Wniosek o wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Wniosek o wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014

Postautor: Kamil M » śr paź 10, 2012 6:39 pm

Słuchajcie wreszcie dzisiaj udało mi się sformułować odpowiednio pismo do walki o fundusz sołecki na rok 2014. Będzie to trudna batalia, ale kto wie może się nam jednak uda!. Podpisy są już zbierane w sołectwach: £azy, £azy II, Stara Iwiczna, Stefanowo i Wygoda. To tylko na początek. Zobaczymy ile podpisów uda się uzyskać i będę podejmował dalsze działania.

Wniosek o wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014
w gminie Lesznowola


Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014.

Przez ostatnie dwa lata Państwo radni gminy Lesznowola odrzucali uchwały dotyczące wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Co warte podkreślenia na terenie powiatu piaseczyńskiego jesteśmy jedyną gminą, która ma przyznawane centralnie środki finansowe na rzecz sołectw. Przez te regulację wsie naszej gminy straciły możliwość samostanowienia. Gdyby był wyodrębniony funduszu sołecki to sołectwa mogły by same decydować na jakie inwestycje chcą przeznaczyć przyznane środki. Dzisiaj kiedy pieniądze są w gestii gminy Lesznowola, sołectwa muszą uzyskać akceptację urzędu do planowanych konkretnych działań. W tym przypadku środki finansowe są dość płynne i co roku mogą być inne!. Wystarczy, że gmina Lesznowola będzie odczuwała skutki kryzysu gospodarczego w Polsce ina świecie. W związku z tym środki na potrzeby sołectw zostaną ograniczone nawet o 1/3 dotychczasowego co rocznego budżetu na ten cel.

Gminy decydujące się na niewyodrębnienie funduszu sołeckiego nie mogą korzystać z regulacji jakie daje art.2.1 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku:

"Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

F— wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb,

Lm— liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 44aust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.3)),

Kb— kwotę bazową — obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."W związku z tym gminy, które nie wyodrębniły funduszu sołeckiego mogą przyznawać środki finansowe na rzecz sołectw według własnego uznania. Oczywiście jednocześnie muszą liczyć się z potrzebami mieszkańców i rad sołeckich. Pod koniec każdego roku kalendarzowego, kiedy funduszu sołecki był niewyodrębniany. Rady sołeckie wszystkich 22 wsi gminy Lesznowola zbierały się i przedkładały gminie projekty inwestycyjne. Jednak jak już wcześniej wspominałem każdy nawet najmniejszy projekt musiał zyskać akceptację urzędu gminy w Lesznowoli.

Jak wygląda sytuacja funduszu sołeckiego u naszych sąsiadów z powiatu piaseczyńskiego?:

Gmina Piaseczno wyodrębniła fundusz sołecki na 2012 roku w kwocie: 741 000,00 zł.Na rok 2013 został także wyodrębniony – brak danych.

W ramach funduszu sołectwa,wsie zrealizowały między innymi następujące projekty:

Józefosław (pikniki, wieczory seniora, współfinansowanie imprez sportowych i klubów, współfinansowanie występu Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej) wartość inicjatyw daje sumę 24.000,00zł

Złotokłos (utrzymanie drogi, dofinansowanie klubu seniora, dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej, zakup urządzeń i sprzętu sportowego, zakup odśnieżarki dla OSP Złotokłos, dofinansowanie klubu Kultura) wartość inicjatywy daje sumę 32.180,00 zł

Szczaki (wyczyszczenie i pogłębienie stawu retencyjnego) wartość inicjatywy daje sumę 16.700,00 zł

Gmina Tarczyn wyodrębniła funduszu sołecki na 2013 roku w kwocie: 402.159,51 zł

W ramach funduszu sołectwa,wsie zrealizowały między innymi następujące projekty:

żwirowanie dróg gminnych, budowa boiska, remont świetlicy wiejskiej, zakup stołu bilardowego, remont przystanku, zakup zabawek na plac zabaw dla dzieci, wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych, założenie lamp na istniejące słupy oświetleniowe przy drogach gminnych, budowa progów zwalniających na drogach gminnych, sprzątanie sołectwa , wykonanie rowu melioracyjnego na działce gminnej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, wykonanie odwodnienia dróg gminnych, wykonanie tablic z nazwami ulic, zakup i montaż luster drogowych, dostawa i montaż bramek, pogłębienie rowów przy drogach gminnych, doposażenie placu zabaw, zakup worków na śmieci i rękawic, wywóz odpadów, pogłębienie rowu melioracyjnego na działce gminnej.

Gmina Prażmów wyodrębniła fundusz sołecki na 2013 roku w kwocie: 312.923,24zł

W ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 sołectwo £oś planuje następujące inwestycje na własnym terenie:

Wynajem sali na zebrania wiejskie mieszkańców sołectwa £oś w kwocie:1.230,00 zł

Zakupów progów zwalniających i znaków poziomych w kwocie: 3.800,00 zł

Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego na ul. Wiśniowej w kwocie: 2.000,00 zł

Zakup lustra drogowego (akryl) + elementy montażowe w kwocie: 700,00 zł

Montaż lustra i oznakowania pionowego na drogach gminnych w kwocie:1.000,00 zł

Zagospodarowanie działki sołeckiej – zakup projektu klubu wiejskiego w kwocie:5.000,00 zł

Zagospodarowanie działki sołeckiej – przygotowanie terenu w kwocie: 6.145,51 zł

W sumie sołectwo £oś (gmina Prażmów) planuje w przyszłym roku wydać łącznie kwotę: 19.875,51 zł.Pan Sołtys we wniosku potwierdził, że wykonanie przedmiotowych prac poprawi bezpieczeństwo na drogach gminnych i warunki życiowe mieszkańcom £osia.

Gmina Góra Kalwaria wyodrębniła fundusz sołecki w 2012 rok w kwocie: 574.964,00zł. Na rok 2013 został także wyodrębniony - brak danych.

W ramach funduszu sołeckiego, wieś £ubna zrealizowała następujące zadania inwestycyjne na własnym terenie:

udrożnienie rowy melioracyjnego na działce gminnej w kwocie: 5.240,00 zł

budowa chodnika w kwocie: 12.000,00 zł

doposażenie placu zabaw w kwocie: 3.000,00 zł

montaż lamp oświetleniowych wraz z podłączeniem: 3.000,00 zł

W sumie sołectwo £ubna w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok wydało: 23.240,00złotych.

Gmina Konstancin – Jeziorna wyodrębniona fundusz sołecki na 2013 rok w kwocie: brak danych.

W związku z tymi wszystkimi danymi przedstawionymi powyżej. Widzimy,że tylko gmina Lesznowola w powiecie piaseczyńskim pozostaje bez funduszu sołeckiego!. Jednak warto dodać, że nie zawsze tak było.Sytuacja z centralnym przyznawaniem środków na rzecz sołectw trwa już od roku budżetowego 2012 i będzie kontynuowana w roku 2013!.

Pierwszy wyodrębniony fundusz sołecki w gminie Lesznowola miał miejsce w2009 roku i dotyczył roku budżetowego 2010. Fundusz był kontynuowany w roku budżetowym 2011. Suma jaka została przeznaczona na ten cel była w kwocie 753.000,00 złoty do podziału na 22sołectwa gminy w myśl art. 2.1 ustawy o funduszu sołeckim z dnia20 lutego 2009 roku. Jednym z większych argumentów przeciwko wyodrębnianiu funduszu sołeckiego na rok 2012 były niewykorzystane środki przez sołectwa. Pani wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik argumentowała, że środki przekazane na fundusz sołecki w 2010 roku to – 753.000,00 złoty i zostały wykorzystane w kwocie: 398.000,00 złoty, co stanowiło blisko 50% wszystkich środków. Jedynym sołectwem, które wykorzystało całość przyznanych środków były £azy. Jako jeden z głównych argumentów cofających fundusz sołecki Pani wójt Batycka-Wąsik użyła właśnie zbyt małe wykorzystywanie środków przyznanych przez gminę Lesznowola na sołectwa. Jednak w innych gminach sytuacja wygląda zgoła odmiennie. W gminie Piaseczno wykorzystanie funduszu sołeckiego jest na poziomie, aż 90%!. W związku z tym widać, że można dobrze gospodarować środki finansowymi z funduszu sołeckiego. Sołtysi gminy Lesznowola podnosili, że wiele ich wniosków miało opóźnienie przez długie procedowanie w urzędzie gminy. Stąd też tak duża suma nie została wykorzystana w roku budżetowym 2010.

Warto jeszcze na chwilę wrócić do gminy Piaseczno, która pod względem wykorzystania funduszu sołeckiego jest nie kwestionowanym liderem naszego powiatu. To właśnie w tej gminie widać wydatnio jak funduszu sołecki może wpływać na aktywizację lokalnej społeczności czy też poprawę infrastruktury wiejskiej. świetnym przykładem w tej mierze będzie sołectwo Zalesie Górne w gminie Piaseczno, które ostatnio zostało wyróżnione przez Wojewodę Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego jako najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu!. We wsi funkcjonuje gminna biblioteka czy też świetlica wiejska, która jest filią miejscowego ośrodka kultury. W ramach funduszu sołeckiego wieś Zalesie Górne wydaje bezpłatną gazetę lokalną - „Przystanek Zalesie”, która jest dostępna w 15sklepach dla mieszkańców i na dwóch powiatowych portalach.Dodatkowo za pieniądze z funduszu, które oscylują wokół sumy32.000,00 złoty realizowane są jeszcze inne przedsięwzięcia takie jak:

powstają nowe place zabaw

realizowane są festyny, zabawy dla mieszkańców

kupowane są materiały do klubu „Kultura”

Dzięki temu wyróżnieniu rada sołecka Zalesia Górnego otrzymała nagrodę w wysokości 7.000,00 zł, którą może teraz przeznaczyć na dalsze cele związane ze swoją wsią.

Przykład Zalesia Górnego dobitnie pokazuje jak ważną częścią życia na wsi powinien być fundusz sołecki. Dzięki niemu wiele małych środowisk może wpływać na zmianę własnego otoczenia i większą aktywność mieszkańców. Czy to przy organizacji imprez sportowych,muzycznych czy też przedsięwzięciach w lokalnych domach kultury.

Gminy, które nie zdecydowały się na wyodrębnienie funduszu mogę tylko żałować swojej decyzji!.

Pozdrawiam Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wniosek o wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014

Postautor: Kamil M » pt paź 19, 2012 7:07 pm

Słuchajcie dzisiaj uruchomiłem możliwość składania on-line odnośnie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2014. Zachęcam was do wpisywania się na stronie petycja.pl. Dodatkowo dodam, że prowadzę także możliwość podpisywania się w sołectwach £azy, £azy II, Wygoda, Stefanowo i Stara Iwiczna.

Link gdzie można podpisać się pod wniosek o wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014 w gminie Lesznowola:
http://www.petycje.pl/petycja/8992/wnio ... owola.html

Pozdrawiam
Kamil Myszyński
Ostatnio zmieniony pt paź 19, 2012 7:59 pm przez Kamil M, łącznie zmieniany 1 raz
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wniosek o wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014

Postautor: Kamil M » pt paź 19, 2012 7:59 pm

Poprawiłem dokument, bo wkradł się mały błąd. W związku z tym musiałem uruchomić nową petycję pod nowym adresem:

http://www.petycje.pl/petycja/8992/wnio ... owola.html

Pozdrawiam Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Koniec zbierania podpisów pod wnioskiem o fundusz sołecki

Postautor: Kamil M » sob gru 08, 2012 9:44 pm

Zakończyłem drugi etap zbiórki podpisów w gminie Lesznowola pod wnioskiem o wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014.

W pierwszym etapie pracy udało się zebrać w sumie 97 podpisów.

W drugim etapie pracy udało się zebrać w sumie 15 podpisów.

Tym samym pod wnioskiem zostało zebrane 112 podpisów odnośnie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2014. Bardzo duże podziękowania należą się mieszkańcom sołectwa £azy i £azy II. W sumie te dwa sołectwa zebrały, aż 88 podpisów!. Resztę stanowią mieszkańcy Marysina, Wólki Kosowskiej i Nowej Woli.


Niestety w drugim etapie zbiórki sołectwo Zgorzała, Nowa Iwiczna i Mysiadło zebrali równe 0!. Do tego należy dodać także z pierwszego etapu Starą Iwiczną.

Praca nad tym wnioskiem zajęła mi trzy miesiące. W trakcie niej sformułowałem wniosek, przyszykowałem arkusze do podpisów dla mieszkańców i ruszyłem w gminę. W sumie objechałem kilkanaście sołectw (£azy, £azy II, Wygoda, Marysin, Stefanowo, Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna, Mysiadło, Stara Iwiczna). Dlatego szkoda, że tylko udało się zebrać 112 podpisów mieszkańców!.

Wszyscy przecież zdajemy sobie sprawę, że dzięki funduszowi sołeckiemu, wsie zyskają niezależność w podejmowaniu odpowiednich inwestycji. Dzisiaj rady sołeckie muszą starać się o aprobatę swoich wniosków inwestycyjnych w urzędzie gminy.

Teraz wszystko leży w gestii urzędu gminy w Lesznowoli. Wniosek zostanie złożony na początku 2013 roku. Wszystko przez to, że gmina Lesznowola ma czas do końca marca 2013 roku na decyzję odnośnie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2014, lub też nie!.

Szkoda, że nie mogę więcej zrobić w tej sprawie :( . Dla mnie sprawa funduszu sołeckiego jest najważniejszą kwestią w mojej działalności społecznej. Chcę aby mieszkańcy bardziej uczestniczyli w życiu gminy Lesznowola. Fundusz sołecki pomógłby w większej aktywizacji społeczeństwa. Pokazał to świetnie przykład Zalesia Górnego, które wydaje gazetkę lokalną "Przystanek Zalesie". Dzięki niej mieszkańcy wiedzą co dzieje się u nich w sołectwie. Mają wszystkie informacje podane na tacy. Niestety u nas będziemy mogli sobie długo pomarzyć o takiej lokalnej prasie.

Przepraszam, że was zawiodłem, co gorsza siebie zawiodłem ...

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
portal WspolneRazem.pl
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Fundusz sołecki wyodrębniony

Postautor: Kamil M » śr sty 23, 2013 5:56 pm

Tak jak obiecywałem dzisiaj w Urzędzie Gminy Lesznowola złożyłem wniosek o wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014. Zobaczymy jak ta kwestia potoczy się dalej.

Jednak spójrzcie na kwoty jakie obecnie są w wydzielonym przez gminie budżecie pod tytułem: "fundusz sołecki", a jak sumy byłby gdyby funduszu sołecki był wyodrębniony w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku:

Funduszu sołecki wydzielony z budżetu gminy Lesznowola na rok 2013 w kwocie - 219 940,00 zł.

Fundusz sołecki wyodrębniony w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim w 2010 roku wynosił - 753 000,00 zł. Z tego sołectwa wykorzystały mniej więcej połowę w kwocie - 398 000,00 zł!.

Różnica jest dość znacząca. W przypadku liczenia całościowego wyodrębnionego funduszu sołeckiego mówimy o różnicy - 533 060,00 zł !. Jeżeli chodzi o wykorzystane środki przez sołectwa to różnica jest też znacząca - 178 060,00 zł!.

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Ruch Palikota
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola


Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość