Problemy budżetowe gminy Lesznowola

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Problemy budżetowe gminy Lesznowola

Postautor: Kamil M » śr gru 05, 2012 9:54 pm

Potwierdza się, że problemy finansowe gminy Lesznowola są poważne.

UCHWA£A Nr Wa.280.2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 14 września 2012 roku
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lesznowola informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lesznowola za pierwsze półrocze 2012 roku

Uzasadnienie:
W dniu 31 sierpnia 2012 roku, przy zarządzeniu Nr 198/2012 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2012 roku, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lesznowola za pierwsze półrocze 2012 roku, zmieniona Zarządzeniem Nr 213/2012 z dnia 7 września br.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww. dokumentu przyjmując następujące kryteria:

1. określoną art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), terminowość przedłożenia opiniowanego dokumentu,
2. szczegółowość informacji z uwzględnieniem art. 266 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych oraz wymogów wynikających z uchwały Nr 63/VII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego,
3. wzajemną zgodność planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów wykazanych w opiniowanej informacji i sprawozdaniach
statystycznych oraz wynikających z uchwał organu stanowiącego i wykonawczego,
podjętych na przestrzeni pierwszego półrocza 2012 roku,
4. zgodność wykonanych źródeł dochodów i kierunków ich wydatkowania z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
5. zachowanie równowagi budżetowej (dochodów i wydatków oraz przychodów i
rozchodów),
6. stopień realizacji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów z
uwzględnieniem wyniku budżetu. Kształtowanie się relacji wykonanych dochodów
bieżących i wykonanych wydatków bieżących. Analiza wyjaśnień przyczyn istotnych
odchyleń pomiędzy wielkościami planowanymi i wykonanymi,
7. przestrzeganie – określonego w art. 169 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust.
8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) – limitu obciążenia budżetu
jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

-spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami od
kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 tejże ustawy,
-wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy z dnia 30
czerwca 2005r. o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem
od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1 tejże
ustawy,
-potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego poręczeń i gwarancji,

8. przestrzeganie – określonego w art. 170 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 8 cyt. ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych – limitu zadłużenia jednostki
samorządu terytorialnego w stosunku do planowanych dochodów,
9. zgodność zastosowanej klasyfikacji budżetowej z rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.
Nr 38, poz. 207 z późn.zm.).

Uwzględniając powyższe kryteria Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, co następuje:
1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian,
przewidywał plan dochodów w wysokości 176.423.434 zł.
Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 55.592.537,33 zł, co stanowi 31,51% planu,
z tego:
- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 54.734.037,33 zł, co stanowi
51,86% planu;
- zaplanowane w wysokości 70.886.588 zł dochody majątkowe stanowiące aż 40,18% ogółu planowanych wpływów do budżetu zrealizowane zostały w kwocie 858.500 zł, tj. w 1,21% planu.
Z opiniowanego dokumentu wynika, iż Gmina nie uzyskała dochodów z tytułu sprzedaży gruntów w zaplanowanych w kwocie 52.000.000 zł. W I-szym półroczu została sprzedana nieruchomość o wartości 858.500 zł (1,65%planu), a następne przetargi odbędą się w III i IV kwartale 2012 roku.
Nie otrzymała ona również zaplanowanych w rozdz. 80101 w wysokości 10.000.000 zł środków z budżetu UE na zadanie pn. „Mysiadło-Projekt i budowa Centrum Edukacji i Sportu”. Zastąpiono je kredytem.
Największe i kwotowo istotne odchylenia wykonania dochodów w stosunku do planu bądź też wykonanie „zerowe” wystąpiło w:
– dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01010:
§ 6298 (dochody majątkowe) – plan – 4.600.000 zł, wykonanie – 0%. Według wyjaśnień Gminy „nie pozyskała” ona w/w środków na budowę kanalizacji i wodociągów i ponownie o nie aplikuje,
§ 6207 (dotacje ze środków unijnych na inwestycje) – plan 2.457.999 zł – wykonanie – 0%. Gmina ma otrzymać dotację w III kwartale br. Zadanie zostało zakończone i rozliczone;
– dziale 801 „Oświata i wychowanie” – dochody ogółem założone na poziomie 13.305.036 zł wykonano w 8,87%;
– dziale 720 „Informatyka” – plan 1.863.959 zł ,wykonanie 0%. W Informacji wskazano, iż dotację z UE w w/w kwocie „Gmina otrzyma po zrealizowaniu wydatków w II półroczu”.
2. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł 5.232.756,55 zł. Stanowiły one 2,97% ogółu zaplanowanych dochodów.
3. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków w wysokości 180.393.072 zł.
Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 59.787.336,41 zł, co stanowi 33,14% planu, z tego:
a) wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 49.867.083,06 zł, co stanowi 47,70% planu,
b) wydatki majątkowe stanowiące 42,05% ogółu zaplanowanych wydatków zrealizowano w kwocie 9.920.253,35 zł, co stanowi 13,08% planu.
Uwzględniając stopień istotności dla budżetu Gminy Lesznowola niskie, w stosunku do upływu czasu, wykonanie wydatków odnotowano w:
- dziale 010, rozdz. 01010, w którym zaplanowane w kwocie 20.173.239 zł wydatki majątkowe wykonano w 18,23%,
- dziale 600 nie wykonano zaplanowanych w łącznej kwocie 3.530.244 zł wydatków majątkowych na drogi wojewódzkie i powiatowe, zaś wydatki na drogi gminne (plan-16.876.504 zł) zrealizowano w 27,18%,
- dziale 720- ujęte w kwocie 2.192.893 zł wydatki zostały zrealizowane w 0,39%,
- dziale 801-zaplanowane na poziomie 78.340.078 zł wydatki ogółem wykonano w 32,8%, a wydatki majątkowe (plan-27.749.412 zł )w 10,82%.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych określony został w Załączniku Nr 3b pn. „Wykonanie wydatków majątkowych (jednorocznych) za I półrocze 2012 roku”, natomiast w samej Informacji bardzo ogólnikowo odniesiono się do powstałych odchyleń. Stwierdzono m.in., iż „znacząca liczba zadań inwestycyjnych realizowana jest w I półroczu, a ich finansowanie nastąpi w II półroczu. Cześć zadań inwestycyjnych wprowadzono do planu wydatków w miesiącach kwiecień i czerwiec w związku z czym zadania te są na etapie postępowania przetargowego”.
4. Z danych zaprezentowanych w informacji opisowej i w sprawozdaniu Rb-28S wynika, iż nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego.
5. Na dzień 30 czerwca br. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 4.194.799,08 zł, przy czym należy zauważyć, iż zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach planowany deficyt na koniec 2012 roku wynosi 3.969.638 zł. Jako źródła sfinansowania powstałego na koniec opiniowanego okresu deficytu w skorygowanym sprawozdaniu Rb-NDS z dnia 7 września br. oraz w Opiniowanej Informacji wskazano przychody z „wolnych środków” w kwocie 3.969.638 zł oraz z wyemitowanych obligacji – 225.161,08 zł.
6. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Lesznowola wykazała w Załączniku Nr 4 do Informacji, na str. 4 Zał. Nr 1 oraz w sprawozdaniu Rb-NDS przychody w łącznej kwocie 20.904.678,70 zł, która stanowiła 191,7% planu w tym:

- „sprzedaż papierów wartościowych długoterminowych, (obligacji”)- 6.900.000 zł,
- „sprzedaż papierów wartościowych krótkoterminowych”- 10.000.000 zł,
- „wolne środki”- 4.004.678,70 zł
Rozchody wykonano w 56,74% planu rocznego.

7. Wg danych zaprezentowanych w sprawozdaniu Rb-Z Gminy Lesznowola za okres pod początku roku do 30 czerwca 2012 roku stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 69.811.022,38 zł, co stanowi ok. 39,6% planowanych dochodów budżetu Gminy ogółem.
Na powyższą kwotę składają się kredyty i pożyczki, oraz wyemitowane obligacje długoterminowe w wysokości 59.811.022,38 zł oraz obligacje krótkoterminowe wyemitowane na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł.
Po uwzględnieniu wykazanych w w/w sprawozdaniu kredytów i pożyczek zaciąganych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 2.050.000 zł w/w wskaźnik długu wynosi 38,41%.
8. Zrealizowane w opiniowanym okresie obciążenia budżetu Gminy z tytułu spłaty zaciągniętego długu stanowiły 3,02% zaplanowanych na 2012 rok dochodów, zaś po wyłączeniu kwoty 50.000 zł – 3%.
9. £ącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku przedłożono:
a) Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli oraz Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze br.
b) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy , w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdza, że zaplanowane przez Radę Gminy Lesznowola dochody i wydatki budżetowe na 2012 rok zostały zrealizowane w opiniowanym okresie na poziomie w sposób istotny odbiegającym od wskaźnika upływu czasu. Wpływ na to miało bardzo niskie wykonanie założonych w uchwale budżetowej na bardzo wysokim poziomie dochodów i wydatków majątkowych, które stanowiły ponad 40% ogólnej kwoty dochodów i wydatków roku 2012.
Przyjmując założenie, iż w II półroczu br. wpływy budżetowe ukształtują się na poziomie zbliżonym do uzyskanych w I półroczu planowane na koniec 2012 roku w wysokości 66.811.022 zł zadłużenie Gminy może osiągnąć, a nawet nieco przekroczyć określoną art. 170 cyt. ustawy z 2005r. o finansach publicznych granicę 60% wykonanych dochodów. Należy przy tym dodatkowo mieć na uwadze ustalony przez Radę Gminy Lesznowola w wyniku zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej bardzo wysoki (27.000.000 zł) limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowych kredytów i obligacji, które Wójt może zaciągnąć w roku 2012. W przypadku bowiem, gdyby doszło do sytuacji, w której część zaciągniętych w ramach w/w limitu zobowiązań nie zostanie spłacona do końca 2012 roku, stają się one długoterminowymi zobowiązaniami powiększającymi dług gminy na koniec roku bieżącego. Należy zauważyć iż, w I-szym półroczu wyemitowano już obligacje krótkoterminowe na kwotę 10.000.000 zł tj. na maksymalną ustaloną pierwotnie przez Radę kwotę.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Składu Orzekającego, istnieje realne zagrożenie nie wykonania w roku 2012 budżetu Gminy Lesznowola na poziomie uchwalonym przez Radę Gminy. Należy zatem stale monitorować stopień realizacji budżetu a także zadłużenia Gminy oraz – w przypadku braku możliwości pozyskania zaplanowanych dochodów – urealnić kwoty założonych na 2012 rok wpływów budżetowych, a co za tym idzie dokonać korekty planowanych wydatków.

Także jak widać problem z budżetem na rok 2012 jest dość istotny!. Zaciągnięte zobowiązania głównie dotyczące budowy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle odbiją się jeszcze nie raz czkawką i będą odbijać się przez kilkanaście najbliższych lat. Jednak najgorszy jest poziom zadłużenia, który może przekroczyć 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów gminy Lesznowola. Traktuje o tym art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku:

„Art. 170. [£ączna kwota długu] 1. £ączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.
2. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.
3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się po zakończeniu programu, projektu lub zadania realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków.
5. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek i udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 169 ust. 1 i 2″.

Na ostatniej XXII sesji rady gminy w Lesznowoli Pani wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik powiedziała, że czas prosperity w gminie się skończył. Aktualnie gmina musi zrobić wszystko aby zadłużenie spadło. Częściowo tego dokonano już na XXII sesji rady gminnej. Cięcia były dość znaczne, a także dokonano licznych przesunięć inwestycyjnych na lata 2013 -2014. Na grudniowych sesjach okaże się: co dalej z finansami gminy w związku z wykonaniem budżetu za rok 2012?, co z przyszłorocznym budżetem na rok 2013?, co z Wieloletnią Prognozą Finansową?. Odpowiedzi na te pytanie poznamy na sesjach grudniowych!.

Źródło: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Pozdrawiam Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Problemy budżetowe gminy Lesznowola

Postautor: Kamil M » czw gru 06, 2012 5:30 am

Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2012


1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 25.000.000,- zł z tego:
majątkowe o kwotę 25.000.000 ,- zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.100,- zł z tego:
bieżące o kwotę 6.100 ,- zł.
3. Dochody budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszą 135.520.592 ,- zł z tego:
a) bieżące w kwocie 105.995.816,- zł,
b) majątkowe w kwocie 29.524.776,- zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały
tabelą Nr 1.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 13.084.283,- zł z tego:
a) bieżące o kwocie 1.022.861,- zł,
b) majątkowe w kwocie 12.061.422,- zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.090.383,- zł z tego:
a) bieżące o kwocie 1.414.383,- zł,
b) majątkowe w kwocie 676.000,- zł.
3. Wydatki budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszą 163.490.230,- zł z tego:
a) bieżące w kwocie 105.593.993,- zł,
b) majątkowe w kwocie 57.896.237,- zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 14.000.000,-zł .
Deficyt budżetu po zmianach wynosi 27.969.638,-zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.969.638,-zł.
b) zaciągniętego kredytu w kwocie 10.000.000,-zł
c) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 14.000.000,-zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 14.000.000,-zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)
3. Ustala się przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie 34.904.678,-zł z następujących tytułów:
a) z zaciągniętego kredytu w kwocie 10.000.000,-zł
b) ze sprzedaży papierów wartościowych przez Gminę (obligacji) w kwocie 20.900.000,-zł
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.004.678,-zł.
4. Zwiększa się limity zobowiązań na emitowanie papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 14.000.000,-zł
5. Ustala się limity zobowiązań po zmianach do zaciągania:
a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 36.000.000,-zł z tytułu:
- zaciąganych kredytów 5.000.000,-zł
- emitowanych papierów wartościowych 31.000.000,-zł
b) na sfinansowanie planowanego deficytu z tytułu:
- zaciąganego kredytu w kwocie 10.000.000,-zł
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 14.000.000,-zł
c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.900.000,-zł z tytułu
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji).

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych:
1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej
w § 3 ust. 5 lit.a tj. do kwoty 36.000.000,-zł w tym:
-zaciąganych kredytów do kwoty 5.000.000,-zł
-emitowanych papierów wartościowych do kwoty 31.000.000,-zł
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej
w § 3 ust. 5 lit.b – zaciąganego kredytu do kwoty 10.000.000,-zł
- emitowanych papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 14.000.000,-zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej
w § 3 ust. 6 lit.c – emitowanych papierów wartościowych do kwoty
6.900.000,-zł.
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Problemy budżetowe gminy Lesznowola

Postautor: Kamil M » czw gru 06, 2012 5:33 am

I.
DOCHODY 11.11.2012 r.
160 514 492
w tym:
bieżące
majątkowe105 989 716
54 524 776
 
Zmniejszenie
25 000 000

25 000 000
 
Zwiększenie
6 100
6 100

II.
Dochody po zmianach
135 520 592
105 995 816
29 524 776

III.
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)

20 900 000
 
 

IV.
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (BOś)

10 000 000
 
 

V.
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

4 004 678
 
 
VI. 
RAZEM PRZYCHODY (III+IV+V)
34 904 678
 
 

RAZEM (II+VI)
170 425 270I.
WYDATKI 11.11.2012 r.
174 484 130
w tym:
bieżące
majątkowe105 202 471
69 281 659
 
Zmniejszenie
13 084 283
1 022 861
12 061 422
 
Zwiększenie
2 090 383
1 414 383
676 000
II.
Wydatki po zmianach
163 490 230
105 593 993
57 896 237
III.
Spłata pożyczek
3 535 040
 
 
IV.
Spłata kredytów
400 000
 
 

V.
Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)

3 000 000
 
 
VI.
RAZEM ROZCHODY (III+IV+V)
6 935 040
 
 

RAZEM (II+VI)
170 425 270
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Budżet na rok 2013 przyjęty przez gminę Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt gru 28, 2012 10:15 pm

Na XXIV sesji Rady Gminy w Lesznowoli uchwalono budżet na rok 2013. Nadchodzący rok będzie wyjątkowo trudny dla samorządów lokalnych w Polsce. Wyjątkiem w tym względzie nie będzie nawet Lesznowola.

Na samym początku debaty o przyszłorocznym budżecie gminy Lesznowola głos zabrała Pani wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik, która podkreśliła dużą rangę tego wydarzenia. Jak co roku przyjęcie budżetu jest ważnym wydarzeniem dla samorządu lokalnego jak i dla mieszkańców. Projekt przyszłorocznego budżetu nie jest budżetem moich marzeń. Wszystko przez kryzys gospodarczy, który odbił swoje piętno nie tylko na Polsce, ale także na gminie Lesznowola. Spowolnienie gospodarcze wpływa na malejące dochody Skarbu Państwa, co ma swoje odniesienie na finanse gminy Lesznowola. Dodatkowo minister finansów Pan Jacek Rostowski wprowadził bardzo restrykcyjne regulację dotyczące samorządów gminnych. Powodują one, że wydatki gminy nie mogą być wyższe, niż dochody własne. W związku z tym wszystkim wiele gmin w Polsce będzie mogło tylko realizować bieżące zadania jak oświata, utrzymanie w dobrym stanie dróg lokalnych czy oświetlenie. Wielu samorządom zabraknie środków na potrzebne dla mieszkańców inwestycji infrastrukturalne. Pod tym względem sytuacja gminy Lesznowola nie jest, aż tak bardzo tragiczna. Wszystko przez to, że już w 2011 roku gmina Lesznowola zabezpieczyła się w grunty, które można sprzedać pozyskując nowe środki finansowe. Największym sukcesem na tym polu było pozyskanie gruntów EKO Mysiadło przy ulicy Puławskiej. Aktualnie gmina Lesznowola czyni starania o pozyskanie nowego gruntu. Tym razem zakup miałby być dokonany od Agencji Nieruchomości Rolnej.

W dalszej części swojej wypowiedzi Pani wójt podkreśliła, że spadek dochodów gminy Lesznowola w roku 2013 będzie znaczący. Udział w podatku od osób fizycznych zmniejszył się o ponad 10%. W przypadku osób prawnych zmiany dotyczą ponad 40% dotychczasowych dochodów. Podatek od osób cywilnych spadek, aż o 50%!. Subwencja oświatowa wystarcza na nie całe 70% potrzebnych środków na edukację gminną. Resztę, która stanowi 30% musi pokrywać gmina Lesznowola z własnych środków finansowych. Do tego wszystkiego trzeba dodać rosnące w nowym roku budżetowym „janosikowe”. środki, które mają na celu wyrównywanie szans mniej zamożnych samorządów. Powodują dużą wyrwę w finansach gminnych. W przyszłorocznym budżecie gminy Lesznowola na „janosikowe” będzie przeznaczone 8 022 000,00 zł. Jest to wzrost względem 2012 roku o 1 600 000,00 zł!.

Wracając do sprzedaży gruntów. To gmina Lesznowola w 2012 roku planowała sprzedaż nieruchomości za kwotę 57 000 000,00 zł. Jednak plan nie został wykonany i suma uzyskana ze sprzedaży gruntów bardzo rozminęła się ze stanem rzeczywistym. Sprzedano dwie działki, które łącznie dały kwotę rzędu – 850 000,00 zł. Sprzedaż gruntów w 2012 roku miała pomóc w szybszych inwestycjach w gminie. Jednak przetarg dotyczący sprzedaży Eko Mysiadła 16 grudnia 2012 roku okazał się fiaskiem. Kolejne rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na 8 marca 2013 roku. Jest nadzieja. że tereny inwestycyjne w Mysiadle zostaną sprzedane nowemu właścicielowi. Niestety brak sprzedaży nieruchomości wpłynął na spore problemy dotyczące nie tylko budżetu na rok 2012, ale także na rok 2013. Do 15 listopada 2012 roku gmina Lesznowola była zobligowana do przedłożenia projektu budżetu na rok 2013 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Regionalna Izba Obrachunkowa analizując wykonanie dochodów za III kwartały 2012 roku uznała, że nie może wydać poprawnej opinii dla przyszłorocznego budżetu. Wszystko przez to, że sprzedaż gruntów we Mysiadle mogła okazać się nie realna. Tak się niestety stało, bo przetarg z 16 grudnia 2012 roku nie został rozstrzygnięty po myśli gminy Lesznowola. W związku z zaistniałą sytuacją gmina musiała przedstawić korektę budżetu, która zakładała urealnienie sprzedaży gruntów i spadki przychodów z tytułu podatków. Niestety też miała swoje wpływy na realizację zadań inwestycyjnych w gminie Lesznowola. Warto w tym aspekcie przyjrzeć się bliżej wnioskom budżetowym na rok 2013 przedłożonym przez Radę Sołecką wsi £azy:

1. Budowa chodnika na brakującej części ul. Podleśnej od ul.Granicznej
2. Budowa ul. Spokojnej, Marzeń, Szmaragdowej wraz z odwodnieniem
3. Budowa ul. Kwiatowej
4. Budowa ul. Wrzosowej
5. Budowa ul. Familijnej
6. Wykonanie utwardzonej nawierzchni ul. Szklarniowej
7. Wykonanie projektu ul. Perłowej
8. Kontynuacja budowy świetlicy

Z tych planów w wykazie przedsięwzięć gminy Lesznowola na lata 2013 – 2017 znajdują się następujące pozycje (dotyczące sołectwa £azy):

1. Aktualizacja projektu i budowa świetlicy finansowanie w latach 2013 – 2014. W 2013 roku kwota wydatków na ten cel wynosi 100 000,00 zł, a w rok 2014 – 104 216,00 zł. Jest to zgodne z 8 punktem wniosków budżetowych przedłożonych przez Radę Sołecką wsi £azy.

2. Projekt budowy ulicy Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową. Na rok 2013 jest przewidziane na ten cel 70 000,00 zł. We wnioskach Rady Sołeckiej była budowa tych ulic, ale w planie przedsięwzięć na razie jest uwzględniony.

3. Projekt budowy ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową. Na rok 2013 jest przewidziane na ten cel 75 000,00 zł. We wnioskach Rady Sołeckiej była budowa tych ulic, ale w planie przedsięwzięć na razie jest uwzględniony tylko projekt.

Bardzo dobrze na przykładzie sołectwa £azy widać jak ograniczenia finansowe wpłyną na działania inwestycyjne gminy Lesznowola. Sama Pani wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik podkreśliła, że realizacja inwestycji w przyszłym roku to kontynuacja bieżących zadań. Najważniejszą inwestycją dla gminy Lesznowola pozostaje Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Wydatkowanie na ten cel będzie bardzo wysokie!. W latach 2013 -2014 będzie to kwota rzędu 34 275 442,00 zł. Dodatkowo gmina Lesznowola myśli o rozbudowie Zespołu Szkół w Mrokowie. Jeżeli chodzi o drogi gminne to będą one realizowane tam gdzie są już pozwolenia na budowę.

Pani wójt podkreśliła, że budżet jest to akt ciągle żywy i dynamiczny. Na każdej sesji Rady Gminy Lesznowoli staramy się wprowadzać zmiany. Czasami są to miłe rzeczy jak subwencje od ministra finansów. Na XXIV sesji Rady Gminy okazało się, że ministerstwo przyznało gminie Lesznowola subwencję w kwocie 1 025 000,18 zł. Jest to subwencja wyrównawcza z subwencji ogólnej.

Na sam koniec swojej wypowiedzi Pani wójt podkreśliła, że budżet na rok 2013 nie musi być wcale pechowy. W mediach pojawiają się opinię, że w III kwartale 2013 roku sytuacja gospodarcza Polski powinna poprawiać się. Wówczas także gminy powinny odczuć pozytywne zmiany.

Jeśli chodzi o sam budżet gminy Lesznowola na rok 2013 to:

Ustala się dochody w łącznej kwocie 158.567.924,-zł
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 111.706.973,-zł
b) dochody majątkowe w kwocie 46.860.951,-zł

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 151.251.025,-zł
z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 111.569.340,-zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 39.681.685,-zł

Dotacje celowe 6.033.579,-zł
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)- w wysokości 2.398.536,-zł

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (§2030) w wysokości – 329.700,-zł.

3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowy podpisane.

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał na przyszłość”. Umowy podpisane.

Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa 23.610.161,-zł. Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania, na które planuje się kwotę 30.948.023,-zł. Do wydatków, które powinny być pokryte subwencją Gmina dokłada 7.337.862,-zł tj. 24%.
Zwiększenie wydatków związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012r a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz reformy oświaty.
Dochody własne planowane są w kwocie 145.424.184,-zł
W strukturze dochodów własnych najbardziej znaczącymi pozycjami są:
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 41.726.231,-zł . Wielkość udziału
gminy we wpływach z podatku dochodowego wyniesie 37,42%
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 4.000.000,- zł.
Udziały planowane są na wyższym poziomie, z uwagi na zwiększoną liczbę osób
zameldowanych na stałe w gminie oraz zwiększającą się liczbę podmiotów
prawnych.
podatek od nieruchomości 25.000.000,- zł
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż gruntów komunalnych (§ 0770) 57.000.000,-zł. Gmina Lesznowola decyzją Wojewody Mazowieckiego otrzymała grunty Skarbu Państwa o pow. 83,5 ha po byłym KPGO Mysiadło, z których część sprzeda w 2013r.

4. Planowane podstawowe dochody podatkowe: to kwota 77.280.231,-zł w tym:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 4.000.000,-zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 41.726.231,-zł
- podatek rolny 308.000,- zł
- podatek od nieruchomości 25.000.000,- zł
- podatek leśny 20.000,- zł
- podatek od środków transportowych 1.646.000,-zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
80.000,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.400.000,- zł
wpływy z opłaty skarbowej 100.000,-zł


5. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości
350.000,-zł

6. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne od osób prawnych §0490 w rozdz.
75615 szacuje się na kwotę 560.000,-zł, a od osób fizycznych na kwotę 3.000.000,-zł
w rozdz. 75616

III. OBJAśNIENIA WYDATKÓW

Wielkość wydatków określona została z jednej strony w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań gminy, z drugiej strony o wstępne informacje Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach subwencji i dotacji oraz dochodów własnych gminy.
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z przygotowanym przez Ministra Finansów projektem ustawy budżetowej na 2013 r. wynosi 102,7 %. Jednakże w wielu pozycjach wydatków planuje się na poziomie 2012r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok określa się na kwotę 167.751.025,-zł
(tabela Nr 2) w tym:
wydatki bieżące 115.069.340,-zł tj. 68,60%
wydatki majątkowe 52.681.685,-zł tj. 31,40%
2. Najwyższe ogólne wydatki planowane są w działach:
a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły
i przedszkola ) – 79.490.603,-zł tj. ogólnych wydatków 47 %
b) transport i łączność (wydatki na drogi) – 17.950.574,-zł tj. 11%.
c) administracja publiczna (łącznie z wydatkami w rozdz. : Rady Gmin i Urzędy
wojewódzkie, starostwo powiatowe i obsługa administracyjna systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi) – 13.836.915,-zł tj. 8 %.
d) rolnictwo i łowiectwo – 11.704.716,-zł tj. 7% (wydatki na budowę wodociągów
i kanalizację)
3. Wskaźniki wydatków bieżących kształtują się następująco w wybranych
działach;
a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 54.383.603,-zł
tj. 47 % ogólnych wydatków bieżących,
b) administracja publiczna – 13.706.915,-zł tj. 12%
c) transport i łączność – 8.271.390,-zł tj. 7%
d) pomoc społeczna 5.058.339,-zł tj. 4%
4. Wpłata gminy do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą
subwencji dla gmin stanowi kwotę 8.022.482,-zł tj. 7 % wydatków bieżących
i stanowi kwotę obligatoryjną.
5. Planuje się rezerwę ogólną, która będzie wykorzystywana w toku wykonywania
budżetu w trybie przeniesień w wysokości 1.470.000,-zł oraz rezerwę celową na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
360.000,- zł.
6. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przeznacza się między innymi kwotę
134.931,-zł jako pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego
(rozdz. 60013 § 6050) na:
a) projekt budowy skrzyżowania ulicy Słonecznej z ul. Postępu wraz z sygnalizacją
świetlną w Kolonii Lesznowoli – Nowej Woli – 67.035,-zł
b) projekt rozbudowy ul. Nowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w Starej
Iwicznej – 67.896,-zł
7. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 40.780.828,-zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.464.259,-zł
c) wydatki na obsługę długu w kwocie 3.868.194,-zł
d) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 245.000,-zł oraz na realizację
zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie
105.000,-zł . Razem 350.000,-zł.
8. Wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami planuje się w kwocie 3.560.000,-zł
w tym:
w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90002- Gospodarka odpadami § 4300- Zakup usług pozostałych – 3.000.000,-zł
w dziale 750- Administracja publiczna rozdz. 75023-Urzędy gmin „Obsługa
administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” w kwocie
560.000,-zł

DOTACJE BIEżĄCE (wynikające z Załącznika Nr 1) planowane do udzielenia w 2013 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 20.566.693,-zł przeznaczone są na:
1. Dotacje podmiotowe bieżące w łącznej kwocie 18.046.693,-zł
w dziale w dziale 801 – Oświata i wychowanie wysokości 14.322.293,-zł
dla:
- niepublicznych szkół podstawowych – 2.017.547,-zł
- niepublicznych oddziałów przedszkolnych „O” – 469.614,-zł
- niepublicznych przedszkoli – 11.377.441,-zł
- niepublicznych punktów przedszkolnych – 457.691,-zł
b) w dziale 853- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej dla
niepublicznych żłobków – 374.400,-zł
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 3.350.000,- zł dla:
- Gminnej Biblioteki w Lesznowoli 950.000,-zł
- Gminnego Ośrodka Kultury 2.400.000,-zł
2. Dotacje celowe bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych 1.985.000,-zł
a) w dziale 600 – Transport i łączność 1.770.000,-zł dla Miasta Stołecznego
Warszawy w tym:
- na dofinansowanie linii autobusowych komunikacji uzupełniającej ZTM –
1.170.000,-zł
- na udział w kosztach wspólnego biletu – 600.000,-zł
w dziale 750- Administracja publiczna (rozdz. 75020) dla Powiatu Piaseczyńskiego 180.000,-zł na utrzymanie filii starostwa w zakresie komunikacji i architektury.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.000,-zł w tym dla:
- Komendy Wojewódzkiej Policji 25.000,-zł na zatrudnienie pracownika administracyjno-biurowego i na nagrody
-Powiatu Piaseczyńskiego 10.000,-zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego.
3. Dotacje celowe bieżące udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów
publicznych (między innymi fundacjom i stowarzyszeniom ) określa się na kwotę
535.000,-zł w tym:
a) na zadania takie jak: prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, obsługa
zawodów sportowych, upowszechnianie turystyki, wspieranie kultury, działania
profilaktyczne, socjoterapeutyczne, wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego – 455.000,-zł
Zlecenie zadań i udzielenie dotacji nastąpi na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.).
b) 80.000,-zł na konserwację rowów melioracyjnych. Udzielenie dotacji celowej na
rzecz spółek wodnych nastąpi na podstawie uchwały Nr 233/XVIII/2012 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012r w sprawie ustalenia zasad udzielania
dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, tryb postępowania przy udzielaniu
dotacji i sposobu jej rozliczania w Gminie Lesznowola.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki majątkowe na 2013r. planowane są w wysokości 52.681.685,-zł w tym:
Wydatki majątkowe roczne w wysokości 5.302.434,-zł (Określa szczegółowo
tabela 2a )
Wydatki majątkowe wieloletnie ujęte szczegółowo w Wykazie Przedsięwzięć
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 47.379.251,-zł (załącznik Nr 3 do WPF Lp.I)

W wydatkach i majątkowych rocznych planuje się dotacje celowe w kwocie
3.625.403,-zł (załącznik Nr 1) w dziale 600 – Transport i łączność 2.943.244,-zł dla:
1) Samorządu Województwa Mazowieckiego 793.244,-zł z tego:
- na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 – 699.304,-zł
- na projekt sygnalizacji świetlnej w Lesznowoli ul. Szkolna 93.940,-zł
2) Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego 2.832.159,-zł na przebudowę drogi
w Wilczej Górze i w Władysławowie.

Wydatki majątkowe w kwocie 52.681.685,-zł planuje się sfinansować :
środkami własnymi gminy w kwocie 50.020.734,-zł w tym środkami ze sprzedaży gruntów 50.020.734,-zł
dotacjami z Unii Europejskiej w kwocie 2.395.040,-zł
środkami z budżetu państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej 265.911,-zł

Największe środki przeznacza się między innymi:
1. W dziale 801 na zadania z zakresu oświaty kwotę 25.107.000,-zł w tym na:
- budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle
budowę przyłącza energetycznego do CEiS w Mysiadle
budowę przedszkola w Wólce Kosowskiej
2. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 11.617.716,-zł w tym między innymi na:
a) Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Lesznowola o ogólnych
nakładach 44.696.941,-zł, szczegółowo określa załącznik Nr 3a/1 do WPF, który
urealnia nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz nazwy działań
inwestycyjnych.
b) Kompleksowy program gospodarki wodnej Gminy Lesznowola o ogólnych nakładach
17.323.781,-zł. określa załącznik Nr 3a/2 do WPF, który urealnia nakłady inwestycyjne
w poszczególnych latach oraz nazwy działań inwestycyjnych.

Ogólny koszt inwestycji, rok rozpoczęcia i zakończenia robót znajduje się w załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.V. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Przychody – 0

2. Rozchody 7.316.899,-zł w tym:
- spłata rat pożyczek – 3.666.899,-zł
- spłata rat kredytów – 650.000,-zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji) – 3.000.000,-zł

3. Spłata pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych w wysokości
7.316.899,-zł następuje z nadwyżki budżetowej za 2013r którą przeznacza się na:
- spłatę rat pożyczek – 3.666.899,-zł
- spłatę rat kredytów – 650.000,-zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji) – 3.000.000,-zł

4. £ączna kwota długu gminy na koniec 2013 r. planowana jest na poziomie
59.494.123,- co stanowi 33,98% planowanych na 2013 rok dochodów
(przy maksymalnej możliwości 60 %) a po uwzględnieniu łącznej kwoty wyłączeń z
art. 243 ust.3 pkt 1 uofp oraz z art. 170 ust.3 sufp tj. kwoty 2.000.000,-zł
zobowiązania te wynoszą 57.494.123,-zł tj. 32,84% planowanych na 2013 rok
dochodów.

5. £ączna kwota przypadających do spłaty w 2013r rat pożyczek, kredytów i wykupu
obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi 11.185.093,-zł (7.316.899,-zł + odsetki
3.868.194,-zł) tj. 6,39% planowanych na 2013rok dochodów (przy maksymalnej
możliwości 15%).

Źródło: biuletyn informacji publicznej gminy Lesznowola

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
portal WspolneRazem.pl
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Problemy budżetowe gminy Lesznowola

Postautor: Kamil M » śr maja 01, 2013 11:09 am

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Lesznowola za rok 2012. Wpływ na tą decyzję miało wiele czynników. Po pierwsze brak wykonania dochodów majątkowych, obniżenie górnych stawek podatkowych, powiększenie deficytu budżetowego przez ponad normatywne zaciąganie kredytów przez gminę Lesznowola, naruszono art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, która zezwala jednostce samorządowi terytorialnego na zadłużanie się do 60% wykonanych dochodów. W przypadku gminy Lesznowola te wskazania zostały przekroczone i wyniosły 76,18%!. Jak widać sytuacja finansowa gminy jest bardzo poważna!.

Postaram się wam powoli przedstawić główne zarzuty ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie odnośnie negatywnej opinii za wykonanie budżetu gminy Lesznowola z roku 2012. Dochody ogółem gmina Lesznowola w roku 2012 wykonała na poziomie 109 952 239,61 zł to jest 84,24% planu. W tym warto zauważyć, że dochody majątkowe zostały wykonane w 15,77%, zaś dochody bieżące w 100,29% to jest 106 044 920,33 zł. Największy problem był z wykonaniem dochodów majątkowych, które były zaplanowane w budżecie na kwotę 24 774 776,00 zł, aż 22 250 000,00 zł stanowiły wpływy ze sprzedaż gruntów gminnych!. Niestety tego ambitnego planu nie zrealizowano!. Gmina Lesznowola sprzedała jedynie grunty za kwotę 1 393 800,00 zł co stanowiło 6,26% zakładanego planu!. Przez brak wpływów ze sprzedaży gruntów powstała ogromna wyrwa budżetowa!. Warto wspomnieć, że środki ze sprzedaży były zaplanowane w wyższej kwocie. Spodziewano się zysków w kwocie 57 000 000,00 zł. Na ostatniej sesji Rady Gminy Lesznowola podjęto decyzję o zmniejszeniu tych wpływów do kwoty 22 250 000,00 zł, a także zaplanowano zyski na rok 2013 w kwocie 44 000 000,00 zł. Już wiemy, że ta kwota również będzie mniejsza, bo aktualnie trwa już trzeci przetarg na sprzedaż gruntów gminnych i całościowa kwota wynosi 41 267 963,00 zł. Jednak tym razem do sprzedaży są nie tylko grunty znajdujące się w Mysiadle, ale także w Magdalence i Zamieniu. Wcześniej oferowane były tylko grunty znajdujące się wzdłuż ulicy Puławskiej po dawnym KPGO Mysiadło. W związku z tym widzimy jasno, że w trzecim przetargu wycena gruntów znowu została obniżona. Wpływ na to oczywiście ma kryzys gospodarczy i duże oczekiwanie gminy na wpływy ze sprzedaży w/w gruntów.

Kolejnym błędem gminy Lesznowola było obniżenie górnych stawek podatkowych. Wpływy z tego tytułu były niższe o kwotę 6 813 323,00 zł co stanowiło 6,26% wykonanych dochodów!. Także odnotowano stratę w wysokości 581 298,90 zł z tytułu ordynacji podatkowej. W tym przypadku warto przypomnieć, że stawki podatkowe od nieruchomości i transportu nie zostały podniesione. W przypadku stawek podatkowych od nieruchomości gmina Lesznowola mogła w 2012 roku podnieść opłaty o 4%. Dokładnie tyle w 2012 roku wyniosła inflacja. W przypadku podatku od środków transportu gmina nawet obniżyła niektóre podatki dla przedsiębiorców. Te wszystkie zabiegi miały na celu pomóc przedsiębiorców i jeszcze bardziej zachęcić ich do inwestowania na terenie gminy Lesznowola. Problem w tym, że gmina Lesznowola podejmując powyższe uchwały liczyła na zyski ze sprzedaży gruntów w Mysiadle. Przez ich brak, obniżenie podatków wpłynęło na kolejne straty po stronie dochodów w budżecie gminy Lesznowola!.

Wydatki zrealizowano w planowanej kwocie 139 223 448,22 zł to jest 96,39% zakładanego planu. Niestety przez wykonanie dochodów w kwocie 109 952 239,61 powstał bardzo duży deficyt w wysokości 29 271 280,61 zł!!!. Warto dodać, że w uchwale budżetowej na rok 2012 zaplanowano deficyt w kwocie 13 969 638,00 zł. Gmina Lesznowola pokryła swój deficyt za pomocą wolnych środków 3 969 638,00 zł, kredytu bankowego w kwocie 10 o00 000,00zł, kredyt krótkoterminowy w kwocie 5 000 000,00zł. Tylko w drugiej połówce roku 2012 gmina Lesznowola zaciągnęła krótkoterminowe zobowiązania finansowe w kwocie 19 000 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu finansowego gminy!. £ącznie w 2012 gmina Lesznowola zaciągnęła zobowiązania finansowe w kwocie 39 904 678,70 zł!. Z czego 15 000 000,00 zł stanowiły kredyty zaciągnięte w bankach, 20 900 000,00 zł to obligacje komunalne, 4 004 678,70 zł to wolne środki. Warto dodać, że 10 000 000,00 zł kredytu zostało przekazane na dalszą budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Reszta jak było wspomniane wcześniej na spłatę deficytu budżetowego. Cała sytuacja powstała z winny gminy. Wszystko przez to, że dochody ze sprzedaży gruntów w Mysiadle zostały zapisane w budżecie gminy Lesznowola. To spowodowało, że gmina licząc na zyski ze sprzedaży wydała więcej, niż realnie miała!. Wytknęła to gminie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, która wezwała do usunięcia z budżetu na rok 2013 zysków ze sprzedaży gruntów. RIO wskazało, że gmina Lesznowola powinna po ewentualnej sprzedaży gruntów wpisać środki do budżetu, a nie przed ich zbyciem!.

Niestety zadłużenie gminy Lesznowola na koniec 2012 roku wyniosło 85 811 022,38 zł i stanowiło 78,74% wykonanych dochodów w poprzednim roku!. Na powyższą kwotę złożyły się zaciągnięte przez gminę Lesznowola kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje komunalne!.

W związku z tym wszystkim Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie podjęła negatywną decyzję odnośnie wykonania budżetu gminy Lesznowola za rok 2012!. Zdaniem składu orzekającego gmina Lesznowola powinna podjąć jak najszybciej działania zmierzające do zmniejszenie zadłużenia i doprowadzenia do zgodności z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku!. Skład dodał, że w swojej uchwale o sygnaturze Nr Wa.129.2013 odniósł się tylko do zgodności sprawozdania gminy Lesznowola z prawem i stanem faktycznym. Natomiast ocena działań wójta w zakresie gospodarności i celowości przy wykonaniu budżetu należy do kompetencji Rady Gminy Lesznowola!.

Niestety sytuacja finansowa gminy Lesznowola jest dramatyczna!. Zadłużenie jest naprawdę olbrzymie, a gmina Lesznowola nie ma pomysłu na poprawę sytuacji finansowej. Warto dodać do całej litanii uchybień ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej ponad normatywne zatrudnienie w gminie i jednostkach organizacyjnych gminy Lesznowola!. Od roku 2011 wynagrodzenia dla pracowników wzrosły o 2 661 024,00 zł!, co stanowi średni wzrost o 30% nakładów na ten cel. Niestety nadal gmina Lesznowola ślepo liczy na sprzedaż gruntów inwestycyjnych w Mysiadle, Magdalence i Zamieniu. Jednak nawet sprzedaż nie zmieni złej sytuacji finansowej!. Aktualnie potrzebne jest wprowadzenie konkretnych reform. Bez tego gmina upadnie i zbankrutuje, albo będzie w stanie tylko realizować podstawowy koszyk zadań publicznych (szkolnictwo, pomoc społeczna, transport). Zabraknie środków na rozwój gminy, co przy świetnej lokalizacji (bliskość Warszawy) będzie bardzo dużym marnotrawstwem. Dodam, że jestem bardzo ciekawy głosowania radnych nad absolutorium dla Pani wójt za wykonanie budżetu za rok 2012. Najprawdopodobniej nastąpi to sesji majowej Rady Gminy Lesznowola. Pozytywna opinia radnych będzie po prostu śmieszna wobec tych wszystkich nieprawidłowości wykazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie!.

Źródło: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Adres do uchwały NR Wa.129.2013

http://bip.warszawa.rio.gov.pl/?a=12890

Pozdrawiam Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Problemy budżetowe gminy Lesznowola

Postautor: Kamil M » czw maja 30, 2013 9:22 am

Coraz większe kłopoty finansowe ma gmina Lesznowola. W poprzednim roku zadłużenie gminy wzrosło o 36 mln i wyniosło łącznie już 85 mln zł. Wydawało się, że panaceum na tą złą sytuację będzie sprzedaż gruntów po dawnym KPGO Mysiadło, które zostały odzyskane przez gminę od poprzednich właścicieli. Jednak kolejne przetargi organizowane przez gminę Lesznowola okazywały się całkowity fiaskiem. Dopiero przy okazji czwartego przetargu wyszło szydło z worka...księgi wieczyste KPGO Mysiadło objęte są hipoteką. W sumie wierzytelności trzech podmiotów wynoszą 19 397 114,29 zł.

Wiele osób zastanawiało się czemu grunty w dobrej lokalizacji nie są sprzedawane. Powód znalazł się sam przy okazji czwartego przetargu ogłoszonego przez gminę Lesznowola na sprzedaż gruntów po dawnym KPGO Mysiadło. W ogłoszeniu przetargu czytamy następujące zdania:

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i oświaty - obręb KPGO Mysiadło (WA1I /00020924/9 – IV dział księgi - obciążenia*). * w sprawie wpisów w dziale IV księgi wieczystej WA1I /00020924/9 toczy się
postępowanie sądowe w celu ich wykreślenia.


Według księgi wieczystej obciążenia hipoteczne na grunty po dawnym KPGO Mysiadło (83,5736 HA) wynoszą 19 397 114,29 zł. Teraz już nas nie dziwi fakt czemu gmina Lesznowola nie może sprzedać gruntów. Kto podejmie się kupienia gruntów z roszczeniami finansowymi innych podmiotów?. Dziwi tylko fakt, że właśnie na sprzedaży gruntów ma się opierać powolne wychodzenia z dołka finansowego. Wielokrotnie tą sprawę podnosiła Pani wójt, która na sesjach mówiła, że gmina Lesznowola jest bardzo dobrze przygotowana na trudne czasy kryzysu gospodarczego, bo posiada własne działki, które może sprzedać. Pierwszy przetarg został ogłoszony jeszcze w 2012 roku. Wówczas oczekiwano ze sprzedaży gruntów po dawnym KPGO Mysiadło w sumie 57 mln zł, które wpisano po stronie dochodów do budżetu roku 2012. To okazało się bardzo dużym błędem, bo gminie udało się sprzedać tylko dwie działki i to w innych lokalizacjach. Przez to powstał bardzo duży deficyt budżetowy sięgający powyżej 22 mln zł. W sumie na ratowanie budżetu roku 2012 zaciągnięto 36 mln zł nowego zadłużenia. Jedną ze składowych był zaciągnięty kredyt w wysokości 10 mln zł, który został przeznaczony na dalszą budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Kolejne obciążenia wynikały z zaciągniętych obligacji komunalnych. W sumie zadłużenie gminy Lesznowola na koniec 2012 wyniosło 85 mln zł. Przez to Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za rok 2012. Powołując się przy tym na art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku, który wprost definiuje, że zadłużenie gminy nie może przekroczyć 60% względem wykonanych dochodów w danym roku budżetowym. W przypadku gminy Lesznowola te wszystkie progi zostały przekroczone i to dość znacznie. Wykonane dochody w 2012 roku wyniosły 109 mln zł, a zadłużenie 85 mln zł. Wobec tego osiągnięto 78% zadłużenia względem bieżących dochodów gminy. Wydawało się, że nadchodzący rok 2013 będzie zdecydowanie lepszy dla finansów publicznych gminy Lesznowola. Jednak pierwsze nadzieje spaliły szybko na panewce. Kolejne dwa przetargi na sprzedaż gruntów gminnych w Magdalence, Mysiadle i Zamieniu okazały się fiaskiem!. Choć cena była dość atrakcyjna i spadła względem pierwsze przetargu, do 44 mln zł w drugim i do 41 mln zł w trzecim. Kupców nadal nie było!. Wiele osób zainteresowanych tą problematyką zastanawiało się: co jest przyczyną tego stanu rzeczy?. Odpowiedź przyszła przy czwartym przetargu!. Okazało się, że gminne grunty na terenie dawnego KPGO Mysiadło obciążone są hipoteką. W sumie wierzytelności wobec trzech podmiotów wynoszą 19 397 114,29 zł. Ta wiadomość oznacza, że cały plan poprawy finansów publicznych gminy Lesznowola upadł!. Grunty wzdłuż ulicy Puławskiej będą bardzo trudne do sprzedania, a to niestety spowoduje, że zadłużenie gminy pozostaje na niezmienionym poziomie!. To niestety spowoduje, że zaplanowane inwestycje, które zostały odłożone w czasie po ewentualnej sprzedaży gruntów będą nadal w zawieszeniu. Chodzi tutaj o przebudowę ulicy Wojska Polskiego we Władysławowie i Wilczej Górze, budowę świetlicy środowiskowej w £azach i Zgorzale, budowę ulicy Przebiśniegów w Nowej Iwicznej itd. Dodatkowo nie wiadomo jak brak sprzedaży gruntów wpłynie na drugie półrocze 2013 roku. Wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi, a brak konkretnego planu na wyjście z trudnej sytuacji finansowej jest po prostu niezrozumiałe!. Gmina musi zbudować plan wyjścia z zadłużenia sięgającego w sumie już 85 mln zł. Trzeba przejrzeć wszystkie nowe etaty pracownicze w gminie i jednostkach organizacyjnych gminny. Wzrost w wynagrodzeniach pracowniczy wyniósł 30%, co daje sumę 2 611 000,00 zł więcej na ten cel. Należy zamrozić wszystkie premie uznaniowe, obciąć diety radnych i przewodniczących rady gminy. Warto przypomnieć że, radni powiatu piaseczyńskiego zniżyli swoje wynagrodzenia o 10% ze względu na trudną sytuację ich jednostki samorządowej. Zmniejszyć organizowanie imprez na terenie gminy Lesznowola. Nie może być tak, że gmina organizuje mnóstwo imprez, które po prostu kosztują podatnika. Bez tych wszystkich zabiegów gmina nadal będzie opierać się na prowizorium budżetowym. Ta sytuacja nie może trwać w nieskończoność. Dodatkowo niepokojące informację pojawiają się na forach internetowych. Mieszkańcy podnoszą kwestię nie popłaconych wierzytelności dotyczących wynajmu placu zabaw czy odkładanie w czasie nie zapłaconych faktur. Te wszystkie wiadomości są strasznie niepokojące, bo widać coś raz więcej trupów w szafie i brakuje choćby małego światełka w tunelu!. Mit o Lesznowoli jako gminie bogatej i zamożnej pękł jak bańka mydlana. To nie są już baśnie braci Grimm, to jest wielki thriller napisany przez Agathę Christie ... Może znajdzie się ktoś kto napisze pozytywnie zakończenie tej historii ...

Linki do dokumentów:

Link do czwartego przetargu na sprzedaż gruntów w Magdalence, Mysiadle i Zamieniu:
http://www.lesznowola.pl/index.php?opti ... enu_id=102

Link do podsystemu dostępu do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych:
http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

Proszę pamiętać o wpisaniu w numerze ksiąg wieczystych następujących rzeczy. Po pierwsze w pierwszej rubryce należy wybrać Piaseczno symbol: WA1I, w dalszym polu należy wpisać: 00020924, a w trzecim polu: 9. Całość księgi wieczystej dla tego terenu to numer: WA1I /00020924/9. Wierzytelności znajdują się w IV dziale tego dokumentu.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Problemy budżetowe gminy Lesznowola

Postautor: Kamil M » pt cze 07, 2013 5:40 pm

Gmina bliska bankructwa po nieudanej sprzedaży gruntów

RIO negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Lesznowola za 2012 r. Główny powód to wielki dług samorządu w wysokości 85,8 mln zł, co stanowi 78 proc. wykonanych dochodów. A szanse na pokrycie dziury z dodatkowych przychodów są raczej mizerne.

Złowieszcze przepowiednie prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego, że kolejne gminy będą mieć problemy, bo w budżetach i wieloletnich prognozach wpisują nierealne do osiągnięcia przychody (m. in. ze sprzedaży mienia), już się sprawdzają.

Tyle, że szef Związku Miast Polskich podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego mówił o nowym indywidualnym wskaźniku zadłużenia JST, tymczasem są samorządy, które nie mieszczą się w starych limitach. Przykład? Mazowiecka gmina Lesznowola.

Jak wynika z analiz składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dochody jakie zrealizowała gmina Lesznowola wyniosły 109,9 mln zł, tj. w 84,24 proc. planu. Jednak same dochody majątkowe zostały wykonane zostały wykonane zaledwie w niespełna 16 proc. planu.

- W grupie dochodów majątkowych zaplanowanych przez Radę na poziomie 24,7mln zł aż 22,2 mln zł stanowiły wpływy ze sprzedaży gruntów, które zrealizowane zostały w kwocie 1,4 mln zł, tj. w ok. 6,26 proc. planu. Jak wynika z przedłożonego sprawozdania "Gmina nie pozyskała zaplanowanych środków, ponieważ przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym" - czytamy w negatywnej opinii warszawskie RIO.

Chodzi o grunty wzdłuż ulicy Puławskiej po dawnym KPGO Mysiadło. Tylko, że na kupno tych nieruchomości nie ma chętnych. Gmina ogłosiła już czwarty przetarg ustny. Poprzednie - w grudniu 2012 r. oraz w marcu i w maju tego roku, okazały się klapą.

Błędem było też obniżenia przez Radę Gminy Lesznowola górnych stawek podatkowych oraz wprowadzonych przez nią zwolnień wpływy do budżetu były niższe o kwotę 6,8 mln zł co stanowiło 6,2 proc. wykonanych dochodów ogółem. Natomiast w wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa zrealizowano wpływy niższe o 581, 3 tys. zł.

Gmina musiała ratować się kredytami wysokości 15 mln zł i obligacjami w kwocie 10,3 mln zł.

Z analizy sprawozdań wynika, iż wójt wykonując uchwalony przez Radę Gminy Lesznowola budżet roku 2012 przekroczyła zaplanowane kwoty: deficytu oraz przychodów zwrotnych, tj. zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji długoterminowych.

Zachowany został wprawdzie wynoszący 15 proc. wykonanych dochodów limit obciążenia budżetu spłatami zaciągniętych zobowiązań łącznie z kosztami ich obsługi określony w art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku obowiązujący w roku 2012 w związku z art. 121 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Wskaźnik obciążenia w/w spłatami wynosi 9,61 proc. zrealizowanych przez Gminę Lesznowola w 2012 roku dochodów ogółem.

Jednak na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, iż zobowiązania gminy Lesznowola wg tytułów dłużnych wyniosły na koniec 2012 roku 85.811.022,38 zł i stanowiły 78,04 proc. wykonanych dochodów.

- Po uwzględnieniu włączeń, o których stanowi art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wyżej wymieniona relacja kształtuje się na poziomie 76,18 proc. - pisze RIO - To znacznie powyżej dopuszczalnej określonej art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych granicy.

Zgodnie z cyt. przepisem łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 proc. wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym.

Skład orzekający izby dodał, że w swojej uchwale odniósł się tylko do zgodności sprawozdania gminy Lesznowola z prawem i stanem faktycznym. Natomiast ocena działań wójta w zakresie gospodarności i celowości przy wykonaniu budżetu należy do kompetencji rady. Ta nad absolutorium dla pani wójt jeszcze nie głosowała najbliższa sesja odbędzie się pod koniec czerwca.

Dodajmy, że to, czy tym razem znajdą się chętni na gminne grunty będzie wiadomo dopiero w lipcu (termin wpłaty wadium mija 26 lipca).

Źródło: portal samorządowy

http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/gmina-bliska-bankructwa-po-nieudanej-sprzedazy-gruntow,49119_0.html
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Problemy budżetowe gminy Lesznowola

Postautor: Kamil M » pn cze 17, 2013 10:23 pm

Według „Rzeczypospolitej” gmina Lesznowola znajduje się na 10 miejscu wśród najbardziej zadłużonych gmin w Polsce!. Sytuacja finansów publicznych gminy Lesznowola jest fatalna. Mimo tego Urząd Gminy Lesznowola rozpisał przetarg na budowę ulicy Okrężnej w Magdalence i w najbliższych weekend organizuje Dni Lesznowoli. Jak widać nadal nic się nie zmienia!.

Według Pani Elżbiety Obłuskiej (skarbnik gminy Lesznowola) winna leży po stronie nie sprzedanych gruntów po dawnym KPGO Mysiadle: Nie zrealizowaliśmy założeń dotyczących sprzedaży nieruchomości na 25 mln zł, ze względu na załamanie gospodarcze i zastój na rynku nieruchomości. Stąd zadłużenie w stosunku do dochodów okazało się wyższe, niż planowaliśmy (źródło: Rzeczpospolita)”. Znamienite jest to, że władze gminy Lesznowola bronią się kryzysem gospodarczym!. Tylko ja to można wytłumaczyć skoro w Polsce jest 2478 gmin, a ponadnormatywnym zadłużeniem jest objęte tylko 30 jednostek samorządu terytorialnego!. W przypadku gminy Lesznowola winna jest obecna władza, która źle gospodaruje budżetem gminy. W 2012 roku gmina wydała więcej, niż zyskała po stronie dochodów majątkowych. Stąd pojawił się problem ponadnormatywnego zadłużenia sięgającego ponad 85 mln zł. Podstawy błąd dotyczył wpisania po stronie dochodów środków ze sprzedaży gruntów po dawnym KPGO Mysiadło. Z pierwszego przetargu oczekiwano uzyskać zdecydowanie więcej środków finansowych, niż jest napisane w artykule Rzeczypospolitej. Początkowo sądzono, że za bardzo atrakcyjne działki w okolicach Warszawy uda się uzyskać 57 mln zł. Jednak ta suma okazała się mrzonką. Stąd w następnych przetargach obniżoną już to sumę 0 13 mln zł. Mimo tego nie udało się sprzedać gruntów, bo objęte są one wierzytelnościami na ponad 19 mln zł bez ustawowych odsetek. Także jak widać problem gminy Lesznowola związany jest z niegospodarnością obecnej władzy. Wydatków jest coraz więcej, a kurczą się dochody choćby przez mniejsze wpływy tytułem podatku PIT czy CIT do gminnej kasy!. Mimo tego gmina Lesznowola utrzymała preferencyjne podatki dla przedsiębiorców. Także nikogo nie może dziwić kolejna nagroda przekazana gminie przez miesięcznik ekonomiczny Forbes -Miasta atrakcyjnego dla biznesu. Jednak dla mieszkańców to żadna korzyść!. Zwłaszcza kiedy spojrzymy na zadłużenie gminy i ile kosztują wszystkich preferencyjne stawki dla przedsiębiorców. Według Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie obniżenie górnych stawek podatkowych i zwolnień dla przedsiębiorców. Spowodowało niższe pływy do budżetu o 6 813 323,00 zł, co stanowi 6,2% wykonanych ogółem dochodów gminy Lesznowola!. Już tylko po tym widać gdzie należy szukać środków finansowych przy okazji cięć dotyczących finansów publicznych gminy Lesznowola.

Jednak najbardziej dziwi fakt. że w tej trudnej sytuacji gmina Lesznowola nie robi nic, aby poprawić sytuacji finansową!. Rozpisanie czwartego przetargu na sprzedaż gruntów w Magdalence, Mysiadle czy Zamieniu to zdecydowanie za mało!. Potrzeba konkretnych działań, aby poprawić sytuację i kondycję finansów publicznych!. Na razie gmina Lesznowola zamierza jednak finansować Dni Lesznowoli czy choćby budowę ulicy Okrężnej w Magdalence. Dziwi zwłaszcza ta druga inwestycja, bo nie była ona objęta planem tegorocznych inwestycji gminy Lesznowola. Mimo tego będzie realizowana i ma być oddana do użytku w pierwszym kwartale 2014 roku. Przejrzałem kolejne zadania inwestycyjne w latach 2009-2013 i znalazłem ślad odnośnie ulicy Okrężnej w Magdalence. W 2009 roku miał być wykonany projekt budowy tej ulicy. Jednak od tego czasu trudno znaleźć więcej informacji w ogólnie dostępnych dokumentach w biuletynie informacji publicznej gminy Lesznowola!. Ta inwestycja dziwi zwłaszcza, że zamrożona została choćby przebudowa ulicy Wojska Polskiego we Władysławowie i Wilczej Górze, która jest kluczowa dla tej części gminy Lesznowola!. Aktualny stan ulicy Wojska Polskiego jest fatalny. Liczne dziury i łaty drogowe powodują, że maksymalna prędkość jaką osiągniemy wynosi 30 km/h!. Mimo tego będzie realizowana ulica Okrężna, która nie jest żadnym ważnym ciągiem komunikacyjnym. Ot taka zwykła uliczka w Magdalence!. Kolejna ciekawa kwestia to finansowanie tej inwestycji. Gmina Lesznowola nie ma żadnych wolnych środków finansowych. Także należy postawić pytanie: Z jakich funduszy będzie realizowana ta inwestycja?. Zapewne tej odpowiedzi nigdzie nie otrzymamy!.

Jak widać po załączonym obrazku władze gminy Lesznowola uważają, że jest wspaniale i cudownie. Jednak kolejne artykuły w Portalu Samorządowym, Przeglądzie Piaseczyńskim czy Rzeczypospolitej pokazują zupełnie inną wersję tego samego sielankowego obrazu!. Mimo licznej propagandy sukcesy płynącej z Urzędu Gminy Lesznowola, mieszkańcy przejrzeli na oczy i zobaczyli gołą prawdę o pustym stanie kasy i licznych długach finansowych!. To wszystko dało zaszczytne 10 miejsce w rankingu najbardziej zadłużonych gmin w Polsce!. Co warte podkreślenia to grono jest elitarne, bo w nim znajduje się tylko 1,2% wszystkich gmin (2478) w Polsce!.

Obrazek

Źródło: Rzeczypospolita, biuletyn informacji publicznej gminy Lesznowola, Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, Przegląd Piaseczyński, portalsamorzadowy.pl.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Problemy budżetowe gminy Lesznowola

Postautor: Kamil M » czw cze 27, 2013 11:32 pm

XXIX sesja Rady Gminy Lesznowola była wyjątkowa, bo absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu dla wójt gminy udziela się tylko raz w ciągu roku. Budżet roku 2012 był wyjątkowo trudny pod wieloma względami. Po pierwsze nie uzyskano wszystkich zaplanowanych dochodów. Głównie po stronie sprzedaży gruntów. Po drugie przez obniżkę podatków dla przedsiębiorców gmina straciła blisko 7 000 000,00 zł dochodu z tytułu podatków lokalnych. Po trzecie osiągnięto poziom zadłużenia nie dozwolony w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku.

Pani wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik w swoich pierwszych słowach podkreśliła, że jest to jej już 14 absolutorium udzielane przez Radę Gminy Lesznowola. Na początku Pani wójt przedstawiła liczby związane z dochodami i wydatkami budżetowymi w 2012 roku. Dochody ogółem wyniosły 109 952 000,00 zł i stanowiły 84,02% planu. Wydatki wyniosły 139 232 000,00 zł i stanowiły 96,36% planu. Zachowany został limit zadłużenia wynoszący 15%. Wskaźniki obciążeniowe wyniosły około 9% dochodów ogółem. Zadłużenie gminy wyniosło 78,16%. Maksymalny poziom zadłużenia wynosi tylko 60%. W związku z tym gmina Lesznowola przekroczyła w 2012 roku dozwolone wskaźniki zadłużenia. Pani wójt tłumaczyła, że sytuacja była spowodowana dużym katalogiem zadań gminnych i brakiem sprzedaży działek inwestycyjnych nie tylko w Mysiadle, ale także w Magdalence i Zamieniu. Wszyscy byli pewni, że tak atrakcyjne grunty zostaną sprzedane jak świeże bułeczki. Pierwszy przetarg został zorganizowany na 18 grudnia 2012 roku. Niestety okazało się, że nikt do tego przetargu nie przystąpił. Był to ostatni kwartał 2012 roku czyli czas płacenia wszystkich faktur. Wówczas gmina Lesznowola stanęła przed bardzo trudnym wyborem: czy przerwać realizację potrzebnych inwestycji, czy jednak wziąć kredyt i wyemitować obligację komunalne?. Wspólnie podjęto decyzję o wzięciu kredytu i wyemitowaniu obligacji skarbowych. Przez to gmina Lesznowola osiągnęła tak bardzo duże zadłużenie sięgające powyżej 85 000 000,00 zł. Pani wójt zwróciła bardzo szczególną uwagę na dochody własne gminy Lesznowola, które wyniosły 79 682 000,00 zł. Bardzo dużo wydano na inwestycje łącznie 38 000 000,00 zł. Ponad połowa z tej kwoty poszła na budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Duże inwestycje w 2012 roku poczyniło Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne, które inwestowała w budowę nowych stacji uzdatniania wody na terenie gminy. £ączne inwestycje LPK wyniosły 2 615 446,00 zł. Bardzo ważnym punktem była inwestycja w budowę oczyszczalni ścieków w Zamieniu. £ącznie koszt budowy wyniósł 7 837 241,89 zł. Ta inwestycja daje możliwość transferowania ścieków z terenu gminy Lesznowola do Zamienia. Dzięki temu powinny być obniżone koszty odprowadzania ścieków do Przedsiębiorstwa Wodociągowego i Kanalizacyjnego w Piasecznie. Warto przypomnieć, że decyzją radnych gminy Piaseczno zrzut ścieków dla gmin korzystający z instalacji nie będzie już odbywał się w formie ryczałtu. Za każdy metr wody zrzucany do Piaseczna, Lesznowola musi zapłacić nominalną stawkę.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ni była dla Pani wójt zaskoczeniem. Jeżeli jest przekroczenie wskaźnika zadłużenia dozwolonego ustawą o finansach publicznych to opinia musi być negatywna. Pani wójt podkreśliła, że Rada Gminy Lesznowola musiała podjąć bardzo trudne decyzje dotyczących cięć inwestycyjnych, aby zmniejszyć zadłużenie gminy. Ewentualna sprzedaż gruntów w Mysiadle, Magdalence i Zamieniu powinna wpłynąć na odmrożenie zaniechanych inwestycji. Chodzi tutaj o budowę świetlicy środowiskowej w £azach i Zgorzale, o dofinansowanie przebudowy ulicy Wojska Polskiego we Władysławowie i Wilczej Górze, budowę ulicy Przebiśniegów i Tarniny w Nowej Iwicznej itd. Jednak sytuacja wcale nie musi być taka łatwa. Dwa kolejne przetargi na sprzedaż gruntów w 2013 roku okazały się także fiaskiem. Aktualnie został rozpisany już czwarty przetarg. Zdaniem Pani wójt, ale także radnych gminy Lesznowola w przypadku wystawionych gruntów na sprzedaż mamy do czynienia z polityką spekulacyjną rynkiem nieruchomości.

Pani wójt podsumowując swoje wystąpienie przy okazji udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2012 podkreśliła, że potrzeby mieszkańców jak i aspiracje radnych, a także wójta były wyższe, niż możliwości. Rok 2012 zdaniem Pani wójt był rokiem wyjątkowym pomimo dekoniunktury gmina Lesznowola wykonała sporo zadań inwestycyjnych potrzebnych lokalnym społecznością. Kończąc Pani wójt podkreśliła, że nie jest sztuką zarządzanie gminą w czasie hossy, ale sztuką jest zarządzanie gminą w czasie bessy. Po wystąpieniu poznaliśmy stanowiska wszystkich merytorycznych komisji, a także treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sygnaturze Wa.178.2013, która zaopiniowała pozytywnie udzielenie absolutorium Pani wójt gminy Lesznowola przez komisję rewizyjną. Wszystkie trzy komisje pozytywnie odniosły się do udzielenia absolutorium wójt gminy Lesznowola za wykonanie budżetu roku 2012. W głosowaniu 14 radnych było za udzieleniem absolutorium, 1 głos był wstrzymujący się. Jedynie radna Katarzyna Przemyska miała wątpliwości co do prawidłowego wykonania budżetu za rok 2012!.

Obrazek
Wręczenie efektownego bukietu róż pod udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2012.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Problemy budżetowe gminy Lesznowola

Postautor: tvpiaseczno » czw cze 27, 2013 11:37 pm

wywiad z Panią wójt Marią Jolantą Batycką Wąsik udzielony iTV Piaseczno w dniu 25.06.2013

Obrazek

http://www.itvpiaseczno.pl/wywiady,1,33.37,1424
iTV Piaseczno http://www.itvpiaseczno.pl
itvpiaseczno@wp.pl tel. 501-206-789
Awatar użytkownika
tvpiaseczno
 
Posty: 1108
Rejestracja: pn mar 17, 2008 8:44 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Re: Problemy budżetowe gminy Lesznowola

Postautor: Tulipano_0602 » pt cze 28, 2013 7:45 am

tvpiaseczno pisze:wywiad z Panią wójt Marią Jolantą Batycką Wąsik udzielony iTV Piaseczno w dniu 25.06.2013


A może by tak zrobić wywiad z panią wójt w temacie planowanej darowizny od gminy dla Kościoła Katolickiego w wysokości około 11 milionów, w czasie gdy gmina ma poważne problemy budżetowe? Czy gmina ma się zadłużać by by robić prezenty dla Kościoła? Papież podobno apeluje o ubóstwo, ale nie gminy tylko właśnie duchownych.
Tulipano_0602
 
Posty: 724
Rejestracja: ndz maja 04, 2008 8:29 pm

Zadłużeni, ale szczęśliwi

Postautor: Beata » czw lip 04, 2013 11:57 am

Niemal jednogłośnie radni udzielili absolutorium wójt Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik. Stało się tak, mimo że Regionalna Izba Obrachunkowa, która czuwa nad gminnymi finansami, negatywnie oceniła wykonanie budżetu i nakazała doprowadzenie długu do właściwego poziomu (zgodnie z przepisami nie może on przekroczyć 60 proc. dochodów samorządu, a w Lesznowoli osiągnął 76,2 proc.).

Nie nasza wina

Dlaczego gmina znalazła się w takiej sytuacji, tłumaczyła w czwartek Batycka-Wąsik.

– W budżecie zaplanowaliśmy katalog inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców.

Aby szybko udało się je zrealizować, przeznaczyliśmy grunty na sprzedaż. Byliśmy absolutnie pewni, może ta pewność była zbyt duża, że te działki sprzedamy jak świeże bułeczki. Byli na nie chętni! Do przetargu, który odbył się 18 grudnia, nie przystąpił jednak nikt – informowała wójt.

Samorząd – zdaniem pani wójt – stanął wówczas przed alternatywą: albo zerwać kontrakty z wykonawcami inwestycji, albo zwiększyć dług. Wybrano drugi wariant. – Podjęliśmy tę decyzję wspólnie – przypominała radnym Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

Wójt przekonywała również, iż niepowodzenie w sprzedaży gruntów to nie wina samorządu, ale kryzysu na rynku nieruchomości oraz spekulantów, którzy próbują pozyskać cenne tereny w Mysiadle za możliwie niską cenę. Stąd nie udają się kolejne przetargi na ich sprzedaż.

Szefowie komisji rady oceniających wykonanie budżetu wypowiadali się w podobnym tonie. Wiesława Komorowska, przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej, zasugerowała, że Lesznowola mogła paść ofiarą zmowy cenowej na rynku nieruchomości. Mówiąc o samym budżecie, stwierdziła: – Chciałam pochwalić panią wójt za trafne i bohaterskie decyzje. że nie przerwała inwestycji w 2012 roku.

– To musi być zmowa. Przecież grunty w Mysiadle są niezwykle atrakcyjne – dodała Maria Rogowska, przewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej.

Debatę zakończył płomiennym apelem radny Michał Otręba. – Ten statek nie może się zatrzymać. Wszystkie ręce na pokład, dość wojenek, podchodów! Pomóżmy pani wójt, żeby było lepiej. Zejdziemy z długu do zera – wzywał.

Poradzimy sobie

Za udzieleniem absolutorium opowiedzieli się wszyscy radni poza Katarzyną Przemyską, która wstrzymała się od głosu. Maria Jolanta Batycka-Wąsik otrzymała duży bukiet kwiatów od wiceszefa rady Ryszarda Duszy. – Powiedzenie czegoś mądrego po występie pani wójt jest rzeczą niemożliwą – obwieścił Dusza.

– życzymy siły w tych trudnych czasach i prawdziwych, a nie deklarowanych przyjaciół – dołączała się przewodnicząca rady Bożenna Korlak.

– Państwa postawa jest bardzo piękna. Moje szczęście polega na tym, że współpracuję z osobami, z którymi warto współpracować – wyrażała uznanie Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

Dochody gminy Lesznowola osiągnęły w minionym roku prawie 110 mln zł (84,2 proc. planu), a wydatki – 139,2 mln zł (96,4 proc. planu). Na inwestycje wydano 38,1 mln zł.

Piotr Chmielewski http://www.nadwisla.pl/index.php?pokaz= ... st&id=2410
My kobiety jesteśmy aniołami, a gdy się nam podetnie skrzydła, lecimy dalej - na miotle:)
Awatar użytkownika
Beata
 
Posty: 1755
Rejestracja: śr lut 10, 2010 4:15 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Re: Zadłużeni, ale szczęśliwi

Postautor: Tulipano_0602 » czw lip 04, 2013 12:19 pm

Maria Rogowska pisze:– To musi być zmowa. Przecież grunty w Mysiadle są niezwykle atrakcyjne – dodała Maria Rogowska, przewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej.


Szczególnie atrakcyjne są pewnie te grunty, które można dostać za 1% wartości. Gminę pewnie stać na takie podarunki, co tam zadłużenie, przecież przy takiej skali 11,6 miliona w tą czy w drugą - jakie ma znaczenie?
Tulipano_0602
 
Posty: 724
Rejestracja: ndz maja 04, 2008 8:29 pm

Radni murem za wójt

Postautor: Redakcja » czw lip 04, 2013 10:10 pm

Obrazek

Mimo że Lesznowola należy obecnie do najbardziej zadłużonych gmin w Polsce i od 2012 roku ma ogromne problemy z realizowaniem zaplanowanych dochodów, radni pozytywnie ocenili wykonanie przez wójt Marię Jolantę Batycką-Wąsik budżetu za 2012 rok. - Mamy spowolnienie gospodarcze, oprócz tego jest spekulacja na rynku nieruchomości – usprawiedliwiała wyjątkowo trudny stan gminnych finansów pani wójt (...)

źródło gazeta Kurier Południowy http://kurierpoludniowy.pl/archiwalne/p ... zno490.pdf
Awatar użytkownika
Redakcja
Site Admin
 
Posty: 11350
Rejestracja: śr gru 22, 2010 2:28 pm
Lokalizacja: Powiat piaseczyński

Postautor: Kamil M » śr lip 10, 2013 6:53 pm

W dniu 8 lipca 2013 roku Urząd Gminy Lesznowola zdecydował o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Okrężnej w Magdalence. Wygrywa firma DROGBET, która za 566 538,00 zł ma zrealizować przedmiotową inwestycję. Planowane oddanie nowej ulicy to I kwartał 2014 r.

Sytuacja z tą ulicą jest wyjątkowo dziwna, bo ulica Okrężna nie była ujęta w tegorocznym planie inwestycyjnym. W nich była zapisana realizacja choćby ulicy Wojska Polskiego we Władysławowie i Wilczej Górze razem z Powiatem Piaseczyńskim czy przebudowa ulicy Przebiśniegów i Tarniny w Nowej Iwicznej. Te wyżej wymienione inwestycje przez bardzo trudną sytuacją finansową gminy Lesznowola został zamrożone do czasu sprzedaży gminnych nieruchomości. Wówczas pozyskane środki finansowe mają być przeznaczone na budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, a także na inwestycje zaplanowane do realizacji w 2013 r. Niestety na razie trzy przetargi nie przyniosły żadnego rozstrzygnięcia. W związku z tym rozpisano już czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości na terenie Mysiadła, Magdalenki i Zamienia. Efekty tych działań poznamy do końca października br. W związku z tym wszystkim niezrozumiała jest decyzja urzędu gminy o budowie ulicy Okrężnej w Magdalence, która będzie kosztowała gminę Lesznowola 566 538,00 zł!. Warto nadmienić, że ulica Okrężna nie jest żadną ważną arterią dla funkcjonowania gminy. Znajduje się ona na zupełnym uboczu i właściwie służy tylko mieszkańcom w dojeździe do własnych posesji!. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z ulicą Wojska Polskiego we Władysławowie i Wilczej Górze, która jest alternatywą dla ulicy Słonecznej i ważnym ciągiem komunikacyjnym dla gminy Lesznowola i Piaseczno!. Jest to jeden z dojazdów prowadzących z gminy Piaseczno do cmentarza południowego w Antoninowie. Niestety arteria jest w bardzo złym stanie!. Momentami dozwolona prędkość dla pojazdów wynosi tylko 30 km/h!. To wszystko jest spowodowane przez liczne dziury i łaty na ulicy Wojska Polskiego. Bez dalszych remontów nie można spodziewać się żadnej poprawy w tym aspekcie!. Dlatego tak trudno zrozumieć czemu gmina Lesznowola podjęła decyzję o budowie ulicy Okrężnej w Magdalence?. Kiedy ulica Wojska Polskiego potrzebuje całościowego remontu!. Z funduszu powiatu piaseczyńskiego na ten cel były przeznaczone środki finansowe. Resztę miała pokryć gmina Lesznowola. Niestety na razie wszystko jest w zawieszeniu!.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Następna

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron