Polityk PiS dyrektorem szkoły podstawowej w Magdalence

Pisz tutaj o nurtujących problemach mieszkańców gminy Lesznowola, ich pomysłach oraz propozycjach rozwiązania.

Moderator: GTW

Czy czynny polityk PiS powinien być dyrektorem szkoły podstawowej w Magdalence?

TAK
0
Brak głosów
NIE
20
100%
NIE WIEM
0
Brak głosów
 
Liczba głosów : 20

Polityk PiS dyrektorem szkoły podstawowej w Magdalence

Postautor: Kamil M » wt sie 26, 2014 7:36 pm

W dniu 26 sierpnia 2014 r. zszokowała wszystkich decyzji władz Szkoły Podstawowej w Magdalence. Otóż okazało się, że dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej w tejże miejscowości został radny Prawa i Sprawiedliwości - Jerzy Leniec. Po raz pierwszy w historii Gminy Lesznowola na czele szkoły stanie czynny polityk jednej z większych partii politycznych w Polsce.

Decyzja jest szokująca, bo szkoła powinna być wolna od polityki i uczyć dzieci zgodnie z bieżącym programem i tokiem nauczania. Co warte podkreślenia radny Jerzy Leniec w tej kadencji Rady Powiatu Piaseczyńskiego szokował swoim działaniami. Po pierwsze był inicjatorem przyjęcia rezolucji w sprawie "ideologii Gender". Według radnego w jednej ze szkół na terenie powiatu piaseczyńskiego była obecna nauka Gender. Radny Leniec na sesji Rady Powiatu nie był wstanie wskazać placówki oświatowej, gdzie ta ideologia była obecna. Także inni radni z Rady Powiatu tłumaczyli radnemu Leńcowi, że nie ma "ideologii Gender" jest tylko nauka uniwersytecka zajmująca się rolą mężczyzny i kobiety we współczesnym społeczeństwie. Dobrze wiemy, że ta rola zmienia się z każdym rokiem. Kiedyś to kobieta zajmowała się wychowywaniem dzieci, a dzisiaj tą rolę również przejęli mężczyźni, którzy dzięki urlopowi tacierzyńskiemu są w stanie pomagać swoim wybrankom serca przy wychowywaniu najmłodszych. Jednak na te argumenty Jerzy Leniec był głuchy i rezolucję bardzo szkodliwą w swojej treści podjęto. Zapis sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 30 stycznia 2014 r. na moim blogu:

"Na samym początku głos w sprawie rezolucji w kwestii Gender zabrał radny wnioskodawca – Jerzy Leniec, który bardzo mocno zaczął swoją wypowiedź – są ludzie na terenie powiatu piaseczyńskiego, którzy potrafią deprawować nasze dzieci. Zdaniem radnego głównym problemem jest fakt, że „ideologię Gender” wprowadza się do placówek oświatowych. Tym samym burzy się zasady zakorzenione w polskiej kulturze opartej na religii chrześcijańskiej. W dalszej części swojej wypowiedzi Jerzy Leniec zauważył, że „ideologia Gender” narusza konstytucyjne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci w oparciu o własne przekonania czy też światopogląd. Problem w tym, że na terenie powiatu nie stwierdzono żadnych nowatorskich programów nauczania w przedszkolach czy też w szkołach, które naruszałyby zapisy Konstytucji RP. Dodatkowo radny Jerzy Leniec mylił fakty, a w rezolucji zostały zapisane rzeczy w ogóle nie związane z nauką Gender. Warto przyjrzeć się zapisom dotyczącym rodziny rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny. Przecież nauka Gender mówi o roli społecznej kobiety i mężczyzny w społeczeństwie, ale nie podejmuje kwestii związanej ze związkami partnerskimi. Padły również argumenty dotyczące dobrowolnej zmiany naszej płci w zależności od naszych przekonań. Jednak także tutaj nie mówimy o nauce Gender tylko o ustawie opracowywanej przez posłankę Annę Grodzką z Twojego Ruchu dotyczącą zmiany płci. Także jak widać już na początku nie przeprowadzono w kwestii nauki Gender odpowiednich debat i dyskusji. Oczywiście radny Jerzy Leniec podkreślił, że w jeden dzień zebrał 600 podpisów pod rezolucją, która była procedowania na XXXII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, ale zapomniał o jednym w myśl art. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Rada Powiatu podejmuje decyzję w imieniu wszystkich mieszkańców. Także jak widać wprowadzanie kwestii ideologicznych i światopoglądowych na sesję samorządowe po prostu nie ma sensu, co udowodniła tylko dalsza część dyskusji.

Jako pierwszy głos zabrał radny Waldemar Kosakowski, który od razu złożył wniosek formalny w sprawie rezolucji przedłożonej na sesji Rady Powiatu. Zdaniem radnego treść ostatniego akapitu rezolucji powinna być wykreślona, bo dotyka wszystkich nauczycieli i wychowawców na terenie powiatu piaseczyńskiego. Warto w tym miejscu przytoczyć ten kontrowersyjny zapis: „Apelujemy aby nie ulegać naciskom nielicznych, choć dobrze zorganizowanych środowisk, które pod pozorem działania na rzecz równych szans, dokonują niebezpiecznych zabiegów na najmłodszym pokoleniu, które z dobrą wiarą przyjmuje treści przekazywane im przez dorosłych, zwłaszcza nauczycieli i wychowawców„. Te cztery ostatnie słowa właśnie wywołały wielkie oburzenie części radnych. Mimo wniosku formalnego radnego Kosakowskiego odrzucono wykreślenie całości akapitu, ale przeprowadzono drugie głosowanie dotyczące wykreślenia tych czterech spornych słów i w efekcie znikły one z rezolucji przyjętej przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego. Po przepychankach związanych z ostatnim akapitem do dyskusji zgłosił się radny Zdzisław Sztop, którego głos był w tej dyskusji najbardziej merytoryczny i najbardziej oddawał całość nauki Gender. Na samym początku wypowiedzi radny Sztop zauważył, że jak żywo przypomniały mu się stare czasy. Gdzie słowo, które było używane nic nie znaczyło. Używamy słowa, które zostało dobrze zdefiniowane w encyklopediach. Gender to płeć kulturową i społeczna. Radny Zdzisław Sztop przedstawił w tym miejscu dyskusji opinię Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization), która definiuję gender jako stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzny i kobiety. Radny zauważył, że już w komunizmie kobiety były na równi traktowane z mężczyznami i wykonywały część prac dotąd zarezerwowanych tylko dla mężczyzn jak choćby praca w fabryce czy też jeżdżenie traktorem. Także została podniesiona kwestia przyjęcia dokumentu operacyjnego kapitał ludzki przez rząd Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego równego traktowania kobiet i mężczyzn w latach 2007-2013. W tym dokumencie na stronie 95 w punkcie 3.4.2 znajdujemy następujące zdanie dotyczące Gender: „Zapisy rozporządzeń na lata 2007-2013, zarówno rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie nr 1083/2006/WE), jak i rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszy Społecznego (rozporządzenie
nr 1081/2006/WE) zobowiązują państwa członkowskie do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz włączania tej zasady w główny nurt polityk. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zasada gender mainstreaming będzie wdrażana na każdym etapie realizacji programu”. Także jak widzimy to Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze poruszyło oficjalnie kwestię Gender w rządowym dokumencie. Mimo tego na sesji Rady Powiatu debatowaliśmy nad złym wpływem tej nauki na dzieci i młodzież z wniosku radnych Prawa i Sprawiedliwości !. Również radny Łukasz Krawczyński nie mógł zrozumieć czemu kwestia „ideologii Gender” trafiła do procedowania na sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego – historyczny moment, nie ma dyskusji na temat Spółki Infrastrukturalnej czy Kolejki Wąskotorowej w Piasecznie. (…) Sprzeciwiam się mieszaniu w spory ideologiczne (…) Czy przez kolejne 9 miesięcy będziemy teraz zajmować się sprawami ideologicznymi? „. Bardzo ciekawy głos w dyskusji zabrała radna Katarzyna Obłąkowska-Kubiak, która zauważyła, że nie obawia się o własne dzieci po prostu chce jako matka aby jej dzieci tolerowały równość mężczyzny i kobiety. Zdaniem Pani radnej zmiany jakie dokonują się w społeczeństwie następują w miarę jego rozwoju i o tym tak naprawdę traktuje Gender. Innego zdania był Stefan Dunin, który zauważył, że postawa radnego Leńca jest bohaterska, bo potrafił przeciwstawić się ideologii Gender. Radny Dunin podkreślał w swojej wypowiedzi, że Polska zbudowana jest na chrześcijańskich wartościach od 1000 lat. Zostały także zauważone manifestację osób homoseksualnych i transseksualnych na polskich ulicach czyli znowu poza tematem dyskusji !. W reakcji na wypowiedź radnego Dunina zareagował radny Łukasz Krawczyński, który podkreślił, że w Polsce mamy rozdział państwa od kościoła. Dobrze by było, aby ten system był przestrzegany. Dodatkowo zostało zauważone, że kwestia rezolucji przeciwko „ideologii Gender” procedowanej na sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 30 stycznia 2014 r. nie była konsultowana z dyrektorami szkół. Po zakończeniu głosowania powrócono do tej kwestii i po proszono o przedłożenie tej rezolucji do wszystkich piaseczyńskich szkół.

Bardzo mądry głos w dyskusji na temat przyjęcia rezolucji miał radny Piotr Kandyba, który zaproponował aby przeprowadzić konsultacje społeczne ze specjalistami na temat Gender i przełożyć głosowanie tej sprawy. W toku przeprowadzonych konsultacji przez radnego 20 osób z 27 wypowiedziało się, że powiat nie powinien zabierać głosu w sprawie Gender. Zdaniem radnego Piotra Kandyby jest to temat zastępczy. Padło również bardzo zasadne pytanie o to w której szkole rozpowszechniano Gender?. Niestety odpowiedzi na to pytanie radny Kandyba nie otrzymał !. Niestety propozycja dotycząca merytorycznej debaty została odrzucona. Tylko czterech radnych była za wnioskiem formalnym radnego Piotra Kandyby.

W końcu doszło do głosowania, które było z imienia i nazwiska. Dlatego wiemy jak radni powiatu piaseczyńskiego głosowali w sprawie rezolucji dotyczącej obrony dzieci i młodzieży przed „ideologią Gender”:

Starosta Jan Dąbek : za

Stefan Dunin : za

Marek Gieleciński : za

Piotr Kandyba: wstrzymanie się od głosu

Waldemar Kosakowski : nie brał udziału w głosowaniu

Łukasz Krawczyński: nie brał udziału w głosowaniu

Tadeusz Sztop : nie brał udziału w głosowaniu

Arkadiusz Strzyżewski : nie brał udziału w głosowaniu

Katarzyna Obłąkowska-Kubiak : przeciw

Magdalena Latoszek-Lubach : za

Jerzy Leniec : za

Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Mioduszewska : za

Wojciech Ołdakowski : za

Joanna Pająkiewicz : za

Daniel Płużyczka : za

Bożena Poterała : za

Marianna Słowik : za

Jacek Szczytowski : za

Jerzy Wojdak : za

Niestety nie wszystkich radnych udało się uchwycić, ale ostatecznie 16 osób było za, 1 była przeciwna, 1 wstrzymała się od głosu, a 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Niestety mimo bardzo długiej dyskusji radnych podjęto decyzję o przyjęciu rezolucji w sprawie „ideologii Gender” problem polega na tym, ze nie ma takiej ideologii jest tylko nauka Gender o rolach społecznych i kulturowych kobiet i mężczyzn. Niestety strona, która wnioskowała o podjęcie rezolucji w ogóle nic nie dało sobie powiedzieć. Mimo licznych przykładów i bardzo dobrego przygotowania radnych Platformy Obywatelskiej do dyskusji na sesji w sprawie rezolucji. W wolnych wnioskach dla mieszkańców zabrałem także głos w tej sprawie i ton mojej wypowiedzi był podobny do stanowiska radnych Platformy Obywatelskiej. Ja od siebie dołożyłem nie załatwione inwestycje powiatowe w mojej gminie Lesznowola. Część z nich zyskała zainteresowanie Pana Starosty Jana Dąbka i zobaczymy jak się potoczą sprawy dotyczące choćby niebezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Krasickiego na granicy Nowej Iwicznej i Nowej Woli. Także po prosiłem, aby w okresie letnim chodniki w Łoziskach i Nowej Woli były czyszczone z rosnącej trawy. Zobaczymy co dalej będzie z tymi wnioskami. Chciałem także podziękować wszystkim za przybycie na sesję. Pokazaliśmy, że chcemy samorządu wolnego od sprawy ideowych i światopoglądowych mimo, że bardzo się różnimy w postrzeganiu naszej rzeczywistości".

Jednak to nie koniec działań radnego Jerzego Leńca w tej kadencji Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Kolejną sprawą była tzw. "masturbacja w Łbiskach". Sprawa dotyczyła szkolenia jakie obyło się w tej Specjalnej Placówce Oświatowej dla rodziców osób niepełnosprawnych w kwestii napięć seksualnych u osób niepełnosprawnych i radzenia sobie opiekunów z tym zjawiskiem. Jednak znowu radny Leniec odebrał tą sprawę w bardzo ideologiczny sposób. Sprawa nawet trafiła do mediów ogólnopolskich i portalu Fronda.pl, którym zarządza Pan Terlikowski. Dokładny zapis z tego portalu:

Otrzymaliśmy informację o niepokojącym szkoleniu, jakie edukatorka seksualna przeprowadziła dla rodziców i wychowawców upośledzonych dzieci w Piasecznie. Zapytaliśmy o szczegóły.
Pan Jerzy Leniec, radny z Piaseczna otrzymał pismo od zaniepokojonych rodziców dzieci upośledzonych – wychowanków piaseczyńskiego ośrodka. Dyrektorka placówki zorganizowała dla nich oraz wychowawców szkolenie, które przeprowadziła znana edukatorka seksualna dr Izabela Fornalik. Rodziców zaniepokoił fakt, że znaczna część warsztatów poświęcona była nauce technik masturbacyjnych, które mają pomóc dzieciom w "zredukowaniu napięć". Napisali więc skargę nie tylko do dyrektor placówki, ale także do piaseczyńskiego starostwa. Rozmawiamy z radnym z Piaseczna, panem Jerzym, który został poproszony przez rodziców o pomoc, a który o całej sprawie poinformował portal Fronda.pl.

Portal Fronda.pl: Z czyjej inicjatywy zostało zorganizowane szkolenie dla rodziców i wychowawców z ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci upośledzonych umysłowo w Łbiskach nieopodal Piaseczna?

Jerzy Leniec, radny powiatu piaseczyńskiego: Dyrektor ośrodka szkolno-wychowawczego w Łbiskach. To w jej kompetencji leży odpowiedzialność za wszelkie wydarzenia, jakie mają miejsce w placówce.

Czego miało dotyczyć szkolenie? Dlaczego zostało zorganizowane?

Pani dyrektor argumentowała, że rodzice narzekali na problemy swoich dzieci w sferze seksualnej. Mieli żalić się, że nie mogą sobie poradzić z tymi kwestiami. W odpowiedzi na sygnały ze strony rodziców zostało zorganizowane szkolenie. Jednak po rozmowach z rodzicami nie jestem pewien, czy takie prośby rzeczywiście były powszechnie kierowane. Owszem, kilku rodziców mogło mieć problemy, ale nie była to sytuacja nagminna. Sam jestem nauczycielem z dużym doświadczeniem pracy wśród młodzieży niepełnosprawnej i nie powiedziałbym, że istnieją tak ważkie problemy w tej sferze, aby potrzeba było specjalnych szkoleń. Jasne, pojedyncze problemy się zdarzają, ale nie ma powodów do podnoszenia larum. A już na pewno nie w takim kierunku, by urządzać warsztaty z masturbacji.

Jak przebiegało to szkolenie? Co wywołało największe oburzenie rodziców?

Jako radny powiatu piaseczyńskiego jestem jednym z adresatów listu rodziców dzieci z ośrodka w Łbiskach. Ich skarga skierowana jest również do dyrektorki ośrodka, pani Opoczyńskiej. Pismo otrzymał także wicestarosta, pan Dunin oraz naczelnik wydziału edukacji powiatu. Pani naczelnik tłumaczyła, że szkolenie odbyło się w odpowiedzi na prośby rodziców. Ci jednak reagują z oburzeniem. To, co mnie najbardziej dotknęło, to przerażenie w ich oczach. Jeden z ojców pytał mnie: "Jak to możliwe, moja córka ma podlegać takim praktykom?!". To było dla nich nie do przyjęcia. Dlatego poprosili o interwencję, a my podjęliśmy pewne kroki, aby przeciwstawić się takim praktykom.

Czy wszystkim rodzicom nie podobało się szkolenie?

Owszem, znaleźli się rodzice, którzy godzą się na takie warsztaty. Nie wiem, może obawiają się konsekwencji sprzeciwu... Muszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Na przeciw ośrodka, o którym rozmawiamy, znajduje się ośrodek prowadzony przez siostry zakonne. To właśnie tam, w internacie mieszkają dzieci upośledzone. Choć to właśnie siostry spędzają z tymi dziećmi większość czasu (niektórzy rodzice pojawiają się sporadycznie), to nie zostały zaproszone na szkolenie. Zawsze były obecne na wszelkich spotkaniach, a tym razem było inaczej.

Kiedy można spodziewać się odpowiedzi ze strony starostwa piaseczyńskiego?

Ze swojej strony mogę zapewnić, że będę współpracował z rodzicami . Swoje stanowisko w tej sprawie już im przekazałem. Oficjalne stanowisko starostwa jeszcze nie zostało sprecyzowane, bo to wciąż bardzo świeża sprawa. Skarga rodziców wpłynęła do nas zaledwie kilkanaście dni temu. Zapewne w najbliższym czasie można spodziewać się oficjalnego stanowiska. Podniosłem temat na spotkaniu komisji edukacji, ale z powodu braku odpowiedniego kworum nie można było przedsięwziąć konkretnych kroków. Najbliższe posiedzenie odbędzie się we wtorek i zapewniam, że temat zostanie ponownie podjęty. Zobaczymy, co na to zarząd powiatu i pozostali radni.

Jak na skargi rodziców zareagowała pani dyrektor ośrodka?

Pani dyrektor odpisała rodzicom z powiadomieniem starostwa. W swoim piśmie przekonuje, że to był bardzo dobry krok a pani Izabela Fornalik to wybitny fachowiec z zakresu edukacji seksualnej. Zapewniała, że dzieciom nie dzieje się żadna krzywda. Myślę, że to było takie wmawianie rodzicom, co mają myśleć na ten temat. Pani dyrektor uważa, że postąpiła słusznie, a obrany przez nią kierunek jest dobry.

Jak Pan ocenia całe to zajście?

Kilkanaście tygodni temu Piaseczno uchwaliło rezolucję przeciwko ideologii gender, w obronie dzieci. Mam wrażenie, że ta prelekcja w ośrodku jest jakby "odpowiedzią" na naszą rezolucję. Proszę pamiętać, że dzieci upośledzone to najsłabsze środowisko, one są bezbronne. Zdarzają się takie sytuacje, że rodzice zostawiają dziecko w placówce i już się nim nie przejmują. One są najbardziej narażone na tego typu eksperymenty. To nas najbardziej boli, stąd nasza zdecydowana interwencja. Mam nadzieję, że zdobędziemy coraz więcej sojuszników w tej sprawie.

Rozm. MaR

*Portal Fronda.pl będzie przyglądał się sprawie i na bieżąco informował o nowych jej aspektach

** Odpowiedź dyrektorki na skargi rodziców:

W tej sprawie radny Leniec został właściwie sam, bo później Rada Powiatu Piaseczyńskiego przyjęła rezolucję w której przepraszała dyrekcję szkoły za swoja pomyłkę w sprawie szkolenia dla rodziców. Artykuł w lokalnej prasie "Nad Wisłą" :

Rada broni szkoły przed radnym

5 czerwca 2014 r.
Zamieszanie wokół wykładu w powiatowej szkole specjalnej w Łbiskach na temat seksualności nie ominęło obrad rady powiatu.

Współautorka listu, od którego wszystko się zaczęło, tłumaczyła na czwartkowej sesji, że jako matka ucznia zaniepokoiła się, jak mogą w przyszłości wyglądać lekcje edukacji seksualnej w placówce. – Ja mam ogromny szacunek wobec naszej szkoły i nie chciałam jej zaszkodzić – mówiła Irena Kacperska.

Sposoby zaspokajania
Przypomnijmy: na początku kwietnia znana edukatorka seksualna dr Izabela Fornalik rozmawiała w szkole w Łbiskach z rodzicami i wychowawcami na temat rozwoju psychoseksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Trójkę rodziców, w tym panią Kacperską, zbulwersowała część wykładu na temat napięcia seksualnego i onanizmu. Rodzice ci napisali list do dyrekcji oraz do władz powiatu, w tym wiceprzewodniczącego rady Jerzego Leńca (PiS).

„Podstawowym elementem wykładu były sposoby zaspokajania popędu seksualnego u naszych dzieci poprzez masturbację [...]” – czytamy w piśmie protestacyjnym. „Jak nam wiadomo, Rada Powiatu Piaseczyńskiego przyjęła rezolucję chroniącą nasze dzieci i młodzież przed seksualizacją. Dlaczego wobec powyższego w placówce oświatowej propagowane są tego rodzaju treści?”.

Radny Leniec nadał sprawie rozgłos, powiadamiając portal Fronda i udzielając mu wywiadu. – Nie było innej drogi. Inaczej sprawa zostałaby zamieciona pod dywan – wyjaśnia naszej redakcji.

W wywiadzie mówił m.in., że w szkole przeprowadzono „warsztaty z masturbacji”. Oburzyło to kadrę placówki i część rodziców, którzy byli na wykładzie.

To działanie obraźliwe
Podczas obrad głos zabrała rada rodziców. – Niezrozumiałe jest dla nas przekłamywanie faktycznego przebiegu i treści spotkania przez osobę, która w nim nie uczestniczyła – oświadczyła. – Uważamy takie działanie wiceprzewodniczącego za wysoce niestosowne i obraźliwe. Żądamy publicznego sprostowania treści artykułu, po rzetelnej weryfikacji problemu.

Obecni na sesji rodzice zaapelowali do radnego, by przeprosił dyrekcję placówki oraz Izabelę Fornalik.

O kompetencjach edukatorki pozytywnie wypowiedziała się Rada Etyki ds. Pedagogiki Specjalnej, podkreślając, że „edukator seksualny jest zobowiązany korzystać z wiedzy naukowej jako podstawy formułowania możliwie obiektywnych stanowisk i poglądów”.

Jerzy Leniec utrzymuje jednak, że postąpił słusznie. Podczas swojego wystąpienia przytoczył cytat z Pisma Świętego: „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze”.

Tematem zainteresował się wybrany na europosła z listy PiS Marek Jurek. W liście do radnych przekonuje, że próby wprowadzania w powiecie edukacji seksualnej są niezgodne z konstytucją i ustawą o systemie oświaty, w których zawarty jest zapis o „respektowaniu chrześcijańskiego systemu wartości”.

Apelujemy o wrażliwość i ostrożność
Radni, wysłuchawszy argumentów wszystkich stron, uchwalili stanowisko „w sprawie krążących w mediach i na forach społecznościowych pogłosek o deprawowaniu podopiecznych ZSS w Łbiskach”. Uznali, że należy przeciwdziałać rozpowszechnianiu takich informacji jako naruszających dobre imię szkoły. Wyrazili swoje uznanie dla ponad 50-letniej działalności placówki.

Zaapelowali także o „zachowanie w przyszłości jak najwyższej ostrożności i wrażliwości w podejmowaniu decyzji dotyczących sfery etyczno-moralnej rodziców, dzieci i młodzieży”.

Za przyjęciem stanowiska opowiedziało się 17 radnych. Przeciw były trzy osoby: Jerzy Leniec oraz członkowie zarządu powiatu Stefan Dunin i Marek Gieleciński (obaj PiS).


Pytana o opinię w sprawie stanowiska samorządu, dyrektor szkoły Janina Opoczyńska-Jarecka odpowiedziała: – Nie chcę już się zajmować tym tematem.

Chcemy normalnie pracować.

NAPRAWDĘ DZIWIE SIĘ, ZE PODJĘTO DECYZJĘ O ZATRUDNIENIU PANA JERZEGO LEŃCA NA DYREKTORA SZKOŁY W PUBLICZNO - KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAGDALENCE. DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA TEGO RADNEGO BUDZI DUŻE OBAWY. DLATEGO TĄ SPRAWĄ NALEŻY ZAINTERESOWAĆ CAŁĄ OPINIĘ PUBLICZNĄ LESZNOWOLI.

Nagrany wywiad telewizji internetowej itvpiaseczno z radnym Jerzy Leńcem w sprawie ideologii Gender:

http://itvpiaseczno.pl/wywiady,1,6.11,1515

Proszę wszystkich o przyjrzenie się tej sprawie. Ja jestem zszokowany tym wyborem, bo wybrano czynnego polityka partii politycznej, który w przeciągu całych czterech lat działania jako samorządowiec zajmował się kwestiami ideologicznymi jak Gender czy też szkolenia dla rodziców. Wszędzie czai się zło...

Z wyrazami szacunku
Kamil Myszyński
Awatar użytkownika
Kamil M
 
Posty: 716
Rejestracja: śr lip 04, 2012 4:49 pm
Lokalizacja: Łazy, Lesznowola

Wróć do Sprawy mieszkańców gminy Lesznowola

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość