Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Re: Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » ndz lut 15, 2015 1:01 pm

Dopiero w sobotę został ogłoszony cały terminarz dotyczący sesji Rady Gminy Lesznowola !. Rozumiem, że mieszkańcy nie są potrzebni na sesjach ?

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym
( t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję V Sesję Rady Gminy Lesznowola
w dniu 17 lutego 2015r. o godz. 900
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lesznowoli.
Proponowany porządek obrad:
________________________________
Proponuje się następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 22 grudnia 2014r. do 04 lutego 2015r.
4. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Lesznowola na lata 2015-2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015,
c) emisji obligacji komunalnych,
d) zmiany uchwały Nr 27/IV2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2014r. w
sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2015 i
2016,
e) udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego ,
f) miesięcznych diet dla Radnych i diet dla Sołtysów,
g) zmiany struktury organizacyjnej Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle,
ul. Kwiatowa 28,
h) określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul.
Krasickiego 56,
i) określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich
w Lesznowoli, ul. Szkolna 6,
j) określenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lesznowola,
k) utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale,
l) określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola,
ł) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola,
m) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lesznowola,
n) uchylenia uchwały Nr 619/XLVI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 października
2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy,
o) odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola na części obszaru określonego w uchwale Nr
119/X/2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu PGR i Radiostacja Łazy,
p) zmiany uchwały Nr 540/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego
uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005r.,
r) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr
261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005r.
s) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola,
zatwierdzonego uchwałą Nr 588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia
2014r.,
t) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo, zatwierdzonego
uchwałą Nr 279/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r.,
u) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka, zatwierdzonego
uchwałą Nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r.,
w) zmiany uchwały Nr 346/XXIV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i części wsi Wólka Kosowska,
z) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Łazy,
ź) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m.st. Warszawy i
województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych, miejskich oraz
gminnych,
ż) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia
Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań
gminnego transportu zbiorowego,
a1) nadania nazwy drodze – ul. Frezji – Nowa Wola,
a2) nadania nazw drogom – ul. Ignacego Łukasiewicza, ul. Aleksandra Grahama Bella,
ul. Thomasa Alva Edisona, ul. Alfreda Nobla, ul. Mariana
Rejewskiego, ul. Jerzego Różyckiego, ul. Henryka
Zygalskiego, ul. Nikola Tesli – Zamienie,
a3) zmiany Statutu Gminy Lesznowola.
6. Podjęcie apelu do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno i Starosty Powiatu Piaseczyńskiego
w sprawie sprzeciwu przeciwko lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu i
eksploatacji Reaktora CHP Xenergo 2 MW na nieruchomości o nr ewid. 46, położonej przy
ul. Dworskiej w miejscowości Wola Gołkowska.
7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Gospodarczej RG za okres od 23 stycznia
2014r. do 30 grudnia 2014r.
8. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej RG na 2015 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej i Urbanistyki RG za
okres od 22 stycznia 2014r. do 12 listopada 2014r.
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej i Urbanistki RG na rok 2015.
11. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej RG za okres od 22 stycznia
2014r. do 6 listopada 2014r.
12. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej RG na 2015r.
13. Przyjęcie protokołu Nr III/R/2014 z dnia 19 grudnia 2014r.
14. Przyjęcie protokołu Nr IV/R/2014 z dnia 30 grudnia 2014r
15. Oświadczenia, pytania i interpelacje.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie V sesji Rady Gminy Lesznowola.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

VI Sesja Rady Gminy Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt mar 27, 2015 3:57 pm

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Lesznowola w dniu 31 marca 2015r. ( wtorek) o godz.9.00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.Proponuje się następujący porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 06 lutego 2015r. do 20 marca 2015r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie :

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2015- 2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015,
c) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,.
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piasecznie a Gminą Lesznowola w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2015r.
6. Przyjęcie Protokołu Nr V/R/2015 z dnia 17 lutego 2015r.
7. Oświadczenia , pytania i interpelacje .
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad .

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

IX Sesja Rady Gminy Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt maja 15, 2015 7:22 pm

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Lesznowola w dniu 20 maja 2015r. ( środa) o godz.9.00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.Proponuje się następujący porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 14 kwietnia 2015r. do 07 maja 2015r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie :

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2015- 2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015,
c) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lesznowola i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,
d) zmiany uchwały Nr 13/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2015r.,
e) przystąpienia Gminy Lesznowola do Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania ,
f) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola,
g) wyrażenia zgody na zawarcie z Wójtem Gminy Nadarzyn porozumienia dotyczącego przejęcia w zarządzanie drogi gminnej nr 31036W,
h) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o z siedzibą w Łazach,
i) uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków,
j) zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
k) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 351/2 o pow. 0.0902 ha, położonej w obrębie Nowa Wola, gmina Lesznowola,
l) nadania nazwy drodze,
m) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna,
n) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna,
o) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna , zatwierdzonego uchwałą Nr 367/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r.,
p) utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale,
r) określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola,
s) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola,
t) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli,
u) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 61/27 , położonej w obrębie Mroków oraz budynku usytuowanego na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 42/1, położonej w obrębie Magdalenka , w celu świadczenia usług medycznych,
w) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
z) zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych , ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne,
ź) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola,
ż) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.

6. Przyjęcie Protokołów : Nr VII/R/2015 z dnia 09 kwietnia 2015r. i Nr VIII/R/2015 z dnia 17 kwietnia 2015r.
7. Oświadczenia , pytania i interpelacje .
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad .
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » śr wrz 09, 2015 11:13 am

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r., o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) zwołuję XII Sesję Rady Gminy
Lesznowola w dniu 11 września 2015r. ( piątek) o godz.9.00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.

Proponuje się następujący porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 26 czerwca 2015r. do 01 września 2015r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie :
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2015- 2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015,
c) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
d) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego
kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z.o.o z
siedzibą w Lesznowoli,
e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności
nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków ,oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków nr 84/6 o pow. 0.550 ha , położnej w obrębie Wólka Kosowska,
f) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej lokal
mieszkalny położony w budynku komunalnym w Łazach , Aleja Krakowska 182, oraz
udzielenia bonifikaty,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 7/8, nr 7/9 i nr 231/1 ,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
h) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia
Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zdań
gminnego transportu zbiorowego,
i) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Lesznowola,
j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty , ustalenia
stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na
której nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne oraz ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
k) wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości,
l) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lesznowola” opracowanego w
ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
ł) nadania nazwy drodze ( Lesznowola ul. Wiewiórki) ,
m) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola,
n) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna , zatwierdzonego uchwałą Nr 368/XXIX/23013 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r.,
o) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Stefanowo, zatwierdzonego uchwałą Nr 279/XXII/2012 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r.,
p) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębów : Wola Mrokowska i Kolonia Mrokowska,
r) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Wilcza Góra,
s) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla wschodniej części wsi Wólka Kosowska , zatwierdzonego uchwałą Nr 223/XVIII/2012 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012r.,
t) zmiany uchwały Nr 84/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r, w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Stara Iwiczna ,
u) zmiany uchwały Nr 50/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 346/XXIV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części wsi Łazy i części wsi Wólka Kosowska,
w) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy
i części wsi Wólka Kosowska obszar II,
x) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Magdalenka , zatwierdzonego uchwała Nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28
kwietnia 2011r.,
y) wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własność Skarbu
Państwa w miejscowości Magdalenka w gminie Lesznowola.

6. Przyjęcie Protokołu : Nr XI/R/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.
7. Oświadczenia , pytania i interpelacje .
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad .
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Terminy i sprawy kolejnych sesji Rady Gminy w Lesznowoli

Postautor: Kamil M » pt lis 06, 2015 9:52 am

Uprzejmie zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Lesznowola.
Sesja odbędzie się w dniu 10 listopada 2015 r. o godz. 09:00 (wtorek)
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.


Proszę wszystkich o obecność na wtorkowej sesji będą chcieli podnieść nam podatki do maksymalnych stawek, a dodatkowo wygląda na to, że gmina chce się dalej zadłużać. Od będzie zależeć jak ta gmina będzie wyglądała. Na razie podnoszone są wszystkie opłaty. Nie wiem czy chcieliście takiej władzy...ja na pewno NIE !

Proponuje się następujący porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 4 września 2015 r. do 30 października 2015 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie :
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2015-2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015,
c) emisji obligacji komunalnych,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
f) ustalenia wzorów formularzy podatkowych,
g) obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
w 2016 r.,
h) uchylenia uchwały Nr 13/III/06 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty targowej,
i) odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla obszaru określonego w uchwale Nr 406/XLVII/2006 Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola,
j) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola, Lesznowola zatwierdzonego uchwałą
Nr 588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014 r.,
k) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola,
l) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Kolonia Lesznowola,
m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębów: Stachowo, Wola Mrokowska, Warszawianka, Kolonia Mrokowska,
n) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Mysiadło i części obrębu Zgorzała,
o) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Magdalenka, zatwierdzonego uchwałą Nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola
z dnia 28 kwietnia 2011 r,
p) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 44, położonej
w obrębie Marysin, gmina Lesznowola,
r) nadania nazwy drodze - ul. Hortensji - Nowa Wola,
s) nadania nazwy drodze - ul. Rycerska – Mroków,
t) nadania nazwy drodze - ul. Perkoza – Zgorzała,
u) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Rejonowego w Piasecznie
i Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.
6. Przyjęcie protokołu Nr XII/R/2015 z dnia 11 września 2015 r.
7. Oświadczenia, pytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Poprzednia

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron