił informacji w biuletynie informacji publicznej. O sesji wiedziałem wcześniej, bo dowiedziałem się o niej drogą nie formalną. Przykro jest patrzeć, że gmina już nawet zapomina o zawiadamianiu obywateli poprzez bip Lesznowola !.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » czw gru 04, 2014 11:37 pm

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) zwołuję II Sesję Rady Gminy Lesznowola w dniu 08 grudnia 2014r. ( poniedziałek) o godz.12.00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.Proponuje się następujący porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 05 listopada 2014r. do 01 grudnia 2014r.
4. Powołanie Komisji Polityki Gospodarczej,
5. Powołanie Komisji Polityki Społecznej,
6. Powołanie Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki.
7. Powołanie Komisji Statutowej.
8. Oświadczenia , pytania i interpelacje .
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad .

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Niezależne Porozumienie Mieszkańców
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » pn gru 15, 2014 3:51 pm

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Lesznowola
w dniu 19 grudnia 2014r./ piątek /o godz. 900 .
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lesznowoli.


Proponowany porządek obrad:
________________________________

1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 3 grudnia 2014r. do 10 grudnia 2014r.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Lesznowola na lata 2014-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014,
c) zmiany uchwały Nr 485/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w
2014r.,
d) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2015r.,
e) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2015r.,
f) zmiany uchwały Nr 563/XLII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe
jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty,
g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2015-2024,
h) uchwalenia budżetu Gminy Lesznowola na rok 2015.
i) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 30 września 2005r.,
j) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Stara Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 367/XXIX/2013 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r.,
k) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,
l) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/9, położonej w
obrębie Marysin, gmina Lesznowola,
n) przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX- Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej ( PGN) ( Konkurs nr POIiŚ/9.3/2013)
o) wykonywania przez Gminę Lesznowola działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot
(darmowy dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej
infrastruktury telekomunikacyjnej.
p) zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli,
r) uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej,
6. Przyjęcie protokołu Nr I/R/2014 z dnia 1 grudnia 2014r.
7. Oświadczenia, pytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie III sesji Rady Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Re: Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » ndz gru 28, 2014 11:48 am

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Lesznowola w dniu 30 grudnia 2014r. ( wtorek) o godz.10.00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.Proponuje się następujący porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 12 grudnia 2014r. do 19 grudnia 2014r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie :
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014,
b) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,
c) zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2015 i 2016.
6. Przyjęcie protokołu Nr II/R/2014 z dnia 08 grudnia 2014r.
7. Oświadczenia , pytania i interpelacje .
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad .

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

17 lutego 2015 sesja Rady Gminy Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt lut 13, 2015 11:05 pm

W dniu 17 lutego 2015 roku (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie się sesja Rady Gminy Lesznowola. Niestety nie mogę udostępnić dokładnego planu, bo nie został on opublikowany. Jednak serdecznie wszystkich zapraszam, bo na tej sesji będzie głosowana podwyżka diet dla radnych z 1500 zł na 1800 zł. Przy czym przewodnicząca rady gmin, wiceprzewodniczący rady gminy i przewodniczący komisji dostaną więcej za pełnie swoich funkcji. Podwyżka jest argumentowana niby inflacją, a przecież mamy deflację. Swoją drogą miał być zmieniono tryb powiadamiania o sesjach, a jak coś nie wygodnego to nagle nie ma żadnej informacji. Dość przypadkowo dowiedziałem się o podwyżkach i sesji. Dziękuje mieszkańcom za informację :)
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

PoprzedniaNastępna

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron